Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2019 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-75#1 от 19.10.2018 г. Относно: прилагане на КСО и ЗЗО

Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх.№ ИТ-00-75/05.10.2018 г. е описана следната фактическа обстановка: Физическо лице е работило в Германия в продължение на 10 години. Завръща се в България, регистрира фирма ...

№ 24-38-24 от 23.11.2018 г. Относно: прилагане на ЗКПО от доброволно сдружение на работещите (взаимоспомагателна каса)

В Централно управление на Националната агенция за приходите, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП … е постъпило и заведено с вх. ……………… запитване от г-жа …………………., в качеството ѝ на счетоводител на взаимоспомагателна каса на учителите от ………………………. гимназия – …., с к...

№ 24-39-118 от 06.02.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-118/07.11.2018 г., с искане за допълнителен отговор по поставен, в предходно Ваше писмо, постъпило в ОДОП … с вх. № 53-04-76/05.02.2018 г., въпрос относно прилагането на разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС е изложена с...

№ 3-112 от 16.01.2019 г. Относно: Определяне на такса битови отпадъци (ТБО) след постановяване на съдебни решения, с които се отменят акт за установяване на задължения (АУЗ) и заповед на кмета, определяща районите и честотата на сметоизвозване

Според изложеното в запитването, издаден е АУЗ за данък върху недвижимите имоти и ТБО, който е отменен с решение на ВАС в частта относно ТБО, определена за 2015 г. и 2016 г. Във връзка с това се поставя въпросът какво законово действие трябва да бъде предприето относно ТБО за 201...

№ 816 от 10.12.2018 г. Относно: признаване на приходи от отписани дялови вноски по реда на ЗКПО

Представляваната от Вас земеделска кооперация е с предмет на дейност производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, както и услуги на членовете на кооперацията и на населението. След извършена инвентаризация на членствените отношения в кооперацията сте устано...

№ 94-00-21 от 05.02.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – П. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………./05.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и Закона за здравното осигур...

№ 94-00-9 от 04.02.2019 г. Относно: отчитане на продажбите на земеделски производител чрез фискално устройство

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в село ….., Област ….. Лицето експлоатира фискално устройство, което се води на негово...

№ 94-П-28 от 21.02.2019 г. Относно: данъчно третиране на получени плащания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. №94-П-28/28.02.2018 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „СБ“ ЕООД (дружеството) предоставя ветеринарномедицински услуги на регистрирани земеделски производители по силата на сключени индивидуални...

№ 96-00-7 от 29.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-7 от 15.01.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице. Съгласно ...

№ М-26-Е-246 от 01.02.2019 г. Oтносно: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за управленски услуги

Във Ваше запитване, прието с вх.№ М-26-Е-246/07.11.2018 г, е изложена следната фактическа обстановка: Българското дружество „ЕС АЙ …….“ ЕООД е начислявало в полза на свързано лице възнаграждения за управленски услуги за 2016 г. и 2017 г. Те са оказани от холандското дружество SIG...

Анотации

Защита от уволнение по време на отпуск

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да уволни служител, който е в отпуск? Кодексът на труда (КТ) предвижда много норми, които дават закрила на различни категории работници и служители. Има специални текстове за закрила на лица с намалена...

Издаване на фискални касови бележки

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството има запитване от клиенти за изработка на система за платен контрол на достъп до сервизни помещения (тоалетни, бани и др.). Желанието на клиента е системата да приема лева и евро и да връща ре...

Осигуряване в Професионален пенсионен фонд

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лица назначени на длъжност "Танцьор" в културни организации, осигурявани към момента втора категория, имат ли право на осигуряване и в Професионален пенсионен фонд? От 01.01.2000...

Осигуряване на управител на търговско дружество

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е вписан за съдружник и управител в новорегистрирано дружество с ограничена отговорност. В качеството на управител няма определено възнаграждение. По какъв ред трябва да се осигурява лицето? У...

Право на обезщетение при пенсиониране

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право на обезщетение от работодателя по чл. 222, ал. 3 от КТ при придобиване право на пенсия съгласно чл. 68,ал. 3 от КСО след прекратяване на трудовоправните отношения с ...

Работа през дните на официалните празници

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на петдневна работна седмица, 8 часов работен ден. Как би следвало да ми се плати работата на празничния 1-ви май и колко часа трябва да работя? Съгласно чл. 264 от Кодекс...

Разваляне на сключен договор

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога и по какви причини може да се развали вече сключен договор? Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) "договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка ...

Режим на сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако при режим на сумирано изчисляване на работното време се получават часове над нормата само от превръщането на дневните часове в нощни, това извънреден труд ли е...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2019 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан п...

Държавен вестник в бр. 11 от 2019 г.

ДВ, бр. 11 от 5.2.2019 г. Народно събрание Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив Президент на Републиката Указ № 13 за награждаван...

Започва еврофинансирането за винарските изби

Държавен фонд „Земеделие“ Дългоочакваната от винопроизводители Национална програма за подпомагане на лозаро–винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. вече започна. Финансовото подпомагане на сектора ще стане през четирите мeрки на програмата, защото заинтересованите знаят, че д...

Земеделските стопани, които имат ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 следва да предоставят копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти.

Държавен фонд „Земеделие“ Документите трябва да отговарят на правилата, по които се прилага мярката за биологичното производство. Крайната дата за предоставяне на документите е 30 октомври на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на първото одобрено з...

Справочна информация бр. 11/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 - 31 май 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...