Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
НАЧАЛО > БЮЛЕТИН
Бюлетин
Бр. 169, април 2022 г.

zakonnik.bg | ekspertis.bg | nastolnik.bg
Избрано от сп. Български законник
Безплатен достъп:

Облагане на социални разходи, предоставени в натура на работници и служители Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт
Ако така популярните „МултиСпорт“ карти се предоставят на всички служители на фирмата, като пълната/цялата стойност на картите се плаща/покрива от фирмата, но само определен брой служители са заявили и ползват тези карти, то: - разходите, които фирмата прави, социален разход ли са; - стойността на картата трябва ли да се начислява към заплатата на всеки служител, който ползва тази карта/социална придобивка и ако да, то цялата стойност с включеното ДДС ли трябва да се начислява? Ако се начислява към заплатата на служителите - всички осигуровки и данък ли се дължат; - ако разходите за картите не се начисляват към заплатите на служителите, които ползват такава карта, то какви данъци се дължат?…
Актуално издание
Практически сборник от пет електронни книги: ТРУДОВО ПРАВО - Издание 2022 г. - Автор: Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ


Важно преимущество: освен огромния обем актуална информация, изданието съдържа каталог от готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Книга 1. ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Книга 2. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ
Книга 3. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Книга 4. ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Книга 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Избрано от в. Седмичен законник
Безплатен достъп:

Прекратяване на трудовия договор поради невъзможност лицето да бъде трудоустроено Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Как се прилага разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на трудовия договор при явяване на трудоустроено лице? В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояването комисията по трудоустрояването определя ежегодно до края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от КТ за съответния отрасъл. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ, на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който е издал предписанието…
Деклариране на доходи от наем Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Лице има имот, който от 01.07.2021 г. дава под наем и е задължен по ЗДДФЛ да подава всяко тримесечие декларация и да плаща авансово данък съгласно закона. Лицето не е подало такива декларация за третото тримесечие и не е платило авансов данък. Какво следва да се направи при подаване на годишната декларация и какви са санкциите за пропуснатото подаване на декларацията и внасянето на авансовия данък за трето тримесечие?…
НАСТОЛНИК на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ


Познатият ви справочен сборник, превърнал се от 1998 г. насам за хиляди счетоводители в институция, предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Избрано от в. Главен счетоводител
Безплатен достъп:

Прилагането на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) НАП
Според изложеното в запитването, „А“ ООД е регистрирано по ЗДДС лице и извършва основно дейност чрез онлайн продажби. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс – Amazon.de. Амазон е платформа за онлайн търговия в световен мащаб, която е регистрирана в Германия с VAT номер DE……… . Стоките, които се търгуват, се закупуват от държави извън Европейският съюз (основно от Китай), като дружеството не получава фактури, а само плаща през банковата си сметка. Същите не достигат до територията на РБългария, а директно се транспортират за сметка на доставчика до складовете на Amazon.de, който ги продава от името на дружеството. Клиентите заплащат на Амазон стойността на закупените стоки и Амазон превежда сумите по банковата му сметка. Относно таксите, които се събират от Амазон-към момента дружеството не разполага с такава информация, тъй като още не е стартирало дейност. Допълнително бе уточнено, че стоките ще се изпращат от склада на Амазон в Германия до крайните клиенти, които ще са физически лица от Германия.…
Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти НАП
Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№93-00-4585/24.09.2021 г., задавате следните въпроси, тъй като обмисляте да учредите компания в нашата страна:
1. Какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО на доходите от разпореждане с финансови инструменти?
2. Кои пазари на ценни книжа извън Европейското икономическо пространство са включени в това данъчно третиране?
3. Това данъчно третиране относимо ли е за опции и други деривати?…
Годишен счетоден семинар - 2022 (+ ДОПЪЛНИТЕЛНА АКТУАЛИЗАЦИЯ)
Видеозаписа на основното събитие, провело се на 10 януари 2022 г. и безплатната актуализация, записана на 10 март 2022 г. вече са налични!
• Валентина ВАСИЛЕВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
• Бойко КОСТОВ - Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
• Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
• Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Актуални проблеми на трудовото законодателство

 

сп. Български законник Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Седмичен законник  Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Главен счетоводител  Абонамент
Абонаментен достъп:
 
Експертис  Абонамент
Абонаментен достъп:

Ако не желаете да получавате съобщения от нас, моля, кликнете тук и въведете въведете мейла, който желаете да отпишете.