начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.
Писма и указания

№ 20-21-9 от 07.02.2019 г. Относно: Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………/21.01.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че на 27 декември 2018 г. лично сте подали ...

№ 23-29-92 от 30.10.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-92/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: ЕООД е с предмет на дейност търговия с части и консумативи за автомобили. Ръководството на дружеството е взело решение за въвеждане на социална придобивка за служителите - ваучери за храна,...

№ 24-39-115 от 20.12.2018 г. Относно: Облагане на доходите на лицата, упражняващи свободна професия като архитекти и дължими осигурителни вноски.

Във Ваше писмо до Дирекция „Данъчна политика“ при Министерство на финансите и до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), прието чрез ОДОП …. и заведено с вх. №24-39-115 от 05.11.2018 г., е изложена следната фактическа...

№ 26-Е-143 от 04.12.2018 г. Относно: данъчно третиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по колокация

Във Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. №………...2017 г. и вх. №………...2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……………………………” ЕАД е част от международна група дружества, специализирана в предоставянето на широк спектър услуги, свързани с...

№ 53-00-227 от 10.12.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№53-00-227/23.11.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната...

№ 842 от 09.01.2019 г. Относно: приложението на данъчното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател данъчно задължено лице в трета страна

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …….г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Българско физическо лице е регистрирано в регистър БУЛСТ...

№ 844 от 21.12.2018 г. Относно: данъчно третиране по ЗДДС на закупени платформи от Европейския съюз

Фирмата продава автомобили втора употреба и прилага специалния ред на облагане с ДДС на маржа. Закупени са нови платформи от Полша, за които не е платено ДДС в ЕС. Едната платформа остава във фирмата като ДМА. Поставени са следните въпроси: 1.Кой е м...

№ 96-00-315 от 14.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 31.12.2018 г., относно данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружествата „К“ ...

№ 96-00-34 от 12.03.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-34/22.02.2019г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има запитване от клиенти за изработка на система за платен контрол на дост...

Анотации

Грешка при пресмятане на трудов стаж

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Поради погрешно пресметнат трудов стаж при назначаване работник получава по-високо възнаграждение клас прослужено време. При откриване на грешката вп...

Изплащане на обезщетение на управител на ТД, чийто договор е прекратен

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Едноличният собственик на “Х” ЕООД взема решение за освобождаване на управителя считано от 31.03.2019 г. и прекратява сключения с него договор за управление и контрол. Управ...

Използване на отпуска раждане от бащата

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в болничен 135 дневен за бременност и раждане на близнаци, налага ми се да постъпя в болница за решаване на мой здравос...

Отпуск при 4-часов работен ден

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Аз съм психолог и като такъв съм назначена на 4 часов трудов договор в детска градина. По договор имам право на 28 дни платен годишен...

Продажба на вещ, обект на принудително изпълнение

в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Мога ли да имам проблеми, ако купя неща, които са били взети принудително от длъжник? Възможно ли е той да има някакви претенции после? Принудително изпълнение за дълг може да се насочва и спрям...

Трудоустрояване на лице с 50% или над 50% намалена трудоспособност

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: По чл. 13 от Наредбата за трудоустрояване, считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност, кои...

Формиране на брутна работна заплата

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В трудов договор е посочено "брутно месечно трудово възнаграждение в размер на Х лева, включващо клас прослужено време". По този начи...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2019 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 12 от 2019 г.

ДВ, бр. 15 от 19.2.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Ми...

Осигурителен календар за юли 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 14 юни 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...