Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 8, Август 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2011 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април ...

Справочна информация бр.8/2011

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юли 2011 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Коментар на експерта

Допустимо ли е уговарянето на неустойка за нарушаване на забраната за упражняване на конкурентна дейност в трудов договор

В стремежа си ефективно да гарантират своя интерес работодателите често предвиждат клауза за неупражняване на конкурентна дейност от страна на работника/служителя в определен срок след прекратяване на трудовото правоотношение. Докато работникът/служителят изпълнява задълженията с...

Надомният труд според Закона за допълнение на Кодекса на труда

В бр. 33 на „Държавен вестник” от 26 април 2011 г. е обнародван Закон за допълнение на Кодекса на труда (ЗДКТ). Този закон е приет във връзка с ратифицираната Конвенция № 177 относно надомния труд на Международната организация на труда (МОТ), която влиза в сила за Република Бълга...

Финансиране на проекти за социални иновации в предприятията

На 18 май 2011 г. в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” беше даден официален старт на схемата за безвъзмездна помощ „Социални иновации в предприятията”. Името на схемата може да е в известна степен подвеждащо, тъй като в случая едва ли може да се говори...

Въпроси и отговори от практиката

Административни предписания за правилно внасяне на осигурителните вноски и данъци по ЗДДФЛ

Въпрос: Сключен е срочен договор за управление и контрол на търговско дружество. Същият не е подновен след изтичане на срока. След прекратяването лицето се регистрира в ДБТ и се оказва съгласно Персоналния регистър на осигурените лица, че са внесени осигурителни вноски, полагащи ...

Включване в дневниците на протокол по 1л. 117 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, прави авансово плащане на 20.05.2011 г. към френски доставчик за ВОП на стоки. Доставчикът е регистрирана по ЗДДС фирма във Франция. Френският доставчик е издал фактура с дата 31.05.2011 г. Стоката се превозва с българска транспортн...

Възнаграждение за технически услуги

Въпрос: През м. 05.2011 г. е получена фактура от холандска фирма за извършена услуга - настройка на софтуера на компютърна система за автоматично управление на производствени инсталации. Услугата е извършена, като холандската фирма е била изпратила техен специалист на място, койт...

Данъчен кредит за гориво

Въпрос: Съдружник, притежаващ лек автомобил, го предоставя на фирмата, където е съдружник, за да го използва за извършване на таксиметрови услуги. Фирмата не е ЕТ и има регистрация по ЗДДС. Фактът, че договорът е за послужване, т.е. безвъзмезден, пречка ли е да се ползва данъчен ...

Данъчни задължения за българска фирма

Въпрос: Фирма е регистрирана по ЗДДС и е установена на територията на РБ. Предстои да достави стар товарен автомобил за осъществяване на основната им дейност от Германия. Товарният автомобил ще пристигне в България на собствен ход. Фирмата доставчик е регистрирана по ДДС. Данъчна...

Данъчно признати приходи и разходи

Въпрос: Съгласно параграф 8.2 от СС 40 Инвестиционни имоти печалбата или загубата, възникваща от промяна в справедливата стойност на инвестиционния имот, трябва да бъде включена в текущите приходи или разходи за периода, през който възниква? Данъчно признати ли са от гледна точка...

Деклариране и посочване на доходи в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Въпрос: Кои доходи на физически лица се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, вкл. декларират ли се доходи на нотариуси, ЧСИ и адвокати? Отговор: На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предприятията и самоосигуряващите ...

Издаване на фактура за задължително авансово плащане

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС. Има получен аванс за бъдеща доставка на стока в трета страна, т.е. Америка. Задължително ли е издаването на фактура за полученото авансово плащане? Отговор: На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, когато българско данъчно задължено лице получи а...

Назначаване на лице на втори трудов договор със заетост 4 часа

Въпрос: Фирма има намерение да назначи лице на втори трудов договор, със заетост 4 часа на ден. Това лице трябва да бъде осигурявано по втория трудов договор, както са осигуровките на основен трудов договор. Дали ако се осигурява на заплата, която е по-голяма от минималната, той ...

Начисляване на възнаграждения

Въпрос: Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (в редакция до 31.12.2009 г.): Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени – работодателите имат задължен...

Осигуряване на физическо лице като самоосигуряващо се през ЕТ, което е и управител в ООД, без да има договорено възнаграждение

Въпрос: Физическо лице се осигурява като самоосигуряващо се през ЕТ. Едновременно има и ООД, в което е управител, без да има договорено възнаграждение. Трябва ли да се осигурява и в ООД, ако: - не получава възнаграждение за положен личен труд; - получава - по граждански договор...

Ползване на облекчение по чл. 22, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице прави ежемесечно дарение в парична форма на лечебно заведение в размер на 200 лв. Необходимо ли е договорът за дарение да има нотариална заверка, за да се ползва облекчението по чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗДДФЛ? Отговор: На основание чл. 22, ал. 1, ...

Посочване на недвижим жилищен имот в Приложение № 5 на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: Двама съпрузи са съсобственици (по 1/2 част) на жилищни имоти. През м.12.2006 г. придобиват отстъпено право на строеж върху два недвижими жилищни имота, за което им е издадена обща фактура за цялата стойност 65 801,24 лева, както и нотариални актове. Разрешението за ползв...

Придобиване право на обезщетение за гледане на малко дете до навършването на 2-годишната му възраст

Въпрос: На 30.09.2010 е назначена служителка, за която това е първо работно място. Същата е бременна и на 3.01.2011 година представя първия си болничен лист за 45 дни. Поради липса на осигурителен стаж тя няма право на обезщетение. Какви осигуровки трябва да й се начислят за пери...

Процедура по възстановяване на платен ДДС по възстановен акциз

Въпрос: Фирма е внесла автомобил преди 2009 г. е и платила акциз върху него в размер на 4700 лв., както и дължимия ДДС. Подала е молба и има решение на Агенция „Митници” за възстановяване на надвнесения акциз в размер на 2700 лв. Акцизът е възстановен на фирмата, но въпросът е ка...

Регистриране на плащане в брой с касов апарат от стационарен офис на фирма

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС. Една от дейностите е продажба на едро и дребно на вулканизаторски материали. Продава ги по два начина - стационарно от офис в гр. Сливен и като разносна търговия в градове от страната. С цел разширяване на оборота от продажбата на горепосочени...

Самоначисляване на ДДС

Въпрос: Собственик, който е ДЗЛ в България, доставя употребяван автомобил от ДЗЛ - австрийска фирма. Във фактурата от доставчика е записано, че е освободена от данък доставка в рамките на Европейския съюз - чл. 7 (но този член не е конкретизиран от какъв нормативен документ е). О...

Удържане на данък

Въпрос: През 2011 г. ще следва да начислят лихви на съдружник в дружеството - юридическо лице от Холандия с 40% дял в капитала, за предоставени от него финансови средства съгласно решение на Общото събрание на съдружниците за периода 01.01.2001 - 31.12.2011 г. Съгласно същото реш...

Писма и указания

№ 1-33 от 16.03.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получено възнаграждение за положен личен труд в дружество

Във връзка с извършвана проверка за прихващане и възстановяване на данък по реда на ЗДДФЛ на физическо лице поставяте следния въпрос: Попада ли в обхвата на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ полученото възнаграждение за положен личен труд през 2010 г. от собственик на ЕООД в също...

№ 96-00-100 от 15.03.2011 г. ОТНОСНО: Регистрация по ДДС в Дания, осчетоводяване на ДДС и признаване на разходи по реда на ЗКПО

В запитването са зададени следните въпроси: 1. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършващо довършителни строителни работи в Дания, следва ли да се регистрира за целите на ДДС в Дания? 2. Дружеството може ли да възстановява ДДС в Дания? Какви са основанието, процедурат...

Решения на съдилища

Решение № 3137 от 10.03.2010 г. по адм. дело № 11817 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Общината е предприятие на бюджетна издръжка, чиито приходи от стопанска дейност са облагаеми по силата на чл. 4, ал. 1 ЗКПО (отм.). Не би могло да се въприеме становището на първоинстанционния съд, че продажбата на земя, дъготрайни материални активи и недвижими имоти от общин...

Решение № 454 от 12.01.2010 г. по адм. дело № 10585 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Достатъчно основание, за да се приеме, че доставките са нереални, представлява срокът на действие на същите, до който е следвало да се издадат фактурите от тези две дружества, подизпълнители и реалните дати, на които са издадени. Очевидно не може да се приеме идентичност межд...

Процедури

Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти

Правно основание Чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и бл...

Справочник на счетоводителя

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 9 - 10/2011 г.

Брой 9, 7 - 13 март 2011 г. Законодателство * Измененията и допълненията в ДОПК, свързани с вписвания в търговския регистър * Народно събрание * В сила е данъчно облекчение за земеделските производители чрез преотстъпване на корпоративен данък Въпроси и отговори * Облагане ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 36 до бр. 40 от 2011 г.

ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г. Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Реш...