начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 8 - 14 януари 2018 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 1/2018 г.

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенция №131 на Международната организация на труда за определяне на минимална работна заплата. Съгласно документа тя ще се договаря и преразглежда периодично след консултации с представит...

Народно събрание бр.1/2018 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” може да подава искова молба до съда за откриване на производство по несъстоятелност при изискуеми и неизпълнени за повече от два месе...

Осигурителни плащания на НОИ през 2018 г.

В Закона за бюджета на ДОО (ЗБДОО) за 2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.) и с промените в КСО са заложени някои от плащанията през 2018 година. 1. В чл. 10 от ЗБДОО за 2018 г. е определен минимален размер на на пенсията за осигурителен стаж и възра...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Като част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2017 г. е преоценката на финансовите инструменти. На преоценка подлежат само финансовите активи и финансовите пасиви, но не и собствените капиталови инструменти на пре...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС на мостри без стойност, получени от държава - членка на ЕС

При предоставянето на мостри без стойност възниква безвъзмездна доставка. По силата на чл. 2, т. 1 от ЗДДС безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на закона. Отнася ли се това и за получаването на мострите без стойност, които се предоставя...

Дежурство на държавен служител

Прилага ли се за държавни служители Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или на разположение на работодателя? В чл. 67, ал. 7 от ЗДСл е предвидено, че държавните служители имат право на следните допълнителни в...

Допълнително възнаграждение за образователна степен за времето на платения годишен отпуск

Дължи ли се допълнителното възнаграждение за образователна степен “доктор” за времето, през което служителят ползва платен годишен отпуск? В съответствие с чл. 177 от КТ за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или сл...

Определяне на данъчната основа при отпускане на кредит срещу насрещна престация (лихва)

Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС фирма, която е отпуснала заем над 100 000 лв. с годишна лихва от 6%? Как се определя данъчната основа на сделките по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1? Фирмата няма друг облагаем оборот. Съгласно чл. 96, ал. ...

Отново промени в Закона за местните данъци и такси

В ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г. и бр. 97 от 5 декември 2017 г., са публикувани поредните изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Промените предвиждат, че от 2 януари 2018 г. приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината...

Предизвестие за уволнение поради придобито право на ранно пенсиониране по чл. 68а от КСО

Има ли работодателят право да отправи предизвестие за уволнение на служител, който е навършил годините си за ранно пенсиониране и има необходимия стаж, но не желае да се пенсионира? При придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст работо...

Трудов стаж при неплатен отпуск

Моля да поясните при ползване на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ за периода 01.10.2000 г. до 31.08.2004 г. колко трудов и осигурителен стаж се признава за този период - общо, след като за една календарна година се зачитат 30 работни дни съгласно...

Справочник

Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” 2018 г.

[[table_1]]...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Извлечение Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2018 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложен...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.

(с налагане на административно увеличение от 3,9% и минимална работна заплата за 2018 г. 510,00 лв.) Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 [[app_18281_1]] [[app_18282_2]] [[app_18283_3]] [[app_18284_4]] Забележки: 1. Минималният осигурителен доход за работ...

Публична продан

Национална агенция за приходите Целта на принудителното изпълнение е да се удовлетвори вземането на кредитора по способите, предвидени в закона, като същевременно се осигури приложението и на нормите, предвидени в защита на правата на собственика на...

Справочна информация бр. 1/2018

Централни валутни курсове за периода 15.12 - 21.12.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...