Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.
Писма и указания

№ 08-00-10 от 28.09.2018 г. Относно: Осигурителни вноски върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………… с вх. № ……../21.09.2018 г., относно начисляването и внасянето на осигурителни вноски върху средствата за транспортни разходи в институциите в системата на предучили...

№ 08-00-9 от 28.09.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-9 от 17.09.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В община …. е постъпило искане от Областен управител на област …… за учре...

№ 20-15-177 от 07.08.2018 г. Относно: Кибер и документално престъпление

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-15-177 от 27.07.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: извършена е измама – пробив на е-мейл адрес, фалшифицирана е фактура с цел пренасочване на плащането към друго предприятие. Издадената фактура по...

№ 20-21-101 от 03.09.2018 г. Относно: прилагане нормите на ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО и ЗДДС във връзка с дейността на регистриран земеделски стопанин, който е вписан и като ЕТ.

Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 20-21-101/03.09.2018 г. в Дирекция ОДОП …, относно данъчно-осигурителното облагане на земеделски производител, който има регистриран едноличен търговец без дейност, изразявам следното становище: Описвате, че физическо лице е регистриран...

№ 20-21-96 от 21.09.2018 г. Относно: Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-96 от 27.08.2018 г., относно право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, препратен за отговор по компетентност от ТД на НАП ….. В запитването е изложена следната факт...

№ 24-38-19 от 05.06.2018 г. Относно: Определяне на възнаграждение в натура на управител, назначен по договор за управление и контрол

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-38-19/17.04.2018 г. Ваше писмено запитване, в качеството Ви на пълномощник на управителя на „….“ЕООД, препратено от дирекция ОДОП …, за изразяване на становище по компетентност. Според фактическата ...

№ 24-39-47 06.06.2018 г. Относно: деклариране на данни, свързани с попълването на сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-39-47/10.05.2018 г. Ваше писмено запитване до ТД на НАП ГДО, препратено от дирекция ОДОП …., за изразяване на становище по компетентност. Според фактическата ситуация, описана в запитването Ви, … ЕО...

№ 26-У-8 от 06.06.2018 г. Относно: Публична продан на недвижим имот без данък върху добавената стойност (ДДС) като условие за вдигане на запор върху сметки на търговеца

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №………….2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с изпълнително дело №…………………… по описа на …………… …………... – частен съдебен изпълнител (ЧСИ) №… е наложен запор вър...

№ 96-00-168 от 17.07.2018 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-168 от 09.07.2018 г., относно данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило недв...

№ 96-00-202 от 05.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-202/22.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството набира физически лица – турски граждани и турски фирми, които да се обучават за пилоти-любители и професион...

№ 96-00-207 от 12.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на стока по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-207/31.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството продава машини на фирма от Кипър – частта, която не е в Европейския съюз (ЕС). На 01.08.2018г. по настоя...

Анотации

ДДС при продажба от ЧСИ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Физическо лице е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и същевременно с това е регистрирано като едноличен търговец (ЕТ). 1. Собственик на ЕООД, което от 2008 г. до 2017 г...

Деклариране на комисионно възнаграждение

В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Дружество извършва дейности в Германия със свои работници. Има сключен договор с немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, която ни фактурира комисионна от 7% при завършване на вс...

Зачитане на стаж, положен в чужбина, като трудов по българското законодателство

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ни да назначим лице, български гражданин, работило 4 години в Англия. В тази връзка бих искала да попитам следва ли да признаем придобития в Англия трудов стаж с цел начи...

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на наследници

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На 12.10.2018 г. старши учител подаде заявление за ранно пенсиониране считано от 31.10.2018 г. поради заболяване. На 18.10.2018 г. почина. Със заповед от 22.10.2...

Класифициране на договорите за лизинг

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се класифицират договорите за лизинг? Съгласно параграф 3.3 от СС 17 Лизинг класификацията на лизинговите договори се основава на степента, до която рисковете и изгодите от собствено...

Командироване на работник или служител по реда на чл. 121а от КТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Дружество командирова свои служители по чл. 121а от Кодекса на труда за извършване на монтажни дейности в областта на строителството в Германия. Според чл. 2 от Наредбата за услов...

Осигуряване общо заболяване и майчинство, прекратено през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител съм във фирма на срочен договор до 31.12.2018 г. В момента ползвам отпуск за бременност и раждане (135дни), който изтича на 28.12.2018 г. Мога ли да получавам парично обе...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на ЕС

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми завръщане за постоянно в страната ни от Норвегия. Интересува ме, необходимо ли е да изискам документ от Норвегия, който да потвърждава трудовия ми стаж тук, или инстит...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2018 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 23 от 2018 г.

ДВ, бр. 78 от 21.9.2018 г. Народно събрание Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г. Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2017 г. Решение за персонални промени в Министерск...

Осигурителен календар за декември 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 23/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 21 ноември - 5 декември 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...