Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-77 от 10.05.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/26.04.2017 г., препратено ни от ЦУ на НАП – гр. София относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физиче...

№ 20-00-34 от 10.02.2017 г. Относно: Приложение на § 46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПЗР на ЗИД на ЗАДС), обн. ДВ бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., относно задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице

В Централно управление на Национална агенция за приходите са постъпили запитвания, в които е изложена следната фактическа обстановка: Към 01.01.2017 г. неперсонифицирано дружество, създадено преди тази дата, има за съдружник лице, регистрирано по ЗДД...

№ 24-38-100 от 26.01.2017 г. Относно: прилагането на чл. 19 от ДОПК

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите Ваше запитване, препратено по процедура ДОМ - 1 от Дирекция ОДОП …… относно възможността за прилагане на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) спря...

№ 24-39-3 от 06.03.2017 г. Относно: коригиране на фактури по реда на чл. 116 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….. г., е изложена следната фактическа обстановка: С Решение № …. на Министерски съвет от ……… 2015 г. е одобрено издаването на разрешение на дружество, установено на територията на Нидерландия, (холан...

№ 24-39-97 от 21.03.2017 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при участие на служители в план за стимулиране чрез участие в капитала.

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-97/27.07.2016 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „В“ ЕООД извършва научноизследовате...

№ М-24-36-71 от 18.01.2017 г. Относно: приложение на ЗДДС при обявен за незаконосъобразен Акт за дерегистрация по ЗДДС от директор на дирекция ОДОП

От Ваше писмо, препратено ни от Дирекция ОДОП ………. като сложен казус, постъпило в ЦУ на Националната агенция за приходите с вх. № ……… от ………. г., и от приложенията към него е видно, че дружеството Ви е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на орган по...

Анотации

Доброволно напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява доброволното напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност? Прекратяването на членството в дружеството с ограничена отговорност може да ст...

Доставки на услуги, предназначени за данъчно задължени лица, установени в държави членки

В бр. 9 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Имам фирма която не е регистрирана по ДДС, защото не достигнала 50 000 лв. оборот и извършва адвокатски услуги, но не е адвокатско дружество. Тези услуги се извъ...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с окончателен данък? Доходите от лихви, придобити от местни физически лица, които подлежат на облага...

Определяне правото на данъчен кредит, когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки как се определя правото на дан...

Особености при изплащането на обезщетение от работодател при пенсиониране

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изплащането на обезщетение от работодател при пенсиониране? Когато са изпълнени изискванията за придобиване право на пенсия за о...

Особености при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител, който боледува от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител, който боледува от болест, определена в наредба на министъра на здраве...

Отчитане намалението на НМДА в бюджетни предприятия

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Как се отчита намалението на НМДА в бюджетни предприятия? Бюджетните организации отчитат намаление на нематериалните дълготрайни активи при продажба, прехвърляне на други б...

Право на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Експертно решение на ТЕЛК на наш работник с 52% трайно намелена работоспособност изтича на 01.01.2017 2. Следва ли лицето да ползва данъчно облекчение...

Право на обезщетение по чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Домовете за деца, лишени от родителска грижа, преди години преминаха от Министерството на образованието и науката към общините, като трудовите правоотношения на възпитате...

Прилагане на разпоредбата на чл. 58 от ЗКПО относно изискванията за документална обоснованост при включване на дълготраен амортизируем актив в данъчния амортизационен план

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как следва да прилагаме разпоредбата на чл. 58 от ЗКПО относно изискванията за документална обоснованост при включване на дълготраен амортизируем акт...

Разпоредби на чл. 195 от ЗКПО, касаещи доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са разпоредбите на чл. 195 от ЗКПО, касаещи доходи, начислени в полза на чуждестранни юридически лица? От посочената разпоредба на чл. 195 е видно, че ...

Удръжки от трудовото възнаграждение

В бр. 7 от 2017 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодателят иска при постъпване на работа да се подписва от работника „Декларация-съгласие за удържане на суми от работната заплата" (примерно: обезщетения, суми...

Формиране на данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна

В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се формира данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна (бартер)? Бартерът, като ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2017 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 14 от 2017 г.

ДВ, бр. 56 от 11.7.2017 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативнит...

Осигурителен календар за август 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 19 юли 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...