Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 10, 16 - 31 май 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-А-3 от 16.01.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ В отговор на поставените въпроси изразяваме следното становище: С новата ал. 5 на чл. 11 ЗМДТ се създава изрично правило, определящо данъчно задълженото лице за имоти - държавна или общинска собственост, и това е лицето, на което имотът е ...

№ 1-17 от 21.02.2012 г. - ОТНОСНО: Приложението на чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Приложението на чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане Във ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ - гр. Бургас, с вх.№ 1-17 от 21.02.2012 г., сте описали следната фактическа обстановка: Еднолично дружество с ограничена отговорност е взело решение да дари...

№ 26-Б-200 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доход от продажба на дялове

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доход от продажба на дялове Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-200/28.12.2011 г., сте посочили, че „...” А/С е акционерно дружество, регистрирано в Дания. Същото е учредило българско дъщерно дружество, а именно „...” ЕООД, като притеж...

№ 26-С-1 от 25.01.2012 г. - ОТНОСНО: По отношение на лицата, граждани на държави - членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална и Регламент (ЕО) 987/09 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004

ОТНОСНО: По отношение на лицата, граждани на държави - членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална и Регламент (ЕО) 987/...

№ 91-01-116 от 09.05.2012 г. – Указание - ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД “ОКП”, ГД “Пенсии” и отдел “Правен” относно заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

Указание ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД “ОКП”, ГД “Пенсии” и отдел “Правен” относно заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване С т. 1 на цитираното пис...

№ 96-00-98 от 16.02.2012 г. - ОТНОСНО: Годишно приключване на фирма след приемане на наследство

ОТНОСНО: Годишно приключване на фирма след приемане на наследство Във връзка с постъпило запитване вх. № 96-00-98от 16.02.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив., ви уведомяваме: Описали сте следната фактическа обстановка: със спогодба от 22.07....

№ М-24-31-136 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчното облекчение за млади семейства

ОТНОСНО: Ползване на данъчното облекчение за млади семейства В отговор на писмени запитвания на ТД на НАП – София, офис ..., постъпили в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, и препратени по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” при Цент...

№ М-33-00-409 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при документиране на доставка

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при документиране на доставка Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-33-00-409/13.12.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: ... е публична организация на бюджетна издръжк...

№ М-67-00-2 от 09.01.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС на получени от бюджетно предприятие субсидии от ДФ „Земеделие” за обработвани земи и отглеждани животни

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС на получени от бюджетно предприятие субсидии от ДФ „Земеделие” за обработвани земи и отглеждани животни във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-67-00-2/28.04.2011 г., сте посочили, че Професионална гимназия по ветеринарна ...

№ М-70-00-10 от 16.02.2012 г. - ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица В отговор ...

Анотации

Данъчно третиране на покупка на стоки

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 4/2012 г. Калина Златанова – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува стоки от италианско дружество, регистрирано по ДДС в Италия. В издадената от италианското дружество фактура няма н...

Задължения на прекратени лица във връзка с дерегистрацията им по ЗДДС

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са задълженията на прекратените лица във връзка с дерегистрацията им по ЗДДС. Когато прекратените лица се дерегистрират по своя инициатива, процедурата за дерегистрация се извършва...

Извършване на дейност в предприятие ползвател

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 5/2012 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда следния въпрос: Възможно ли е предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател да упражняват споделен контрол въ...

Изменения в ЗТР относно приемането на нови правни норми, които разширяват процесуалната дееспособност на непререгистрираните търговски дружества и кооперации

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 4/2012 г. Бистра Николова – съдия, отговаря на въпроса: Какви са измененията в ЗТР, които се изразяват в приемането на нови правни норми, които разширяват процесуалната дееспособност на непререгистрираните търговски дружества и коопераци...

Назначаване по трудов договор на лице с 84% намалена работоспособност

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Гюрга Желязкова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Фирма трябва да назначи на трудов договор лице, което има решение на ТЕЛК 84% намалена работоспособност. Ако минималният осигурителен праг е примерно 4...

Начисляване на ДДС за доставка на самолетни билети

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: Получена е фактурата за самолетни билети, издадена от унгарска фирма с посочен унгарски данъчен номер. Във фактурата не е начислен ДДС и не е посочен българският данъчен номе...

Отразяване на времето, през което лице е работило по трудов договор и по граждански в една и съща фирма

Във в. „Актив”, бр. 9/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на следните въпроси: Как се отразява времето, през което лице е работило по трудов договор и по граждански договор и е било осигурявано в същата фирма? В документ УП-1 и трябва ли да се вклю...

Отчитане на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия в индивидуалния финансов отчет на дружеството майка

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се извършва отчитането на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия в индивидуалния финансов отчет на дружеството майка. Материята за отчитане на инвестициите в дъщер...

Посочване на възнагражденията на членовете на общинските избирателни комисии, изплатени през дадена данъчна година с справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса следва ли в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ да се посочват възнагражденията на членовете на общинските избирателни комисии, изплатени през дадена данъчна година, след като на основ...

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма е учредена през 2010 г., закупува имот и започва изграждане на магазин за хранителни стоки, без да има регистрация по ЗДДС. Построяването на обекта се извърш...

Ред за осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса за чия сметка и какъв е редът за осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник. Съгласно чл. 16 от Наредбата за обществсното осиг...

Удържане на данък за издадена сметка фактура от нотариус

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Фирма има издадена сметка фактура от нотариус. В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се посочва сумата без ДДС в колона 8, но какво да се посочи в колона 9 - удържан данък? Фирма...

Условия за ползване на платените годишни отпуски

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса какви са условията за ползване на платените годишни отпуски. Разпоредбата на чл. 172 от КТ предвижда, че платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или...

Условия за уговорено обезщетение при прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя и със съгласие на работника

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2012 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, Отговаря на въпроса какви са условията за уговорено обезщетение при прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя и със съгласие на работника. С чл. 331 КТ е въведено особено основани...