Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2017 г.

ДВ, бр. 29 от 7.4.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 2. Постановление № 61 от 30 март 2017 г. за изменение на Н...

Министерски съвет бр. 15/2017 г.

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на труда и социалната сигурност между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване на Китай. Целта на документа е ...

Облагане личното ползване на фирмени активи от ЕТ

С разпоредбите на ЗИД ЗКПО, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., бяха въведени нови данъчни норми за облагане на разходите, свързани с ползването на фирмени активи за лични нужди на собствениците или персонала с данък, добило известност като “данък за личното ползване в натура”. Сп...

Въпроси и отговори

Възстановяване и преместване на друга работа

След като съдът призна уволнението ми за незаконно, бях възстановена на заеманата преди уволнението длъжност. Тъй като длъжността ми е съкратена, работодателят ми предложи друга работа, с която мисля, че ще мога да се справя и поради това възнамерявам да приема. Смущава ме обаче ...

Деклариране на доходи от трудов договор в чужбина

Българско физическо лице, което е работило на трудов договор в Испания от м. 02.2016 г. до 30.11.2016 г., трябва ли да декларира в България получените доходи и внесени осигуровки в Испания и ако трябва, с какви документи? Съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица ...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 15/2017 г.

Дело C-463/14, решение от 3 септември 2015 страни: “Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД срещу директор на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите, Предмет на спора е правото на данъчен кредит ...

Обезщетение за годишен отпуск, останал от 2008 г.

Служител има неизползван отпуск от 2008 г. На каква основа следва да се изчисли обезщетението - заплатата за 2008 г. или за последния месец преди прекратяването на договора? За неизползваните към 31.12.2009 г. дни платен годишен отпуск не се прилага двегодишната погасителна давн...

Определяне на окончателния осигурителен доход при граждански договор

Възникна казус за дължими осигуровки и 10% ДОД по граждански договор, изплатен на самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД през 2016 г. Имам проблем при тълкуване на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО при определяне на осигуровки върху изплатена договорена сума по гражански договор в р...

Осчетоводяване на фактури за ползване на Гугъл услуги

Шефът ми ми даде 12 фактури от миналата година за всеки месец. Фактурите са за ползване на Google услуги с 0% ДДС (използване на имейл акаунт във виртуалното пространство). Издадени са от фирма, регистрирана по ДДС в Ирландия, и той е плащал със собствени средства. По принцип би ...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на майка в платен отпуск за гледане на дете

Служителка в община е в отпуск за гледане на дете до 2 години. Иска да прекрати трудовия си договор с предизвестие по чл. 326 от КТ от нейна страна. Необходимо ли е да изчака да изтече отпускът, за да подаде заявлението за прекратяване на трудовия договор заедно с предизвестието?...

Третиране по ЗДДС при установяване на липси

Открадната е стока, закупена през месец 09.2014 г. Размерът на ползвания данъчен кредит е 31 500 лв. Има постановление на полицията за прекратяване на досъдебното производство. Как следва да се извърши корекцията на ползвания данъчен кредит? Приложим ли е чл. 79, ал. 3, т. 2, при...

В пресата за вас

Наличие на основания за регистрация по ЗДДС при сключване на договор за финансов лизинг на сграда

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт в МФ, представя основанията за регистрация по ЗДДС при сключване на договор за финансов лизинг на сграда. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва независима икономическа дей...

Новата наредба за регистрите на Гаранционния фонд

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира новата Наредба за регистрите на Гаранционния фонд. Информационният център към Гаранционния фонд поддържа няколко важни електронни регистъра: - регистър на сключените застраховки “Гражданск...

Подобрения на земи

В бр. 3 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира подобрения на земи. Както при всички нетекущи активи, така и при земите е възможно да се извършват разходи, които водят до повишаване на икономическата изгода, независимо от начина, по който тя...

Промени в КСО, свързани със самоосигуряващите се лица

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. С промяна в чл. 9, ал. 1, т. 4 КСО се регламентира, че за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са в...

Справочник

Възнагражденията на членовете на избирателните комисии

Съгласно разпоредбите на Изборният кодекс възнагражденията на членове на избирателни комисии не се облагат с данъци по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Лицата - членове на избирателни комисии, не следва да декларират полученото за участието им в коми...

Главна инспекция по труда стартира засилени проверки в строителството

От началото на април Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ГИТ) стартират традиционните засилени проверки в строителството предвид затоплянето на времето и активизирането на строително-монтажните работи. Секторът е идентифициран като рисков както по отношение на безоп...

Данъчен календар 15 - 30 април 2017 г.

До 20-ти април ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са ус...

Държавен вестник в бр. 7 от 2017 г.

ДВ, бр. 22 от 14.3.2017 г. Министерски съвет Постановление № 46 от 8 март 2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. Постановление № 47 от 8 март 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюдже...

Методи за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина

Национална агенция за приходите [[table_1]] ЛЕГЕНДА: ОП - освобождаване с прогресия; ДК - обикновен данъчен кредит; ПДК - пълен данъчен кредит; БВЗ - българско вътрешно законодателство. * -- в тези СИДДО техническите услуги са изрично дефинирани, като видът и съдържанието им е ...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 3 април (понеделник) започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2017 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2017...

Справочна информация бр. 15/2017

Централни валутни курсове за периода 07.04 - 12.04.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...