начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 36/2017 г.

ДВ, бр. 70 от 29.8.2017 г. Министърът на финансите подписа Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми...

Министерски съвет бр. 36/2017 г.

Правителството одобри проект на нов Закон за платежните услуги и платежните системи, с който се цели цялостно транспониране на новата Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги във вътрешния пазар. С действащия в момента Закон за платежните у...

Скрито разпределение на печалбата

През 2005 г. дружество с ограничена отговорност се преобразува в три нови дружества. Едно от преобразуваните дружества завежда съдебен иск към дружеството, от което се е отделило, за получени при преобразуването по-малки права и имущество. Стойността...

Въпроси и отговори

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

Възнаграждение за платения отпуск след увеличение на заплатата

От 01.06.2017 г. е уговорена нова основна работна заплата за служителите. На 04.06.2017 г. една от тях излиза в платен годишен отпуск. На каква база ще се изчисли възнаграждението за отпуска? В съответствие с чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурат...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2017 г.

Дело C‑ 288/16, решение от 29 юни 2017 г. страни: L.Č. IK срещу Valsts ieņēmumu dienests Предмет на спора е прилагането на данъка  върху  добавената  стойност  към сделки за превоз на стоки. Същност на спора: По силата на договор...

Зачитане на стажантството в администрацията за служебен стаж

Предстои да приемем двама стажанти в общинската администрация. Какъв стаж следва да им се зачете при завършването на стажанстката им програма - трудов или служебен? В съответствие с чл. 13 от ЗДСл, когато в специален закон за заемане на определена д...

Компенсиране на дежурства в събота и неделя с почивка през следващата седмица

Как се осъществява седмичната почивка на работници с ненормирано работно време, които имат дежурства в събота и неделя? Трябва ли компенсацията да е в следващия понеделник, или може да е в произволен работен ден от следващата седмица? В съответствие...

Не се подава уведомление по чл. 62 при командироване на работник или служител

Трябва ли да се подава уведомление по чл. 62 за промяна на ЕКАТТЕ, когато служител е в командировка? С измененията в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01...

Облагане на възнагражденията на чуждестранни артисти

Българско юридическо лице заснема кинопродукция, като заплаща възнаграждения на артисти от САЩ. На артистите се удържа и внася 10% данък при източника върху брутното възнаграждение, записано в договора. В същото време към Американската асоциация на а...

Продажба на лотарийни билети на трети лица

Нашата фирма продава лотарийни билети - златни пирамиди, кеш кръстословици, супер лото и др. под. Тези билети пристигат при нас с приемно-предавателни протоколи и фискален бон. Печалбата, която ние получаваме от тази продажба, е комисионата, която фи...

Размер на платения годишен отпуск за трудоустроен работник или служител

При заложен по КТД размер на основния платен годишен отпуск 24 дни за работници и служители с над 12 години стаж колко дни трябва да ползва работник с експертно решение на ТЕЛК за над 50% намалена работоспособност? Работниците и служителите с трайно...

В пресата за вас

Издаване на трудова книжка

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Мариана Василева, юрист в АМС, разглежда темата за издаване на трудовата книжка. Трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на...

Корекция в данъчния амортизационен план и данъчните финансови резултати

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. С Решение на ВАС № 8524 от 03.07.2017 г. по адм. д. №2707...

Продажба на активи на загуба

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира продажбата на активи на загуба. В посочените примери стоките са продадени на печалба. Възможно е активите да са продадени на по-ниска цена от балансовата им стойност...

Разширяване на допустимото обезпечение по облигационната емисия

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира разширяването на допустимото обезпечение по облигационната емисия. До законодателната промяна текстът на чл. 100з, ал. 3 ЗППЦК беше лаконичен и категориче...

Счетоводни изисквания при ликвидация на ООД

В бр. 9 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводните изисквания при ликвидация на ООД. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила...

Топла храна и ободряващи напитки за работници и служители, които полагат нощен труд

В бр. 8 от 2017 г. на сп. Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност” в ИА “Главна инспекция по труда”, разглежда казуса: Питането ни е свързано с това дали винаги, когато се полага нощен труд, за...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Дан...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 36/2017

Централни валутни курсове за периода 29.09 - 05.10.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...