Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 10, Октомври 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2019 г.
Коментар на експерта

Колективно преговаряне и колективен трудов договор

По пътя на колективното преговаряне се установяват условия на труд, по-благоприятни за работниците и служителите от минималните стандарти, заложени в закона, както и от предвиденото в индивидуалните трудови договори: по-високи размери на различни вид...

Нови правила в ДОПК

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са направени промени, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., които влизат в сила от 13 август 2019 г. Изключенията ще бъдат посочени в текста. Направените законодателни изменения в ДОПК са съо...

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но извършват селскостопанска дейност1. Коректното им пр...

По-важните промени в Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

В настоящото изложение ще разгледаме измененията и допълненията на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 37 от 2018 г.), приети ...

Разходите за изхабяване в хипотезата на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС

Редът за определяне на данъчната основа на доставките, възникващи при особени случаи, е регламентиран с правилата на чл. 27 от ЗДДС. Една от промените в закона, произтичащи от разпоредбите на § 57 - § 61 от Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (З...

Въпроси и отговори от практиката

Безвъзмездно предоставяне на парични средства

Въпрос: На управителите на дружеството родителите са предоставили паричен заем. Трябва да оформя договор за паричен заем, но управителите твърдят, че парите са дадени безвъзмездно. Как да процедирам? Отговор: След като паричните средства в действите...

Вътреобщностно придобиване

Въпрос: Имаме поръчана и заплатена стока от контрагент в Китай. Стоките се доставят с транспорт от куриерски фирма, която ги доставя до наш адрес в България от склад на китайската фирма в Германия. Транспортът е за сметка на доставчика от Германия до...

Доставка с монтаж и инсталиране на стока, придобита чрез внос от трета страна

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България. Закупуваме машина от Русия, която ще бъде обмитена в България и впоследствие ще бъде продадена на немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Фактурирането ще протече по следния начин...

Здравноосигурителни вноски на собственик на ЕООД, който не живее в България

Въпрос: Дължат ли се здравноосигурителни вноски от само­осигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД, но в същото време не живее в България и не ползва здравни услуги. Лицето живее в САЩ. В България има ЕООД, в което се осигурява като самоосигуряв...

Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

Въпрос: Има ли ограничение в брой часове извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време? Отговор: При сумираното изчисляване на работното време в някои дни от периода на сумиране се работи повече часове от нормалното, а в други - по-мал...

Не съществува обща забрана едни и същи страни да встъпват в последователни трудови правоотношения при различни условия

Въпрос: Напуска персонал и след един ден отново се връща във фирмата с молба да бъде нает отново на същата длъжност. Работодателят обаче вече не желае да го наеме на заплата от 2000 лв., а предлага заплата от 1500 лв. Служителят се съгласява и се наз...

Облагане на продажба на автомобил

Въпрос: Фирма закупува лек автомобил на стойност 5550 лв. през 2007 г. Фирмата не е била регистрирана по ДДС по време на закупуването му. През 2008 г. фирмата се регистрира по ДДС, за автомобила не е ползван данъчен кредит. През 2019 г се продава авт...

Облагане с ДДС при посредническа услуга

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, ще осъществява посредническа дейност между две фирми - доставчик на стоките ще бъде италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия, а краен получател - българска, регистрирана по ДДС в България. Фирмата ще издава ф...

Облагане с ДДС продажбата на апартаменти

Въпрос: Може ли да се третира като освободена доставка продажба на апартаменти (които не са нови съгласно § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС), позовавайки се на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, заприходени като продукция (произведени от дружеството) или стоки (закупени о...

Отпуск поради бременност и раждане при самоосигуряващо се лице

Въпрос: Лице, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия, е започнало да ползва отпуск поради бременност и раждане от 135 до 410 дни и получава обезщетение от НОИ. Отпускът ще изтече през месец 12.2019 г. През месец юли 2019 г. е полу...

Отчитане на ДМА и материални запаси

Въпрос: Фирма е наела сграда за 10 години. В едно от помещенията прави цех за преработка на картофи. Закупила е оборудване. Как се осчетоводяват фактурите за закупеното оборудване и материали и разходите за монтажа на поточната линия и хладилните кам...

