Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-145/ 18.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата извършва дистанционна търговия на дребно. Доставките се извършват от България, стоката се ...

№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

Във връзка с Ваше писмо с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), Ви уведомявам за следното: Съгласно описаната от Вас фактическа обстановка, във връзка с дейността на Агенция ………. с Вас се е свързал...

№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./10.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че сте самоосигуряващо се лице (адвокат), осигурено за вс...

№ 3-1817 от 10.10.2018 г. Относно: Данъчно третиране на дейността кинезитерапия

Според изложеното в запитването физическо лице е подало документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Допълнително към запитването е предоставена диплома за висше образование на лицето със ...

№ 3-1976 от 05.11.2018 г. Относно: възстановяване на чуждестранно физическо лице на внесен в Р.България данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ООД е дилър на „КИА…“ ООД за гр. П и региона за продажби на нови автомобили с марка „КИА“. Лице, което живее във Франция си поръчва нов автомобил „КИА Пиканто“ в България, като внася депозит по издадена от „А“ ООД ...

№ 53-04-371 от 28.06.2018 г. Относно: прилагане на нулева данъчна ставка за целите на ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: Дружеството е получило заявка за снабдяване със стоки на научно-изследователски кораб, собственост на У, регистриран за целите на ЗДДС. Доколкото е известно на дружеството, корабът се изпол...

№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-432/27.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавен...

№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./26.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че имате актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на ...

№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-192 от 07.08.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД, след регистрация по ...

Анотации

Изпълняване на длъжност или работа на отсъстващ работник или служител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При липса на определена длъжност в длъжностното щатно разписание редно ли е да се възлага извършване на работа извън посочените задъл...

Облагане доходите на чуждестранните физически лица, реализирани от източници в България

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите на чуждестранните физически лица, реализирани от източници в България? В общия случай облагането на чуждестранните физи...

Прекратяване на трудов договор с лице, придобило право на пенсия

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Въпрос 1: Когато работник/служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, но не го е упражнил преди сключване на ...

Промяна на мястото на работа

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои преместване на офиса на друг адрес, който е далече от мястото в момента, но е в същия град. Мога ли да напусна по чл. 327 ал...

Работа по два трудови договора

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на два трудови договори по 4 часа в две фирми на един и същ работодател. На какво обезщетение при пенсиониране имам право съгл...

Режим на облагането на доставката на стоки или услуги при публична продан

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Във връзка с изпълнително дело ЧСИ е наложил запор върху банковите сметки на дружеството "XYZ" ЕАД, в резултат на което неговата дейност е затруднена. Делото касае имот на д...

Трудов стаж на жените-майки и осиновителки

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Родих детето си, като студентка 1980 г. Започнах работа, като лекар 1986 г. Признава ли се годината на раждане за трудов стаж и какви документи е необ...

Справочник

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Национална агенция за приходите До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Две...

Държавен вестник в бр. 24 от 2018 г.

ДВ, бр. 82 от 5.10.2018 г. Народно събрание Решение за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския...

От 1 януари 2019 г. хартиените винетни стикери ще бъдат заменени с електронни, като цените няма да бъдат променяни

Министерство на регионалното развитие и благоустройството При предварително плащане на тол такса ще се издава маршрутна карта, която позволява на тежкотоварното превозно средство да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от...

Справочна информация бр. 24/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 06 - 20 декември 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...