Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 4, Април 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2019 г.
Закони и правителствени актове

Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг

[[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[app_20037_1]] [[table_6]]...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по реда на ЗДДС на доставките, извършвани в случаите на учредено право на строеж срещу извършване на строителна услуга

[[table_1]]...

Инвестиционният посредник като организатор на системи за търговия по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

За разлика от отменения закон новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на к...

Новият стандарт МСФО 16 Лизинг

От 01.01.2019 г. влезе в сила новият стандарт за лизинга – МСФО 16 Лизинг, който е приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986 от 31.10.2017 г. (Официален вестник, бр. L 291 от 9.11.2017 г.). Стандартът въвежда нови изисквания за призн...

Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.

Измененията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са обнародвани в ДВ, бр. 9 от ...

Ред за изплащане на трудови възнаграждения и на осигурителни плащания на упълномощени лица

Трудовото възнаграждение като парично плащане, дължимо от работодателя на работника или служителя срещу положения от него труд, има личен характер, както и предоставянето на работната сила може да става само лично, а не и чрез пълномощник. Този принц...

Социално-икономическата подкрепа за хората с увреждания според Закона за хората с увреждания

В брой 105 на „Държавен вестник“ от 18.12.2018 г. е обнародван Законът за хората с увреждания (ЗХУ). С § 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на този закон е отменен Законът за интеграция на хората с уврежания (ЗИХУ). До отмяната му ЗИХУ...

Въпроси и отговори от практиката

Облагане доходите и осигуряване на български гражданин, работещ в Австрия

Въпрос: Земеделски производител - физическо лице, се осигурява върху минималния осигурителен доход. Физическото лице ще започва работа по трудов договор във Виена. Дейността и осигуряването на ЗП в България ще продължава да се осъществява от наети ра...

Определяне на нетна реализируема стойност на материални запаси

Въпрос: При наличие на значителна обезценка на МЗ (следствие на повреда) до тяхната реализуема стойност към датата на изготвяне на финансовия отчет налага ли се оценката да бъде изготвена от независим оценител? Възможно ли е предприятието само да пре...

Осигуряване на чуждите граждани, сключили ДУК

Въпрос: Работим с една фирма, чийто собственик е албанска гражданка. До момента тя управлява дейността на дружеството дистанционно и рядко идва в България за по няколко дни. Сега тя има желание да сключи договор за управление в дружеството и възнагра...

Отчитане на разходи за наем

Въпрос: Фирмата ни започва строителство на обект срещу обезщетение. Налага се да наеме оборотно жилище за един от собствениците, когото ще обезщети след построяване на сградата. Сключва договор за наем с физическо лице и ще превежда по банков път. Ка...

Полагане на личен труд от съдружник в дружество

Въпрос: Собственик на ЕООД - самоосигуряващо се лице, може ли да участва в дружеството с личен труд и за това участие да си определи възнаграждение в размер на 2600 лв. Има ли това право, или е длъжен да се осигурява върху минималния размер на осигур...

Правила и процедури за избягване на двойното данъчно облагане

Въпрос: Лице на трудов договор, италианец по произход и живеещ в Италия (данъчно задължено лице в Италия), е нает на работа от българска компания, естеството на работа е такова, че служителят прекарва около 280 дни в годината извън Италия, извършвайк...

Разходи за комисиони, транспорт и логистика

Въпрос: Фирма, регистрирана в България по ДДС и други държави членки по ДДС, продава стоки в ЕС на физически лица чрез платформата на „Амазон“. „Амазон“ ни издава фактури за комисиони, транспорт и логистика без ДДС. Тези фактури от „Амазон“ ние трябв...

Писма и указания

Становище № П - 5375/2017 г. ОТНОСНО: Искане с вх. № П-53 75/2017 г. от председателя на Държавна агенция за закрила на детето, по въпроси, касаещи въвеждането на видеонаблюдение в детските заведения (детски ясли и детски градини), както и в училищата.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав: членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 28.03.2018 г., разгледа препис...

