Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 10, Октомври 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2019 г.
Коментар на експерта

Колективно преговаряне и колективен трудов договор

По пътя на колективното преговаряне се установяват условия на труд, по-благоприятни за работниците и служителите от минималните стандарти, заложени в закона, както и от предвиденото в индивидуалните трудови договори: по-високи размери на различни видове отпуски, на някои допълнит...

Нови правила в ДОПК

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са направени промени, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., които влизат в сила от 13 август 2019 г. Изключенията ще бъдат посочени в текста. Направените законодателни изменения в ДОПК са съобразени със следните актове: 1...

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но извършват селскостопанска дейност1. Коректното им прилагане до голяма степен завис...

По-важните промени в Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

В настоящото изложение ще разгледаме измененията и допълненията на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 37 от 2018 г.), приети чрез Наредбата за изменение и ...

Разходите за изхабяване в хипотезата на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС

Редът за определяне на данъчната основа на доставките, възникващи при особени случаи, е регламентиран с правилата на чл. 27 от ЗДДС. Една от промените в закона, произтичащи от разпоредбите на § 57 - § 61 от Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от ...

Въпроси и отговори от практиката

Безвъзмездно предоставяне на парични средства

Въпрос: На управителите на дружеството родителите са предоставили паричен заем. Трябва да оформя договор за паричен заем, но управителите твърдят, че парите са дадени безвъзмездно. Как да процедирам? Отговор: След като паричните средства в действителност са безвъзмездно предоста...

Вътреобщностно придобиване

Въпрос: Имаме поръчана и заплатена стока от контрагент в Китай. Стоките се доставят с транспорт от куриерски фирма, която ги доставя до наш адрес в България от склад на китайската фирма в Германия. Транспортът е за сметка на доставчика от Германия до България. Как следва да се оф...

Доставка с монтаж и инсталиране на стока, придобита чрез внос от трета страна

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България. Закупуваме машина от Русия, която ще бъде обмитена в България и впоследствие ще бъде продадена на немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Фактурирането ще протече по следния начин: Руската фирма издава на нас ...

Здравноосигурителни вноски на собственик на ЕООД, който не живее в България

Въпрос: Дължат ли се здравноосигурителни вноски от само­осигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД, но в същото време не живее в България и не ползва здравни услуги. Лицето живее в САЩ. В България има ЕООД, в което се осигурява като самоосигуряващо се лице, но до този момент...

Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

Въпрос: Има ли ограничение в брой часове извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време? Отговор: При сумираното изчисляване на работното време в някои дни от периода на сумиране се работи повече часове от нормалното, а в други - по-малко. В края на периода се прави...

Не съществува обща забрана едни и същи страни да встъпват в последователни трудови правоотношения при различни условия

Въпрос: Напуска персонал и след един ден отново се връща във фирмата с молба да бъде нает отново на същата длъжност. Работодателят обаче вече не желае да го наеме на заплата от 2000 лв., а предлага заплата от 1500 лв. Служителят се съгласява и се назначава отново на същата длъжно...

Облагане на продажба на автомобил

Въпрос: Фирма закупува лек автомобил на стойност 5550 лв. през 2007 г. Фирмата не е била регистрирана по ДДС по време на закупуването му. През 2008 г. фирмата се регистрира по ДДС, за автомобила не е ползван данъчен кредит. През 2019 г се продава автомобилът за 1000 лв., като др...

Облагане с ДДС при посредническа услуга

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, ще осъществява посредническа дейност между две фирми - доставчик на стоките ще бъде италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия, а краен получател - българска, регистрирана по ДДС в България. Фирмата ще издава фактура за комисиона на италиан...

Облагане с ДДС продажбата на апартаменти

Въпрос: Може ли да се третира като освободена доставка продажба на апартаменти (които не са нови съгласно § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС), позовавайки се на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, заприходени като продукция (произведени от дружеството) или стоки (закупени от дружеството). И на основание...

Отпуск поради бременност и раждане при самоосигуряващо се лице

Въпрос: Лице, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия, е започнало да ползва отпуск поради бременност и раждане от 135 до 410 дни и получава обезщетение от НОИ. Отпускът ще изтече през месец 12.2019 г. През месец юли 2019 г. е получила предложение да извърши ус...

Отчитане на ДМА и материални запаси

Въпрос: Фирма е наела сграда за 10 години. В едно от помещенията прави цех за преработка на картофи. Закупила е оборудване. Как се осчетоводяват фактурите за закупеното оборудване и материали и разходите за монтажа на поточната линия и хладилните камери? Отговор: Отчитането на о...

Размер на възнаграждението по договор за управление и контрол

Въпрос: Чуждестранно физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, регистрирано по българското законодателство. Едноличният собственик е и управител на дружеството, като е сключен договор за управление и контрол. В дружеството няма други наети лица. Дейността на дру...

Регистрация по ЗДДС на ЕООД

Въпрос: Физическото лице има ЕТ и ЕООД с еднакъв предмет на дейност и фирмите не са регистрирани по ДДС. ЕТ работи до 30.04.2019 г. и спира дейността си. А от 01.05.2019 г. започва да работи ЕООД. Има ли законово основание, ако облагаемият общ оборот от двете фирми надхвърли 50 ...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия

Въпрос: Сръбски гражданин има регистрирана фирма в България, която извършва дейност на територията на Швеция. Последният не живее в България и няма разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в страната. Ако правилно разбирам Спогодбата за социална сигурност със Сърбия, управ...

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали

Въпрос: Основната дейност на дружеството ни е търговия с отпадъци от черни и цветни метали. За извършената покупка нашият доставчик е приложил разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС и съответно ние си начислихме ДДС с протокол. Закупените отпадъци продадохме на турска фирма, за което п...

Участието в курсове в работно време може да става само с изричното писмено съгласие на работодателя

Въпрос: Работник съобщава на работодателя, че след един месец е записал курс с продължителност 3 месеца, което означава, че всеки ден трябва да си тръгва в 16 часа. Обектът е магазин и работникът работи на смени - до 17 и до 19 часа. Няма други работници, смените се поемат от соб...

Писма и указания

№ 15-00-37 от 18.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги, които се заплащат с ваучери „подарък“ или с ваучери за осигуряване на безплатна храна по Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Наредба № 11/2005 г.)

Фактическа обстановка: Членовете на Асоциацията на операторите на ваучери за храна (оператори) в допълнение към ваучерите за храна по Наредба № 1 от 09.07.2013 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и...

№ 20-19-29 от 28.06.2019 г. ОТНОСНО: Съхраняване на счетоводна и търговска документация

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 20-19-29/18.06.2019 г., в което посочвате, че дружеството, което представлявате, не осъществява дейност от 2006 г. и нямате намерение да възобновите дейността му, във връзка с което...

№ 20-21-57 от 28.06.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Дружество е с основна дейност - покупко-продажба на дрехи – втора употреба. Към момента продажбите се извършват на място - в магазин на дружеството. Същото използва социални мрежи като фейсбук, за да рекламира стоките си. При постъпване на заявка от клиент даденият артикул се изп...

№ 26-Д-198#h от 03.06.2019 г. ОТНОСНО: Отчитане на внос на стоки при митнически режим 4200 (VP42) - Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС, за друга държава членка

Фактическа обстановка. Дейността на българско дружество „X“ ЕООД е покупко-продажба на стоки. Стоките се закупуват от Китай и пристигат с воден транспорт в Гърция. Обмитяването става на пристанище Солун, Гърция, при условията на митнически режим 42 (МР42), след което стоките влиз...

№ М-26-С-156 от 22.05.2019 г. ОТНОСНО: Приложимо данъчно и осигурително законодателство

Във връзка с ваше писмено запитване с вх. №М-26-С-156/19.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) ви уведомявам за следното: Съгласно информацията, изложена в запитването, предоставяте счетоводни услуги на дружество, регистрирано в Бъ...

Решения на ВАС

Решение № 10173 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 3397/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху добавената стойност за данъчни периоди 06. и 08.2015 г., и от 03. до 06.2016 г. ведно с начислените лихви. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗДДС дефинира, че независима икономическа дейност е всяка дейност, осъществявана редов...

Решение № 10361 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 3799/2019 г.

Предмет на спора e солидарна отговорност по чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност за данъчен период от 01. до 30.09.2015 г. за невнесен данък върху добавената стойност с и лихви за извършени доставки. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регламентира солидарна отго...

Решение № 10375 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 3911/2019 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит с начислена лихва и допълнително установена дължима сума за корпоративен данък за 2015 г. и 2016 г. ведно с лихви. Реалността на доставката е основно изискване за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит съгласно чл. 68, ...

Решение № 10597 от 08.07.2019 г. по адм. дело № 2559/2019 г.

Предмет на спора са наложена ПАМ запечатване на обект ресторант в гр. Разград и забрана достъпа до него за срок от 7 дни и на основание чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. При извършена проверка на 06.11.2018 г. в търговския обект е извършена продажба на стока (храна и вода) при контролна п...

Решение № 10648 от 09.07.2019 г. по адм. дело № 2561/2019 г.

Предмет на спора са наложена, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. «а» ЗДДС, ПАМ запечатване на обект кафе аперитив в гр. Варна и забрана достъпа до него за срок от 7 дни. Установената липса на разминаване между фактическата наличност на паричните средства и тази, разчетена от ...

Решение № 10780 от 10.07.2019 г. по адм. дело № 14629/2017 г.

Предмет на спора e обезщетение за имуществена вреда, представляваща разходи за адвокатски възнаграждения, направени във връзка с оспорването на наказателно постановление на директора на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите - Пловдив. Съдът е формирал изво...

Решение № 10826 от 11.07.2019 г. по адм. дело № 3965/2019 г.

Предмет на спора e прихваната сума ведно със законната лихва, представляваща недължимо внесен данък по ЗДДС, с изискуеми публични задължения по изпълнително дело по описа на ТД - Пловдив, на НАП за 2015 г. Непредявяването на вземането в срока по чл. 685, ал. 1 ТЗ няма преклудира...

Решение № 11130 от 17.07.2019 г. по адм. дело № 2815/2019 г.

Предмет на спора e наложена на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. «а» ЗДДС, ПАМ запечатване на обект магазин за търговия с детски дрехи и играчки. Нарушението е установено на 20.10.2018 г. и е констатирано при извършено наблюдение от органите по приходи, за което е съставен прот...

Решение № 6886 от 09.05.2019 г. по адм. дело № 641/2019 г.

Предмет на спора e налагане на принудителна административна мярка. Поради липса на фактически установявания относно получено плащане и неиздаване на надлежен документ за него при осъществена продажба - фискален бон, касова бележка от кочан или удостоверителен знак за продажба, н...

Решение № 8643 от 10.06.2019 г. по адм. дело № 3070/2019 г.

Предмет на спора e установено административно нарушение по чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС във връзка с чл. 118, ал. 1 ЗДДС – неиздаване на фискална касова бележка в магазин за домашни потреби в гр. София. Процесната принудителна административна мярка се прилага независимо от ...

Решения на ВКС

Решение № 12 от 01.03.2018 г. по гр.д. № 1251/2017 г., II г.о.

Нормата на чл. 3, ал. 4 ЗАЗ в редакцията преди изменението в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., предвиждаща, че когато договорът за аренда е сключен само от никои от съсобствениците на земеделската земи, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 ЗС не изключва приложение...

Решение № 7 от 14.03.2018 г. но т.д. № 926/2017 г., I т.о.

Предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ за прекратяване на участието в дружество с ограничена отговорност може да бъде оттеглено от подалия го съдружник, ако оттеглянето е направено преди изтичане на срока на предизвестието. Производството е по чл. 290 ГПК. Образувано е по касационн...

Решение № 7 от 23.01.2018 г. по тр.д. № 1393/2017 г., III г. о.

Изискванията на чл. 195 КТ относно съдържанието на заповедта за дисциплинарно наказание са изпълнени, когато нарушението е конкретизирано в достатъчна стенен - с оглед защитата на работника или служителя и за да бъде осъществен съдебният контрол за законност на наложеното наказан...

Решение № 82 от 21.07.2017 г. на ВКС по гр.д. № 3249/2016 г., III г.о.

Не е необходимо спазването на определена процедура от работодателя по чл. 193 КТ, като същият не е длъжен да съобразява определен от него срок, да изчаква изтичането му, ако от поведението на работника или служителя може да се направи еднозначен извод, че той не възнамерява да пр...

Процедури

Процедура за достъп до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на членове на семейство, получили разрешение за пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Документът „Разрешение за работа” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на работодател въз основа издадено от Министерството на вътрешните работи разрешение за продължително пребив...

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за извършване на дейност на свободна практика” на територията на Република България

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Документът „Разрешение за извършване на дейност на свободна практика” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на гражданин на трета държава, въз основа на което се издава от Министер...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 62 до бр. 74 от 2019 г.

ДВ, бр. 62 от 6.8.2019 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяв...