Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 6, Юни 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2017 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

РЕАЛНА СЪВКУПНОСТ ИМА И ТОГАВА, КОГАТО ДЕЕЦЪТ, ИЗВЪРШВАЙКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 259, АЛ. 2 НЗ, Е ИЗВЪРШИЛ И ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 243, АЛ. 1 НЗ. Оплакването за неправилно приложение на закона е неоснователно. Първоинстанционният съд го е признал за виновен за две деяния: първо, че ...

Коментар на експерта

Изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Kодекса на труда създават поредни затруднения за работодателите

В ДВ, бр. 23/17.03.2017 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5). Промените влизат в сила от 01.04.2017 г. Те могат да се разделят в ...

Масовите уволнения

Масовото уволнение на работници и служители от едно предприятие има сериозни социални последици, особено в по-малките общини или силно специализираните дейности. Освен че тежко засяга личните съдби на уволнените и техните семейства, то може рязко да увеличи броя на безработните л...

Пропорционалният данъчен кредит – въпроси и отговори

Една от най-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г., е въвеждането на режим за приспадане на данъчен кредит в пропорции, съответстващи на използването на стоките и услугите за целите на икономическата дейност на данъчно задължените лица – т. нар. пропорционален данъ...

Въпроси и отговори от практиката

Бракуване на активи

Въпрос: В професионалната гимназия, на която съм главен счетоводител, имаме стари машини - стругове, бормашини и други, които са ползвани при практиката на ученици по специалности стругарство и шлосерство. Машините са заведени в баланса на гимназията през 1973 година, когато са д...

Данъчно третиране на командировъчните разходи (пътни, дневни и квартирни пари)

Въпрос: Лице се самоосигурява и получава възнаграждение за положен личен труд в дружество, в което е съдружник и управител. В същото дружество се осигурява и по ДУК. Лицето е съдружник и в друга фирма, в която не се осигурява. Може ли да бъде командирован в нея и трябва ли това д...

Документиране, регистриране и отчитане на данъчните документи по ДДС

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, регистрирана по ЗДДС. В дневника за покупки за месец 12.2016 съм въвела една фактура с право на данъчен кредит от дата 02.12.2016. Днес 19.01.2017 г. получавам протокол за анулиране на тази фактура от нашия контрагент с дата 02.12.2016 г., но бе...

Доставка на услуга за предоставяне под наем на превозно средство за срок по- дълъг от 30 дни

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, е закупила автомобили с цел отдаването им под наем, от 2016 г. ги отдава под наем на италиански физически лица за срок от една година. Къде е мястото на изпълнение на сделката? Българската фирма трябва ли да начисли ДДС във фактурата,...

Доставки на застрахователните услуги

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България получава фактура за застраховка от дружество, регистрирано в друга държава членка с валиден ДДС номер (в случая Словакия). Следва ли българското дружество да си самоначисли ДДС с протоколи по ЗДДС и да ги отрази в дневн...

Доставки на посреднически услуги

Въпрос: Имаме пълномощно да представляваме немски клиент по ДДС в България. Клиентът има български ДДС номер. Относно нашето възнаграждение за услугите имаме ли право на избор да фактурираме нашия хонорар към немския ДДС номер (Reverse Charge), или сме длъжни в момента, когато фи...

Забрана за „отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри

Въпрос: Ще се квалифицира ли като „отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри”, когато има издадени фактури на името на дружеството, които последното не е осчетоводило? Ако отговорът е да, ще се прави ли разлика, за какво е фактурата? Примерно фирмата се ...

Задължение за предоставяне на обезпечението, предвидено в чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Земеделски производител закупува дизелово гориво на стойност 29 000,00 лв. в рамките на един календарен месец. Издадена е данъчна фактура, АДД, експедиционна бележка, освободено за потребление. Горивото е вложено в производствения процес. Изпълнени са изискванията на чл. ...

