Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 1, Януари 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2019 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29...

Коментар на експерта

Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила

1. Постановка на въпроса От 01.01.2018 г. предприятията, които прилагат за счетоводна база Международните счетоводни стандарти (МСС), следва да прилагат изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти за признаване на прих...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2019 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), в който с § 57 са направени изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност. Най-съществените промени са свърз...

Въпроси и отговори от практиката

Облагаем доход от продажба на имоти

Въпрос: През 2015 година физическо лице учредява право на строеж върху УПИ, което е закупило през 1992 г. за 10 000 лв. Строителната фирма му е издала фактура за „Аванс за СМР срещу отстъпено право на строеж” за 500 000 лв. с ДДС през 2015 г. Лицето ще получи в замяна 3 апартамен...

Облагане на земеделски производител

Въпрос: Регистриран съм като земеделски производител през 2015 г. От м. 02.2018 г. като земеделски производител съм регистриран и по ЗДДС. Избирам доходът от стопанската ми дейност през 2018 г. като ЗП да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Като новорегист...

Облагане на предметни награди

Въпрос: Нашето дружество организира чрез радио рекламна игра. Участниците в играта трябва да отговорят на елементарен въпрос. Отговорилите правилно участват в жребии, чрез който на случаен принцип се избират печелившите участници. Наградата е съставена от предварително определени...

Преотстъпване на данък печалба от ЕТ-земеделски производител

Въпрос: Фирма ЕТ, регистрирана като земеделски производител, преотстъпва данък печалба. Отговаря на всички условия за преотстъпване на данък печалба. Може ли да инвестира в покупка на нова земеделска техника на лизинг за 4 години? Отговор: Съгласно чл. 189б, ал. 1 от Закона за к...

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар

Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реализира печалба от инвестиции в дялове и акции на непублични дружества, както и от лихви от предоставени заеми. Тази печалба облагаема ли е по ЗКПО? Ако същото дружество реши да продаде част от акциите си чрез БФБ, приходът от продажбата ...

Писма и указания

№ 24-35-1#1 от 30.05.2018 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - подаване на годишна данъчна декларация от наследниците на починало лице

Фактическа ситуация: На основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ наследник на лице, починал: през 2017 г., подава годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице. Декларираните доходи са от трудови правоотношение и се претендира ползване на облекчение за лица с намалена работос...

Решения на ВАС

Решение № 14222 от 20.11.2018 г. по адм. дело № 5047/2018 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект в гр. Пловдив и забрана на достъпа до обекта за срок от 2 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „в“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Производствата по чл. 186 и чл. 187 от ЗДДС за налагане на принуд...

Решение № 14315 от 21.11.2018 г. по адм. дело № 3154/2018 г.

Предмет на спора е право на приспадане на данъчен кредит. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква при осъществяването на сложен фактически състав, като първият и основен елемент на този състав е наличието на реално изпълнена доставка. ...

Решение № 14405 от 22.11.10.2018 г. по адм. дело № 7325/2018 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит на основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС за данъчните периоди юни – декември 2011 г. корпоративен данък за 2011 г., лихви върху невнесен авансово данък за 2012 г., данък върху доходите на чуждестранни юридически лица за 2010 г., данъ...

Решение № 14521 от 26.11.2018 г. по адм. дело № 5743/2018 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на ДДС за данъчен период 07.2010 г. ведно със законната лихва за забава, изчислена от 15.10.2010 г. В процесния случай събраната с предходен АПВ сума е била дължима, видно от постановените и влезли в сила съдебни решения по адм. д. № 72...

Решение № 14593 от 27.11.2018 г. по адм. дело № 4897/2018 г.

Предмет на спора са допълнително определени на земеделски производител задължения за данък върху добавената стойност за данъчни периоди 15.05.2011 г. - 31.01.2012 г. и отказано на основание чл.74 от ЗДДС право на данъчен кредит за данъчен период 01.2012 г. ведно с лихви за забава...

Решение № 14658 от 28.11.2018 г. по адм. дело № 4796/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС и лихви за забава за периодите 12.2015 г. и 01.2016 г. Корекцията по чл. 78, ал. 1 от ЗДДС предполага, че правото на приспадане на данъчен кредит съществува и е надлежно упражнено, затова и предпоставките за правната промяна са ю...

Решение № 14752 от 29.11.2018 г. по адм. дело № 8233/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 05., 08., 10. и 11. 2015 г. и 01.2016 г. и лихви за забава в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества. Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на присп...

Решение № 14801 от 30.11.2018 г. по адм. дело № 4763/2018 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит. Съгласно националния данъчен закон и константната практика на СЕС по тълкуване на чл. 167, чл. 168 и чл. 178 от Директива 2006/112/ЕО възникването и надлежното упражняване на правото на приспадане на данъчен кред...

Решение № 14930 от 04.12.2018 г. по адм. дело № 8981/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит по 19 броя фактури за доставка на консултантски услуги. Съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадан...

Решение № 15034 от 05.12.2018 г. по адм. дело № 7445/2018 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект и забрана за достъп до него за срок от 7 дни за обект павилион за продажба на плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Варна. Съгласно чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС принуди...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 88 до бр. 99 от 2018 г.

ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация Закон за изменение на Търговския закон Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата Закон за изменение и допълнение на За...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 2 от 2019 г.

Закон за корпоративното подоходно облагане Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г. Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. По-висока степен на защита на клиентите - ползватели на инвестиционни услуги, по...