Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.
Законодателство

Народно събрание бр.1/2019 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Промените са свързани с въвеждане в българското законодателство на европейска директива относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване. Законопроектът предлага ...

Нови промени в законодателството, приложими в работата на счетоводителите през 2019 г.

В ДВ, брой 98 от 27.11.2018 година, бе обнародван ЗИД на ЗКПО, с което се направиха поредните годишни изменения в данъчното и счетоводното законодателство. Като закони от първостепенна важност в работата на счетоводителите се открояват промените в Закона за счетоводството (ЗСч) и...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2019 г.

С цел хармонизиране нормите на ЗДДС с правилата на европейските директиви, преодоляване на съществуващите несъответствия на неговите разпоредби с правилата на Директива 2006/112/ЕО и в изпълнение на открити в тази връзка процедури от ЕК към страната ни чрез разпоредбите на § 57 -...

Въпроси и отговори

Изменение размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж

Служител впоследствие установява, че при определянето на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в трудовия договор не са зачетени две години стаж при друг работодател, който не е заверен с правоъгълен печат. Има ли право на компенсации за този пропуск?...

Основен и допълнителен трудов договор

Служител ще бъде назначен на 4-часов работен ден. Към момента на назначаването няма друг трудов договор. Какво ще произтече за работодателя, ако сключи с лицето договор за 4-часов работен ден, а впоследствие то сключи договор с друг работодател за 8 часа. Кой договор ще е основен...

Особености на счетоводното приключване на предприятията с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) са предприятия по смисъла на чл. 2, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч). Особеностите на тяхното годишно счетоводно приключване се предопределят от два фактора: приложимата счетоводна база и осъществяваната от тях дей...

Право на ранно пенсиониране

Към момента имам необходимия трудов стаж, а през август 2019 г. навършвам и изискващата се възраст за пенсиониране с пълна пенсия. Мога ли да се пенсионирам от 01.01.2019 г.? Когато навърша изискващата се възраст, ще имам ли право да получавам пълната пенсия? Разпоредбата на чл....

Промяна на вида на трудовия договор

Служител работи по основен трудов договор на 8 ч. и по допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ на 4 ч. при друг работодател. Основният трудов договор е прекратен. Може ли с допълнително споразумение основанието на втория трудов договор да се промени на чл. 67 от КТ? Допълни...

Първоначално оценяване на ДМА, получени в резултат на безвъзмездна сделка

Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключи 10-годишен договор за наем на язовир, собственост на общината. Язовирът е рибовъдно стопанство. По силата на този договор дружеството заплаща месечен наем, стопанисва язовира, като всички разходи по експлоатацията са за негова сме...

Справочник

Размер на таксите, които събират банките при теглене на пари в брой чрез АТМ устройство към 02.01.2019 г.

1. Теглене в брой на територията на страната чрез АТМ на същия доставчик на платежни услуги [[app_19434_1]] [[app_19435_2]] [[app_19436_3]] [[app_19437_4]]...

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Национална агенция за приходите Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС “софтуер за управление на продажбите в търговския обект” (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби ...

Справочна информация бр. 1/2019

Централни валутни курсове за периода 14.12. - 21.12.2018 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...