Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 8, Август 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2011 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г....

Справочна информация бр.8/2011

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юли 2011 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканира...

Коментар на експерта

Допустимо ли е уговарянето на неустойка за нарушаване на забраната за упражняване на конкурентна дейност в трудов договор

В стремежа си ефективно да гарантират своя интерес работодателите често предвиждат клауза за неупражняване на конкурентна дейност от страна на работника/служителя в определен срок след прекратяване на трудовото правоотношение. Докато работникът/служи...

Надомният труд според Закона за допълнение на Кодекса на труда

В бр. 33 на „Държавен вестник” от 26 април 2011 г. е обнародван Закон за допълнение на Кодекса на труда (ЗДКТ). Този закон е приет във връзка с ратифицираната Конвенция № 177 относно надомния труд на Международната организация на труда (МОТ), която в...

Финансиране на проекти за социални иновации в предприятията

На 18 май 2011 г. в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” беше даден официален старт на схемата за безвъзмездна помощ „Социални иновации в предприятията”. Името на схемата може да е в известна степен подвеждащо, тъй като в сл...

Въпроси и отговори от практиката

Административни предписания за правилно внасяне на осигурителните вноски и данъци по ЗДДФЛ

Въпрос: Сключен е срочен договор за управление и контрол на търговско дружество. Същият не е подновен след изтичане на срока. След прекратяването лицето се регистрира в ДБТ и се оказва съгласно Персоналния регистър на осигурените лица, че са внесени ...

Включване в дневниците на протокол по 1л. 117 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, прави авансово плащане на 20.05.2011 г. към френски доставчик за ВОП на стоки. Доставчикът е регистрирана по ЗДДС фирма във Франция. Френският доставчик е издал фактура с дата 31.05.2011 г. Стоката се п...

Възнаграждение за технически услуги

Въпрос: През м. 05.2011 г. е получена фактура от холандска фирма за извършена услуга - настройка на софтуера на компютърна система за автоматично управление на производствени инсталации. Услугата е извършена, като холандската фирма е била изпратила т...

Данъчен кредит за гориво

Въпрос: Съдружник, притежаващ лек автомобил, го предоставя на фирмата, където е съдружник, за да го използва за извършване на таксиметрови услуги. Фирмата не е ЕТ и има регистрация по ЗДДС. Фактът, че договорът е за послужване, т.е. безвъзмезден, пре...

Данъчни задължения за българска фирма

Въпрос: Фирма е регистрирана по ЗДДС и е установена на територията на РБ. Предстои да достави стар товарен автомобил за осъществяване на основната им дейност от Германия. Товарният автомобил ще пристигне в България на собствен ход. Фирмата доставчик ...

Данъчно признати приходи и разходи

Въпрос: Съгласно параграф 8.2 от СС 40 Инвестиционни имоти печалбата или загубата, възникваща от промяна в справедливата стойност на инвестиционния имот, трябва да бъде включена в текущите приходи или разходи за периода, през който възниква? Данъчно ...

Деклариране и посочване на доходи в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Въпрос: Кои доходи на физически лица се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, вкл. декларират ли се доходи на нотариуси, ЧСИ и адвокати? Отговор: На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) пред...

Издаване на фактура за задължително авансово плащане

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС. Има получен аванс за бъдеща доставка на стока в трета страна, т.е. Америка. Задължително ли е издаването на фактура за полученото авансово плащане? Отговор: На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, когато българско д...

Назначаване на лице на втори трудов договор със заетост 4 часа

Въпрос: Фирма има намерение да назначи лице на втори трудов договор, със заетост 4 часа на ден. Това лице трябва да бъде осигурявано по втория трудов договор, както са осигуровките на основен трудов договор. Дали ако се осигурява на заплата, която е ...

Начисляване на възнаграждения

Въпрос: Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (в редакция до 31.12.2009 г.): Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени ...

Осигуряване на физическо лице като самоосигуряващо се през ЕТ, което е и управител в ООД, без да има договорено възнаграждение

Въпрос: Физическо лице се осигурява като самоосигуряващо се през ЕТ. Едновременно има и ООД, в което е управител, без да има договорено възнаграждение. Трябва ли да се осигурява и в ООД, ако: - не получава възнаграждение за положен личен труд; - по...

