Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 12, декември 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, декември 2013 г.
Коментар на експерта

Директива 2013/34/ЕС, или „Мисли първо за малките“

Директивата 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. представя като свое мото „Мисли първо за малките“. Кои са „малките“ и кои „големите“? Защо „малките“ трябва да мислят за и да се съобразяват с „големите“. Защо „големите“ трябва да натрапват на „малките“ своите „представи“ за определяне на...

Задължения на предприятията по ЗМДТ

Предприятията често пренебрегват своите задължения по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за сметка на „по-атрактивните” и „важни” материални данъчни закони в лицето на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вкл...

Нови мерки за насърчаване на заетостта според ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта

В бр. 70 на „Държавен вестник” от 09.08.2013 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗИДЗНЗ). Основните цели на направените с този закон промени са да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до ...

Отчитане на паричните средства на бюджетните предприятия

Значителният относителен дял на операциите с парични средства е една от особеностите на бюджетните предприятия. Защото дейността им независимо от начина на финансиране (бюджет, бюджетна сметка, извънбюджетна сметка или фонд) е невъзможна без парични средства. За осъществяване на ...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.12.2013 г.

С параграф на Закона за изменение и допълнение на ДОПК (ЗИДДОПК, обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.) са направени изменения и допълнения на ЗДДС, които влизат в сила от 01.12.2013 г. Те транспонират в закона правилата на Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменени...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчен кредит за лек автомобил по оперативен лизинг без клауза за откупуване

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за оперативен лизинг на лек автомобил без клауза за откупуване. Има ли право на данъчен кредит от 01.01.2013 г. по фактурите, издадени въз основа на този договор? Приравнен ли е този договор на договор за наем на лек ...

Начисляване и изплащане на възнаграждение на член на управителен съвет

Въпрос: На държавен служител е прекратено служебното правоотношение съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, поради което през месец август и септември 2013 г. същият получава обезщетение съгл. чл. 106, ал. 2 от ЗДСл. Едновременно с това лицето е и член на с...

Начисляване на ДДС за закупена стока от държава-членка на ЕС и продажбата й в същата държава

Въпрос: Какво трябва да бъде третирането по ЗДДС, в случай че българско юридическо лице закупува стока от друга държава членка (напр. Румъния или Франция), но тази стока не пристига в България и се продава директно на клиент от същата друга държава членка (напр. Румъния или Франц...

Начисляване на ДДС на висше учебно заведение, което няма валиден ДДС номер и е извън България

Въпрос: Българска фирма организира изложения за чуждестранни университети в различни държави от и извън ЕС. Университетите заплащат регистрационна такса за събитието/изложението, като събитията се организират както в страни от ЕС, така и в държави извън ЕС. Следва ли да се начисл...

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудов договор за управление

Въпрос: Дължи ли се обезщетение за неизползван платен отпуск за 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. при прекратяване на договор за управление на търговско дружество? В същият е договорено, че се дължи обезщетение, съответстващо на неизползваните към датата на прекратяване платени ...

Обезщетение при трудова злополука по време на командировка

Въпрос: При трудова злополука - ПТП на автокран (при придвижване от един обект към друг), по време на командировка е загинал работникът (кранист). Съгласно КТ дължи ли се обезщетение и евентуално по кой член? Какви са задълженията на работодателя? Отговор: Трудова злополука е вс...

Облагане доход на физическо лице за продажба на дървен материал на фирма

Въпрос: Фирма ще закупи от физическо лице дървен материал с договор за покупко-продажба през октомври 2013 г. Материалът представлява тополи, които се намират в ливади, собственост на физическото лице, и фирмата ги закупува. Тази продажба е еднократна за физическото лице. За физи...

Осигуряване на лице получаващо доходи по граждански договор от различни места

Въпрос: На основание чл. 3, ал. 9 от Наредба № Н-8 за реда и сроковете за „подаване на осигурителна информация“ следва да се подава Декларация обр. 1 и в случаите на осигуряване върху максимален осигурителен доход при друг осигурител. Има ли друго основание в тази наредба, което ...

Осчетоводяване на фотоволтаици от финансов лизинг

Въпрос:Фирма е получател на фотоволтаици чрез финансов лизинг за срок от 7 години. Всяка фактура получава с начислено ДДС. Прехвърлянето им ще стане на края на договора по остатъчна стойност. Как следва да се осчетоводи? Отговор: Осчетоводяването на фотоволтаиците във вашия случ...

