Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-2 от 06.02.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-2/ 23.01.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Община е регистрирана по ЗДДС на основание чл.100, ал.1 от закона. Това е организация на бюджетна издръжка и по подразбиране няма право ...

№ 3-427 от 27.02.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, лицето и съпругът й имат дете с над 50 на сто степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на ТЕЛК. Бащата е на работа от ноември и е ползвал данъчното облекчение по чл. 22г от ЗДДФЛ за м. 11 и 12 2016 г. ...

№ 3-520 от 13.03.2017 г. Относно: данъчно облагане и осигуряване на лице, регистрирано като упражняващо свободна професия

Според изложеното в запитването, лице е регистрирано като ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ“ от 2000 година и осъществява дейност като едноличен търговец. Лицето смята да прекъсне дейността си като едноличен ...

№ 3-764 от 06.04.2017 г. Относно: Данъчно третиране на изплатен доход на чуждестранни физически съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването става ясно, че Община ……. има сключени граждански договори с чуждестранни физически лица. Същите участват в дейност по обмен на добри практики между Република България и Кралство Норвегия по проект, финансиран от Фонда за ...

№ 94-00-20 от 14.02.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-20/ 31.01.2017 г. Допълнително са представени копия на договори с Областна дирекция по безопасност на храните гр….. и Областна дирекция по безопасност на храните гр….. – с писмо вх.№ 94-00-20-1...

№ 94-00-61 от 29.03.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за млади семейства съгласно чл.22а на ЗДДФЛ.

Във връзка с постъпило от Вас запитване в Дирекция ОДОП ….. вх.№ 94-00-61/24.03.2017 г., относно ползване на данъчно облекчение за млади семейства, Ви уведомяваме за следното: Изложили сте следната фактическа обстановка: имате ползван ипотечен кредит...

№ 96-00-43 от 16.02.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП ……… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-43/ 06.02.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е износител на диворастящи гъби – сухи и замръзени. Има клиент – фирма, регистрирана в Република Чехия. Получателят на ...

Анотации

Административно-наказателна отговорност на ръководителите на предприятия и на счетоводителите

В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Каква е административно-наказателната отговорност на ръководителите на предприятия и на счетоводителите? В Глава девета на ЗСч, озаглавена „Административнонаказат...

Възстановяване на данъчен кредит при неизплатени задължения към доставчиците

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се възстановява данъчен кредит при неизплатени задължения към доставчиците? Приспадането или възстановяването на ДДС, платен при придобиването или вноса на ...

Данъчно облагане на ваучерите за подаръци, предоставени на работници, служители и на лица, наети по договор за управление и контрол

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен експерт и Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Какво е данъчното облагане на ваучерите за подаръци, предоставени на работници, служители и на лица, наети по д...

Данъчно третиране при продажба или замяна на акции и дялове, придобити чрез направени непарични вноски в търговско дружество

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране при продажба или замяна на акции и дялове, придобити чрез направени непарични вноски в търговско дружество? На ос...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Длъжен ли е работодателят да изплаща със задна дата допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дейност като ...

Изплащане на обезщетение на работник или служител от работодателя при уволнение поради съкращаване в щата

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, гл. експерт КНСБ, отговаря на въпроса: Поради структурни промени в предприятието бе съкратен служител. В действащия колективен трудов договор е договорена клауза за изплащане на обезщетение при...

Корекция на счетоводна грешка

В брой 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са изисквания на действащата счетоводна уредба за корекция на счетоводна грешка? Грешката може да бъде открита в годината на допускането й или в следв...

Осигуряване на европейските граждани, когато полагат труда си едновременно на територията на повече от една държава членка на ЕС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Как се осигуряват европейските граждани, когато полагат труда си едновременно на територията на повече от една държава членка на ЕС? За да се установи дали за дадено лице - работник/самоосигуряващо се лице в ...

Получаване на парично обезщетение за майчинство от лице, което работи по граждански договор през този период

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Може ли самоосигуряващо се лице, което получава парично обезщетение за майчинство, да работи по граждански договор през този период и да получава паричното си обезщетение? Имали ...

Практически въпроси за данъчното третиране при приложението на чл. 66, ал. 1 от ЗКПО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са спорните практически въпроси за данъчното третиране при приложението на чл. 66, ал. 1 от ЗКПО? Съгласно действащата редакция на чл. 66...

Прекратяване на дружество чрез ликвидация

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Предстои изкупуване на регистрирано по ЗДДС ЕООД от друго също регистрирано по ЗДДС дружество. Първото дружество ще бъде прекратено. Какви задължения за под...

Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служител иска да прекрати срочен трудов договор за заместване на отсъстващо лице, тъй като е започнал работа на постоянен трудов договор при друг работодател. Как...

Санкции, предвидени в случай, че гражданският договор е прикрит трудов договор

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Кога гражданският договор е прикрит трудов договор и какви санкции предвижда законът за нарушенията? Прибягването до граждански договори е недопустимо, когат...

Счетоводно отчитане на разходите за опазване на околната среда

В бр. 8 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разходите за опазване на околната среда? С ПМС № 65 от 25. 03. 1998 г. /обн. ДВ бр. 36/1998 г./ бяха приети Национални счетов...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2017 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 12 от 2017 г.

ДВ, бр. 47 от 13.6.2017 г. Народно събрание Решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 201...

Осигурителен календар за юли 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8 - 21 юни 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...