Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-77 от 10.05.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/26.04.2017 г., препратено ни от ЦУ на НАП – гр. София относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона з...

№ 20-00-34 от 10.02.2017 г. Относно: Приложение на § 46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПЗР на ЗИД на ЗАДС), обн. ДВ бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., относно задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице

В Централно управление на Национална агенция за приходите са постъпили запитвания, в които е изложена следната фактическа обстановка: Към 01.01.2017 г. неперсонифицирано дружество, създадено преди тази дата, има за съдружник лице, регистрирано по ЗДДС. Междувременно, до изтичане ...

№ 24-38-100 от 26.01.2017 г. Относно: прилагането на чл. 19 от ДОПК

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите Ваше запитване, препратено по процедура ДОМ - 1 от Дирекция ОДОП …… относно възможността за прилагане на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) спрямо физическо лице, което с нот...

№ 24-39-3 от 06.03.2017 г. Относно: коригиране на фактури по реда на чл. 116 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….. г., е изложена следната фактическа обстановка: С Решение № …. на Министерски съвет от ……… 2015 г. е одобрено издаването на разрешение на дружество, установено на територията на Нидерландия, (холандско дружество) за търсене и п...

№ 24-39-97 от 21.03.2017 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при участие на служители в план за стимулиране чрез участие в капитала.

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-97/27.07.2016 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „В“ ЕООД извършва научноизследователска и развойна дейност в полз...

№ М-24-36-71 от 18.01.2017 г. Относно: приложение на ЗДДС при обявен за незаконосъобразен Акт за дерегистрация по ЗДДС от директор на дирекция ОДОП

От Ваше писмо, препратено ни от Дирекция ОДОП ………. като сложен казус, постъпило в ЦУ на Националната агенция за приходите с вх. № ……… от ………. г., и от приложенията към него е видно, че дружеството Ви е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на орган по приходите. Актът за дерегистр...

Анотации

Доброволно напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява доброволното напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност? Прекратяването на членството в дружеството с ограничена отговорност може да стане чрез едностранно волеизявл...

Доставки на услуги, предназначени за данъчно задължени лица, установени в държави членки

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Имам фирма която не е регистрирана по ДДС, защото не достигнала 50 000 лв. оборот и извършва адвокатски услуги, но не е адвокатско дружество. Тези услуги се извършват от адвокати наети на гра...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с окончателен данък? Доходите от лихви, придобити от местни физически лица, които подлежат на облагане с окончателен данък, са дох...

Определяне правото на данъчен кредит, когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки как се определя правото на данъчен кредит? Когато регистрира...

Особености при изплащането на обезщетение от работодател при пенсиониране

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изплащането на обезщетение от работодател при пенсиониране? Когато са изпълнени изискванията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за...

Особености при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител, който боледува от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител, който боледува от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването? Лицето, което стр...

Отчитане намалението на НМДА в бюджетни предприятия

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Как се отчита намалението на НМДА в бюджетни предприятия? Бюджетните организации отчитат намаление на нематериалните дълготрайни активи при продажба, прехвърляне на други бюджетни организации, бракуване...

Право на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Експертно решение на ТЕЛК на наш работник с 52% трайно намелена работоспособност изтича на 01.01.2017 2. Следва ли лицето да ползва данъчно облекчение за 2017 г., годината на изтич...

Право на обезщетение по чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Домовете за деца, лишени от родителска грижа, преди години преминаха от Министерството на образованието и науката към общините, като трудовите правоотношения на възпитателите бяха уредени по реда на ч...

Прилагане на разпоредбата на чл. 58 от ЗКПО относно изискванията за документална обоснованост при включване на дълготраен амортизируем актив в данъчния амортизационен план

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как следва да прилагаме разпоредбата на чл. 58 от ЗКПО относно изискванията за документална обоснованост при включване на дълготраен амортизируем актив в данъчния амортизационен п...

Разпоредби на чл. 195 от ЗКПО, касаещи доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са разпоредбите на чл. 195 от ЗКПО, касаещи доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица? От посочената разпоредба на чл. 195 е видно, че обект на данъчно облагане по т...

Удръжки от трудовото възнаграждение

В бр. 7 от 2017 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодателят иска при постъпване на работа да се подписва от работника „Декларация-съгласие за удържане на суми от работната заплата" (примерно: обезщетения, суми по заповеди за причинени вред...

Формиране на данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се формира данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна (бартер)? Бартерът, като стопанска операция, всъщност с...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2017 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 14 от 2017 г.

ДВ, бр. 56 от 11.7.2017 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Е...

Осигурителен календар за август 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 19 юли 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...