Отпуски и възнаграждения, в случай че няма колективен трудов договор или споразумение

Въпрос: Платен ли е отпускът по чл. 157, ал. 1, т. 1 - 3 от КТ и по силата на кой нормативен акт (член, алинея) се определя размерът на възнаграждението, в случай че няма колективен трудов договор или споразумение между работодателя и служителя? Отговор: Всички отпуски по реда н...

Отчитане на ДДС при изработка на програмен продукт за фирма, регистрирана в друга държава

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва изработка на уебсайт за фирма, регистрирана в Сърбия. Българската фирмата издава фактура, като в нея си начислява 20% ДДС. Това правилно ли е? Ако не, на основание на кой член не се начислява ДДС? Отговор: В случая фирмата в...

Отчитане превоза на стоки от поело производството местно лице

Въпрос: Фирма производител иска да прекрати производството си в България и да го премести в трета страна (тъй като там са основните й клиенти). Има договореност с местно лице да поеме производството, като за целта фирмата ще отдаде машините под наем, т.е. аз в момента ще имам фак...

Покупка на материали от държава-членка на ЕС за друга държава членка

Въпрос: При покупка на материали от държава членка А българско дружество ги използва за тестове в друга държава членка В, възможно ли е транспортиране директно от А до В, без да влизат материалите в България? Какви документи са нужни и как се отразява това в дневника на покупките...

Ползване на болничен за раждане на второ дете, при условие че има текущо прехвърлено майчинство

Въпрос: Майка се връща на работа след отпуск по майчинство през м. април 2013 г. и прехвърля остатъка от майчинството на майка си. През юли излиза в болничен по временна нетрудоспособност и през септември ражда второ дете преждевременно, много преди термина. Терминът е на 13.11.2...

Превеждане на осигуровки на съдружници от различни областни градове

Въпрос: ООД е с адрес на регистрация в гр. Плевен. Един от съдружниците е от Плевен, другият от София. Къде следва да се превеждат осигуровките на съдружниците и къде да се подават декларации обр. 1? Отговор: За да се отговори на поставените въпроси, трябва първо да се изясни по...

Прекратяване договор на служител, който самоволно напуска

Въпрос: Работник във фирма самоволно напуска от 01.07.2013 г. Управителят му предлага договорът да бъде разтрогнат по взаимно съгласие, но ответната страна се крие и не желае да прекрати трудовите си правоотношения с фирмата, макар че започва работа и на друго място. При така съз...

Преномериране на фактури от назначен синдик на ЕТ в несъстоятелност

Въпрос: Преди година ЕТ е обявен в несъстоятелност, като собственикът преустановява издаването на фактури от кочан. Назначеният синдик започва издаването на такива от ЕТ в несъстоятелност с нова последователност на номерата. Към момента несъстоятелността на ЕТ отпада с влязло сил...

Третиране по ЗДДФЛ на възнаграждението на лице руски гражданин управител на етажна собственост

Въпрос: Управител на управителен съвет на етажна собственост е руски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в България. Същият получава възнаграждение като управител на етажната собственост. Как се третира горепосоченото възнаграждение от ЗДДФЛ? Отговор: Гражданството н...

Третиране по КСО на лице управител на етажна собственост и с постоянно прибиваване в България

Въпрос: Управител на управителен съвет на етажна собственост е руски гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в България. Същият получава възнаграждение като управител на етажната собственост. Как се третира горепосоченото възнаграждение от КСО? Отговор: Съгласно чл. 25 о...

Писма и указания

№ 07-00-51 от 08.02.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ДОПК

Поставили сте въпроси по три възникнали казуса и сте описали следните фактически обстановки: І. Издаден е АУЗД за определяне на данъчни задължения за МПС с период 2010 г. - 2012 г. Актът е влязъл в сила. Задълженото лице впоследствие е представило документ от КАТ, от който е видн...

№ 1-34 от 24.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл. 60, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция ОДОП – гр…………., заведено с вх. № …………………, изразяваме следното становище: В запитването е посочено че физическо лице е собственик на апартамент, лек и товарен автомобил и за които има следните задължения по ЗМДТ: a) задължения за д...