Задължителна регистрация по ЗДДС на консорциумите с договор съгласно ЗЗД

Въпрос: Какви са промените в ЗДДС за задължителната регистрация по ЗДДС на консорциумите с договор съгласно ЗЗД? Наш клиент е създал такъв консорциум по ЗЗД с цел участие в обявени обществени поръчки. Консорциумът е имал дейност, но към момента не извършва никаква дейност, само и...

Изчисляване на трудов стаж

Въпрос: Как се изчислява трудов стаж при 2-часов работен ден по основен ТД? Как трябва да се оформи трудовата книжка и какви УП-та трябва да се издадат при напускане? Отговор: Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За един ден трудов стаж се зачита времето, през кое...

Командировъчни на шофьори, работещи по трудов договор при сумирано изчисляване на работното време

Въпрос: Фирмата ни се занимава с международен транспорт на товари. Назначените шофьори работят при условията на трудов договор при сумирано изчисляване на работното време. За дните на командировка, включително почивните и празничните дни, на шофьорите се изплащат дневни пари в ра...

Корекции на декларация обр.1 за 2016 г.

Въпрос: Нотариус, който упражнява дейност като свободна професия, се осигурява за всички осигурителни случаи като самоосигуряващо се лице. За 2016 г. са внесени авансово вноски върху 420,00 лв. и са подадени съответно декларациите обр. 1. Възможно ли е сега през м. януари 2017 г....

Корекция на данъчния финансов резултат в годишната данъчна декларация за 2016 г.

Въпрос: Дружество има надвнесен корпоративен данък - авансови вноски за 2009 г. - 2000 лв., и за 2010 г. - 500 лв. Същият не е поискан за прихващане или за възстановяване от страна на данъчно задълженото лице. Посочвате, че през 2016 г. ще направите отписване на посочените суми с...

Корекция на ползвания данъчен кредит

Въпрос: Като физическо лице закупувам кола на лизинг, без да съм регистриран по ДДС. Изплащам 1 година лихва и главница и ДДС и ми откраднаха колата. От лизинга ме осъдиха, че трябва да плащам вноските до остатъчната стойност на задължението. След като е откраднат активът, лизинг...

Коригиране на погрешно отразен в данъчните регистри и в справката декларация данък

Въпрос: Дружество, регистрирано по ДДС, получава стоки от ЕС. Ежемесечно за получените стоки се издава протокол по чл. 117 от ЗДДС, който се отразява в дневниците. За минал месец е допусната техническа грешка при отразяване на сумите в протокол по чл. 117 - сумата на данъчната ос...

Новият данък върху таксиметровия превоз съгласно Закона за местните данъци и такси

Въпрос: Таксиметров шофьор извършва дейност като ЕТ с автомобил на лизинг. Следва ли същият да подава патентна декларация във връзка с новия данък върху таксиметровия превоз съгласно Закона за местните данъци и такси. Отговор: Със Закона за изменение и допълнение на Закона за ме...

Ограничения за правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на чл. 70 от ЗДДС

Въпрос: Имаме наем на лек автомобил с ДДС на дружеството. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Лекият автомобил се използва от управителя, тъй като в момента дружеството има начет и както и нужда от финансиране. Управителят пътува до София да води преговори с банки и срещи с адвок...

Определяне задължението за подаване на годишен отчет за дейността по реда на чл. 92 от ЗКПО

Въпрос: Българско дружество не извършва дейност, но получава фактура от счетоводител за извършване на услуги, свързани с подаване на нулев отчет за дейността в НСИ, нулева данъчна декларация и отчет в търговския регистър. След като обаче българското дружество е получило разходен ...

Определяне на годишните данъчни амортизации

Въпрос: В коя категория данъчни амортизируеми активи трябва да се заведе закупена ТРЗ програма без срок на ползване и закупена складова програма със срок на ползване 10 години. Може ли да ги отчитаме с 50% годишна данъчна амортизация като софтуер (IV категория)? Отговор: Съгласн...

