Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2019 г.
Писма и указания

№ 20-21-9 от 07.02.2019 г. Относно: Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………/21.01.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че на 27 декември 2018 г. лично сте подали заявление (вх. № ……./27.12.201...

№ 23-29-92 от 30.10.2018 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-92/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: ЕООД е с предмет на дейност търговия с части и консумативи за автомобили. Ръководството на дружеството е взело решение за въвеждане на социална придобивка за служителите - ваучери за храна, предоставени от лицензиран оп...

№ 24-39-115 от 20.12.2018 г. Относно: Облагане на доходите на лицата, упражняващи свободна професия като архитекти и дължими осигурителни вноски.

Във Ваше писмо до Дирекция „Данъчна политика“ при Министерство на финансите и до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), прието чрез ОДОП …. и заведено с вх. №24-39-115 от 05.11.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие и членове на ...

№ 26-Е-143 от 04.12.2018 г. Относно: данъчно третиране съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по колокация

Във Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. №………...2017 г. и вх. №………...2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……………………………” ЕАД е част от международна група дружества, специализирана в предоставянето на широк спектър услуги, свързани с пренос и съхранение на данни,...

№ 53-00-227 от 10.12.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№53-00-227/23.11.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основн...

№ 842 от 09.01.2019 г. Относно: приложението на данъчното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател данъчно задължено лице в трета страна

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …….г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Българско физическо лице е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като лице, практикуващо сво...

№ 844 от 21.12.2018 г. Относно: данъчно третиране по ЗДДС на закупени платформи от Европейския съюз

Фирмата продава автомобили втора употреба и прилага специалния ред на облагане с ДДС на маржа. Закупени са нови платформи от Полша, за които не е платено ДДС в ЕС. Едната платформа остава във фирмата като ДМА. Поставени са следните въпроси: 1.Кой е момента на заплащане на ДДС в Б...

№ 96-00-315 от 14.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 31.12.2018 г., относно данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружествата „К“ ООД – наемател и „Г К“ ЕООД – ...

№ 96-00-34 от 12.03.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-34/22.02.2019г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има запитване от клиенти за изработка на система за платен контрол на достъп до сервизни помещения /тоал...

Анотации

Грешка при пресмятане на трудов стаж

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Поради погрешно пресметнат трудов стаж при назначаване работник получава по-високо възнаграждение клас прослужено време. При откриване на грешката впоследствие, може ли да работод...

Изплащане на обезщетение на управител на ТД, чийто договор е прекратен

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Едноличният собственик на “Х” ЕООД взема решение за освобождаване на управителя считано от 31.03.2019 г. и прекратява сключения с него договор за управление и контрол. Управителят не упражнява трудова де...

Използване на отпуска раждане от бащата

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента съм в болничен 135 дневен за бременност и раждане на близнаци, налага ми се да постъпя в болница за решаване на мой здравословен проблем. Има ли право ба...

Отпуск при 4-часов работен ден

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Аз съм психолог и като такъв съм назначена на 4 часов трудов договор в детска градина. По договор имам право на 28 дни платен годишен отпуск. Имам ли право на цели...

Продажба на вещ, обект на принудително изпълнение

в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Мога ли да имам проблеми, ако купя неща, които са били взети принудително от длъжник? Възможно ли е той да има някакви претенции после? Принудително изпълнение за дълг може да се насочва и спрямо недвижими имоти - апартамент...

Трудоустрояване на лице с 50% или над 50% намалена трудоспособност

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: По чл. 13 от Наредбата за трудоустрояване, считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работоспособност, които не са били трудоустроявани ...

Формиране на брутна работна заплата

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В трудов договор е посочено "брутно месечно трудово възнаграждение в размер на Х лева, включващо клас прослужено време". По този начин, натрупвайки години за профе...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2019 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 12 от 2019 г.

ДВ, бр. 15 от 19.2.2019 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Р...

Осигурителен календар за юли 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 14 юни 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...