Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 1, Януари 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2019 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2...

Коментар на експерта

Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила

1. Постановка на въпроса От 01.01.2018 г. предприятията, които прилагат за счетоводна база Международните счетоводни стандарти (МСС), следва да прилагат изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2019 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), в който с § 57 са направени изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност. Най...

Въпроси и отговори от практиката

Облагаем доход от продажба на имоти

Въпрос: През 2015 година физическо лице учредява право на строеж върху УПИ, което е закупило през 1992 г. за 10 000 лв. Строителната фирма му е издала фактура за „Аванс за СМР срещу отстъпено право на строеж” за 500 000 лв. с ДДС през 2015 г. Лицето ...

Облагане на земеделски производител

Въпрос: Регистриран съм като земеделски производител през 2015 г. От м. 02.2018 г. като земеделски производител съм регистриран и по ЗДДС. Избирам доходът от стопанската ми дейност през 2018 г. като ЗП да се облага с данък върху годишната данъчна осн...

Облагане на предметни награди

Въпрос: Нашето дружество организира чрез радио рекламна игра. Участниците в играта трябва да отговорят на елементарен въпрос. Отговорилите правилно участват в жребии, чрез който на случаен принцип се избират печелившите участници. Наградата е съставе...

Преотстъпване на данък печалба от ЕТ-земеделски производител

Въпрос: Фирма ЕТ, регистрирана като земеделски производител, преотстъпва данък печалба. Отговаря на всички условия за преотстъпване на данък печалба. Може ли да инвестира в покупка на нова земеделска техника на лизинг за 4 години? Отговор: Съгласно ...

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар

Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реализира печалба от инвестиции в дялове и акции на непублични дружества, както и от лихви от предоставени заеми. Тази печалба облагаема ли е по ЗКПО? Ако същото дружество реши да продаде част от акциите си чре...

Писма и указания

№ 24-35-1#1 от 30.05.2018 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починало лице

Фактическа ситуация: На основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ наследник на лице, починал: през 2017 г., подава годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице. Декларираните доходи са от трудови правоотношение и се претендира ползване на облекче...

Решения на ВАС

Решение № 14222 от 20.11.2018 г. по адм. дело № 5047/2018 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект в гр. Пловдив и забрана на достъпа до обекта за срок от 2 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „в“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Производствата по чл. 186 и чл. 187...

Решение № 14315 от 21.11.2018 г. по адм. дело № 3154/2018 г.

Предмет на спора е право на приспадане на данъчен кредит. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква при осъществяването на сложен фактически състав, като първият и основен елемент на този състав е наличието ...

Решение № 14405 от 22.11.10.2018 г. по адм. дело № 7325/2018 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит на основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС за данъчните периоди юни – декември 2011 г. корпоративен данък за 2011 г., лихви върху невнесен авансово данък за 2012 г., данък върху доходите на чуждестранни юр...

Решение № 14521 от 26.11.2018 г. по адм. дело № 5743/2018 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на ДДС за данъчен период 07.2010 г. ведно със законната лихва за забава, изчислена от 15.10.2010 г. В процесния случай събраната с предходен АПВ сума е била дължима, видно от постановените и влезли в сила с...

Решение № 14593 от 27.11.2018 г. по адм. дело № 4897/2018 г.

Предмет на спора са допълнително определени на земеделски производител задължения за данък върху добавената стойност за данъчни периоди 15.05.2011 г. - 31.01.2012 г. и отказано на основание чл.74 от ЗДДС право на данъчен кредит за данъчен период 01.2...

Решение № 14658 от 28.11.2018 г. по адм. дело № 4796/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС и лихви за забава за периодите 12.2015 г. и 01.2016 г. Корекцията по чл. 78, ал. 1 от ЗДДС предполага, че правото на приспадане на данъчен кредит съществува и е надлежно упражнено, затова и предпоста...

Решение № 14752 от 29.11.2018 г. по адм. дело № 8233/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 05., 08., 10. и 11. 2015 г. и 01.2016 г. и лихви за забава в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества. Съгласно чл. 68, ...

Решение № 14801 от 30.11.2018 г. по адм. дело № 4763/2018 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит. Съгласно националния данъчен закон и константната практика на СЕС по тълкуване на чл. 167, чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112/ЕО възникването и надлежното упражняване на правото...

Решение № 14930 от 04.12.2018 г. по адм. дело № 8981/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по 19 броя фактури за доставка на консултантски услуги. Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, к...

Решение № 15034 от 05.12.2018 г. по адм. дело № 7445/2018 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект и забрана за достъп до него за срок от 7 дни за обект павилион за продажба на плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Варна. Съгласно чл. 186, ал. 1...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 88 до бр. 99 от 2018 г.

ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация Закон за изменение на Търговския закон Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата Закон з...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 2 от 2019 г.

Закон за корпоративното подоходно облагане Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г. Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. По-висока степен на защита на клиентите - ползвате...