Осигуряване на международни шофьори

Въпроси: 1. При осъществяване на международен транспорт на стоки върху какво възнаграждение трябва да се осигуряват шофьорите? 2. Има ли право юридическото лице съгласно Наредбата за командировки в страната и чужбина да плаща двойния размер за дневни пари? Отговор: 1. Осигурител...

Осигуряване на съдружник, работещ на трудов договор в дружеството

Въпрос: ООД има двама управители, които са подали декларации, че ще се самоосигуряват. Същевременно те осъществяват цялата дейност на фирмата - програмиране. Всеки от тях е назначил другия на трудов договор като програмист. Осигуряват се по трудовите договори на максималния осигу...

Осигуряване на управляващите собственици на търговски дружества, упражняващи трудова дейност по управление и контрол

Въпрос: На управител на ЕООД, който управлява ЕООД с ДУК и същевременно е и едноличен собственик на капитала на дружеството, му предстои да излезе в болничен за бременност и раждане. Необходимо ли е за периода от 135-ия до 410-ия ден и след това до навършване на 2 години на детет...

Осчетоводяване на ревизионен акт

Въпрос: Имайки предвид посочените констатации по ревизионния акт, разяснете тяхното осчетоводяване. През коя година трябва да стане? Как да се постъпи със сумите, непризнати за социални разходи за м. 02.2016 г.? Трябва ли да бъдат начислени като разходи за заплати за 2016 г., т.е...

Отписване на вземания

Въпрос: Данъчно признат разход ли е отписано вземане през 2016 г. от свързано лице - търговско дружество. Давностният срок е изтекъл през 2014 г. Вземането не е обезценявано в предходни данъчни периоди. При свързаното лице - кредитор, задължението е отписано през 2014 г. и е приз...

Отчитане на разходите, свързани със съдебни спорове

Въпрос: През годината бе заведено дело за нанесени щети, за което бяха изплатени адвокатски хонорар 3000 лв., държавни такси 1250 лв., такси за вещи лица 430 лв. В края на годината съдът излезе с решение, с което отхвърли иска ни. Въпросите ми са: 1. Как следва да се осчетоводят ...

Парично обезщетение за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи

Въпрос: Самоосигуряващо се лице в качеството си на съдружник и управител на дружество се осигурява за всички осигурителни случаи. Същевременно е регистрирано и като земеделски производител и получава субсидии по Схема за единно плащане на площи. Има задължение само за оран на зем...

Плащането на дивиденти в размер на 9500 лв. към съдружник може да се извършат в брой

Въпрос: На общото събрание на фирма се взема решение да се разпределят дивиденти в размер на 19 000 лева от неразпределената печалба на дружеството. Собственици на капитала са две физически лица и съответно всяко ще получи по 9500 лв. Може ли сумите да бъдат изплатени в брой? Мож...

Подаване на декларацията за промяна на вида на осигуряването

Въпрос: Физическо лице, съдружник в ООД, през 2016 г. се е осигурявало за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. От 01.01.2017 г. ще се осигурява за всички осигурителни рискове и има подадена декларация за вида на промяната в законоустановения срок от 01.01. до 3...

Подоходни данъчни задължения на физическите лица - чуждестранни граждани

Въпрос: Латвийска гражданка пребивава по-малко от 183 дни в България. Има собствено жилище у нас и го продава. Върху разликата между покупната и продажната стойност ще начислим 10% данък при източника. Продажната стойност надхвърля 50 000 лв. Ще трябва ли това лице да се регистри...

Поемането на чужд дълг

Въпрос: Собственик на ЕООД, който е чуждестранно физическо лице от ЕС, продава дружествения си дял на местно физическо лице. Дружеството е активно. Дружеството има задължения към доставчици. Едно от условията при продажба на дружеството е тези задължения да бъдат поети от настоящ...

Право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

Въпрос: Имаме служителка в отпуск по майчинство. След 3 месеца изтича първата година от майчинството. Нейната свекърва е пенсионерка, но работи по трудов договор към фирма. Въпросът ми е: Може ли свекървата, баба на детето, да излезе в отпуск за отглеждането му, получавайки майчи...

