Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2020 г.
Писма и указания

№ 07-00-188 от 21.10.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), осигурителното законодателство и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № …………/08.10.2019 г. в Дирекция ОДОП П………, изразявам следното становище: Описвате, че имате регистрирана фирма ЕТ с предмет на дейност в сферата на строителството. От 2002 г. поради заболяване сте прекъсн...

№ 07-00-231 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, във връзка с чл. 111б, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/ и приложение № 35

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-231 от 22.11.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, дружеството Ви е ново регистрирано и ще извършва стопанска дейност: дистрибуция на газ пропан бутан в бутилки – БВГ27. Във връзка...

№ 26-Р-756 от 27.11.2019 г. Относно: Разяснение относно правилата за автоматичния обмен на отчети по държави

Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и по-конкретно прилагането им по отношение на Конфедерация Швейцария. ...

№ 3-1581 от 11.10.2019 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което ще отдава част от имота, в който живее на туристи

Според изложеното в запитването, физическо лице в това си качество желае да отдава част от имота, в който живее, на туристи чрез платформите Booking, AirBnB, както и чрез български сайтове. Същото посочва, че е пенсионер и че е собственик на едноличн...

№ 3-1891 от 11.12.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на средства за стипендии, получени от физическо лице гражданин на Република Македония за обучение в страната

Според изложеното в запитването, физическо лице гражданка на Република Македония през 2014 г. е приета за обучение като чуждестранен студент в Технически университет гр. Г. по международна спогодба за образователен обмен между Република България и Р...

№ 3-1918 от 18.12.2019 г. Относно: данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистриран земеделски стопанин, произвеждащ непреработена земеделска продукция – пшеница, слънчоглед, царевица и др. Пояснено е, че за целите на извършваната земеделска дейност е необходимо да се закупи ...

№ 33-00-202 от 29.10.2019 г. Относно: здравноосигурителен статус на лице с два уникални идентификационни номера - единен граждански номер (ЕГН) и личен номер (ЛН)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт без приложенията към него, и заведено с вх. №ЕП-33-00-202 от 27.09.2019...

№ 94-00-216 от 22.10.2019 г. Относно: Започване и прекратяване на дейност от самоосигуряващо се лице – собственик на капитала на търговско дружество

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-216/16.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Интересувате се от закупуването на 100% от собствеността на действащо дружес...

№ 94-Д-341 от 01.10.2019 г. Относно: Получаване на суми като дарение за лечение на дете.

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-Д-341 от 01.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Казусът е свързан с набиране на средства за Вашия син, който е със сериозно ...

№ 94-Е-146 от 8.10.2019 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по сключен договор с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …… в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №94-Е-146 от 20.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: От 2018 г. работите по договор с ЕБ...

№ 96-00-239 от 09.10.2019 г. Относно: Данъчно третиране на дейността на електронен магазин по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-239 от 26.09.2019 г., относно данъчното третиране на дейността на електронен магазин по Закона за данък върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане ...

№ М-26-Х-17 от 22.10.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпрос, свързан с прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които изв...

Анотации

Изчисляване на възнаграждение при отпуск на работника

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: През м. ноември служител е бил командирован в Германия по чл. 121а и за 15 дни там му е начислен по-висок размер на заплатата според ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя в учреждение на две длъжности: Специалист на 4 ч. вид осигуряване 01 и домакин клуб на 4 ч. вид осигуряване 04 втори трудов до...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Могат ли да се изплатят шест брутни работни заплати на служителка при пенсиониране, която е работила шест години в социална услуга на...

Осигуряване на съдружник в ООД

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е съдружник в “X” ООД и упражнява дейност в дружеството. Всеки месец дружеството подава декларация образец №1 и внася задължителни осигуровки за него като самоосиг...

Почивка за хранене

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във фирмата, в която работя, работодателят ни е установил сумирано изчисляване на работното време. Сумираното изчисляване ни се налаг...

Регистрация по ЗДДС на дружество, продаващо авточасти

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество купува и продава авточасти. Основно продажбите стават с куриерски фирми, по които се изпращат частите до клиентите. Парите се получават с наложен платеж. Фирмата н...

Собственост на наследени земи от съпруг

В. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Чия собственост са наследените земеделски земи и гори от единия съпруг? Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпр...

Сумирано изчисляване на работното време при 12 часови дежурства

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При сумирано изчисляване на работното време разпределено на 12 часови дежурства и период от три месеца с график: м. Юли 6-Н; 5-Д и 6 ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 януари 2020 г.

До 20-ти януари: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъч...

Държавен вестник в бр. 2 от 2020 г.

ДВ, бр. 63 от 9.8.2019 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори Президент на Републиката Указ № 195 за връщане за ново обсъждане ...

Осигурителен календар за февруари 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 25 декември 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...