Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 4, Април 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2019 г.
Закони и правителствени актове

Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг

[[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[app_20037_1]] [[table_6]]...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по реда на ЗДДС на доставките, извършвани в случаите на учредено право на строеж срещу извършване на строителна услуга

[[table_1]]...

Инвестиционният посредник като организатор на системи за търговия по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

За разлика от отменения закон новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на консолидирани данни, които пред...

Новият стандарт МСФО 16 Лизинг

От 01.01.2019 г. влезе в сила новият стандарт за лизинга – МСФО 16 Лизинг, който е приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986 от 31.10.2017 г. (Официален вестник, бр. L 291 от 9.11.2017 г.). Стандартът въвежда нови изисквания за признаването, оценяването и оповест...

Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.

Измененията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са обнародвани в ДВ, бр. 9 от 29 януари 2019 г. През тази го...

Ред за изплащане на трудови възнаграждения и на осигурителни плащания на упълномощени лица

Трудовото възнаграждение като парично плащане, дължимо от работодателя на работника или служителя срещу положения от него труд, има личен характер, както и предоставянето на работната сила може да става само лично, а не и чрез пълномощник. Този принцип е отразен и в разпоредбата ...

Социално-икономическата подкрепа за хората с увреждания според Закона за хората с увреждания

В брой 105 на „Държавен вестник“ от 18.12.2018 г. е обнародван Законът за хората с увреждания (ЗХУ). С § 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на този закон е отменен Законът за интеграция на хората с уврежания (ЗИХУ). До отмяната му ЗИХУ (в сила от 2005 г.) е допълва...

Въпроси и отговори от практиката

Облагане доходите и осигуряване на български гражданин, работещ в Австрия

Въпрос: Земеделски производител - физическо лице, се осигурява върху минималния осигурителен доход. Физическото лице ще започва работа по трудов договор във Виена. Дейността и осигуряването на ЗП в България ще продължава да се осъществява от наети работници. Проблем ли ще е двойн...

Определяне на нетна реализируема стойност на материални запаси

Въпрос: При наличие на значителна обезценка на МЗ (следствие на повреда) до тяхната реализуема стойност към датата на изготвяне на финансовия отчет налага ли се оценката да бъде изготвена от независим оценител? Възможно ли е предприятието само да прецени каква би била реализуемат...

Осигуряване на чуждите граждани, сключили ДУК

Въпрос: Работим с една фирма, чийто собственик е албанска гражданка. До момента тя управлява дейността на дружеството дистанционно и рядко идва в България за по няколко дни. Сега тя има желание да сключи договор за управление в дружеството и възнаграждението й да се облага в Бълг...

Отчитане на разходи за наем

Въпрос: Фирмата ни започва строителство на обект срещу обезщетение. Налага се да наеме оборотно жилище за един от собствениците, когото ще обезщети след построяване на сградата. Сключва договор за наем с физическо лице и ще превежда по банков път. Как трябва да се третират разход...

Полагане на личен труд от съдружник в дружество

Въпрос: Собственик на ЕООД - самоосигуряващо се лице, може ли да участва в дружеството с личен труд и за това участие да си определи възнаграждение в размер на 2600 лв. Има ли това право, или е длъжен да се осигурява върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигурява...

Правила и процедури за избягване на двойното данъчно облагане

Въпрос: Лице на трудов договор, италианец по произход и живеещ в Италия (данъчно задължено лице в Италия), е нает на работа от българска компания, естеството на работа е такова, че служителят прекарва около 280 дни в годината извън Италия, извършвайки демонстрации на продукти на ...

Разходи за комисиони, транспорт и логистика

Въпрос: Фирма, регистрирана в България по ДДС и други държави членки по ДДС, продава стоки в ЕС на физически лица чрез платформата на „Амазон“. „Амазон“ ни издава фактури за комисиони, транспорт и логистика без ДДС. Тези фактури от „Амазон“ ние трябва ли да им ги префактурираме и...

Писма и указания

Становище № П - 5375/2017 г. ОТНОСНО: Искане с вх. № П-53 75/2017 г. от председателя на Държавна агенция за закрила на детето, по въпроси, касаещи въвеждането на видеонаблюдение в детските заведения (детски ясли и детски градини), както и в училищата.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав: членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 28.03.2018 г., разгледа преписка с вх. № П-5375/2017 г. от п...

№ НДМСПО-17-808/17.09.2018 г. ОТНОСНО: Искане от омбудсмана на Република България за становище по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с удостоверяването на временна неработоспособност пред работодател.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на заседание, проведено на 10.10.2018 г., разгледа искане за становище от г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България, по повод постъпилата до нея жалба във връ...

Решения на ВАС

Решение № 2613 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 12427/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и лихви за данъчни периоди март, юни, и юли 2014 г. поради недоказано осъществяване на вътрешнообщностни доставки (ВОД) от ЕООД към румънско дружество с регистрация по ДДС в Румъния по издадени от него три фактури. Документите, с ...

Решение № 2647 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 7224/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС над декларираните и лихви за забава, впоследствие на непризнати с РА ВОД към чуждестранни дружества за следните данъчни периоди: декември 2012 г., януари - декември 2013 г. и януари - април 2014 г. Разпоредбата на чл. 119, ал. 2 Д...

Решение № 2648 от 21.02.2019 г. по адм. дело № 7728/2018 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС ведно с прилежащи лихви за данъчен период март 2014 г. по 56 бр. фактури за доставка на черни и цветни метали и 1 бр. фактура с предмет на доставката ДМА, издадени от ЕООД, и за данъчни периоди май – юли 20...

Решение № 2758 от 25.02.2019 г. по адм. дело № 11635/2018 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит и начислени лихви. За услугата „представителство, лобизъм и намиране на търговци“ не е доказано какви точно действия е извършил посоченият доставчик, които да са в причинна връзка с опредeлен резултат. Никакви допълнителни доказателств...

Решение № 2803 от 26.02.2019 г. по адм. дело № 10086/2018 г.

Предмет на спора е отказаното право на данъчен кредит ведно със законната лихва върху тази сума. Счетоводното отчитане на операциите не е основание да се приеме, че транспортната услуга е извършена. На основание чл. 154, ал. 1 ГПК ревизираното лице следва да докаже благоприятния...

Решение № 2942 от 27.02.2019 г. по адм. дело № 9155/2018 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по няколко фактури с предмет, свързан с транспорт, монтаж, частичен ремонт и строително-ремонтни работи, след проведена на дружеството ревизия за данъчни периоди 01.08.2013 г. – 31.08.2014 г. В Решение на СЕС от 21.06.2012 г. п...

Решение № 2957 от 28.02.2019 г. по адм. дело № 12927/2018 г.

Предмет на спора е извършено прихващане. С Решение от 31.03.2011 г. по дело С-546/2009 г., образувано по преюдициално запитване на тричленен състав на Върховния административен съд по адм. д. № 6077/2009 г., СЕС е дал задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 201, § 1, б. „а...

Решение № 3264 от 06.03.2019 г. по адм. дело № 12865/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди декември 2010 г., май 2012 г. и юни 2014 г. и по ЗКПО за данъчни периоди 2012 г. и 2014 г. При извършената ревизия на дружество са установени нарушения на разпоредби от ЗКПО и ЗСч по отношение обекти на физичес...

Решение № 3270 от 06.03.2019 г. па адм. дело № 12860/2018 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на физическо лице в качеството на управител на ЕООД на основание чл. 19 ДОПК за задължения на дружеството по ЗДДС. В качеството си на управител ревизираният не може да не е формирал представи относно действителните и фиктивни доставки на...

Решение № 3360 от 07.03.2019 г. по адм. дело № 12538/2018 г.

Предмет на спора е определен за внасяне корпоративен данък за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. със съответните лихви за забава, произтичащ от отказан данъчен кредит за платен в чужбина данък при източника върху авторски и лицензионни възнаграждения от източник в Казах...

Решения на ВКС

Решение № 177 от 28.03.2017 г. по гр. д. щ 890/2016 r., II г.о.

Искът за намаляване на завещания и на дарения за възстановяване на запазената част се погасява с общата петгодишна давност, която за завещанията започва да тече от момента, когато ответникът упражни своите права по завещанието. Разпоредбата на чл. 37 ЗН намира приложение само в х...

Решение № 93 от 10.07.2017 г. на ВКС по гр.д. № 3986/2016 г., III г.о.

Предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение ще бъде налице в случаите, при които въведените изисквания за образование и/или професионална квалификация за изпълняваната работа касаят изпълнението само на част от трудовите функции, в...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 4 до бр. 17 от 2019 г.

ДВ, бр. 4 от 11.1.2019 г. Министерство на здравеопазването Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Министерство...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 5 от 2019 г.

Закон за счетоводството Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г. Промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г. Процедура за възстановяване на уволнен работник или служител Как съдът може да ви задължи да върнете погрешно получена сума по банковата ви сметка кат...