№ НДМСПО-17-808/17.09.2018 г. ОТНОСНО: Искане от омбудсмана на Република България за становище по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с удостоверяването на временна неработоспособност пред работодател.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на заседание, проведено на 10.10.2018 г., разгледа искане за становище от г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България, по повод по...

Решения на ВАС

Решение № 2613 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 12427/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди март, юни, и юли 2014 г. поради недоказано осъществяване на вътрешнообщностни доставки (ВОД) от ЕООД към румънско дружество с регистрация по ДДС в Румъния по издадени от него...

Решение № 2647 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 7224/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС над декларираните и лихви за забава, впоследствие на непризнати с РА ВОД към чуждестранни дружества за следните данъчни периоди: декември 2012 г., януари - декември 2013 г. и януари - април 2014 г. Ра...

Решение № 2648 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 7728/2018 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС ведно с прилежащи лихви за данъчен период март 2014 г. по 56 бр. фактури за доставка на черни и цветни метали и 1 бр. фактура с предмет на доставката ДМА, издадени от ЕООД, и з...

Решение № 2758 от 25.02.2019 г. по адм. дело № 11635/2018 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и начислени лихви. За услугата „представителство, лобизъм и намиране на търговци“ не е доказано какви точно действия е извършил посоченият доставчик, които да са в причинна връзка с опредeлен резултат. Ник...

Решение № 2803 от 26.02.2019 г. по адм. дело № 10086/2018 г.

Предмет на спора е отказаното право на данъчен кредит ведно със законната лихва върху тази сума. Счетоводното отчитане на операциите не е основание да се приеме, че транспортната услуга е извършена. На основание чл. 154, ал. 1 ГПК ревизираното лице ...

Решение № 2942 от 27.02.2019 г. по адм. дело № 9155/2018 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по няколко фактури с предмет, свързан с транспорт, монтаж, частичен ремонт и строително-ремонтни работи, след проведена на дружеството ревизия за данъчни периоди 01.08.2013 г. – 31.08.2014 г. В Реш...

Решение № 2957 от 28.02.2019 г. по адм. дело № 12927/2018 г.

Предмет на спора е извършено прихващане. С Решение от 31.03.2011 г. по дело С-546/2009 г., образувано по преюдициално запитване на тричленен състав на Върховния административен съд по адм. д. № 6077/2009 г., СЕС е дал задължително тълкуване на разпо...

Решение № 3264 от 06.03.2019 г. по адм. дело № 12865/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди декември 2010 г., май 2012 г. и юни 2014 г. и по ЗКПО за данъчни периоди 2012 г. и 2014 г. При извършената ревизия на дружество са установени нарушения на разпоредби от ЗКПО и ЗСч ...

Решение № 3270 от 06.03.2019 г. па адм. дело № 12860/2018 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на физическо лице в качеството на управител на ЕООД на основание чл. 19 ДОПК за задължения на дружеството по ЗДДС. В качеството си на управител ревизираният не може да не е формирал представи относно действи...

Решение № 3360 от 07.03.2019 г. по адм. дело № 12538/2018 г.

Предмет на спора е определен за внасяне корпоративен данък за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. със съответните лихви за забава, произтичащ от отказан данъчен кредит за платен в чужбина данък при източника върху авторски и лицензионни възн...

Решения на ВКС

Решение № 177 от 28.03.2017 г. по гр. д. щ 890/2016 r., II г.о.

Искът за намаляване на завещания и на дарения за възстановяване на запазената част се погасява с общата петгодишна давност, която за завещанията започва да тече от момента, когато ответникът упражни своите права по завещанието. Разпоредбата на чл. 37...

Решение № 93 от 10.07.2017 г. на ВКС по гр.д. № 3986/2016 г., III г.о.

Предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение ще бъде налице в случаите, при които въведените изисквания за образование и/или професионална квалификация за изпълняваната работа касаят изпълнението само н...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 4 до бр. 17 от 2019 г.

ДВ, бр. 4 от 11.1.2019 г. Министерство на здравеопазването Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарск...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 5 от 2019 г.

Закон за счетоводството Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г. Промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г. Процедура за възстановяване на уволнен работник или служител Как съдът може да ви задължи да върнете погрешно получена с...