Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 12, декември 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, декември 2013 г.
Коментар на експерта

Директива 2013/34/ЕС, или „Мисли първо за малките“

Директивата 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. представя като свое мото „Мисли първо за малките“. Кои са „малките“ и кои „големите“? Защо „малките“ трябва да мислят за и да се съобразяват с „големите“. Защо „големите“ трябва да натрапват на „малките“ своит...

Задължения на предприятията по ЗМДТ

Предприятията често пренебрегват своите задължения по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за сметка на „по-атрактивните” и „важни” материални данъчни закони в лицето на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното ...

Нови мерки за насърчаване на заетостта според ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта

В бр. 70 на „Държавен вестник” от 09.08.2013 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗИДЗНЗ). Основните цели на направените с този закон промени са да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широ...

Отчитане на паричните средства на бюджетните предприятия

Значителният относителен дял на операциите с парични средства е една от особеностите на бюджетните предприятия. Защото дейността им независимо от начина на финансиране (бюджет, бюджетна сметка, извънбюджетна сметка или фонд) е невъзможна без парични ...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.12.2013 г.

С параграф на Закона за изменение и допълнение на ДОПК (ЗИДДОПК, обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.) са направени изменения и допълнения на ЗДДС, които влизат в сила от 01.12.2013 г. Те транспонират в закона правилата на Директива 2013/43/ЕС на Съвета...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчен кредит за лек автомобил по оперативен лизинг без клауза за откупуване

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за оперативен лизинг на лек автомобил без клауза за откупуване. Има ли право на данъчен кредит от 01.01.2013 г. по фактурите, издадени въз основа на този договор? Приравнен ли е този дого...

Начисляване и изплащане на възнаграждение на член на управителен съвет

Въпрос: На държавен служител е прекратено служебното правоотношение съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, поради което през месец август и септември 2013 г. същият получава обезщетение съгл. чл. 106, ал. 2 от ЗДСл. Едновремен...

Начисляване на ДДС за закупена стока от държава-членка на ЕС и продажбата й в същата държава

Въпрос: Какво трябва да бъде третирането по ЗДДС, в случай че българско юридическо лице закупува стока от друга държава членка (напр. Румъния или Франция), но тази стока не пристига в България и се продава директно на клиент от същата друга държава ч...

Начисляване на ДДС на висше учебно заведение, което няма валиден ДДС номер и е извън България

Въпрос: Българска фирма организира изложения за чуждестранни университети в различни държави от и извън ЕС. Университетите заплащат регистрационна такса за събитието/изложението, като събитията се организират както в страни от ЕС, така и в държави из...

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудов договор за управление

Въпрос: Дължи ли се обезщетение за неизползван платен отпуск за 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. при прекратяване на договор за управление на търговско дружество? В същият е договорено, че се дължи обезщетение, съответстващо на неизползваните към д...

Обезщетение при трудова злополука по време на командировка

Въпрос: При трудова злополука - ПТП на автокран (при придвижване от един обект към друг), по време на командировка е загинал работникът (кранист). Съгласно КТ дължи ли се обезщетение и евентуално по кой член? Какви са задълженията на работодателя? О...

Облагане доход на физическо лице за продажба на дървен материал на фирма

Въпрос: Фирма ще закупи от физическо лице дървен материал с договор за покупко-продажба през октомври 2013 г. Материалът представлява тополи, които се намират в ливади, собственост на физическото лице, и фирмата ги закупува. Тази продажба е еднократн...

Осигуряване на лице получаващо доходи по граждански договор от различни места

Въпрос: На основание чл. 3, ал. 9 от Наредба № Н-8 за реда и сроковете за „подаване на осигурителна информация“ следва да се подава Декларация обр. 1 и в случаите на осигуряване върху максимален осигурителен доход при друг осигурител. Има ли друго ос...

