Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 32/2017 г.

Съкращава се срокът за произнасяне по заявленията за обезщетяване на лица с жилищнокомпенсаторни записи. Правителството прие промени в Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имот...

Особености при счетоводното отчитане и данъчното облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в непарични активи

Ликвидационните дялове и дивидентите могат да се разпределят и изплащат на съдружниците и акционерите както в пари, така и в непарични активи, т.е. в натура (стоки, имоти, съучастия в други предприятия и други непарични активи). I. Счетоводно отчи...

Отличителни характеристики на различните видове разходи в натура

С промените в данъчните закони във връзка с облагането на личното ползване на фирмени активи, които са в сила от 01.01.2017 г., се оформиха различни варианти за данъчно третиране, документиране и отчитане на т.нар. “разходи в натура” на данъчно задъл...

Промени в ДОПК, в сила от 4 август 2017 г.

В ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промените са в сила от 4 август 2017 г. Голяма част от промените в ДОПК са резултат от правилата на Директива (ЕС) 2015/237...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на разходи

Фирма, регистрирана по ДДС, има ДМА ателие-офис, закупено 2008 г., и товарен автомобил, закупен 2010 г. За тези активи от 2016 г. не се начисляват амортизации и не се отчитат никакви разходи, дължи ли се нещо към данъчната администрация с промените з...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия

Считано от 01.04.2017 г. е прекратено трудовото правоотношение с наш работник на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Спазен е срокът на предизвестие, изплатено е обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ за периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. Към датата ...

Облагане на извършването на услуга по разработването на софтуер

Българско физическо лице разработва софтуер за чуждестранни компании извън ЕС. Те съответно му изплащат дължимото му възнаграждение за услугата. Какво е данъчното третиране на този вид услуги? Подлежи ли на регистрация по ДДС в съответната държава за...

Отказ за изплащане на обезщетение по болничен лист

НОИ отказва изплащането на обезщетение по представен болничен лист за гледане на малко дете с мотива, че работникът не отговаря на изискванията за изплащане на такова. Има ли право същият работник да получи от работодателя обезщетението за първите 3 ...

Преизчисляване на трудовия стаж от различни категории

Работник, назначен при трета категория труд, представя документ от друг работодотел, удостоверяващ 12 години трудов стаж от първа категория. Трябва ли този стаж да бъде преизчислен от първа в трета категория при определяне на допълнителното възнаграж...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работник с намалена работоспособност

С експертно решение на работник е определена 100% неработоспособност и чужда помощ. Изпълняваната от него работа е при противопоказани за неговия здравен статус, условия на труд и самият той желае да бъде освободен. Необходимо ли е при тези обстоятел...

Степенуване на дисциплинарните наказания

За неявяване на работа на работник е наложено дисциплинарното наказание “забележка”. След 3 месеца той отново не се явява на работа - този път за два дни. Може ли за това провинение да бъде наказан с “предупреждение за уволнение”? При виновно неизпъ...

В пресата за вас

За сумираното изчисляване на работното време

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Труд и право” д-р Андрей Александров, директор на Дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество “Камбуров и съдружници”, разглежда митовете и фактите по отношение на сумираното изчисляване на работното време. Сумираното ...

Заем между дружества

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество “А” притежава 35 067 акции (11,47%) от акциите на дружество “Б”. Номинал 1 лев на акция. Цената на придобиване е 20,07 лв. за акция - общо 704 хил...

Мотиви за липса на обособени позиции при възлагане на обществени поръчки

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, дава отговор на въпроса: Как следва да се изпълнява изискването за излагане на мотиви за липсата на обособени позиции при различните режими за...

Отчитане на авансово преведени и предоставени средства от бюджетни предприятия

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев коментира отчитането на авансово преведени и предоставени средства от бюджетни предприятия. С приемането и влизането в сила на ДДС № 14 от 30.12.2013 г. относно Смет...

Примери за елиминиране на нереализирани печалби или загуби от сделки при прилагане на метода на собствения капитал

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава примери за елиминиране на нереализирани печалби или загуби от сделки при прилагане на метода на собствения капитал. Пример 1 (низходяща продажба): Инвеститор с 40% дялово...

Справочник

Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция за приходите I. Определяне на данъчната основа Съгласно общото правило на чл. 215а, ал. 1 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО е сумата на разходите в натура, свързани съ...

Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на финансите В ЗАДС са въведени данъчни преференции и облекчения, под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки. Следва да се отбележи, че като данъчни преференции са разгледани само тези освобождавания от о...

Нови банкови сметки на офис на НАП - Сливен, в сила от 1.09.2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 32/2017

Централни валутни курсове за периода 25.08 - 05.09.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...