Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 32/2017 г.

Съкращава се срокът за произнасяне по заявленията за обезщетяване на лица с жилищнокомпенсаторни записи. Правителството прие промени в Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Целта е да се оптимизира и ...

Особености при счетоводното отчитане и данъчното облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи

Ликвидационните дялове и дивидентите могат да се разпределят и изплащат на съдружниците и акционерите както в пари, така и в непарични активи, т.е. в натура (стоки, имоти, съучастия в други предприятия и други непарични активи). I. Счетоводно отчитане Счетоводното отчитане на...

Отличителни характеристики на различните видове разходи в натура

С промените в данъчните закони във връзка с облагането на личното ползване на фирмени активи, които са в сила от 01.01.2017 г., се оформиха различни варианти за данъчно третиране, документиране и отчитане на т.нар. “разходи в натура” на данъчно задължените лица (ДЗЛ) и на доходит...

Промени в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г.

В ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промените са в сила от 4 август 2017 г. Голяма част от промените в ДОПК са резултат от правилата на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на разходи

Фирма, регистрирана по ДДС, има ДМА ателие-офис, закупено 2008 г., и товарен автомобил, закупен 2010 г. За тези активи от 2016 г. не се начисляват амортизации и не се отчитат никакви разходи, дължи ли се нещо към данъчната администрация с промените за личното ползване на фирменит...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия

Считано от 01.04.2017 г. е прекратено трудовото правоотношение с наш работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Спазен е срокът на предизвестие, изплатено е обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ за периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. Към датата на прекратяване на трудовия до...

Облагане на извършването на услуга по разработването на софтуер

Българско физическо лице разработва софтуер за чуждестранни компании извън ЕС. Те съответно му изплащат дължимото му възнаграждение за услугата. Какво е данъчното третиране на този вид услуги? Подлежи ли на регистрация по ДДС в съответната държава за извършените услуги? Изплатени...

Отказ за изплащане на обезщетение по болничен лист

НОИ отказва изплащането на обезщетение по представен болничен лист за гледане на малко дете с мотива, че работникът не отговаря на изискванията за изплащане на такова. Има ли право същият работник да получи от работодателя обезщетението за първите 3 дни болнични? В съответствие ...

Преизчисляване на трудовия стаж от различни категории

Работник, назначен при трета категория труд, представя документ от друг работодотел, удостоверяващ 12 години трудов стаж от първа категория. Трябва ли този стаж да бъде преизчислен от първа в трета категория при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професи...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работник с намалена работоспособност

С експертно решение на работник е определена 100% неработоспособност и чужда помощ. Изпълняваната от него работа е при противопоказани за неговия здравен статус, условия на труд и самият той желае да бъде освободен. Необходимо ли е при тези обстоятелства да се взима разрешение от...

Степенуване на дисциплинарните наказания

За неявяване на работа на работник е наложено дисциплинарното наказание “забележка”. След 3 месеца той отново не се явява на работа - този път за два дни. Може ли за това провинение да бъде наказан с “предупреждение за уволнение”? При виновно неизпълнение на трудовите задължения...

В пресата за вас

За сумираното изчисляване на работното време

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Труд и право” д-р Андрей Александров, директор на Дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество “Камбуров и съдружници”, разглежда митовете и фактите по отношение на сумираното изчисляване на работното време. Сумираното изчисляване на работното време...

Заем между дружества

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество “А” притежава 35 067 акции (11,47%) от акциите на дружество “Б”. Номинал 1 лев на акция. Цената на придобиване е 20,07 лв. за акция - общо 704 хил. лв., предоставени като инвес...

Мотиви за липса на обособени позиции при възлагане на обществени поръчки

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, дава отговор на въпроса: Как следва да се изпълнява изискването за излагане на мотиви за липсата на обособени позиции при различните режими за възлагане по ЗОП? В чл. 46, ...

Отчитане на авансово преведени и предоставени средства от бюджетни предприятия

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев коментира отчитането на авансово преведени и предоставени средства от бюджетни предприятия. С приемането и влизането в сила на ДДС № 14 от 30.12.2013 г. относно Сметкоплан на бюджетните организац...

Примери за елиминиране на нереализирани печалби или загуби от сделки при прилагане на метода на собствения капитал

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава примери за елиминиране на нереализирани печалби или загуби от сделки при прилагане на метода на собствения капитал. Пример 1 (низходяща продажба): Инвеститор с 40% дялово участие в асоциирано предприя...

Справочник

Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция за приходите I. Определяне на данъчната основа Съгласно общото правило на чл. 215а, ал. 1 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предо...

Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на финансите В ЗАДС са въведени данъчни преференции и облекчения, под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки. Следва да се отбележи, че като данъчни преференции са разгледани само тези освобождавания от облагане и намалени ставки, кои...

Нови банкови сметки на офис на НАП - Сливен, в сила от 1.09.2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 32/2017

Централни валутни курсове за периода 25.08 - 05.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...