№ 26-С-268 от 25.02.2013 г. ОТНОСНО: Задължителното осигуряване на сръбски граждани, полагащи труд на територията на Република Сърбия за предприятие, установено на територията на Република България

Във връзка с ваше писмо относно задължителното осигуряване на сръбски граждани, полагащи труд на територията на Република Сърбия за предприятие, установено на територията на Република България, заведено в ЦУ на НАП с вх. № …………/07.12.2012 г., ви уведомявам следното: По въпросите ...

№ 3-2456 от 09.09.2013 г. ОТНОСНО: Документиране на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на държава членка, в случаите на самофактуриране съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А” ООД предоставя преводачески услуги на клиент - холандска фирма, регистрирана по ДДС и установена на територията на Холандия. Клиентът (холандската фирма) е собственик на ЕООД в България, регистрирано като самостоятелно юридическо лице по бълга...

№ 3-24614 от 10.09.2013 г. ОТНОСНО: Отчитане и внасяне на данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването Окръжен съд „Х”, както и част от съдилищата в съдебен регион разходват средствата си от фонд „СБКО” съгласно решение на общо събрание като „предоставени в натура” за екскурзии, посещения на културни събития и профилактични медицински прегледи. Във...

№ 3-535 от 19.02.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на дарение на дълготрайни материални активи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Според изложената фактическа обстановка в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружеството управителят е направил дарение на две сгради през 2012 г. на физически лица (син и дъщеря). Материалният интерес е изчислен по данъчната оценка на сградите. Към запитването ...

№ 94-00-114 от 09.05.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител без подновена регистрация в Областна дирекция “Земеделие”

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. Х, с вх. № ……….. от 09.05.2013 г., ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: В писмото си пишете, че сте регистрирана като земеделски производител на 18.08.2010 г. и до 2...

№ 94-М-651 от 04.03.2013 г. ОТНОСНО: Социалното осигуряване и данъчното облагане

Съгласно изложената фактическа обстановка през периода април-декември 2011 г. предприятието „…………….” ЕООД е командировало работници в Белгия за извършване на строително-монтажни работи. Работниците са изпращани за период от 26 дни, след което има кратки прекъсвания на командирова...

№ М-24-33-4 от 25.02.2013 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство според разпоредбите на Дял ІІ от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

Във връзка с ваше писмо относно приложимото законодателство според разпоредбите на Дял ІІ от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета, изпратено ни за разглеждане по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив, и заведено ...

№ М-94-В-66 от 04.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009

ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009 Във връзка с ваше писмо относно подаване на уведомление по чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ………../29.01....

Решения на съдилища

Решение № 11/26.04.2012 г. по т.д. № 615/2010 г., II т.о. на ВКС

Редовно е свиканото по реда на чл. 138, ал. 2 ТЗ общо събрание на съдружниците в ООД, в случаите, в които едновременно с упражняване на потестативното си право пред управителя на дружеството, правоимащите са изпратили и покани за свикване на общото събрание, но само ако същото е ...

Решение № 13568 от 17.10.2013 г. по адм. дело № 2781/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за подоходен данък за 2006 и 2007 г. Данъчната основа е определена по реда на чл. 122, ал. 2 от ДОПК. Като основание за прилагане на особения ред за ревизия по чл. 122-124 от ДОПК администрацията е посочила наличието на предпоставките по ...

Решение № 13575 от 17.10.2013 г. по адм. дело № 2954/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС заради отказ да се признае право на приспадане на данъчен кредит, упражнено в данъчни периоди от 01.2004 г. до 12.2008 г., както и определени задължения за корпоративен данък за отчетни периоди 2003 до 2008 г. За доказване на изкл...

Решение № 13581 от 18.10.2013 г. по адм. дело № 3362/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди декември 2006 г., юни, юли, ноември и декември 2007 г., януари и ноември 2008 г. Според т. 39 от решението на СЕС по дело С-324/11, Директива 2006/112 трябва да се тълкува, в смисъл че не допуска данъчен орга...

Решение № 13587 от 18.10.2013 г. по адм. дело № 15420/2012 г.

Предмет на спора е внесен данък върху добавената стойност за периода 24.02.-24.11.2008 г. ведно с лихви за забава. Дружеството длъжник иска прихващане или възстановяване, с което се претендира възстановяване на лихви за забава за периоди 24.02.-18.11.2008 г. и 09.12.2008 г. В ЗД...