Осчетоводяване на фотоволтаици от финансов лизинг

Въпрос:Фирма е получател на фотоволтаици чрез финансов лизинг за срок от 7 години. Всяка фактура получава с начислено ДДС. Прехвърлянето им ще стане на края на договора по остатъчна стойност. Как следва да се осчетоводи? Отговор: Осчетоводяването на...

Отпуски и възнаграждения, в случай че няма колективен трудов договор или споразумение

Въпрос: Платен ли е отпускът по чл. 157, ал. 1, т. 1 - 3 от КТ и по силата на кой нормативен акт (член, алинея) се определя размерът на възнаграждението, в случай че няма колективен трудов договор или споразумение между работодателя и служителя? Отг...

Отчитане на ДДС при изработка на програмен продукт за фирма, регистрирана в друга държава

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва изработка на уебсайт за фирма, регистрирана в Сърбия. Българската фирмата издава фактура, като в нея си начислява 20% ДДС. Това правилно ли е? Ако не, на основание на кой член не се начислява ДДС...

Отчитане превоза на стоки от поело производството местно лице

Въпрос: Фирма производител иска да прекрати производството си в България и да го премести в трета страна (тъй като там са основните й клиенти). Има договореност с местно лице да поеме производството, като за целта фирмата ще отдаде машините под наем,...

Покупка на материали от държава-членка на ЕС за друга държава членка

Въпрос: При покупка на материали от държава членка А българско дружество ги използва за тестове в друга държава членка В, възможно ли е транспортиране директно от А до В, без да влизат материалите в България? Какви документи са нужни и как се отразяв...

Ползване на болничен за раждане на второ дете, при условие че има текущо прехвърлено майчинство

Въпрос: Майка се връща на работа след отпуск по майчинство през м. април 2013 г. и прехвърля остатъка от майчинството на майка си. През юли излиза в болничен по временна нетрудоспособност и през септември ражда второ дете преждевременно, много преди ...

Превеждане на осигуровки на съдружници от различни областни градове

Въпрос: ООД е с адрес на регистрация в гр. Плевен. Един от съдружниците е от Плевен, другият от София. Къде следва да се превеждат осигуровките на съдружниците и къде да се подават декларации обр. 1? Отговор: За да се отговори на поставените въпроси...

Прекратяване договор на служител, който самоволно напуска

Въпрос: Работник във фирма самоволно напуска от 01.07.2013 г. Управителят му предлага договорът да бъде разтрогнат по взаимно съгласие, но ответната страна се крие и не желае да прекрати трудовите си правоотношения с фирмата, макар че започва работа ...

Преномериране на фактури от назначен синдик на ЕТ в несъстоятелност

Въпрос: Преди година ЕТ е обявен в несъстоятелност, като собственикът преустановява издаването на фактури от кочан. Назначеният синдик започва издаването на такива от ЕТ в несъстоятелност с нова последователност на номерата. Към момента несъстоятелно...

Третиране по ЗДДФЛ на възнаграждението на лице руски гражданин управител на етажна собственост

Въпрос: Управител на управителен съвет на етажна собственост е руски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в България. Същият получава възнаграждение като управител на етажната собственост. Как се третира горепосоченото възнаграждение от ЗД...

Третиране по КСО на лице управител на етажна собственост и с постоянно прибиваване в България

Въпрос: Управител на управителен съвет на етажна собственост е руски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в България. Същият получава възнаграждение като управител на етажната собственост. Как се третира горепосоченото възнаграждение от КС...

Писма и указания

№ 07-00-51 от 08.02.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ДОПК

Поставили сте въпроси по три възникнали казуса и сте описали следните фактически обстановки: І. Издаден е АУЗД за определяне на данъчни задължения за МПС с период 2010 г. - 2012 г. Актът е влязъл в сила. Задълженото лице впоследствие е представило до...

№ 1-34 от 24.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл. 60, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция ОДОП – гр…………., заведено с вх. № …………………, изразяваме следното становище: В запитването е посочено че физическо лице е собственик на апартамент, лек и товарен автомобил и за които има следните задължен...

