Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 36/2017 г.

ДВ, бр. 70 от 29.8.2017 г. Министърът на финансите подписа Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от европейскит...

Министерски съвет бр. 36/2017 г.

Правителството одобри проект на нов Закон за платежните услуги и платежните системи, с който се цели цялостно транспониране на новата Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги във вътрешния пазар. С действащия в момента Закон за платежните услуги и платежните системи в б...

Скрито разпределение на печалбата

През 2005 г. дружество с ограничена отговорност се преобразува в три нови дружества. Едно от преобразуваните дружества завежда съдебен иск към дружеството, от което се е отделило, за получени при преобразуването по-малки права и имущество. Стойността на иска е заведена задбалансо...

Въпроси и отговори

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният работен ден, а в заповедта за ос...

Възнаграждение за платения отпуск след увеличение на заплатата

От 01.06.2017 г. е уговорена нова основна работна заплата за служителите. На 04.06.2017 г. една от тях излиза в платен годишен отпуск. На каква база ще се изчисли възнаграждението за отпуска? В съответствие с чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2017 г.

Дело C‑ 288/16, решение от 29 юни 2017 г. страни: L.Č. IK срещу Valsts ieņēmumu dienests Предмет на спора е прилагането на данъка  върху  добавената  стойност  към сделки за превоз на стоки. Същност на спора: По силата на договорите, сключени с няколко изпращ...

Зачитане на стажантството в администрацията за служебен стаж

Предстои да приемем двама стажанти в общинската администрация. Какъв стаж следва да им се зачете при завършването на стажанстката им програма - трудов или служебен? В съответствие с чл. 13 от ЗДСл, когато в специален закон за заемане на определена длъжност, за която няма изисква...

Компенсиране на дежурства в събота и неделя с почивка през следващата седмица

Как се осъществява седмичната почивка на работници с ненормирано работно време, които имат дежурства в събота и неделя? Трябва ли компенсацията да е в следващия понеделник, или може да е в произволен работен ден от следващата седмица? В съответствие с чл. 139а от КТ работодателя...

Не се подава уведомление по чл. 62 при командироване на работник или служител

Трябва ли да се подава уведомление по чл. 62 за промяна на ЕКАТТЕ, когато служител е в командировка? С измененията в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.04.2017 г.) беше въведено зад...

Облагане на възнагражденията на чуждестранни артисти

Българско юридическо лице заснема кинопродукция, като заплаща възнаграждения на артисти от САЩ. На артистите се удържа и внася 10% данък при източника върху брутното възнаграждение, записано в договора. В същото време към Американската асоциация на артистите се заплащат задължите...

Продажба на лотарийни билети на трети лица

Нашата фирма продава лотарийни билети - златни пирамиди, кеш кръстословици, супер лото и др. под. Тези билети пристигат при нас с приемно-предавателни протоколи и фискален бон. Печалбата, която ние получаваме от тази продажба, е комисионата, която фирмите ни дават. Как се отчитат...

Размер на платения годишен отпуск за трудоустроен работник или служител

При заложен по КТД размер на основния платен годишен отпуск 24 дни за работници и служители с над 12 години стаж колко дни трябва да ползва работник с експертно решение на ТЕЛК за над 50% намалена работоспособност? Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 ...

В пресата за вас

Издаване на трудова книжка

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Мариана Василева, юрист в АМС, разглежда темата за издаване на трудовата книжка. Трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя и има...

Корекция в данъчния амортизационен план и данъчните финансови резултати

В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. С Решение на ВАС № 8524 от 03.07.2017 г. по адм. д. №2707/2017 г. е потвърден ревизионе...

Продажба на активи на загуба

В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира продажбата на активи на загуба. В посочените примери стоките са продадени на печалба. Възможно е активите да са продадени на по-ниска цена от балансовата им стойност, т.е. на загуба. Начинът на т...

Разширяване на допустимото обезпечение по облигационната емисия

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира разширяването на допустимото обезпечение по облигационната емисия. До законодателната промяна текстът на чл. 100з, ал. 3 ЗППЦК беше лаконичен и категоричен - в полза на облигационерите...

Счетоводни изисквания при ликвидация на ООД

В бр. 9 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводните изисквания при ликвидация на ООД. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) годишните ф...

Топла храна и ободряващи напитки за работници и служители, които полагат нощен труд

В бр. 8 от 2017 г. на сп. Труд и право” Теодора Дичева, директор на Дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност” в ИА “Главна инспекция по труда”, разглежда казуса: Питането ни е свързано с това дали винаги, когато се полага нощен труд, за работодателя остава задължени...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по ЗКПО

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция: Данъчна ставка за корпоративен данък - 10 % Законова регламентация на данъчната преференция Данъчната преференция е регламент...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 36/2017

Централни валутни курсове за периода 29.09 - 05.10.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...