Решение № 13748 от 22.10.2013 г. по адм. дело № 9190/2013 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и начислени лихви за забава. След като от доказателства не се установява доставчикът да е притежавал процесните ножове (липса на материали, техническа обезпеченост и лице производител), същият няма как да прехвърли собствеността върху ...

Решение № 13758 от 22.10.2013 г. по адм. дело № 3526/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за отчетната 2007 г. ведно със закъснителна лихва. Източник на задължението е извършено на основание чл. 16, ал. 1 от ЗКПО увеличение на финансовия резултат (ФР) за отчетния период със сума, представляваща разлика ме...

Решение № 14154 от 29.10.2013 г. по адм. дело № 680/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит и определени задължения за лихви за данъчни периоди януари и февруари 2010 г. по три фактури, издадени от ООД с предмет плащане по договор за изработване на работни проекти на имот. Нормата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС обвързва въ...

Решение № 14331 от 31.10.2013 г. по адм. дело № 1341/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС и съответните лихви. Частен писмен документ се ползва с формална доказателствена сила само по отношение на направеното писмено изявление от автора му, но доколкото е установено, че автомобилът е заведен по счетоводна сметка 205 Т...

Решение № 14715 от 08.11.2013 г. по адм. дело № 796/2013 г.

Предмет на спора са определени, за данъчен период 01.06.2008 г. – 31.05.2010 г., задължения по ЗДДС върху извършени от ревизирано лице, което не е регистрирано по Търговския закон, облагаеми доставки за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация по ДДС...

Решение № 14766 от 11.11.2013 г. по адм. дело № 4019/2013 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за месеците юли, август и септември 2010 г. по фактури, издадени от ЕООД, както и начислени лихви. Реалността на доставката е основополагаща за възникване и законосъобразно упражняване правото на приспадане на дан...

Решение № 172/18.06.2012 г. по т.д. № 664/2010 г., ТК, II т.о. на ВКС

Недействителността на първоначалния (учредителен) апорт води до недействителност на първоначалното учредяване на търговското дружество поради невнасянето на предписаната от закона част от капитала само при изрично заявено искане за това, направено в преклузивния едногодишен срок,...

Решение № 247/2012 г. от 11.01.2013 г. по т.д. № 46/2012 г., ТК, II т.о. на ВКС

Предвиденото в дружествения договор основание за освобождаване на управителя преди изтичане на предоставения му мандат, изразяващо се в извършване на действия, нарушаващи забраната за конкурентна дейност по чл. 142 ТЗ, не рефлектира върху свободната оттегляемост на овластяването ...

Решение № 25 от 04.12.2012 г. по т.д. № 63/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

При измамата като основание за унищожение на договорите по смисъла на чл. 29, ал. 1 ЗЗД невярната представа по отношение съдържанието на договора се създава у едната от страните по него, докато при привидните сделки като основание за тяхната нищожност по чл. 26, ал. 2 ЗЗД измамат...

Решение № 6 от 21.02.2012 г. по т.д. № 120/2011 г. ТК, II т.о. на ВКС

Задължението на презастрахователя за заплащане (възстановяване на част от изплатеното на третото увредено лице или на неговия застраховател застрахователно обезщетение) възниква от момента, в който застрахователят е платил на застрахованото лице или на неговия застраховател дължи...

Решение № 63 от 21.06.2013 г. по т.д. № 1133/2011 г. ТК, I т.о. на ВКС

Ако кредиторът не окаже необходимото съдействие за доставяне на уговорената стока и ако забавата на доставчика не е направила безполезно изпълнението за останалата част от договорената стока, възложителят кредитор на свой ред е станал неизправна страна по сделката, поради което н...

Решение № 90 от 20.07.2012 г. по т.д. № 1152/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

Преклузията на чл. 266, ал. 1 ГПК не се прилага в производството по несъстоятелност. Началната дата на неплатежоспособността следва да се определи с оглед на цялостното икономическо състояние на длъжника, а не само с оглед на последното извършено плащане към определен кредитор. ...

Справочник

Справочна информация бр. 12 от 2013 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 84 до бр. 103 от 2013 г.

ДВ, бр. 84 от 27.09.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 2. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона...