Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 6, Юни 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.
Коментар на експерта

Дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите

Дисциплинарната и имуществената отговорност на работниците и служителите са сред „класическите“ теми на трудовото право, по които има създадена богата съдебна и административна практика и многобройни изследвания в правната литература. За разлика от много други институти динамикат...

Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

Наследяването обикновено се приема като събитие, при което наследниците увеличават имуществото си с това, оставено им от наследодателя. При това често се пропуска фактът, че наследството може да носи както активи, така и пасиви, т.е. в него се включват не само правата, но и задъл...

Нови разпоредби за отпуск по Кодекса на труда и за обезщетение по Кодекса за социално осигуряване на осиновителите на деца до 5-годишна възраст

В „Държавен вестник”, брой 30 от 03.04.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се правят изменения и допълнения в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правата на отпуск и обезщетение на осиновителите на деца д...

Преглед на промените в Закона за митниците и в Закона за акцизите и данъчните складове

В „Държавен вестник”, бр. 24 от 16.03.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИДЗМ), с който се правят изменения и допълнения в редица данъчни и финансови закони, а именно: Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху доба...

Въпроси и отговори от практиката

В кои случаи е възможно на шофьорите да бъдат изплащани командировъчни разходи

Въпрос: В кои случаи е възможно на шофьорите да бъдат изплащани командировъчни разходи (дневни и квартирни пари), тъй като съгласно чл. 6 от Наредбата за командировките в страната същите не се считат за командировани лица? Отговор: Шофьорите попадат в кръга на професиите и дейно...

Времетраене на командировката

Въпрос: Служител на българско дружество пътува в събота при връщане от командировка в чужбина със самолет. Дневни му се изплащат до петък. Следва ли да се изплаща извънреден труд за събота 175% на служителя като отработено време или не и съответно какво е правното основание за то...

Върху разходите (премиите) по застраховки „Живот”, направени от работодател в полза на работниците и служителите, които не са предвидени в нормативен акт, се дължат осигурителни вноски

Въпрос: Дружество сключва застраховка „Живот” за двама от служителите си, дружеството има персонал от 20 служители, този разход за застраховка „Живот” не отговоря на изискванията за социален разход, защото не е достъпна до всички служители на фирмата. Месечната вноска е по 40,07 ...

Данъчни амортизации

Въпрос: Търговско дружество осъществява няколко дейности, една от които е отдаване на собствени дълготрайни активи - автомобили под наем (рент-а-кар), включително и от висок клас. При покупката им е ползвано право на приспадане на данъчен кредит. През 2017 година обаче няма редо...

Данъчни задължения, възникващи за напускащите членове от събирателното дружество и за самото събирателно дружество

Въпрос: При прекратяване на членство в събирателно дружество (местно лице) на съдружници (местни лица) по тяхно желание, с което оставащите двама съдружници също са съгласни да изплатят полагащите им се дялове, възниква следният въпрос: Какви данъчни задължения възникват за напус...

Данъчни постоянни и временни разлики

Въпрос: Формира ли се временна разлика при разлика между данъчна и счетоводна амортизация? Става въпрос за амортизации на сгради. Начисляват се счетоводни, без да се начисляват данъчни, поради неизползване на същите през определени периоди. Отговор: Определение за данъчни постоя...

Данъчно третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, получени чрез лично ползване на фирмени активи

Въпрос: Фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, наема от физическо лице през 2017 г. лек автомобил, който да използва за целите на дейността си. В случая фирмата е взела решение да не води пътна книжка и пътни листове. Няма назначено лице по трудови правоотношения като шофьор. Ав...

Доставка на стока, получател на която е данъчнозадължено лице, регистрирано за целите на ДДС в държава–членка на ЕС

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС. По поръчка на наш клиент от Германия (регистриран за целите на ДДС в Германия) изработихме определени изделия. За да ги плати, клиентът поиска да му издадем фактура, но транспортът по негово желание ще се извърши по-късно (след 3-4 м...

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява

Въпрос: В ООД, дяловете, с които участват двамата съдружници, са 50:50. Съдружниците са съпрузи. Единият от тях заболява и умира. Как следва да се изчисли наследственият дял на починалия съдружник, който трябва да бъде наследен от другия съдружник, който остава единствен собстве...

Едностранно увеличение на трудовото възнаграждение от работодателя

Въпрос: Имаме служителка, която е в продължителен болничен, вкл. към 01.01.2018 г. В същото време се налага актуализиране на основната й заплата спрямо минималната за страната 510,00 лв. Необходимо ли е да извикам лицето да подпише допълнителното си споразумение съгласно чл. 118,...

Задълженията за публикуване на отчети не се отнасят за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период

Въпрос: Какви са точните стъпки за обявяване на ГФО от дружество, което не е извършвало дейност за 2017 г.: Къде? Докога? Как? Отговор: Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството задълженията за публикуване на отчети не се отнасят за предприятия, които не са осъщес...

Изготвяне на ГФО от неперсонифицирано дружество (ДЗЗД)

Въпрос: Неперсонифицирано дружество (ДЗЗД), което през отчетната 2017 г. не е извършвало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч (има единствено разходи за платена такса за публикуване на ГФО 2016 г. и такса за годишно счетоводно обслужване за 2017 г.) има ли задължение за...

Издаване на фактура от наемодател

Въпрос: Предоставен ми е договор за наем, в който наемната цена е 300 лв. на месец, но с условие първите 12 месеца наемателят да заплаща 200 лв. наем, като 100 лв. се приспадат за направени ремонти от него. Каква сметка и служебна бележка трябва да издам за платения наем и съотве...

Кога не следва да се прилага обратно начисление, регламентирано с разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, специализирана в услуги по сметосъбиране, притежава специални камиони. Същата има свободни технически ресурси и обучен персонал, решава временно да ги предостави под наем на друга фирма със същата дейност, която пък има недостиг на ресурси. При фактуриране на услуг...

Командироване на работници и служители

Въпрос: Малка строителна фирма извършва довършителни работи на различни обекти в Софийска област и в Благоевград. Базирана е в София. Превозът до обектите се извършва със собствен транспорт ежедневно. Има пътни листове и документи за гориво. Има фактури и приемателни протоколи за...

На временно изведените от употреба ДМА се преустановява начисляването на данъчни амортизации в ДАПл

Въпрос: Един дълготраен актив (яхта, която се използва от дружеството за разходка на туристи срещу съответното заплащане) не е ползван повече от 12 месеца - за периода м. септември 2016 г. до 31.12.2017 г., но за него са направени разходи по поддръжката, ремонти, платени са данъц...

Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси

Въпрос: Дружеството се занимава с търговия на дребно на втечнен газ пропан-бутан в бутилки за битови нужди. Закупеният втечнен газ се съхранява в цистерна с нивомерна система и при продажба се извършва пълнене в газови бутилки БВГ-27. При този процес на пълнене има разпиляване на...

Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал на дружеството

Въпрос: Фирма има данъчна загуба, която в годините не е успяла да приспадне и стои в загуби от минали години. След 2013 г. фирмата формира печалби до момента. Как следва да се процедира с неприспаднатата вече счетоводна загуба, за да не стои в баланса на фирмата, могат ли съдружн...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: През 2013 г. е пенсиониран служител на фирмата с 10 години трудов стаж. При пенсиониране сме прекратили трудовия договор на съответното основание и веднага от същия ден сме го назначили отново на работа, като лицето работи до март 2015 г., когато напуска по собствено жела...

Облагане доходите на лице, упражняващо свободна професия

Въпрос: Физическо лице ще започва да преподава народни танци на физически лица. Какво е необходимо да направи, за да е всичко законно, необходима ли е регистрация в НАП (свободна професия ли е това)? Какви документи трябва да издава на физическите лица? Отговор: Изложеното в зап...

Облагане на доход от продажби на движими вещи

Въпрос: Моята фирма е ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС. Имам клиент, който е автосервиз и иска да купува части втора употреба от граждани с бракувани автомобили и да ги препродава на следващи клиенти. Покупката ще става от физически лица - български граждани, които първо са си бракув...

Облагане на дохода и осигуряване на лице с двойно гражданство

Въпрос: Българска фирма предстои да сключи граждански договор с българин, който живее постоянно в Германия. Изпълнителят по договора работи и е осигурен на постоянен трудов договор в Германия и е с постоянно местоживеене в Германия. Предметът на гражданския договор е консултантск...

Облагане на доходите на земеделски производител

Въпрос: На регистриран земеделски производител (ФЛ) му е предоставена финансова помощ от ДФЗ по мярка Преструктуриране и конверсия на лозя. Съгласно сключения договор фондът ще наблюдава ползвателя за период от три години. Получената помощ има ли основание да се облага по ЗДФФЛ, ...

Ограниченията на ЗОПБ важат за плащания на възнаграждения по ДУК

Въпрос: Важат ли ограниченията на ЗОПБ за плащания на възнаграждения по ДУК? Конкретно - допустимо ли е да се изплащат възнаграждения по дук в размер на 18 000,00 лв. месечно касово, а не с банков превод? Отговор: Ограниченията за плащанията в брой съгласно чл. 2, т. 6 от Закон з...

Осигуряване на преводач

Въпрос: Преводач с ЕООД наема на хонорар други преводачи, които не са регистрирани на свободна професия и като самоосигуряващи се лица. Какви документи е необходимо да им бъдат издадени освен хонорарния лист и какви осигуровки дължи ЕООД върху тези хонорари? Отговор: Облагаемият...

Покупко-продажба на овце от физическо лице – земеделски производител

Въпрос: Регистриран земеделски производител (физическо лице - ЗП) е с основна дейност „отглеждане на овце”, купува овце от Испания, които престояват в България по ветеринарни изисквания 15 дни и след това ги изнася за Турция. Земеделският производител е регистриран по ДДС. Има ли...

Признаване на разходи за данъчни цели

Въпрос: Работя в ООД. В месеците август, септември, октомври и ноември 2017 г. сме начислили възнаграждение по ДУК общо 80 000 лв. (по 20 000.00 лв. на месец). В изискуемия срок сме внесли данъка по ЗДДФЛ (по 2000 лв. на месец). Други вноски към бюджета не сме внасяли, тъй като у...

Приспадане на разходи

Въпрос: Регистриран земеделски производител като физическо лице (по ЕГН). През месец февруари 2017 г. е подадена декларация за осигуряване на самоосигуряващо се лице за започване на дейността, но осигуряването ще е в качеството на съдружник в ООД (с друг предмет на дейност). През...

Приходи и разходи на ЕТ

Въпрос: Физическо лице, собственик на ЕТ, претърпява ПТП. Проведено е продължително и скъпо струващо лечение. Могат ли разходите по заведеното гражданско дело срещу застрахователя да бъдат отчетени като разходи за ЕТ и ако могат, какви условия трябва да бъдат спазени? Отговор: Д...

Приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане

Въпрос: Как да приложим чл. 35, ал. 2 от ЗКПО? През 2016 г. сме обезценили стоки с 50%, като сме осчетоводили разход от обезценка на материални запаси - 609/304, който не сме признали за данъчни цели в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, т.е. с него сме увеличили счетоводния финансов резулта...

Продажбите на лични вещи в интернет от физически лица биха могли да се третират като освободен от облагане доход

Въпрос: Българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, извършва не по занятие търговия със стоки в САЩ. Стоките се купуват от Amazon.com в САЩ и се продават отново в САЩ чрез Ebay.com на физически лица или фирми в Щатите. Физическото лице получава парите чрез Paypal, изтегля с...

Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила

Въпрос: Фирмата е завеждала активи (главно обзавеждане на магазини), които се състоят от множество еднородни активи (примерно стелажи) на разходи за бъдещи периоди, поради голямата обща стойност (30-50 хил. лв.) на документа. Периодът на разсрочване е идентичен със срока на аморт...

Първоначална оценка на инвестиционен имот

Въпрос: ООД придобива жилищни имоти в състояние на шпакловка и замазка. По стопански начин ги завършва и обзавежда. Всички материали и мебели ли се отнасят в стойността на придобиване на имотите, или може да се обособи отделен/лни ДНА? Имотите са с инвестиционна цел - отдаване по...

Суми, заплащани вместо командировъчни дневни пари съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г.

Въпрос: Сумата, която заплащаме на наш шофьор, е в размер не по-малко от 0,0035 лв. на всеки пропътуван километър съгласно § 3 от ДР от ПМС № 133/14.07.1993 г., които са вместо командировъчни дневни пари. Съгласно чл. 1, ал. 8, т. 1 от НЕВДПОВ не се изчисляват и внасят осигурител...

Сумирано изчисляване на работното време.

Въпрос: Работник, работещ при сумирано изчисляване на работното време, има 12 часа извънреден труд на празник. Ако възнаграждението по щат за тези часове е 40 лв., колко още трябва да му се доплати за извънреден и празничен труд? Отговор: В съответствие с чл. 142 от КТ работодат...

Счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице

Въпрос: Дружеството ни е получило паричен заем от друго дружество през 2011 година. Първоначалният срок за връщане на сумата е 1 година. Всяка година е подписван анекс към договора за заем, с който срокът за връщане се удължава с още една година. Така към 31.12.2017 година заемът...

Счетоводно и данъчно третиране на лихвата

Въпрос: Физическо лице предоставя заем на фирмата си през 2012 г. По заема няма погасяване и е отписан по давност през 2017 г., като е начислен приход - 152/709. Спазвайки разпоредбите на чл. 46 от ЗКПО, считам, че операцията е взета правилно и законосъобразно. Относно лихвите по...

Счетоводно начислени, но неизплатени възнаграждения

Въпрос: Българско дружество има клауза в трудовите договори за изплащане на бонуси на някои служители при постигане на определени положителни резултати на дружеството. Тези резултати обаче стават ясни през месец март и едва във ведомостите за месец март биха могли да се включат. ...

Счетоводно отразяване при пропуснат 12-месечния срок за приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Как данъчно и счетоводно ще се отрази закриването на салдо по сметка 4531 начислен данък при покупките (пропуснат е 12-месечният срок за възстановяване)? Също закриване и на салдо по сметка 4538 данък за възстановяване (невъзстановен данък от 2006 г.). Отговор: Когато е ...

„Финансово стабилно лице“, по смисъла на чл. 48д, ал. 2, т. 2 от ЗГВ

Въпрос: Фирмата ни е лицензиран оператор по наземно администриране и надзор съгласно лиценз, издаден от ГДГВА към МТИТС. Същият лиценз подлежи на заверка за всяка следваща година, след като бъдат изпълнени изискванията по чл. 48д, ал. 2, т. 2 от ЗГВ, а именно дружеството да е пре...

Писма и указания

ДДС № 2 от 19.03.2018 г. ОТНОСНО: Промени в Единната бюджетна класификация за 2018 г.

Уведомяваме ви, че в Единната бюджетна класификация за 2018 г. (ЕБК за 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В Раздел VII - А.2 от ЕБК за 2018 г. се правят следните промени: 1.1. наименованието на подраздел А.2.1 се изменя както следва: „А.2.1) кодове на държавни...

№ 04-19-410 от 04.01.2018 г. ОТНОСНО: Съобразяване на практиката на органите по приходите с практиката на Съда на Европейския съюз (ЕС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки

УКАЗАНИЕ Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите. I. Цел и обхват Указанието има за цел да даде насоки за уеднаквяване и съобразяване на административната практика с Определение от 15.07.2015 г. по дело С-159/...

№ 20-00-53 от 03.04.2018 г. ОТНОСНО: Промени, свързани с избора за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, в сила от 01.01.2018 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване (ЗИДКСО) (обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.) са направени промени, свързани с избора за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Д...

№ 23-22-2183 от 03.11.2017 г. Относно: третиране по ЗДДС на продажбата на подаръчните карти

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е” ООД, регистрирано по ЗДДС е с предмет на дейност – търговия на едро и дребно с дрехи, обувки, текстилни, козметични и други продукти. Дружеството възнамерява да разшири дейността си като предостави на своите клиенти въз...

Решения на съдилища

Определение № 463 от 07.08.2015 г. по ч.т.д. № 1207/2015 г., II т.о.

Приемането на вземането при условията на чл. 693 ТЗ в производството по несъстоятелност на длъжника, открито след предявяване на иска по чл. 422, ал. 1 ГПК за съществуването му, лишава кредитора, който се е снабдил с изпълнителен лист по чл. 418, ал. 2 ГПК, от правен интерес да в...

Решение № 15 от 02.02.2016 г. по гр. д. № 2520/2015 г., III г.о.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива само веднъж, съответно обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ може да се получи само веднъж - при възникване на правото за пенсия. Работникът или служителят следва да реализира правото си на обезщетение при този работодател ...

