Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-2 от 06.02.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-2/ 23.01.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Община е регистрирана по ЗДДС на основание чл.100, ал.1 от закона. Това е организация на бюджетна издръжка и по подразбиране няма право на данъчен кредит за полученит...

№ 3-427 от 27.02.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, лицето и съпругът й имат дете с над 50 на сто степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на ТЕЛК. Бащата е на работа от ноември и е ползвал данъчното облекчение по чл. 22г от ЗДДФЛ за м. 11 и 12 2016 г. в размер на 58,69 лв. чрез раб...

№ 3-520 от 13.03.2017 г. Относно: данъчно облагане и осигуряване на лице, регистрирано като упражняващо свободна професия

Според изложеното в запитването, лице е регистрирано като ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ“ от 2000 година и осъществява дейност като едноличен търговец. Лицето смята да прекъсне дейността си като едноличен търговец и в тази връзка въпро...

№ 3-764 от 06.04.2017 г. Относно: Данъчно третиране на изплатен доход на чуждестранни физически съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването става ясно, че Община ……. има сключени граждански договори с чуждестранни физически лица. Същите участват в дейност по обмен на добри практики между Република България и Кралство Норвегия по проект, финансиран от Фонда за двустранни взаимоотношения към...

№ 94-00-20 от 14.02.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-20/ 31.01.2017 г. Допълнително са представени копия на договори с Областна дирекция по безопасност на храните гр….. и Областна дирекция по безопасност на храните гр….. – с писмо вх.№ 94-00-20-1/ 10.02.2017г. Изложена е след...

№ 94-00-61 от 29.03.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за млади семейства съгласно чл.22а на ЗДДФЛ.

Във връзка с постъпило от Вас запитване в Дирекция ОДОП ….. вх.№ 94-00-61/24.03.2017 г., относно ползване на данъчно облекчение за млади семейства, Ви уведомяваме за следното: Изложили сте следната фактическа обстановка: имате ползван ипотечен кредит от 66 000 лв. за закупуване н...

№ 96-00-43 от 16.02.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

В Дирекция ОДОП ……… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-43/ 06.02.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е износител на диворастящи гъби – сухи и замръзени. Има клиент – фирма, регистрирана в Република Чехия. Получателят на стоките има изискване към друж...

Анотации

Административно-наказателна отговорност на ръководителите на предприятия и на счетоводителите

В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Каква е административно-наказателната отговорност на ръководителите на предприятия и на счетоводителите? В Глава девета на ЗСч, озаглавена „Административнонаказателни разпоредби“, е уредена ад...

Възстановяване на данъчен кредит при неизплатени задължения към доставчиците

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се възстановява данъчен кредит при неизплатени задължения към доставчиците? Приспадането или възстановяването на ДДС, платен при придобиването или вноса на облагаеми доставки на стоки и/...

Данъчно облагане на ваучерите за подаръци, предоставени на работници, служители и на лица, наети по договор за управление и контрол

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен експерт и Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Какво е данъчното облагане на ваучерите за подаръци, предоставени на работници, служители и на лица, наети по договор за управление и контрол...

Данъчно третиране при продажба или замяна на акции и дялове, придобити чрез направени непарични вноски в търговско дружество

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране при продажба или замяна на акции и дялове, придобити чрез направени непарични вноски в търговско дружество? На основание чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Длъжен ли е работодателят да изплаща със задна дата допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице, при п...

Изплащане на обезщетение на работник или служител от работодателя при уволнение поради съкращаване в щата

В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, гл. експерт КНСБ, отговаря на въпроса: Поради структурни промени в предприятието бе съкратен служител. В действащия колективен трудов договор е договорена клауза за изплащане на обезщетение при съкращение в щата за срок от ...

Корекция на счетоводна грешка

В брой 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са изисквания на действащата счетоводна уредба за корекция на счетоводна грешка? Грешката може да бъде открита в годината на допускането й или в следваща година. В зависимост от то...

Осигуряване на европейските граждани, когато полагат труда си едновременно на територията на повече от една държава членка на ЕС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Как се осигуряват европейските граждани, когато полагат труда си едновременно на територията на повече от една държава членка на ЕС? За да се установи дали за дадено лице - работник/самоосигуряващо се лице в трансгранична ситуация се дълж...

Получаване на парично обезщетение за майчинство от лице, което работи по граждански договор през този период

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Може ли самоосигуряващо се лице, което получава парично обезщетение за майчинство, да работи по граждански договор през този период и да получава паричното си обезщетение? Имали право да получава парично обез...

Практически въпроси за данъчното третиране при приложението на чл. 66, ал. 1 от ЗКПО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са спорните практически въпроси за данъчното третиране при приложението на чл. 66, ал. 1 от ЗКПО? Съгласно действащата редакция на чл. 66, ал. 1 от ЗКПО, когато активъ...

Прекратяване на дружество чрез ликвидация

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Предстои изкупуване на регистрирано по ЗДДС ЕООД от друго също регистрирано по ЗДДС дружество. Първото дружество ще бъде прекратено. Какви задължения за подаване на декларации и плащане ...

Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров - д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служител иска да прекрати срочен трудов договор за заместване на отсъстващо лице, тъй като е започнал работа на постоянен трудов договор при друг работодател. Какви документи трябва да предста...

Санкции, предвидени в случай, че гражданският договор е прикрит трудов договор

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Кога гражданският договор е прикрит трудов договор и какви санкции предвижда законът за нарушенията? Прибягването до граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се пр...

Счетоводно отчитане на разходите за опазване на околната среда

В бр. 8 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разходите за опазване на околната среда? С ПМС № 65 от 25. 03. 1998 г. /обн. ДВ бр. 36/1998 г./ бяха приети Национални счетоводни стандарти, в сила от 1. 0...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юли 2017 г.

До 10-ти юли: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 12 от 2017 г.

ДВ, бр. 47 от 13.6.2017 г. Народно събрание Решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г. Решение за приемане на Го...

Осигурителен календар за юли 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8 - 21 юни 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...