Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2017 г.

ДВ, бр. 29 от 7.4.2017 г. Правителството прие: 1. Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 2. Постановление № 61 от 30 ...

Министерски съвет бр. 15/2017 г.

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на труда и социалната сигурност между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване н...

Облагане личното ползване на фирмени активи от ЕТ

С разпоредбите на ЗИД ЗКПО, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., бяха въведени нови данъчни норми за облагане на разходите, свързани с ползването на фирмени активи за лични нужди на собствениците или персонала с данък, добило известност като “данък за ...

Въпроси и отговори

Възстановяване и преместване на друга работа

След като съдът призна уволнението ми за незаконно, бях възстановена на заеманата преди уволнението длъжност. Тъй като длъжността ми е съкратена, работодателят ми предложи друга работа, с която мисля, че ще мога да се справя и поради това възнамерява...

Деклариране на доходи от трудов договор в чужбина

Българско физическо лице, което е работило на трудов договор в Испания от м. 02.2016 г. до 30.11.2016 г., трябва ли да декларира в България получените доходи и внесени осигуровки в Испания и ако трябва, с какви документи? Съгласно Закона за облагане...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 15/2017 г.

Дело C-463/14, решение от 3 септември 2015 страни: “Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД срещу директор на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите, Предмет на спор...

Обезщетение за годишен отпуск, останал от 2008 г.

Служител има неизползван отпуск от 2008 г. На каква основа следва да се изчисли обезщетението - заплатата за 2008 г. или за последния месец преди прекратяването на договора? За неизползваните към 31.12.2009 г. дни платен годишен отпуск не се прилага...

Определяне на окончателния осигурителен доход при граждански договор

Възникна казус за дължими осигуровки и 10% ДОД по граждански договор, изплатен на самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД през 2016 г. Имам проблем при тълкуване на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО при определяне на осигуровки върху изплатена договорена...

Осчетоводяване на фактури за ползване на Гугъл услуги

Шефът ми ми даде 12 фактури от миналата година за всеки месец. Фактурите са за ползване на Google услуги с 0% ДДС (използване на имейл акаунт във виртуалното пространство). Издадени са от фирма, регистрирана по ДДС в Ирландия, и той е плащал със собс...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на майка в платен отпуск за гледане на дете

Служителка в община е в отпуск за гледане на дете до 2 години. Иска да прекрати трудовия си договор с предизвестие по чл. 326 от КТ от нейна страна. Необходимо ли е да изчака да изтече отпускът, за да подаде заявлението за прекратяване на трудовия до...

Третиране по ЗДДС при установяване на липси

Открадната е стока, закупена през месец 09.2014 г. Размерът на ползвания данъчен кредит е 31 500 лв. Има постановление на полицията за прекратяване на досъдебното производство. Как следва да се извърши корекцията на ползвания данъчен кредит? Приложим...

В пресата за вас

Наличие на основания за регистрация по ЗДДС при сключване на договор за финансов лизинг на сграда

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт в МФ, представя основанията за регистрация по ЗДДС при сключване на договор за финансов лизинг на сграда. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което извърш...

Новата наредба за регистрите на Гаранционния фонд

В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира новата Наредба за регистрите на Гаранционния фонд. Информационният център към Гаранционния фонд поддържа няколко важни електронни регистъра: - регистър на скл...

Подобрения на земи

В бр. 3 от 2017 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира подобрения на земи. Както при всички нетекущи активи, така и при земите е възможно да се извършват разходи, които водят до повишаване на икономическата изгода, нез...

Промени в КСО, свързани със самоосигуряващите се лица

В бр. 1 от 2017 г. на списание “Труд и право” Красимира Атанасова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в КСО, в сила от 1 януари 2017 г. С промяна в чл. 9, ал. 1, т. 4 КСО се регламентира, че за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се...

Справочник

Възнагражденията на членовете на избирателните комисии

Съгласно разпоредбите на Изборният кодекс възнагражденията на членове на избирателни комисии не се облагат с данъци по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Лицата - членове на избирателни комисии, не следва да декларират пол...

Главна инспекция по труда стартира засилени проверки в строителството

От началото на април Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ГИТ) стартират традиционните засилени проверки в строителството предвид затоплянето на времето и активизирането на строително-монтажните работи. Секторът е идентифициран като риск...

Данъчен календар 15 - 30 април 2017 г.

До 20-ти април ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно...

Държавен вестник в бр. 7 от 2017 г.

ДВ, бр. 22 от 14.3.2017 г. Министерски съвет Постановление № 46 от 8 март 2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. Постановление № 47 от 8 март 2017 г. за одобряване на ...

Методи за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от български местни лица в чужбина

Национална агенция за приходите [[table_1]] ЛЕГЕНДА: ОП - освобождаване с прогресия; ДК - обикновен данъчен кредит; ПДК - пълен данъчен кредит; БВЗ - българско вътрешно законодателство. * -- в тези СИДДО техническите услуги са изрично дефинирани, к...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 3 април (понеделник) започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2017 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в За...

Справочна информация бр. 15/2017

Централни валутни курсове за периода 07.04 - 12.04.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...