начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2019 г.
Писма и указания

№ 20-00-104 от 21.05.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и СИДДО с Република Корея

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-104/05.04.2018 г., относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходи...

№ 20-00-122 от 16.05.2018 г. Относно: прилагането на ЗДДС и ЗДДФЛ

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: В качеството на физическо лице през 2014 г. сте закупили апартамент за 60 000,00 евро. На апартамента са извършени довършителни работи (шпакловка, боядисване, поставени са подови настилки ...

№ 20-00-13 от 15.01.2019 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г. и направените съответни промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона ...

№ 20-21-72 от 05.07.2018 г. Относно: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 20.06.2018 г., относно регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – …., офис ….. В запитването е изложена следната фа...

№ 3-1383 от 17.07.2018 г. Относно: данъчно третиране на доходи от дивиденти от източник в чужбина съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването става ясно, че няколко българи с постоянни адреси в България - местни физически лица, са основали дружество с ограничена отговорност в специален административен район Хонг Конг на Китайска народна република. Предмет на дей...

№ 3-1392 от 18.07.2018 г. Относно: определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложено в запитването немска фирма, която е данъчно задължено лице със седалище и място на установяване на независимата си икономическа дейност в Германия, продава на българска фирма рекламни съоръжения - пилони, фасадни лога и подобни, които...

№ 3-1439 от 26.07.2018 г. Относно: начисляване на данък върху добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Според изложеното в запитването Община ... ще изплаща обезщетения, компенсиращи правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /сервитутна зона/ през чужди имоти, които са УПИ – частна собственост, опред...

№ 94-00-69 от 21.06.2018 г. Относно: Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и деклариране на доходи от трудово правоотношение и наем

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………/21.06.2018 г., Ви уведомявам за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие имате българско и френско гражданство. Живеете в Белгия и работи...

Анотации

Доказване на трудов стаж при изгубена трудова книжка

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как мога да докажа трудов стаж при „изгубена“ трудова книжка при работодател, който е замразил фирмата и не е върнал трудовите книжки...

Едновременно ползване на отпуск от всички работници

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Със заповед управителят на нашата фирма обяви дните 27-31.12.2018 г. за неработни, като предостави за едновременно ползване платения годишен отпуск. ...

Обжалване по съдебен ред на ревизионните актове и на актовете по ДОПК

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Биляна Генова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са правилата за обжалване по съдебен ред на ревизионните актове по ДОПК? Обжалването по съдебен ред на ревизионните актове и на актовете по...

Отлагане на платен годишен отпуск при болничен

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Какво трябва да стане с неизползваната ми отпуска от 2017 г. ако на 3.05.2018 г. съм излязла в болнични за 6 месеца? Съгласно разпоре...

Платен отпуск за обучение

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на допълнителен платен отпуск по чл.169, студент съм без откъсване от производството, но формата се води редовна, като ...

Продажба на недвижим имот от физическо лице

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице през 2015 г. закупил апартамент за 60 000 евро. На апартамента са извършени довършителни работи (шпакловка, боядисване, поставени са подови настилки и фаянс в...

Срок за отпускане на пенсия

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Чаках три години за изчисления на стажа и вече четири месеца след последно платени пари за стаж и подаване на документи. След колко в...

Трудов договор с втори работодател

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възможно ли е едно лице да подпише два трудови договора като продължителността на работното време е 8 часа и по основния, и по допълнителния трудов д...

Справочник

Данъчен календар 15 януари - 15 февруари 2019 г.

До 20-ти януари: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъч...

Декларациите с баркод сами смятат дължимия данък

Национална агенция за приходите Годишната декларация за облагане на доходите с баркод вече е публикувана на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените ...

Държавен вестник в бр. 2 от 2019 г.

ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобно...

Осигурителен календар за февруари 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8 - 22 януари 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...