начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-193 от 22.11.2017 г. Относно: право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-193/ 14.11.2017 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ДОП при ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: В рамките на прое...

№ 12-00-490 от 10.11.2017 г. Относно: Издаване на „сборни фактури“ съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………...2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: В ……………………………… е получена информация, че ……………………. с ЕИК ……………………….. е декларирало пред Националната агенция за приходите (НАП) в подавани справ...

№ 12-00-537 от 30.11.2017 г. Относно: документална обоснованост на служебните командировки в чужбина.

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. Фактическа обстановка: Отказ от заверка на заповеди за командироване в чужбина при пътуване в страни членки на Европейския съюз и извън него от страна на обектите за посещение поради разли...

№ 16-12-156 от 9.05.2017 г. Относно: изпращане на работници на обект в друго населено място

Фактическа обстановка: Предприятие извършва строителни работи по договор с възложител на обект, намиращ се в друго населено място, различно от мястото на управление на предприятието. В трудовите договори на наетите работници е посочено като работно м...

№ 16-12-25 17.02.2017 г. Относно: документална обоснованост на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair

Фактическа обстановка: Предприятия извършват туристически дейности по Закона за туризма – туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и др. Във връзка с осъществяване на туроператорската дейност е поставен въпросът ...

№ 16-12-68 от 10.03.2017 г. Относно: осчетоводяване на разходи за закупуване на стоки от продавачи физически лица от eBay – Германия и завеждане на стоките в баланса на предприятието

Фактическа обстановка: ЕООД ще развива търговска дейност на територията на страната. Дружеството ще закупува стоки от интернет сайт за онлайн търговия eBay – Германия. Стоките, които се предлагат за продажба чрез електронна търговия могат да бъдат ка...

№ 24-28-1710 от 03.10.2017 г. Относно: ред за погасяване на задължения по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ при постъпило плащане от задълженото лице - чл. 169, ал. 3 ДОПК

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. ……………….., в което е изложена следната фактическата обстановка: На 02.08.2017 г. е постъпило плащане от физическо лице, в което е посочен вида плащане, рег. № на ...

№ 24-39-104 от 19.10.2017 г. Относно: действие на прихващането, извършено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси по приложението на разпоредбите на ДОПК и с цел уеднаквяване на практиката на органите по приходите о...

№ 24-39-109 от 03.10.2017 г. Относно: ползване на 5% отстъпка върху данъка и таксата за текущата година при прехвърляне на недвижим имот

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. № 24-39-109/11.08.2017 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „ГИ“ ООД е дружество с основна дейност изграждане и отдаване под наем на нежилищни нед...

№ 53-04-789 от 15.12.2017 г. Относно: прилагане на ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: 1. „М” ЕООД e местно данъчнозадължено юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, извършващо независима икономическа дейност, с място на стопанската дейност в България. Дейността на дружеството е св...

№ 53-04-840 от 15.12.2017 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-840/21.11.2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната ...

№ 96-00-175-4 от 17.11.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване от 06.11.2017 г. относно прилагане на ЗКПО и ЗДДС. Към последното е приложена схема, която обхваща покупка на стоки от територията на страната с получател „К - Н“ ЕООД, трансфера на същите, извършен от дружес...

№ М-24-36-75 от 31.10.2017 г. Относно: отписване на задължения на починало самоосигуряващо се лице

По повод Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №М-24-36-75 от 16.11.2016 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………….., отговарям следното: В запитването посочвате, че в процедура ...

Анотации

Вземания от клиенти - оценяване и представяне

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какво представляват вземанията от клиенти, как се оценяват и представят във финансовите отчети? В своята независима икономическа дейност отчитащото се пр...

Възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване

В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Издадена е фактура на 03.07.2017 г. и на същия ден е платена. Доставчикът доставя стоката до склада на фирмата за своя сметка на 06.07.2017 г. Определена ...

Дата на издаване на трудовата книжка

В Апис библиотека Мариана Василева, юрист в АМС, отговаря на въпроса: С каква дата трябва да се издава трудовата книжка? Известно е, че трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на ра...

Деклариране придобиването на имот

В бр. 2 от 2018 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва ли да се декларира придобиването на имот и кой трябва да направи това? Всекидневно в страната се придобиват хиляди имоти. Това става чрез различни способи - от продаж...

Облагане на възнаграждение за технически услуги

В бр. 5 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Нашата фирма използва услугите на адвокат (извършващ свободна професия) в Германия, за извършване на правни услуги и консултации по откриването на дъщ...

Представлява ли IP адресът лични данни

В НетКонсултинг АЯ се дава отговор на въпроса: Представлява ли IP адресът лични данни? От м. май 2018 г. в ЕС ще влязат нови правила, според които някои категории онлайн данни биха могли да се приемат за лични данни и сред тях са и IP адресите. В таз...

Прекратяване на договор със срок на изпитване

В бр. 3 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: На 25.07.2017 г. сме сключили срочен трудов договор с наш работник по чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 КТ, като срокът на изпитване е до 31.12.2017 г...

Признаване на разходи за данъчни цели

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Валентина Генова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, чиято дейност е свързана със строителство, има купени за фирмата 10 SIM карти за мобилни услуги. За тях плаща такси за месечен аб...

Признават ли са за данъчни цели разходите за дневни и квартирни

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружеството командирова съгласно чл. 121а от КТ служители с допълнително споразумение. В него са уговорени възнаграждението, пътните пари и срокът на коман...

Продажба на право на строеж

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Ние сме инвеститор, на когото е прехвърлено право на строеж от две лица. Едното е ЮЛ, другото е физическо лице. Срещу това инвеститорът приема п...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2018 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Десет практически стъпки за прилагане на общия регламент за защита на данните

Комисия за защита на личните данни Целта на настоящия документ е да подпомогне практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679). Той е чисто информационен, няма задължителен характер и не претендира за изче...

Държавен вестник в бр. 8 от 2018 г.

ДВ, бр. 25 от 20.3.2018 г. Народно събрание Решение за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Министерски съвет Постановление № 37 от ...

Не се предвижда удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за кампания 2018

Министерство на земеделието, храните и горите В предходните години удължаване на кампанията беше възможно след публикуван Регламент на ЕК за промяна на крайната дата за подаване на единното заявление за подпомагане. Заместник-министърът на земедели...

Справочна информация бр. 8/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 април 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...