Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-16 от 13.02.2017 г. Относно: прилагане на данъчното законодателство при ЮЛНЦ

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 30.01.2017 г. Фактическата обстановка посчена в запитването е следната: Сдружение с нестопанска цел „Волейболен клуб …….“ има състезатели, наети по трудов договор, които през 2016 г. са ...

№ 1-ИТ-00-118 от 28.12.2016 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

Управляваното от Вас дружество е посредник при изкупуване на елементи за дървени щайги от различни доставчици /от страни членки на ЕС и Сърбия/ и продава същите на клиенти от ЕС. Когато доставчик е сръбско дружество, стоката преминава през словенска ...

№ 20-28-11 от 30.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-11/ 16.01.2017 г. Дружеството ще извършва търговска дейност. Търговията ще се извършва по електронен магазин. Заявените и заплатени от чуждестранните клиенти стоки се доставят чрез международна п...

№ 3-276 от 07.02.2017 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, през 2016 г. физическо лице е работило като адвокат. Във връзка с авансовото облагане на получения доход за първо, второ и трето тримесечие са подадени декларации по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ. За трето тримесечие е декла...

№ 94-00-17 от 03.02.2017 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г., в частта определена за изпълнение от регистрирани ветеринарни лекари

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……………./24.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно представената фактическа обстановка в запитването, Вие сте ветеринарен лекар, уп...

№ 94-00-5 от 20.01.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от наем

В отговор на отправено от Вас писмено запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – … с вх. № …/11.01.2017 г., даваме следното становище: В писмото е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте собственик на ...

№ 96-00-10 от 30.01.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 13.01.2017 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество регистрирано по ЗДДС притежава лиценз за туроператорска и турагентска дейност. Същото за...

№ 96-00-11 от 30.01.2017 г. Относно: Облагане на социални разходи, предоставени в натура по реда на ЗКПО

В дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване от 16.01.2017 г. В запитването е посочено следното: Дружество възнамерява през 2017 г. да сключи договор със застрахователно дружество и да предоставя на ежемесечно на своите служители по трудов договор ...

Анотации

Данъчно облагане на дарение на имущество на ЕТ

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едноличен търговец притежава дялове в търговско дружество, предстои заличаване на едноличния търговец, при което собствеността на дяловете ще премине към фи...

Доходи, които се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ? Доходите, за които се предоставя информация в Справката по чл. 73 ЗДДФЛ,...

Обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кои са обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания? В Примерния Национален сметкоплан към група 60 Разходи п...

Оглагане на възнаграждения за технически услуги

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно дружество, регистрирано по ЗДДС получава фактура от Германия - немско юридическо лице. В нея е фактурирано: 1. Оценка и обследване на фундаментите на вет...

Особености на данъчното облагане на туристическите услуги

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" д-р Пламен Илиев отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното облагане на туристическите услуги? Независимо, че вече над десет години в практиката се прилагат измененията за данъчно облагане в туризма, свъ...

Попълване на Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г.

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив", Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Как се попълва Таблица 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г., върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО ...

Различия в срока и размера на обезщетението за безработица по чл. 54а и следващите от КСО

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са различията в срока и размера на обезщетението за безработица по чл. 54а и следващите от Кодекса за социално осигуряване? Лицата, които имат право н...

Ред, условия и срокове за еднократни корекции на ползван данъчен кредит

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са редът, условията и сроковете за еднократни корекции на ползван данъчен кредит? Новите норми на ЗДДС запазват съществуващите до 31.12....

Счетоводно отчитане на франчайза

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на франчайза? Счетоводното отчитане обхваща: - франчайз-таксите, които съгласно СС 18 Приходи се отчитат като приход на франчайз...

Трудов стаж при намалено работно време

В бр. 1 от сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Когато лице, назначено на трудов договор, е работило с намалено работно време, в трудовата книжка вписва ли се забележка: „Осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж"? ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май 2017 г.

До 20-ти май: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти май: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя...

Държавен вестник в бр. 9 от 2017 г.

ДВ, бр. 31 от 18.4.2017 г. Патентното ведомство на Република България Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България. Министърът на вътрешните работи Наредба № 8121з-534 от 3 април 2017 г....

Справочна информация бр. 9/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 април - 10 май 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...