Предоставени услуги по ремонт на мобилни телефони и таблети

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ДДС, извършва продажби на части, материали и аксесоари за мобилни телефони, включително и в провинцията. Има и сервизна услуга за малки ремонти. Продажбите в провинцията се осъществяват през куриерски фирми. Има случаи, в които с поръчката на сток...

Представителни разходи

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има намерение да закупува кафе, минерална вода, плодове, вафли, солети и др. дребни сладкиши, които ще бъдат предоставяни на служители и клиенти на фирмата за консумация. Как следва да се третират тези разходи по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФ...

При определени условия ДДС, заплатен при покупки на стоки или при получаване на услуги от чуждестранни лица, които на се установени на територията на страната, подлежи на възстановяване

Въпрос: Турска фирма, нерегистрирана в България, купува стока от регистрирана по ДДС фирма в България и я изнася в Англия. Българската фирма издава фактура с 20% начислено ДДС към турската фирма, защото тя не прави износа. Как турската фирма може да си възстанови ДДС-то по издаде...

Признаването на квартирни пари за данъчни цели

Въпрос: Фирма командирова работници в Германия по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ. В споразумението по чл. 2, ал. 1 от новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги е договорено работодателят да поеме плащ...

Счетоводна грешка

Въпрос: Фирма, доставчик на услуга – охрана, ни е фактурирала през м. 11 2016 г. в един документ пропуснати от нея да се фактурират услуги, отнасящи се за 2014 г., 2015 г. и за 2016 г. Как е правилно да се постъпи от счетоводна и данъчна гледна точка (ЗКПО и ЗДДС)? Отговор: От г...

Писма и указания

№ 20-00-57 от 31.03.2017 г. Относно: Промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда, която влиза в сила от 01.04.2017 г.

Във връзка с промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда, която влиза в сила от 01.04.2017 г. (публикувана в „Държавен вестник“ бр. 23/2017 г.), ви уведомяваме за следното: Основно промянат...

№ 20-00-60 от 3.04.2017 г. Относно: Еднократно подаване в срок до 30 септември на текущата година на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО

Във връзка със законодателните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) относно еднократно подаване в срок до 30 септември на текущата година на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 о...

№ 24-39-26 от 29.03.2017 г. Относно: Приложение на преходни разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставки на услуги, предоставени от туроператор към друг туроператор с цел последваща препродажба

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-26/16.02.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество има лиценз за туроператорска дейност. Същото е получило авансови плащания от клиенти - туроператори през 2016 г., при които настаняването ще бъде извършено п...

Решения на съдилища

Решение № 208 от 22.06.2015 г. по т.д. № 3961/2013 г. , ТК, II т.о.

При валидно сключен договор за правни услуги, в който не е постигнато съгласие за размера на задължението, при предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване съществуването на вземането, съдът не е оправомощен сам да определи този размер по аналогия от чл. 36, ал. 3 от Закона...

Решение № 212 от 16.01.2015 г. по т.д. № 4043/2013 г., ТК, I т.о.

Застрахователят отговаря по реда на чл. 229 КЗ спрямо застрахования за платените от последния на увреденото лице лихви за забава съгласно чл. 223, ал. 2 КЗ за периода от датата на съобщаването по чл. 224, ал. 1 КЗ, както и за разноските по дела, водени срещу застрахования съгласн...

Решение № 212 от 23.12.2015 г. по т.д. № 2956/2014 г., ТК, I т.о.

Електроразпределителните дружества в страната ни представляват естествени монополи на съответния регионален пазар, поради което не съществува правна възможност за свободно, при пазарни условия, договаряне на цените за осъществяваната от тях специфична дейност в отрасъла „Енергети...

Решение № 4498 от 11.04.2017 г. по адм. дело № 10176/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Съгласно чл. 78 ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се коригира със сумата на приходите и разходите, които е следвало да бъдат отчетени през текущата годи...

Решение № 4733от 18.04.2017 г. по адм. дело № 6817/2016 г.

Предмет на спора e определено задължение за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. ведно с лихва на ревизирано лице в качеството му на местно физическо лице по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ. Недвижимият имот, продаден от ревизираното лице през 2000 г., е бил съпружеска имуществена общн...

Решение № 4806 от 19.04.2017 г. по адм. дело № 1817/2016 г.

Предмет на спора са определени ДДС за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2009 г. и данък по ЗДДФЛ, ДОО и ЗО за 2007 г., 2008 г., 2009 г. ведно с лихви. В случай че е доказано получаването на родово определената стока от ревизирания търговец, допустима е презумпция, че стоката е прода...

Решение № 4930 от 20.04.2017 г. по адм. дело № 15384/2014 г.

Предмет на спора са определени данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, ДОО и ЗО за самоосигуряващо се лице за 2008 г., 2010 г. и 2011 г. ведно с лихви. При липса на представени по делото доказателства за налични средства в касата на ЕТ, както и доказателства за предаване на твърдените суми на...

Решение № 5016 от 21.04.2017 г. по адм. дело № 1241/2016 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди 12.2009 г. и 03.2011 г. и определен корпоративен данък за 2009 г. и 2011 г. ведно с лихви за забава. В решението си по дело С - 271/12 Съдът на ЕС изрично е посочил, че правото на приспадане може да се откаж...

Решение № 5027 от 24.04.2017 г. по адм. дело № 12845/2016 г.

Предмет на спора e отказан данъчен кредит ведно с прилежащите лихви за доставки с предмет агротехнически услуги, строителни материали, минерална сяра за обгазяване и торене, резервни части, маркировъчна машина. По аргумент от чл. 6, ал. 1, чл. 9, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от ...

Решение № 5148 от 25.04.2017 г. по адм. дело № 8599/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗКПО за периода 22.03.2007 г. - 31.12.2011 г. ведно с лихви. Установяването на укрити доходи чрез реализирани продажби на получени, но неосчетоводени стоки, включва доказване на начина на придобиване на стоката, за да се приеме, че съ...

Решение № 52 от 28.09.2015 г. по т.д. № 509/2014 г., ТК, I т.о.

Отправянето на извънсъдебно изявление за прихващане до синдика на длъжника в производство по несъстоятелност не представлява задължителна процесуална предпоставка, обуславяща надлежното упражняване на правото на прихващане по чл. 645, ал. 1 ТЗ от кредитора пред съда, пред който е...

Решение № 5286 от 26.04.2017 г. по адм. дело № 2190/2016 г.

Предмет на спора e начислен ДДС за данъчни периоди 01. - 30.04.2009 г., 01. - 30.06.2009 г., 01. - 30.09.2009 г. и 01. - 31.12.2009 г. ведно с лихви. Фактът, че ревизираното лице и дадено дружество са свързани лица по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ДОПК, не...

Решение № 5425 от 02.05.2017 г. по адм. дело № 6118/2016 г.

Предмет на спора e определен ДДС за периодите 10. - 12.2011 г., 02. – 07.2012 г. и 01. и 02.2013 г. ведно с лихви на основание чл. 177, ал. 1 и 2 от ЗДДС за доставка на услуги по конфекциониране на облекла, по които данъкът не е внесен изцяло от доставчика. Необсъждането на събр...

Решение № 5552 от 03.05.2017 г. по адм. дело № 11100/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 111 от ЗДДС за данъчен период 08.2012 г. Правилно в данъчната основа са включени възбранени имоти, тъй като същите се намират в патримониума на ревизираното лице, собствеността върху тях не е прехвърлена и същите на се загубили ка...

Решение № 5585 от 04.05.2017 г. по адм. дело № 2576/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за просрочие за данъчни периоди от 08.2013 г. до 10.2013 г. по няколко фактури. Съобразно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит е субективно право на ДЗЛ с нас...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.05. - 31.05.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник”, от бр. 9 до бр. 36 от 2017 г.

ДВ, бр. 9 от 26.1.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Министерски съвет Постановл...