Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-16 от 13.02.2017 г. Относно: прилагане на данъчното законодателство при ЮЛНЦ

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 30.01.2017 г. Фактическата обстановка посчена в запитването е следната: Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб …….“ има състезатели, наети по трудов договор, които през 2016 г. са трансферирани в отбори в чужби...

№ 1-ИТ-00-118 от 28.12.2016 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

Управляваното от Вас дружество е посредник при изкупуване на елементи за дървени щайги от различни доставчици /от страни членки на ЕС и Сърбия/ и продава същите на клиенти от ЕС. Когато доставчик е сръбско дружество, стоката преминава през словенска митница и се доставя на клиент...

№ 20-28-11 от 30.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-11/ 16.01.2017 г. Дружеството ще извършва търговска дейност. Търговията ще се извършва по електронен магазин. Заявените и заплатени от чуждестранните клиенти стоки се доставят чрез международна пощенска и/или куриерска услуга...

№ 3-276 от 07.02.2017 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, през 2016 г. физическо лице е работило като адвокат. Във връзка с авансовото облагане на получения доход за първо, второ и трето тримесечие са подадени декларации по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ. За трето тримесечие е декларирана сума за внасяне в разме...

№ 94-00-17 от 03.02.2017 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г., в частта определена за изпълнение от регистрирани ветеринарни лекари

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……………./24.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно представената фактическа обстановка в запитването, Вие сте ветеринарен лекар, упражняващ дейност чрез ЕТ „………....

№ 94-00-5 от 20.01.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от наем

В отговор на отправено от Вас писмено запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – … с вх. № …/11.01.2017 г., даваме следното становище: В писмото е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на ½ идеална част от няколко имо...

№ 96-00-10 от 30.01.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 13.01.2017 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество регистрирано по ЗДДС притежава лиценз за туроператорска и турагентска дейност. Същото закупува пакет обща туристическа...

№ 96-00-11 от 30.01.2017 г. Относно: Облагане на социални разходи, предоставени в натура по реда на ЗКПО

В дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване от 16.01.2017 г. В запитването е посочено следното: Дружество възнамерява през 2017 г. да сключи договор със застрахователно дружество и да предоставя на ежемесечно на своите служители по трудов договор и договор за управление и конт...

Анотации

Данъчно облагане на дарение на имущество на ЕТ

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едноличен търговец притежава дялове в търговско дружество, предстои заличаване на едноличния търговец, при което собствеността на дяловете ще премине към физическото лице, собственик на ...

Доходи, които се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ? Доходите, за които се предоставя информация в Справката по чл. 73 ЗДДФЛ, са изчерпателно изброени в чл...

Обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кои са обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания? В Примерния Национален сметкоплан към група 60 Разходи по икономически елементи е вклю...

Оглагане на възнаграждения за технически услуги

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно дружество, регистрирано по ЗДДС получава фактура от Германия - немско юридическо лице. В нея е фактурирано: 1. Оценка и обследване на фундаментите на ветрогенератор за производство на...

Особености на данъчното облагане на туристическите услуги

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" д-р Пламен Илиев отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното облагане на туристическите услуги? Независимо, че вече над десет години в практиката се прилагат измененията за данъчно облагане в туризма, свързани с намалена данъчна ставк...

Попълване на Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив", Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се попълва Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г., върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО в универсален пенсионен фонд? ...

Различия в срока и размера на обезщетението за безработица по чл. 54а и следващите от КСО

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са различията в срока и размера на обезщетението за безработица по чл. 54а и следващите от Кодекса за социално осигуряване? Лицата, които имат право на парично обезщетение за безра...

Ред, условия и срокове за еднократни корекции на ползван данъчен кредит

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са редът, условията и сроковете за еднократни корекции на ползван данъчен кредит? Новите норми на ЗДДС запазват съществуващите до 31.12.2016 г. общи правила за кориги...

Счетоводно отчитане на франчайза

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на франчайза? Счетоводното отчитане обхваща: - франчайз-таксите, които съгласно СС 18 Приходи се отчитат като приход на франчайзодателя /виж Приложение „Б", т...

Трудов стаж при намалено работно време

В бр. 1 от сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Когато лице, назначено на трудов договор, е работило с намалено работно време, в трудовата книжка вписва ли се забележка: „Осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж"? Разпоредбата на чл. 136 от Код...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2017 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти май: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан п...

Държавен вестник в бр. 9 от 2017 г.

ДВ, бр. 31 от 18.4.2017 г. Патентното ведомство на Република България Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България. Министърът на вътрешните работи Наредба № 8121з-534 от 3 април 2017 г. за приемане на курсанти, студ...

Справочна информация бр. 9/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 април - 10 май 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...