№ 26-С-268 от 25.02.2013 г. ОТНОСНО: Задължителното осигуряване на сръбски граждани, полагащи труд на територията на Република Сърбия за предприятие, установено на територията на Република България

Във връзка с ваше писмо относно задължителното осигуряване на сръбски граждани, полагащи труд на територията на Република Сърбия за предприятие, установено на територията на Република България, заведено в ЦУ на НАП с вх. № …………/07.12.2012 г., ви увед...

№ 3-2456 от 09.09.2013 г. ОТНОСНО: Документиране на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на държава членка, в случаите на самофактуриране съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А” ООД предоставя преводачески услуги на клиент - холандска фирма, регистрирана по ДДС и установена на територията на Холандия. Клиентът (холандската фирма) е собственик на ЕООД в България, регистрирано като самостоя...

№ 3-24614 от 10.09.2013 г. ОТНОСНО: Отчитане и внасяне на данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването Окръжен съд „Х”, както и част от съдилищата в съдебен регион разходват средствата си от фонд „СБКО” съгласно решение на общо събрание като „предоставени в натура” за екскурзии, посещения на културни събития и профилакт...

№ 3-535 от 19.02.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на дарение на дълготрайни материални активи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Според изложената фактическа обстановка в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружеството управителят е направил дарение на две сгради през 2012 г. на физически лица (син и дъщеря). Материалният интерес е изчислен по данъчната оценка...

№ 94-00-114 от 09.05.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител без подновена регистрация в Областна дирекция “Земеделие”

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. Х, с вх. № ……….. от 09.05.2013 г., ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: В писмото си пишете, че сте регистрирана като земеделски произв...

№ 94-М-651 от 04.03.2013 г. ОТНОСНО: Социалното осигуряване и данъчното облагане

Съгласно изложената фактическа обстановка през периода април-декември 2011 г. предприятието „…………….” ЕООД е командировало работници в Белгия за извършване на строително-монтажни работи. Работниците са изпращани за период от 26 дни, след което има кра...

№ М-24-33-4 от 25.02.2013 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство според разпоредбите на Дял ІІ от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

Във връзка с ваше писмо относно приложимото законодателство според разпоредбите на Дял ІІ от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета, изпратено ни за разглеждане по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна пр...

№ М-94-В-66 от 04.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009

ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 Във връзка с ваше писмо относно подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009, заведено в Централно управление на Национална агенция за ...

Решения на съдилища

Решение № 11/26.04.2012 г. по т.д. № 615/2010 г., II т.о. на ВКС

Редовно е свиканото по реда на чл. 138, ал. 2 ТЗ общо събрание на съдружниците в ООД, в случаите, в които едновременно с упражняване на потестативното си право пред управителя на дружеството, правоимащите са изпратили и покани за свикване на общото с...

Решение № 13568 от 17.10.2013 г. по адм. дело № 2781/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за подоходен данък за 2006 и 2007 г. Данъчната основа е определена по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК. Като основание за прилагане на особения ред за ревизия по чл. 122-124 от ДОПК администрацията е посочила н...

Решение № 13575 от 17.10.2013 г. по адм. дело № 2954/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС заради отказ да се признае право на приспадане на данъчен кредит, упражнено в данъчни периоди от 01.2004 г. до 12.2008 г., както и определени задължения за корпоративен данък за отчетни периоди 2003 до...

Решение № 13581 от 18.10.2013 г. по адм. дело № 3362/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди декември 2006 г., юни, юли, ноември и декември 2007 г., януари и ноември 2008 г. Според т. 39 от решението на СЕС по дело С-324/11, Директива 2006/112 трябва да се тълкува, в сми...

Решение № 13587 от 18.10.2013 г. по адм. дело № 15420/2012 г.

Предмет на спора е внесен данък върху добавената стойност за периода 24.02.-24.11.2008 г. ведно с лихви за забава. Дружеството длъжник иска прихващане или възстановяване, с което се претендира възстановяване на лихви за забава за периоди 24.02.-18.11...

Решение № 13748 от 22.10.2013 г. по адм. дело № 9190/2013 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и начислени лихви за забава. След като от доказателства не се установява доставчикът да е притежавал процесните ножове (липса на материали, техническа обезпеченост и лице производител), същият няма как да ...

Решение № 13758 от 22.10.2013 г. по адм. дело № 3526/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за отчетната 2007 г. ведно със закъснителна лихва. Източник на задължението е извършено на основание чл. 16, ал. 1 от ЗКПО увеличение на финансовия резултат (ФР) за отчетния период със с...

Решение № 14154 от 29.10.2013 г. по адм. дело № 680/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит и определени задължения за лихви за данъчни периоди януари и февруари 2010 г. по три фактури, издадени от ООД с предмет плащане по договор за изработване на работни проекти на имот. Нормата на чл....

Решение № 14331 от 31.10.2013 г. по адм. дело № 1341/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС и съответните лихви. Частен писмен документ се ползва с формална доказателствена сила само по отношение на направеното писмено изявление от автора му, но доколкото е установено, че автомобилът е заве...

Решение № 14715 от 08.11.2013 г. по адм. дело № 796/2013 г.

Предмет на спора са определени, за данъчен период 01.06.2008 г. – 31.05.2010 г., задължения по ЗДДС върху извършени от ревизирано лице, което не е регистрирано по Търговския закон, облагаеми доставки за периода от изтичането на срока за подаване на з...

Решение № 14766 от 11.11.2013 г. по адм. дело № 4019/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за месеците юли, август и септември 2010 г. по фактури, издадени от ЕООД, както и начислени лихви. Реалността на доставката е основополагаща за възникване и законосъобразно упражняван...

Решение № 172/18.06.2012 г. по т.д. № 664/2010 г., ТК, II т.о. на ВКС

Недействителността на първоначалния (учредителен) апорт води до недействителност на първоначалното учредяване на търговското дружество поради невнасянето на предписаната от закона част от капитала само при изрично заявено искане за това, направено в ...

Решение № 247/2012 г. от 11.01.2013 г. по т.д. № 46/2012 г., ТК, II т.о. на ВКС

Предвиденото в дружествения договор основание за освобождаване на управителя преди изтичане на предоставения му мандат, изразяващо се в извършване на действия, нарушаващи забраната за конкурентна дейност по чл. 142 ТЗ, не рефлектира върху свободната ...

Решение № 25 от 04.12.2012 г. по т.д. № 63/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

При измамата като основание за унищожение на договорите по смисъла на чл. 29, ал. 1 ЗЗД невярната представа по отношение съдържанието на договора се създава у едната от страните по него, докато при привидните сделки като основание за тяхната нищожнос...

Решение № 6 от 21.02.2012 г. по т.д. № 120/2011 г. ТК, II т.о. на ВКС

Задължението на презастрахователя за заплащане (възстановяване на част от изплатеното на третото увредено лице или на неговия застраховател застрахователно обезщетение) възниква от момента, в който застрахователят е платил на застрахованото лице или ...

Решение № 63 от 21.06.2013 г. по т.д. № 1133/2011 г. ТК, I т.о. на ВКС

Ако кредиторът не окаже необходимото съдействие за доставяне на уговорената стока и ако забавата на доставчика не е направила безполезно изпълнението за останалата част от договорената стока, възложителят кредитор на свой ред е станал неизправна стра...

Решение № 90 от 20.07.2012 г. по т.д. № 1152/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

Преклузията на чл. 266, ал. 1 ГПК не се прилага в производството по несъстоятелност. Началната дата на неплатежоспособността следва да се определи с оглед на цялостното икономическо състояние на длъжника, а не само с оглед на последното извършено пла...

Справочник

Справочна информация бр. 12 от 2013 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканир...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 84 до бр. 103 от 2013 г.

ДВ, бр. 84 от 27.09.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 2. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 3. Закон за из...