Ползване на облекчение по чл. 22, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице прави ежемесечно дарение в парична форма на лечебно заведение в размер на 200 лв. Необходимо ли е договорът за дарение да има нотариална заверка, за да се ползва облекчението по чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗДДФЛ? Отговор...

Посочване на недвижим жилищен имот в Приложение № 5 на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: Двама съпрузи са съсобственици (по 1/2 част) на жилищни имоти. През м.12.2006 г. придобиват отстъпено право на строеж върху два недвижими жилищни имота, за което им е издадена обща фактура за цялата стойност 65 801,24 лева, както и нотариални...

Придобиване право на обезщетение за гледане на малко дете до навършването на 2-годишната му възраст

Въпрос: На 30.09.2010 е назначена служителка, за която това е първо работно място. Същата е бременна и на 3.01.2011 година представя първия си болничен лист за 45 дни. Поради липса на осигурителен стаж тя няма право на обезщетение. Какви осигуровки т...

Процедура по възстановяване на платен ДДС по възстановен акциз

Въпрос: Фирма е внесла автомобил преди 2009 г. е и платила акциз върху него в размер на 4700 лв., както и дължимия ДДС. Подала е молба и има решение на Агенция „Митници” за възстановяване на надвнесения акциз в размер на 2700 лв. Акцизът е възстанове...

Регистриране на плащане в брой с касов апарат от стационарен офис на фирма

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС. Една от дейностите е продажба на едро и дребно на вулканизаторски материали. Продава ги по два начина - стационарно от офис в гр. Сливен и като разносна търговия в градове от страната. С цел разширяване на оборота...

Самоначисляване на ДДС

Въпрос: Собственик, който е ДЗЛ в България, доставя употребяван автомобил от ДЗЛ - австрийска фирма. Във фактурата от доставчика е записано, че е освободена от данък доставка в рамките на Европейския съюз - чл. 7 (но този член не е конкретизиран от к...

Удържане на данък

Въпрос: През 2011 г. ще следва да начислят лихви на съдружник в дружеството - юридическо лице от Холандия с 40% дял в капитала, за предоставени от него финансови средства съгласно решение на Общото събрание на съдружниците за периода 01.01.2001 - 31....

Писма и указания

№ 1-33 от 16.03.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получено възнаграждение за положен личен труд в дружество

Във връзка с извършвана проверка за прихващане и възстановяване на данък по реда на ЗДДФЛ на физическо лице поставяте следния въпрос: Попада ли в обхвата на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ полученото възнаграждение за положен личен труд през 2010 г...

№ 96-00-100 от 15.03.2011 г. ОТНОСНО: Регистрация по ДДС в Дания, осчетоводяване на ДДС и признаване на разходи по реда на ЗКПО

В запитването са зададени следните въпроси: 1. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършващо довършителни строителни работи в Дания, следва ли да се регистрира за целите на ДДС в Дания? 2. Дружеството може ли да възстановява ДДС в Дания? Ка...

Решения на съдилища

Решение № 3137 от 10.03.2010 г. по адм. дело № 11817 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Общината е предприятие на бюджетна издръжка, чиито приходи от стопанска дейност са облагаеми по силата на чл. 4, ал. 1 ЗКПО (отм.). Не би могло да се въприеме становището на първоинстанционния съд, че продажбата на земя, дъготрайни материални акт...

Решение № 454 от 12.01.2010 г. по адм. дело № 10585 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Достатъчно основание, за да се приеме, че доставките са нереални, представлява срокът на действие на същите, до който е следвало да се издадат фактурите от тези две дружества, подизпълнители и реалните дати, на които са издадени. Очевидно не може...

Процедури

Издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти

Правно основание Чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството...

Справочник на счетоводителя

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 9 - 10/2011 г.

Брой 9, 7 - 13 март 2011 г. Законодателство * Измененията и допълненията в ДОПК, свързани с вписвания в търговския регистър * Народно събрание * В сила е данъчно облекчение за земеделските производители чрез преотстъпване на корпоративен данък В...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 36 до бр. 40 от 2011 г.

ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г. Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на...