Размер на възнаграждението по договор за управление и контрол

Въпрос: Чуждестранно физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, регистрирано по българското законодателство. Едноличният собственик е и управител на дружеството, като е сключен договор за управление и контрол. В дружеството няма други...

Регистрация по ЗДДС на ЕООД

Въпрос: Физическото лице има ЕТ и ЕООД с еднакъв предмет на дейност и фирмите не са регистрирани по ДДС. ЕТ работи до 30.04.2019 г. и спира дейността си. А от 01.05.2019 г. започва да работи ЕООД. Има ли законово основание, ако облагаемият общ оборо...

Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия

Въпрос: Сръбски гражданин има регистрирана фирма в България, която извършва дейност на територията на Швеция. Последният не живее в България и няма разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в страната. Ако правилно разбирам Спогодбата за социал...

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали

Въпрос: Основната дейност на дружеството ни е търговия с отпадъци от черни и цветни метали. За извършената покупка нашият доставчик е приложил разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС и съответно ние си начислихме ДДС с протокол. Закупените отпадъци продадох...

Участието в курсове в работно време може да става само с изричното писмено съгласие на работодателя

Въпрос: Работник съобщава на работодателя, че след един месец е записал курс с продължителност 3 месеца, което означава, че всеки ден трябва да си тръгва в 16 часа. Обектът е магазин и работникът работи на смени - до 17 и до 19 часа. Няма други работ...

Писма и указания

№ 15-00-37 от 18.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги, които се заплащат с ваучери „подарък“ или с ваучери за осигуряване на безплатна храна по Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Наредба № 11/2005 г.)

Фактическа обстановка: Членовете на Асоциацията на операторите на ваучери за храна (оператори) в допълнение към ваучерите за храна по Наредба № 1 от 09.07.2013 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като ...

№ 20-19-29 от 28.06.2019 г. ОТНОСНО: Съхраняване на счетоводна и търговска документация

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило ваше писмено запитване с вх. № 20-19-29/18.06.2019 г., в което посочвате, че дружеството, което представлявате, не осъществява дейност от 2006 г. и нямате намерение да възобновите де...

№ 20-21-57 от 28.06.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Дружество е с основна дейност - покупко-продажба на дрехи – втора употреба. Към момента продажбите се извършват на място - в магазин на дружеството. Същото използва социални мрежи като фейсбук, за да рекламира стоките си. При постъпване на заявка от ...

№ 26-Д-198#h от 03.06.2019 г. ОТНОСНО: Отчитане на внос на стоки при митнически режим 4200 (VP42) - Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС, за друга държава членка

Фактическа обстановка. Дейността на българско дружество „X“ ЕООД е покупко-продажба на стоки. Стоките се закупуват от Китай и пристигат с воден транспорт в Гърция. Обмитяването става на пристанище Солун, Гърция, при условията на митнически режим 42 (...

№ М-26-С-156 от 22.05.2019 г. ОТНОСНО: Приложимо данъчно и осигурително законодателство

Във връзка с ваше писмено запитване с вх. №М-26-С-156/19.03.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) ви уведомявам за следното: Съгласно информацията, изложена в запитването, предоставяте счетоводни услуги н...

Решения на ВАС

Решение № 10173 от 02.07.2019 г. по адм. дело № 3397/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху добавената стойност за данъчни периоди 06. и 08.2015 г., и от 03. до 06.2016 г. ведно с начислените лихви. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗДДС дефинира, че независима икономическа дейност е всяк...

Решение № 10361 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 3799/2019 г.

Предмет на спора e солидарна отговорност по чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност за данъчен период от 01. до 30.09.2015 г. за невнесен данък върху добавената стойност с и лихви за извършени доставки. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗД...

Решение № 10375 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 3911/2019 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит с начислена лихва и допълнително установена дължима сума за корпоративен данък за 2015 г. и 2016 г. ведно с лихви. Реалността на доставката е основно изискване за възникване и упражняване на правото на да...

