начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.
Писма и указания

№ 08-00-10 от 28.09.2018 г. Относно: Осигурителни вноски върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………… с вх. № ……../21.09.2018 г., относно начисляването и внасянето на осигурителни вноски върху средствата за транспортни разходи в институ...

№ 08-00-9 от 28.09.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-9 от 17.09.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В община …. е постъпило искане от Областен ...

№ 20-15-177 от 07.08.2018 г. Относно: Кибер и документално престъпление

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-15-177 от 27.07.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: извършена е измама – пробив на е-мейл адрес, фалшифицирана е фактура с цел пренасочване на плащането към друго пред...

№ 20-21-101 от 03.09.2018 г. Относно: прилагане нормите на ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО и ЗДДС във връзка с дейността на регистриран земеделски стопанин, който е вписан и като ЕТ.

Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 20-21-101/03.09.2018 г. в Дирекция ОДОП …, относно данъчно-осигурителното облагане на земеделски производител, който има регистриран едноличен търговец без дейност, изразявам следното становище: Описвате, ч...

№ 20-21-96 от 21.09.2018 г. Относно: Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-96 от 27.08.2018 г., относно право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, препратен за отговор по компетентност от ТД на НАП ….. В запитв...

№ 24-38-19 от 05.06.2018 г. Относно: Определяне на възнаграждение в натура на управител, назначен по договор за управление и контрол

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-38-19/17.04.2018 г. Ваше писмено запитване, в качеството Ви на пълномощник на управителя на „….“ЕООД, препратено от дирекция ОДОП …, за изразяване на становище по компе...

№ 24-39-47 06.06.2018 г. Относно: деклариране на данни, свързани с попълването на сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-39-47/10.05.2018 г. Ваше писмено запитване до ТД на НАП ГДО, препратено от дирекция ОДОП …., за изразяване на становище по компетентност. Според фактическата ситуация, ...

№ 26-У-8 от 06.06.2018 г. Относно: Публична продан на недвижим имот без данък върху добавената стойност (ДДС) като условие за вдигане на запор върху сметки на търговеца

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №………….2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с изпълнително дело №…………………… по описа на …………… …………... – частен съдебен изпълните...

№ 96-00-168 от 17.07.2018 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-168 от 09.07.2018 г., относно данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановк...

№ 96-00-202 от 05.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-202/22.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството набира физически лица – турски граждани и турски фирми, които да се обучават ...

№ 96-00-207 от 12.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на стока по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-207/31.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството продава машини на фирма от Кипър – частта, която не е в Европейския съюз (...

Анотации

ДДС при продажба от ЧСИ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Физическо лице е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и същевременно с това е регистрирано като едноличен търговец (ЕТ). 1. Собственик на ЕО...

Деклариране на комисионно възнаграждение

В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Дружество извършва дейности в Германия със свои работници. Има сключен договор с немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, която ни фактурира комисио...

Зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни да назначим лице, български гражданин, работило 4 години в Англия. В тази връзка бих искала да попитам следва ли да признаем придобития в...

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на наследници

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 12.10.2018 г. старши учител подаде заявление за ранно пенсиониране считано от 31.10.2018 г. поради заболяване. На 18.10.2018 г. ...

Класифициране на договорите за лизинг

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се класифицират договорите за лизинг? Съгласно параграф 3.3 от СС 17 Лизинг класификацията на лизинговите договори се основава на степента, до която рис...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дружество командирова свои служители по чл. 121а от Кодекса на труда за извършване на монтажни дейности в областта на строителството в Германия. Спор...

Осигуряване общо заболяване и майчинство, прекратено през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител съм във фирма на срочен договор до 31.12.2018 г. В момента ползвам отпуск за бременност и раждане (135дни), който изтича на 28.12.2018 г. Мо...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на ЕС

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми завръщане за постоянно в страната ни от Норвегия. Интересува ме, необходимо ли е да изискам документ от Норвегия, който да потвърждава тр...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2018 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 23 от 2018 г.

ДВ, бр. 78 от 21.9.2018 г. Народно събрание Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г. Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г. Решение за п...

Осигурителен календар за декември 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 23/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 ноември - 5 декември 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...