Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-188 от 21.10.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), осигурителното законодателство и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № …………/08.10.2019 г. в Дирекция ОДОП П………, изразявам следното становище: Описвате, че имате регистрирана фирма ЕТ с предмет на дейност в сферата на строителството. От 2002 г. поради заболяване сте прекъснала дейност и сте назначила пр...

№ 07-00-231 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, във връзка с чл. 111б, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/ и приложение № 35

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-231 от 22.11.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, дружеството Ви е ново регистрирано и ще извършва стопанска дейност: дистрибуция на газ пропан бутан в бутилки – БВГ27. Във връзка с изискванията на чл. 176в, а...

№ 26-Р-756 от 27.11.2019 г. Относно: Разяснение относно правилата за автоматичния обмен на отчети по държави

Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и по-конкретно прилагането им по отношение на Конфедерация Швейцария. Посочвате, че ******** е съста...

№ 3-1581 от 11.10.2019 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което ще отдава част от имота, в който живее на туристи

Според изложеното в запитването, физическо лице в това си качество желае да отдава част от имота, в който живее, на туристи чрез платформите Booking, AirBnB, както и чрез български сайтове. Същото посочва, че е пенсионер и че е собственик на еднолично дружество с ограничена отгов...

№ 3-1891 от 11.12.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на средства за стипендии, получени от физическо лице гражданин на Република Македония за обучение в страната

Според изложеното в запитването, физическо лице гражданка на Република Македония през 2014 г. е приета за обучение като чуждестранен студент в Технически университет гр. Г. по международна спогодба за образователен обмен между Република България и Република Македония. От месец о...

№ 3-1918 от 18.12.2019 г. Относно: данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. Пояснено е, че за целите на извършваната земеделска дейност е необходимо да се закупи кантар, на който да се измерва...

№ 33-00-202 от 29.10.2019 г. Относно: здравноосигурителен статус на лице с два уникални идентификационни номера - единен граждански номер (ЕГН) и личен номер (ЛН)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт без приложенията към него, и заведено с вх. №ЕП-33-00-202 от 27.09.2019 г. г., е изложена следната фа...

№ 94-00-216 от 22.10.2019 г. Относно: Започване и прекратяване на дейност от самоосигуряващо се лице – собственик на капитала на търговско дружество

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-216/16.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Интересувате се от закупуването на 100% от собствеността на действащо дружество, регистрирано по българско...

№ 94-Д-341 от 01.10.2019 г. Относно: Получаване на суми като дарение за лечение на дете.

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-Д-341 от 01.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Казусът е свързан с набиране на средства за Вашия син, който е със сериозно и животозастрашаващо заболяван...

№ 94-Е-146 от 8.10.2019 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по сключен договор с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …… в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №94-Е-146 от 20.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: От 2018 г. работите по договор с ЕБВР, копие от който е приложен ...

№ 96-00-239 от 09.10.2019 г. Относно: Данъчно третиране на дейността на електронен магазин по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-239 от 26.09.2019 г., относно данъчното третиране на дейността на електронен магазин по Закона за данък върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на пр...

№ М-26-Х-17 от 22.10.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпрос, свързан с прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електроне...

Анотации

Изчисляване на възнаграждение при отпуск на работника

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През м. ноември служител е бил командирован в Германия по чл. 121а и за 15 дни там му е начислен по-висок размер на заплатата според ДС и ставките в Германия. През...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в учреждение на две длъжности: Специалист на 4 ч. вид осигуряване 01 и домакин клуб на 4 ч. вид осигуряване 04 втори трудов договор. Освобождават ме от рабо...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Могат ли да се изплатят шест брутни работни заплати на служителка при пенсиониране, която е работила шест години в социална услуга на длъжност санитар ,като преди ...

Осигуряване на съдружник в ООД

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е съдружник в “X” ООД и упражнява дейност в дружеството. Всеки месец дружеството подава декларация образец №1 и внася задължителни осигуровки за него като самоосигуряващо се лице. Гражданинът е...

Почивка за хранене

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във фирмата, в която работя, работодателят ни е установил сумирано изчисляване на работното време. Сумираното изчисляване ни се налага със заповед, в която се упом...

Регистрация по ЗДДС на дружество, продаващо авточасти

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество купува и продава авточасти. Основно продажбите стават с куриерски фирми, по които се изпращат частите до клиентите. Парите се получават с наложен платеж. Фирмата няма собствен онлайн магазин ил...

Собственост на наследени земи от съпруг

В. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Чия собственост са наследените земеделски земи и гори от единия съпруг? Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Това...

Сумирано изчисляване на работното време при 12 часови дежурства

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При сумирано изчисляване на работното време разпределено на 12 часови дежурства и период от три месеца с график: м. Юли 6-Н; 5-Д и 6 дни ПГО м. Август 5-Д; 4-Н; 3 ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 януари 2020 г.

До 20-ти януари: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са ...

Държавен вестник в бр. 2 от 2020 г.

ДВ, бр. 63 от 9.8.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори Президент на Републиката Указ № 195 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона...

Осигурителен календар за февруари 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 25 декември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...