Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 30/2017 г.

ДВ, бр. 56 от 11.7.2017 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по опер...

Народно събрание бр.30/2017 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар се променя дефиницията за публично предлагане на ценни книжа...

Особености при счетоводното отчитане и данъчното облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи

Ликвидационните дялове и дивидентите могат да се разпределят и изплащат на съдружниците и акционерите както в пари, така и в непарични активи, т.е. в натура (стоки, имоти, съучастия в други предприятия и други непарични активи). I. Счетоводно отчи...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС при продажба на УПИ

При неприложен регулационен план, в който няколко имота образуват общ УПИ, дължи ли се ДДС върху сделка - продажба с отделните поземлени имоти, които го образуват? (Т.е. касае се за неурегулирани имоти, находящи се в урегулирана територия.) Прилагам ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 30/2017 г.

Дело C‑493/15, решение от 16 март 2017 страни: Agenzia delle Entrate срещу Marco Identi Предмет на спора е правото да не се дължи ДДС при дела за несъстоятелност. В своето решение Съдът на ЕС приема, че правото на Съюза, и по-специално член 4,...

Едностранна промяна на трудовото правоотношение от работодателя при производствена необходимост

Въпросът ми е свързан с прилагането на чл. 120 от КТ. Съгласно чл. 120, ал. 1 КТ работодателят може при производствена необходимост, както и при престой да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същ...

Осчетоводяване на апорт на отстъпено право на строеж

Въпросът ми е свързан с осчетоводяването на апорт на отстъпено право на строеж (ОПС) в апортиращото дружество. В конкретика: Дружество (1) е собственик на земя с отчетна стойност 80 000 лв. Това дружество става съдружник в ООД (2) с 50% участие в кап...

Отчитане на биологични активи

Фирма отглежда коне за спортна дейност и за продажба. Как следва да се заприходяват новородените кончета и на каква стойност? Конете трябва да се отчитат като биологични активи съгласно СС № 41 Селско стопанство. В параграф 2 от този стандарт е посо...

Отчитане на материали

Фирма, занимаваща се с доставка на интернет, започва да изгражда кабелна мрежа до потребителите си. За тази цел се закупуват кабели, комутатори, суичове и др. материали. При закупуването им се заприходяват на склад. При влагането им в изграждането на...

Прекратяване на трудов договор по време на болнични

Докато е в болнични, служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор. Трябва ли да се изчака да изтече отпускът по болест, или трудовият договор може да се прекрати веднага? От запитването не става ясно на какво основание служителят ис...

Размер на удръжките при установен запор върху работната заплата

Има ли работодателят право при наложен запор да ми удължа една четвърт от заплатата, като не се съобразява с размера на минималната работна заплата за страната? В съответствие с чл. 272, ал. 1, т. 5 от КТ без съгласието на работника или служителя не...

Срок за връчване на заповедта за платен годишен отпуск

Колко дни предварително трябва да се връчи заповедта, с която се разрешава ползването на платения годишен отпуск? В трудовото право не е предвиден определен срок за връчване на заповед от работодателя на работника или служителя за ползване на платен...

В пресата за вас

Декларацията за липса на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” е разгледан следният казус: Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ, която е в сила от 01.01.2017 г., данъчно задължените лица имат право да ползват данъчни облекчения само ако към датата на...

Ликвидация на дружество

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са последователните стъпки в счетоводен и правен аспект след вземане на решение от собствениците на ООД за прекратяване на дейност и ликвидация на дру...

Отчитане на правителствените помощи, свързани с биологичните активи и селскостопанската продукция

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитане на правителствените помощи, свързани с биологичните активи и селскостопанската продукция. Предприятията, избрали НСС като своя база за съставяне и пред...

Счетоводно отчитане на неразпределяемите приходи и разходи

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на неразпределяемите приходи и разходи. Счетоводната система е самостоятелна. Тя обаче е източник на данни за нуждите на цялото предприятие, на в...

Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда третирането по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители. 1. По принцип данъчната основа на доставките включва и всички субсидии ...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за данък върху добавената стойност

В Закона за данък върху добавената стойност са регламентирани следните данъчни преференции: Данъчна преференция: Специален ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък върху доба...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 30/2017

Централни валутни курсове за периода 21.07 - 27.07.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...