Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-75#1 от 19.10.2018 г. Относно: прилагане на КСО и ЗЗО

Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх.№ ИТ-00-75/05.10.2018 г. е описана следната фактическа обстановка: Физическо лице е работило в Германия в продължение на 10 години. Завръща се...

№ 24-38-24 от 23.11.2018 г. Относно: прилагане на ЗКПО от доброволно сдружение на работещите (взаимоспомагателна каса)

В Централно управление на Националната агенция за приходите, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП … е постъпило и заведено с вх. ……………… запитване от г-жа …………………., в качеството ѝ на счетоводител на взаимоспомагателна каса на учителите от...

№ 24-39-118 от 06.02.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-118/07.11.2018 г., с искане за допълнителен отговор по поставен, в предходно Ваше писмо, постъпило в ОДОП … с вх. № 53-04-76/05.02.2018 г., въпрос относно прилагането на разпоредбата на чл. 21, ал. ...

№ 3-112 от 16.01.2019 г. Относно: Определяне на такса битови отпадъци (ТБО) след постановяване на съдебни решения, с които се отменят акт за установяване на задължения (АУЗ) и заповед на кмета, определяща районите и честотата на сметоизвозване

Според изложеното в запитването, издаден е АУЗ за данък върху недвижимите имоти и ТБО, който е отменен с решение на ВАС в частта относно ТБО, определена за 2015 г. и 2016 г. Във връзка с това се поставя въпросът какво законово действие трябва да бъде...

№ 816 от 10.12.2018 г. Относно: признаване на приходи от отписани дялови вноски по реда на ЗКПО

Представляваната от Вас земеделска кооперация е с предмет на дейност производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, както и услуги на членовете на кооперацията и на населението. След извършена инвентаризация на членствените отнош...

№ 94-00-21 от 05.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – П. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………./05.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, Кодекса за социално осигуряване /КСО...

№ 94-00-9 от 04.02.2019 г. Относно: отчитане на продажбите на земеделски производител чрез фискално устройство

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в село ….., Област ….. Лицето експлоатира фискално устро...

№ 94-П-28 от 21.02.2019 г. Относно: данъчно третиране на получени плащания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. №94-П-28/28.02.2018 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „СБ“ ЕООД (дружеството) предоставя ветеринарномедицински услуги на регистрирани земеделски производители по с...

№ 96-00-7 от 29.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-7 от 15.01.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско дан...

№ М-26-Е-246 от 01.02.2019 г. Oтносно: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за управленски услуги

Във Ваше запитване, прието с вх.№ М-26-Е-246/07.11.2018 г, е изложена следната фактическа обстановка: Българското дружество „ЕС АЙ …….“ ЕООД е начислявало в полза на свързано лице възнаграждения за управленски услуги за 2016 г. и 2017 г. Те са оказан...

Анотации

Защита от уволнение по време на отпуск

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да уволни служител, който е в отпуск? Кодексът на труда (КТ) предвижда много норми, които дават закрила на различни категории работници и служители. Има специални текстове...

Издаване на фискални касови бележки

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството има запитване от клиенти за изработка на система за платен контрол на достъп до сервизни помещения (тоалетни, бани и др.). Желанието на клиента е системата да пр...

Осигуряване в Професионален пенсионен фонд

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лица назначени на длъжност "Танцьор" в културни организации, осигурявани към момента втора категория, имат ли право на осигуряване и в Професионален ...

Осигуряване на управител на търговско дружество

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е вписан за съдружник и управител в новорегистрирано дружество с ограничена отговорност. В качеството на управител няма определено възнаграждение. По какъв ред тря...

Право на обезщетение при пенсиониране

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 3 от КТ при придобиване право на пенсия съгласно чл. 68,ал. 3 от КСО след прекратяване н...

Работа през дните на официалните празници

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на петдневна работна седмица, 8 часов работен ден. Как би следвало да ми се плати работата на празничния 1-ви май и колко часа трябва да работ...

Разваляне на сключен договор

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога и по какви причини може да се развали вече сключен договор? Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) "договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди и...

Режим на сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако при режим на сумирано изчисляване на работното време се получават часове над нормата само от превръщането на дневните часове в но...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2019 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя...

Държавен вестник в бр. 11 от 2019 г.

ДВ, бр. 11 от 5.2.2019 г. Народно събрание Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив Президент на Републ...

Започва еврофинансирането за винарските изби

Държавен фонд „Земеделие“ Дългоочакваната от винопроизводители Национална програма за подпомагане на лозаро–винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. вече започна. Финансовото подпомагане на сектора ще стане през четирите мeрки на програмата, защот...

Земеделските стопани, които имат ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 следва да предоставят копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти.

Държавен фонд „Земеделие“ Документите трябва да отговарят на правилата, по които се прилага мярката за биологичното производство. Крайната дата за предоставяне на документите е 30 октомври на петата година от ангажимента, който започва да тече от по...

Справочна информация бр. 11/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 - 31 май 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...