Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2024 г.
Писма и указания

№ 07-00-56 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с предоставяне на ваучери за храна

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-56/07.02.2024 г., относно прилагането на ЗКПО във връзка с предоставяне на ваучери за храна. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще предоставя ваучери за хр...

№ 20-00-784 от 03.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …………относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осиг...

№ 20-31-4 от 11.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 20-31-4/11.01.2024 г., препратено по компетентност от ТД на НАП, офис …………, относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Др...

№ 26-Г-8 #2 от 19.1.2024 г. ОТНОСНО: Ваше запитване относно правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи съгласно Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Г-8/08.01.2024 г., e изложена следната фактическа обстановка: Желаете да получите конкретни разяснения по тълкуването и прилагането на Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)...

№ 53-00-278 от 11.01.2024 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-00-278/08.12.2023 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). В запитванет...

№ 53-04-924#1 от 24.01.2024 г. Относно: попълването на Приложение №5 „Доходи от прехвърляне на права или имущество“ (образец 2051) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Съгласно изложеното в запитването, Вие желаете разяснение във връзка с попълването на Приложение №5 „Доходи от прехвърляне на права или имущество“ (образец 2051) към годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001) за доходи от продажба или замяна на движимо и...

№ 94-00-27 от 08.02.2024 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-27/08.02.2024 г., относно прилагане на нормите на ЗДДФЛ. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2014 г. закупувате парцел в гр. Х, върху който построявате къща. Актът за въве...

№ 96-00-20 от 30.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-20/30.01.2024 г. относно прилагането на разпоредби на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва търговска дейност чрез електронен интерфейс-онлайн платформа ...

№ 96-00-26 от 06.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-26/06.02.2024 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има сключен договор с фирма „Спиди“ АД за куриер...

№ М-26-П-1033#2 от 16.1.2024 г. ОТНОСНО: Правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи съгласно Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № M-26-P-1033/20.12.2023 г., e изложена следната фактическа обстановка: Посочвате, че дейността на дружеството „ХХХ…“ е свързана с работа по два проекта в областта на информационните технологии, консултации и услуги свързани...

№ М-94-М-1423#1 от 16.01.2024 г. ОТНОСНО: Запитване, касаещо данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранно физическо лице съгласно българското вътрешно законодателство и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Израел

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № М-94-М-1423 от 22.11.2023 г., в което сте представили следния казус: Българско юридическо лице е изплатило договорна лихва за периода 2016 - 2022 г., във връзка с предоставен заем, на своя едноличен собственик - физическо лиц...

Анотации

ДДС при продажби от склад

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма е регистрирана по ДДС в България. Иска да наеме склад в Италия и да превозва хранителни стоки до склада, които след това ще продава на италиански фирми (магазинчета). 1. При изнасянето на стоката о...

Изчисляване на осигурителния стаж на лице, работещо по трудово правоотношение със сключени два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се изчислява осигурителният стаж на лице, което работи по трудово правоотношение със сключени два трудови договора - основен и допълнителен, съответно на 8 ч. и на 4 ч.? Работодателят извършва изчисляването на осигурителия стаж ...

Не се разрешава полагане на извънреден труд от майки с деца до 6-годишна възраст, освен с тяхно писмено съгласие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Колко е допустимото извънредно работно време на месец, при сменен режим, без писмено съгласие на майка с дете под 6 годишна възраст (по КТ по.147 Ал.3). Какви права има служителка в това положение и как трябва да се процедира, ако пр...

Парично обезщетение при прекратяване на трудов договор по време на болничен

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител напуска фирмата по негова инициатива, но по време на болничен. Какви са задълженията на работодателя, във връзка с болничния, който започва преди момента на прекратяването и продължава след него? Съгласно чл. 40, ал. 1 от К...

Платен годишен отпуск при два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител е назначен на два трудови договора - първият е на 8 часов работен ден, вторият е на 4 часов работен ден. Има ли право служителят на платен годишен отпуск по втория трудов договор и в какъв размер? Работникът или служителят,...

Ползване на отложен платен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в образователен център като учител. Договорът ми е срочен и изтича в началото на 06.2024 г. и за времето от 09.2023 до сега не съм ползвала отпуск. По силата на договора мога да ползвам отпуск само през м. юни, юли или август ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 9 от 2024 г.

ДВ, бр. 33 от 12.4.2024 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Закон за допълнение на Закона за администрацията Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Президент на Републиката...

НАП с нова е-услуга за проверка на задължения от нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица

Национална агенция за приходите От 3 май в Портала за електронни услуги на НАП заработи нова електронна услуга, чрез която нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица в Агенция по вписванията ще могат да правят проверка за непогасени задължения на продавачи на недвижими им...

Справочна информация бр. 9/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22.04. - 7.05.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 9 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...