Решение № 161 от 09.12.2016 г. по т.д. № 2946/2015 г., I т.о.

Легална дефиниция на понятието „застраховащ“ не се е съдържала в разпоредбите на отменения Кодекс за застраховането (в сила до 31.12.2015 г.), но това не означава, че при действието му застрахователен договор не би могъл да бъде сключен от лице, което не е носител на застраховате...

Решение № 23 от 16.02.2016 г. по гр. д. № 1407/2015 г., III г.о.

Базата за определяне на обезщетенията за имуществени вреди включва всички добавки към трудовото възнаграждение, които имат постоянен характер. Като допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се определят тези, които се заплащат за образователна и научна степен и за ...

Решение № 237 от 10.01.2017 г. по гр.д. № 919/2016 г., III г.о.

Претендираното право произтича от обстоятелства, изложени в исковата молба, като същите очертават фактите, подлежащи на доказване. Съдът дължи преценка на фактите, които опорочават оспорваното потестативно право на работодателя, посочени от ищеца, както и на фактите, посочени от ...

Решение № 4845 от 16.04.2018 г. по адм. дело № 8598/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за внасяне на ДДС за периоди 12.2010 г. до 12.2012 г. Съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС независима икономическа дейност е дейността, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение. Съгласно Решение на СЕС по дело С – 180/0...

Решение № 4940 от 17.04.2018 г. по адм. дело № 13191/2017 г.

Предмет на спора e заповед за налагане на принудителна административна мярка, с която на дружество е наложено запечатване на търговски обект - склад-магазин за срок от 1 месец за нарушение по чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС - неспазване на реда и начина за регистриране на пр...

Решение № 5016 от 18.04.2018 г. по адм. дело № 11171/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и корпоративен данък за 2012 и 2013 г. със закъснителна лихва. Възникването на правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС е обусловено от качествата данъчно задължено лице на доставчика и на получателя (вж. т. 25 от решението...

Решение № 5090 от 19.04.2018 г. по адм. дело № 8353/2017 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения за корпоративен данък по ЗКПО. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП електронен подпис е всяка информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство. Електро...

Решение № 5197 от 20.04.2018 г. по адм. дело № 8727/2017 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС за данъчни периоди от 03. до 06.2010 г., от 02. до 03.2011 г. и от 11. до 12.2013 г., както и за задължения за окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и чл. 38, ал. 5 и ал. 11 от ЗДДФЛ за 2010 г., 2011 г. и 2013 г....

Решение № 5286 от 23.04.2018 г. по адм. дело № 11629/2017 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС и начислени законни лихви върху тази сума. Съгласно Решение на СЕС по дело C-18/13, Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност тряб...

Решение № 5324 от 24.04.2018 г. по адм. дело № 10899/2017 г.

Предмет на спора e непризнато право на приспадане на данъчен кредит и установено задължение за ДДС за данъчен период 06.2015 г. Трайната практика на СЕО и СЕС приема, че за да се признае право на приспадане на данъчен кредит получателят следва да разполага с фактури за доставка,...

Решение № 5496 от 26.04.2018 г. по адм. дело № 13661/2017 г.

Предмет на спора e заповед за налагане на принудителна административна мярка от 19.06.2017 г. на директора на ТД на НАП - Бургас, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС е постановено запечатване на търговски обект - магазин за риба и забрана за достъп до него за ...

Решение № 5580 от 27.04.2018 г. по адм. дело № 10111/2016 г.

Предмет на спора e непризнат данъчен кредит и начислена лихва. Реалността на доставката е основно изискване за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит съгласно чл. 68, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, в каквато насока са и изискванията на правото на ЕС, залегнали в Д...

Решение № 5767 от 03.05.2018 г. по адм. дело № 12498/2017 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит и прилежаща лихва. Правото на данъчен кредит като материално право в полза на получателя на доставка на стока и/или услуга винаги е предпоставено от реалното изпълнение на съответната доставка. То трябва да е доказано по безс...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.05. - 31.05.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 20 до бр. 27 от 2018 г.

ДВ, бр. 20 от 6.3.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана Закон за платежните услуги и платежните системи Закон за изменение на Закона за филмовата индустрия Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите Закон за...