Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 10, 16 - 31 май 2012 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2012 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-А-3 от 16.01.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 11, ал. 5 ЗМДТ В отговор на поставените въпроси изразяваме следното становище: С новата ал. 5 на чл. 11 ЗМДТ се създава изрично правило, определящо данъчно задълженото лице за имоти - държавна или общинска собственост, и тов...

№ 1-17 от 21.02.2012 г. - ОТНОСНО: Приложението на чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Приложението на чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане Във ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ - гр. Бургас, с вх.№ 1-17 от 21.02.2012 г., сте описали следната фактическа обстановка: Еднолично дружество с ограничена отгов...

№ 26-Б-200 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доход от продажба на дялове

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доход от продажба на дялове Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-200/28.12.2011 г., сте посочили, че „...” А/С е акционерно дружество, регистрирано в Дания. Същото е учредило българско дъщерно дружество, а ...

№ 26-С-1 от 25.01.2012 г. - ОТНОСНО: По отношение на лицата, граждани на държави - членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална и Регламент (ЕО) 987/09 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004

ОТНОСНО: По отношение на лицата, граждани на държави - членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за ...

№ 91-01-116 от 09.05.2012 г. – Указание - ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД “ОКП”, ГД “Пенсии” и отдел “Правен” относно заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

Указание ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД “ОКП”, ГД “Пенсии” и отдел “Правен” относно заверяването на осигурителните книжки във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигур...

№ 96-00-98 от 16.02.2012 г. - ОТНОСНО: Годишно приключване на фирма след приемане на наследство

ОТНОСНО: Годишно приключване на фирма след приемане на наследство Във връзка с постъпило запитване вх. № 96-00-98от 16.02.2012 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив., ви уведомяваме: Описали сте следната фактическа обст...

№ М-24-31-136 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчното облекчение за млади семейства

ОТНОСНО: Ползване на данъчното облекчение за млади семейства В отговор на писмени запитвания на ТД на НАП – София, офис ..., постъпили в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София, и препратени по компетентност в Дирекция „Данъчно-осиг...

№ М-33-00-409 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при документиране на доставка

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при документиране на доставка Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-33-00-409/13.12.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка: ... е публична о...

№ М-67-00-2 от 09.01.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС на получени от бюджетно предприятие субсидии от ДФ „Земеделие” за обработвани земи и отглеждани животни

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС на получени от бюджетно предприятие субсидии от ДФ „Земеделие” за обработвани земи и отглеждани животни във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-67-00-2/28.04.2011 г., сте посочили, че Професио...

№ М-70-00-10 от 16.02.2012 г. - ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоос...

Анотации

Данъчно третиране на покупка на стоки

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 4/2012 г. Калина Златанова – данъчен консултант, разглежда следния казус: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува стоки от италианско дружество, регистрирано по ДДС в Италия. В издадената от италиан...

Задължения на прекратени лица във връзка с дерегистрацията им по ЗДДС

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са задълженията на прекратените лица във връзка с дерегистрацията им по ЗДДС. Когато прекратените лица се дерегистрират по своя инициатива, процедурат...

Извършване на дейност в предприятие ползвател

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 5/2012 г. Смела Нинева – началник-отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда следния въпрос: Възможно ли е предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието ползвател да ...

Изменения в ЗТР относно приемането на нови правни норми, които разширяват процесуалната дееспособност на непререгистрираните търговски дружества и кооперации

В сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 4/2012 г. Бистра Николова – съдия, отговаря на въпроса: Какви са измененията в ЗТР, които се изразяват в приемането на нови правни норми, които разширяват процесуалната дееспособност на непререгистрираните т...

Назначаване по трудов договор на лице с 84% намалена работоспособност

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Гюрга Желязкова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Фирма трябва да назначи на трудов договор лице, което има решение на ТЕЛК 84% намалена работоспособност. Ако минималният ...

Начисляване на ДДС за доставка на самолетни билети

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на следните въпроси: Получена е фактурата за самолетни билети, издадена от унгарска фирма с посочен унгарски данъчен номер. Във фактурата не е начислен ДДС и не е по...

Отразяване на времето, през което лице е работило по трудов договор и по граждански в една и съща фирма

Във в. „Актив”, бр. 9/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално осигуряване, отговаря на следните въпроси: Как се отразява времето, през което лице е работило по трудов договор и по граждански договор и е било осигурявано в същата фирма? В докуме...

Отчитане на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия в индивидуалния финансов отчет на дружеството майка

В сп. „Счетоводство +”, бр. 5/2012 г. Иван Дочев – дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на въпроса как се извършва отчитането на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия в индивидуалния финансов отчет на дружеството майка. Материята за от...

Посочване на възнагражденията на членовете на общинските избирателни комисии, изплатени през дадена данъчна година с справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса следва ли в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ да се посочват възнагражденията на членовете на общинските избирателни комисии, изплатени през дадена данъ...

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма е учредена през 2010 г., закупува имот и започва изграждане на магазин за хранителни стоки, без да има регистрация по ЗДДС. Пос...

Ред за осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник

В сп. „Данъчна практика”, бр. 3/2012 г. Аспасия Петкова – експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса за чия сметка и какъв е редът за осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник. Съгласно чл. 16 от ...

Удържане на данък за издадена сметка фактура от нотариус

В сп. „Счетоводна и данъчна практика”, бр. 5/2012 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Фирма има издадена сметка фактура от нотариус. В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се посочва сумата без ДДС в колона 8, но какво да се посочи в к...

Условия за ползване на платените годишни отпуски

В сп. „Счетоводство +”, бр. 2/2012 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса какви са условията за ползване на платените годишни отпуски. Разпоредбата на чл. 172 от КТ предвижда, че платеният годишен отпуск се разрешава на работн...

Условия за уговорено обезщетение при прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя и със съгласие на работника

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2012 г. Недка Колева – експерт по заплащане на труда, Отговаря на въпроса какви са условията за уговорено обезщетение при прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя и със съгласие на работника. С чл. 331 ...