Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 30/2017 г.

ДВ, бр. 56 от 11.7.2017 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансира...

Народно събрание бр.30/2017 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар се променя дефиницията за публично предлагане на ценни книжа, като се увеличава броят на л...

Особености при счетоводното отчитане и данъчното облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи

Ликвидационните дялове и дивидентите могат да се разпределят и изплащат на съдружниците и акционерите както в пари, така и в непарични активи, т.е. в натура (стоки, имоти, съучастия в други предприятия и други непарични активи). I. Счетоводно отчитане Счетоводното отчитане на...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС при продажба на УПИ

При неприложен регулационен план, в който няколко имота образуват общ УПИ, дължи ли се ДДС върху сделка - продажба с отделните поземлени имоти, които го образуват? (Т.е. касае се за неурегулирани имоти, находящи се в урегулирана територия.) Прилагам малко история: В един район на...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 30/2017 г.

Дело C‑493/15, решение от 16 март 2017 страни: Agenzia delle Entrate срещу Marco Identi Предмет на спора е правото да не се дължи ДДС при дела за несъстоятелност. В своето решение Съдът на ЕС приема, че правото на Съюза, и по-специално член 4, параграф 3 ДЕС и членове 2 и ...

Едностранна промяна на трудовото правоотношение от работодателя при производствена необходимост

Въпросът ми е свързан с прилагането на чл. 120 от КТ. Съгласно чл. 120, ал. 1 КТ работодателят може при производствена необходимост, както и при престой да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, н...

Осчетоводяване на апорт на отстъпено право на строеж

Въпросът ми е свързан с осчетоводяването на апорт на отстъпено право на строеж (ОПС) в апортиращото дружество. В конкретика: Дружество (1) е собственик на земя с отчетна стойност 80 000 лв. Това дружество става съдружник в ООД (2) с 50% участие в капитала. Капиталът на дружество ...

Отчитане на биологични активи

Фирма отглежда коне за спортна дейност и за продажба. Как следва да се заприходяват новородените кончета и на каква стойност? Конете трябва да се отчитат като биологични активи съгласно СС № 41 Селско стопанство. В параграф 2 от този стандарт е посочено, че живо животно, придоби...

Отчитане на материали

Фирма, занимаваща се с доставка на интернет, започва да изгражда кабелна мрежа до потребителите си. За тази цел се закупуват кабели, комутатори, суичове и др. материали. При закупуването им се заприходяват на склад. При влагането им в изграждането на мрежата как се осчетоводяват:...

Прекратяване на трудов договор по време на болнични

Докато е в болнични, служител подава заявление за прекратяване на трудовия договор. Трябва ли да се изчака да изтече отпускът по болест, или трудовият договор може да се прекрати веднага? От запитването не става ясно на какво основание служителят иска да се прекрати трудовият до...

Размер на удръжките при установен запор върху работната заплата

Има ли работодателят право при наложен запор да ми удължа една четвърт от заплатата, като не се съобразява с размера на минималната работна заплата за страната? В съответствие с чл. 272, ал. 1, т. 5 от КТ без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от...

Срок за връчване на заповедта за платен годишен отпуск

Колко дни предварително трябва да се връчи заповедта, с която се разрешава ползването на платения годишен отпуск? В трудовото право не е предвиден определен срок за връчване на заповед от работодателя на работника или служителя за ползване на платен годишен отпуск. За определяне...

В пресата за вас

Декларацията за липса на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” е разгледан следният казус: Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ, която е в сила от 01.01.2017 г., данъчно задължените лица имат право да ползват данъчни облекчения само ако към датата на подаване на годишната си данъ...

Ликвидация на дружество

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са последователните стъпки в счетоводен и правен аспект след вземане на решение от собствениците на ООД за прекратяване на дейност и ликвидация на дружеството? Какви са документите...

Отчитане на правителствените помощи, свързани с биологичните активи и селскостопанската продукция

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитане на правителствените помощи, свързани с биологичните активи и селскостопанската продукция. Предприятията, избрали НСС като своя база за съставяне и представяне на финансовите отчети,...

Счетоводно отчитане на неразпределяемите приходи и разходи

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на неразпределяемите приходи и разходи. Счетоводната система е самостоятелна. Тя обаче е източник на данни за нуждите на цялото предприятие, на всички негови системи и органи,...

Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда третирането по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители. 1. По принцип данъчната основа на доставките включва и всички субсидии и финансирания, пряко свързани...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за данък върху добавената стойност

В Закона за данък върху добавената стойност са регламентирани следните данъчни преференции: Данъчна преференция: Специален ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък върху добавената стойност при реализиран...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 30/2017

Централни валутни курсове за периода 21.07 - 27.07.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...