НАЧАЛО > БЮЛЕТИН
Бюлетин
Бр. 165, Декември 2021 г.

zakonnik.bg | ekspertis.bg | nastolnik.bg
Избрано от сп. Български законник
Безплатен достъп:

Внос на стоки от трета страна с куриер Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт
Дружеството внася стока от Англия с куриер DPD. Транспортните разходи са за наша сметка и са включени във фактурата. Стоката влиза през друга държава членка - Франция. Митническият представител ни изпраща сметка, в която е посочил дължимото ДДС и такса митническо администриране, които заплащаме по сметката му във Франция. С какъв документ следва да отразя вноса и платеното ДДС (нямам митническа декларация и ДДС-то е платено във Франция)?…
Ново издание
Практически сборник от пет електронни книги: ТРУДОВО ПРАВО - Издание 2022 г. - Автор: Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ


Най-новото ни издание вече е в продажба!!!
Излиза на 14 януари 2022 г.

Книга 1. ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Книга 2. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ
Книга 3. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Книга 4. ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Книга 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Избрано от в. Седмичен законник
Безплатен достъп:

Отчитане на прибрана реколта в земеделско предприятие Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
В рамките на стопанската година и съобразно цикъла за отглеждане на пшеница фирмата прави съответни разходи (тор, семена, горива и др.), които отнася впоследствие по сметка 611. Как стои въпросът с поетапното прибиране на реколтата? Като следва да се има предвид, че ожънатото зърно веднага се продава, част от него се раздава под формата на рента, друга част остава за влагане в производството за следващата година? По каква цена се заприходява пшеницата с оглед на това, че фирмата има фактури на различни пазарни цени за реализираните количества? Как стои въпросът с раздадената на физическо лице рента - в случай например, когато договорката с физическото лице е или 40 лв. на дка или 100 кг пшеница (без значение, че изкупната цена на пшеницата понякога е по-висока или по-ниска)? Разликите, които възникват между справедливата стойност и себестойността, могат ли да се отчитат директно във финансовия резултат? Следва ли да се прави преобразуване за данъчни цели? В края на отчетния период задължително ли се прави преоценка и кои цени се съпоставят?…
Едностранно въвеждане на намалено работно време от работодателя Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли работодателят право по реда на чл. 138а от КТ да установи намалено работно време в последните 3 месеца на 2021 г. и веднага след това за първите 3 месеца на 2022 г.?…
Избрано от в. Главен счетоводител
Безплатен достъп:

Определяне на датата на придобиване на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) НАП
В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-4 от 22.07.2021 г., относно определяне на датата на придобиване на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Налице е договор за покупко-продажба на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ. В този договор, датата на придобиване и полагане на нотариално заверените от двете страни подписи е 29.04.2021 г. Юридическото лице, придобило обособена част от търговско предприятие вписва това обстоятелство в Търговския регистър на 17.05.2021 г. Задълженото лице подава данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ на 09.07.2021 г…
Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2г.006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин НАП
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-205#2 от 27.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, ППЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „Ф“ ЕООД е новоучредено, считано от 24.06.2021 г. Същото е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 100 от 02.07.2021 г. Основната дейност, която дружеството ще осъществява е производство и продажба на изделия от пластмаса. Произведените детайли ще се продават изцяло по интернет чрез платформи като „Etsy“, „eBay“ и чрез собствен електронен магазин. Клиентите на дружеството ще са предимно данъчно незадължени лица /физически лица/ от цял свят, т.е. ще има клиенти от Европейски съюз и от трети страни. Плащанията ще се осъществяват чрез дебитни/кредитни банкови карти. Клиентите плащат на платформата с дебитни/кредитни карти, а тя ги превежда на определен период от време по банковата сметка на дружеството. На платформите дружеството ще заплаща комисионни във връзка с осъществените през тях продажби…
Годишен счетоден семинар - 2022
18 януари 2022 г. - от 09:00 до 18:00 часа - Участие на място и видеозапис
• Валентина ВАСИЛЕВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
• Бойко КОСТОВ - Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
• Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
• Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Актуални проблеми на трудовото законодателство

 

сп. Български законник Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Седмичен законник  Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Главен счетоводител  Абонамент
Абонаментен достъп:
 
Експертис  Абонамент
Абонаментен достъп: