Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.
Писма и указания

№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-145/ 18.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата извършва дистанционна търговия на дребно. Доставките се извършват от България, стоката се намира в България и клиентите ...

№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

Във връзка с Ваше писмо с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), Ви уведомявам за следното: Съгласно описаната от Вас фактическа обстановка, във връзка с дейността на Агенция ………. с Вас се е свързал потенциален инвеститор от Ирл...

№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./10.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че сте самоосигуряващо се лице (адвокат), осигурено за всички осигурени рискове. Интере...

№ 3-1817 от 10.10.2018 г. Относно: Данъчно третиране на дейността кинезитерапия

Според изложеното в запитването физическо лице е подало документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Допълнително към запитването е предоставена диплома за висше образование на лицето със специалност кинезитерапия. Във...

№ 3-1976 от 05.11.2018 г. Относно: възстановяване на чуждестранно физическо лице на внесен в Р.България данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ООД е дилър на „КИА…“ ООД за гр. П и региона за продажби на нови автомобили с марка „КИА“. Лице, което живее във Франция си поръчва нов автомобил „КИА Пиканто“ в България, като внася депозит по издадена от „А“ ООД фактура с начислен ДДС през м....

№ 53-04-371 от 28.06.2018 г. Относно: прилагане на нулева данъчна ставка за целите на ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: Дружеството е получило заявка за снабдяване със стоки на научно-изследователски кораб, собственост на У, регистриран за целите на ЗДДС. Доколкото е известно на дружеството, корабът се използва за провеждане на научно-из...

№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-432/27.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическ...

№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./26.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че имате актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3/1999 г. Практикува...

№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-192 от 07.08.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД, след регистрация по ЗДДС, възнамерява да придобива...

Анотации

Изпълняване на длъжност или работа на отсъстващ работник или служител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При липса на определена длъжност в длъжностното щатно разписание редно ли е да се възлага извършване на работа извън посочените задължения в длъжностната характери...

Облагане доходите на чуждестранните физически лица, реализирани от източници в България

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите на чуждестранните физически лица, реализирани от източници в България? В общия случай облагането на чуждестранните физически лица за доходи от източн...

Прекратяване на трудов договор с лице, придобило право на пенсия

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Въпрос 1: Когато работник/служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, но не го е упражнил преди сключване на трудовия договор с работодател...

Промяна на мястото на работа

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои преместване на офиса на друг адрес, който е далече от мястото в момента, но е в същия град. Мога ли да напусна по чл. 327 ал. 1, т. 3, като дам само молба...

Работа по два трудови договора

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на два трудови договори по 4 часа в две фирми на един и същ работодател. На какво обезщетение при пенсиониране имам право съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ и от...

Режим на облагането на доставката на стоки или услуги при публична продан

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Във връзка с изпълнително дело ЧСИ е наложил запор върху банковите сметки на дружеството "XYZ" ЕАД, в резултат на което неговата дейност е затруднена. Делото касае имот на дружеството (комплекс за отдих,...

Трудов стаж на жените-майки и осиновителки

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: Родих детето си, като студентка 1980 г. Започнах работа, като лекар 1986 г. Признава ли се годината на раждане за трудов стаж и какви документи е необходимо да представя? От излож...

Справочник

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Национална агенция за приходите До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Двете декларации - за ползване на...

Държавен вестник в бр. 24 от 2018 г.

ДВ, бр. 82 от 5.10.2018 г. Народно събрание Решение за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет Президент на Републикат...

От 1 януари 2019 г. хартиените винетни стикери ще бъдат заменени с електронни, като цените няма да бъдат променяни

Министерство на регионалното развитие и благоустройството При предварително плащане на тол такса ще се издава маршрутна карта, която позволява на тежкотоварното превозно средство да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с до...

Справочна информация бр. 24/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 06 - 20 декември 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...