Решение № 10597 от 08.07.2019 г. по адм. дело № 2559/2019 г.

Предмет на спора са наложена ПАМ запечатване на обект ресторант в гр. Разград и забрана достъпа до него за срок от 7 дни и на основание чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. При извършена проверка на 06.11.2018 г. в търговския обект е извършена продажба на стока ...

Решение № 10648 от 09.07.2019 г. по адм. дело № 2561/2019 г.

Предмет на спора са наложена, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. «а» ЗДДС, ПАМ запечатване на обект кафе аперитив в гр. Варна и забрана достъпа до него за срок от 7 дни. Установената липса на разминаване между фактическата наличност на паричните ...

Решение № 10780 от 10.07.2019 г. по адм. дело № 14629/2017 г.

Предмет на спора e обезщетение за имуществена вреда, представляваща разходи за адвокатски възнаграждения, направени във връзка с оспорването на наказателно постановление на директора на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите - П...

Решение № 10826 от 11.07.2019 г. по адм. дело № 3965/2019 г.

Предмет на спора e прихваната сума ведно със законната лихва, представляваща недължимо внесен данък по ЗДДС, с изискуеми публични задължения по изпълнително дело по описа на ТД - Пловдив, на НАП за 2015 г. Непредявяването на вземането в срока по чл....

Решение № 11130 от 17.07.2019 г. по адм. дело № 2815/2019 г.

Предмет на спора e наложена на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. «а» ЗДДС, ПАМ запечатване на обект магазин за търговия с детски дрехи и играчки. Нарушението е установено на 20.10.2018 г. и е констатирано при извършено наблюдение от органите по при...

Решение № 6886 от 09.05.2019 г. по адм. дело № 641/2019 г.

Предмет на спора e налагане на принудителна административна мярка. Поради липса на фактически установявания относно получено плащане и неиздаване на надлежен документ за него при осъществена продажба - фискален бон, касова бележка от кочан или удост...

Решение № 8643 от 10.06.2019 г. по адм. дело № 3070/2019 г.

Предмет на спора e установено административно нарушение по чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС във връзка с чл. 118, ал. 1 ЗДДС – неиздаване на фискална касова бележка в магазин за домашни потреби в гр. София. Процесната принудителна административна м...

Решения на ВКС

Решение № 12 от 01.03.2018 г. по гр.д. № 1251/2017 г., II г.о.

Нормата на чл. 3, ал. 4 ЗАЗ в редакцията преди изменението в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., предвиждаща, че когато договорът за аренда е сключен само от никои от съсобствениците на земеделската земи, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл. 30, а...

Решение № 7 от 14.03.2018 г. но т.д. № 926/2017 г., I т.о.

Предизвестието по чл. 125, ал. 2 ТЗ за прекратяване на участието в дружество с ограничена отговорност може да бъде оттеглено от подалия го съдружник, ако оттеглянето е направено преди изтичане на срока на предизвестието. Производството е по чл. 290 ...

Решение № 7 от 23.01.2018 г. по тр.д. № 1393/2017 г., III г. о.

Изискванията на чл. 195 КТ относно съдържанието на заповедта за дисциплинарно наказание са изпълнени, когато нарушението е конкретизирано в достатъчна стенен - с оглед защитата на работника или служителя и за да бъде осъществен съдебният контрол за з...

Решение № 82 от 21.07.2017 г. на ВКС по гр.д. № 3249/2016 г., III г.о.

Не е необходимо спазването на определена процедура от работодателя по чл. 193 КТ, като същият не е длъжен да съобразява определен от него срок, да изчаква изтичането му, ако от поведението на работника или служителя може да се направи еднозначен изво...

Процедури

Процедура за достъп до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за работа” на членове на семейство, получили разрешение за пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Документът „Разрешение за работа” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на работодател въз основа издадено от Министерството на вътрешните работи разр...

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за извършване на дейност на свободна практика” на територията на Република България

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Документът „Разрешение за извършване на дейност на свободна практика” се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на гражданин на трета държава, въз основа ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 62 до бр. 74 от 2019 г.

ДВ, бр. 62 от 6.8.2019 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Евр...