начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.
Законодателство

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Изменение и допълнение на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са публикувани в ДВ, брой 40 от 17.05.2019 г., и са в сила от същата дата, с изключение на някои от разпоредбите, които ще посочим по-долу. Предв...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Разширява се обхватът на мерките срещу изпирането на пари. С измененията в обхвата на закона вече попадат и лица, които съхраняват, търгуват или действат ка...

Народното събрание прие отмяна на машинното гласуване за местните избори

Народното събрание прие отмяна на машинното гласуване за местните избори. Със 129 гласа “за”, 69 - “против” и един “въздържал се” депутатите приеха на второ четене промените в Изборния кодекс, с които след общите избори за общински съветници и кметов...

Министерски съвет

Правителството прие постановление за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Правителството прие постановление за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управлен...

Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Те са свързани с новото законодателство в областта на политиката за хората с увреждания и ползването на лична помощ от пенсионери, които получават към пенсията си добавка за чу...

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Целта е намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедури за промяна на предназначение на земедел...

Държавен вестник

ДВ, бр. 57 от 19.7.2019 г.

Народното събрание прие Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г. Правителството прие Постановление № 179 от 15 юли 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съ...

Въпроси и отговори

Влизане в сила на промяна на условия по КТД

С промяна в КТД от 01.10. се увеличават основните заплати на голяма група работници, заемащи еднаква длъжност. От коя дата промяната на заплатите се отразява във ведомостта - от приемането на КТД или от подписването на допълнителните споразумения? П...

Здравно осигуряване на пенсионери, получаващи доходи от наем

Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Съпругът е ЕТ и е регистриран по ДДС. ЕТ не се занимава с отдаване под наем. Правят ли се вноски за здравно осигуряване, при положение че и двете ФЛ ...

Облагане по ЗДДФЛ на дохода от наем на имот, който е съпружеска имуществена общност

Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Кой подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ: сумата за едното ФЛ в СИО е 300 лв. Правят ли се удръжки 10% (след нормативно приспаднати разходи) и за дру...

Осчетоводяване на претърпяна щета на лизингов автомобил

През м. 06.2018 г. автомобил, който е лизингов, претърпява тотална щета. До м. 05.2019 г лизингът продължава да издава фактури за месечната вноска с ДДС, т.е. то не е ползвано в началото, а го начисляват всеки месец с вноската. Ние си плащаме. Сега в...

Отчитане на плащания между фирми

Фирма А плаща задължения по доставни фактури на фирма Б поради блокирана сметка на фирма Б. Как би следвало да осчетоводя плащанията по банков пък във фирма А и как би трябвало да закрия платените фактури във фирма Б? Необходимо ли е да се прави няка...

Отчитане на разходи за транспорт

Работя като счетоводител на община. За всички отдели закупуваме карти за транспорт - както за градски, така и за междуградски. Как да отчета тези разходи? Самото поставяне на въпроса подсказва, че действащата нормативна уредба поражда у питащия възм...

Периодичност на изплащане на трудовите възнаграждения

Служител работи по трудов договор, в който е определено трудовото възнаграждение да се изплаща на 1-во число от месеца. Месеци наред работодателят забавя изплащането му с 20-25 дни, т.е. датата на изплащането му се променя. Редно ли е това и трябва л...

Попълване на декларация обр. 6

Коя дата на изплащане/начисляване се пише в т. 18 в декларация обр. 6, когато осигуровките са начислени в последния работен ден от месеца, за който се дължат? На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, на...

Прекратяване на договор за финансов лизинг

Фирма “А”, регистрирана по ДДС (лизингополучател) за дейността на дружеството закупува лек автомобил от фирма “Б”, регистрирана по ДДС (лизингодател), с договор за наем от 01.01.2019 г. в срок от 48 месеца по 250 лв. без ДДС. В талона на автомобила п...

Сделки в чужда валута

Получих фактура за заредено гориво от директора в динари, платена в брой. Трябва ли да водя каса във валута с аналитичност динари и да имам курсова разлика между ку­рса на БНБ за динар за деня и курса, по който е платил фактурата, и да правя преоценк...

Тристранна операция

Българско дружество “Х” ЕООД, регистрирано по ЗДДС в България, ще извършва търговия с автомобили на територията на държава - членка от ЕС. Закупуването на автомобилите ще се извършва от ДДС регистрирано дружество в Холандия, а продажбата на ДДС регис...

Справочник

Общи принципи и основания за прилагане на СИДДО

Национална агенция за приходите I. Увод Спогодбата е междудържавен договор, който установява правила за избягване на двойното данъчно облагане в области, където данъчните юрисдикции на две държави се пресичат. Двойно данъчно облагане е налице, когат...

Ред за признаване на професионална квалификация по професията “Вътрешен одитор в публичния сектор”

Министерство на финансите За признаване на професионална квалификация по професия “вътрешен одитор в публичния сектор”, придобита в чужбина от лица, желаещи да я упражняват в Република България, се издава удостоверение. I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 1. Закон...

Справочна информация бр. 31/2019

Централни валутни курсове за периода 26.07. - 28.08.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Указания по прилагане на Закона за независимия финансов одит във връзка с изискванията относно съдържание на одиторските доклади за резултатите от задължителен финансов одит на годишни финансови отчети на предприятия от обществен интерес

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Настоящите разяснения се издават по повод констатирани от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори случаи на несъответствия на одиторските доклади спрямо законовите изисквания и пр...