НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
Бюлетин
Бр. 162, Септември 2021 г.

zakonnik.bg | ekspertis.bg | Архив

Избрано от сп. Български законник
Безплатен достъп:

Облагане на доходи на физическо лице от нетрудови правоотношения Отговаря: Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Фирма „Х“ има да заплати на физическо лице комисиона за предоставен клиент. Има ли начин за договор с физическото лице да му бъде заплатен комисиона, без да му плаща фирма „Х“ осигуровки? Физическото лице работи на трудов договор на друго място. Ако може декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ - подава ли се на всяко тримесечие? Ако договорът е за наем на помещение, данъка фирмата ли го удържа?…
Безплатен семинар
Актуални моменти в ДДС облагането с лектор Валентина Василева
В специалното онлайн събитие се открояват следните тематични аспекти:
Въвеждане на режим OSS (обслужване на едно гише) за дистанционни продажби на стоки и услуги с получатели данъчно незадължени лица в ЕС.
Промени в ЗДДС във връзка с напускането на Великобритания на ЕС (BREXIT). Заключителна част с актуални въпроси…
Избрано от в. Седмичен законник
Безплатен достъп:

Продажба на стоки по интернет Отговаря: Иван МИНЧЕВ - данъчен консултант
Въпрос: Дружество по ЗДДС осъществява продажби на дребно чрез собствен уебсайт, както и чрез платформа на еМАГ? За момента продажбите са за клиенти в страната. Клиентите поръчват на платформата на еМАГ, плащанията с карти става през банкова сметка на еМАГ, впоследствие те ни фактурират комисиона, която прихващат от плащанията на клиентите. Каква трябва да се направи в сегашната ситуация след 01.07.2021г. и какво, ако се появят клиенти извън страната?…
Осигуряване на собственик на фирма Отговаря: Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
Лице има фирма на негово име, която към момента не функционира. Идеята е да започне да се занимава с проектантска дейност, но това ще изисква доста време преди наличието на първите приходи и разходи. Собственикът би искал да се осигурява през фирмата, тъй като до момента е работил в чужбина и би искал да има и здравноосигурителни права в България, както и да му се трупа осигурителен стаж. Възможно ли е да се осигурява през фирмата (макар и без други приходи или разходи) и на какво основание, ако е възможно?…
Избрано от в. Главен счетоводител
Безплатен достъп:

Прилагането на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) НАП, № 3-568 от 10.05.2021 г.
Съгласно изложеното в запитването, предприятие „А“ ЕООД придобива недвижим имот, находящ се на територията на Община Г – с. П, представляващи УПИ VІ-1096 с площ 750 кв. м с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №6хх, т. ІV, рег. № 7ххх, д. № 5хх/2020 г. на нотариус КБ. На 11.03.2021 г. представляващият дружеството подава декларация по чл. 14 от ЗМДТ на 11.03.2021г., като предоставя на компетентната община информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка върху недвижимите имоти…
Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) НАП, № М-94-В-587 от 04.05.2020 г.
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-115 от 09.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, извършва внос от Англия от фирма SE (която е дъщерна фирма/европейски клон на SCL) с фактура издадена от S…. на 04.02.2021 г. и с условие на доставка ….. /DDP/ . S… изпраща пратката към българското дружество, чрез фирма E….. - глобален и митнически и ДДС представител. E….. с митническата си посредническа фирма във Франция, обмитява пратката на митницата на тунела Англия - Франция със своя ЕОРИ номер под режим 4200…
Годишен счетоден семинар - 2022
18 януари 2022 г. - от 09:00 до 18:00 часа - Участие на място и видеозапис
• Валентина ВАСИЛЕВА: Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
• Бойко КОСТОВ: Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
• Аспасия ПЕТКОВА: Експерт по социално осигуряване
• Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: Актуални проблеми на трудовото законодателство

 

сп. Български законник Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Седмичен законник  Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Главен счетоводител  Абонамент
Абонаментен достъп:
 
Експертис  Абонамент
Абонаментен достъп: