Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-2 от 17.01.2017 г. Относно: Съхранение на счетоводни документи и документи за данъчно- осигурителен контрол и установяване на осигурителен стаж за периода 1993-1995 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………../04.01.2017 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с писмо изх. ……../03.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването е представена следната фактиче...

№ 20-21-4 от 30.01.2017 г. Относно: удържане на данъка от работодателя в случаите при отмяна на решения на ТЕЛК във връзка с ползваното данъчно облекчение по чл.18, ал. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица

В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП -… с вх. № … от 16.01.2017 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: До месец юни 2016 г. на основание решение на ТЕЛК № …/02.07.2015 г. с 69% трайно намалена работ...

№ 3-240 от 01.02.2017 г. Относно: място на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в него, „А“ ЕООД извършва дистанционни продажби в Германия и е регистрирано по ДДС лице в същата държава членка преди достигане на задължителния оборот за регистрация, т.е. регистрацията е извършена по желание. Съгласно българското законодателство трябва да увед...

№ 3-275 от 06.02.2017 г. Относно: данъчно третиране на разходи по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването едноличният търговец формира годишната си данъчна основа по реда на чл. 28 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и попълва приложение 2 към годишната данъчна декларация подавана по реда на чл. 50 от същия закон. Във връзка с...

№ 3-299 от 10.02.2017 г. Относно: Прилагане на чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно изложеното в запитването, на 07.01.2016 г. трима съдружници са регистрирали дружество с ограничена отговорност. Същото не е извършвало дейност през 2016 г., няма приходи и разходи. Във връзка с горното е поставен въпроса трябва ли да се подава годишна данъчна декларация ...

№ 3-318 от 14.02.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването физическото лице е служител на …….. ООД. Същият е с 58% трайно намалена работоспособност (ТНР) съгласно решение на ТЕЛК ЕР № 0099/08.01.2016 г. със срок на определения % ТНР 01.01.2017 г. На лицето е издадено ново решение на ТЕЛК ЕР №0036/04.01.2...

№ 96-00-3 от 12.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с право на приспадане на данъчен кредит

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-3/ 05.01.2017г. Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е производство и търговия с полиетиленови изделия. Дейността се осъществява в собствена производствена база в с……………, общ……….. Произво...

№ 96-00-45 от 16.02.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество извършва услуги – шиене на ишлеме, като ползва услуга от транспортна фирма – абонаментни карти за пътуване за няколко от своите работници от местоживеене до месторабота. Във връзка с гореиз...

№ 96-00-50 от 20.02.2017 г. Относно: Данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на страната

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има договор за извършване на строителна услуга за имот на територията на Германия, а именно, да построи масивна къща с материали, които закупува от България и транспортира до територията на...

Анотации

Данъчни задължения, наследени от физическо лице - ЕТ

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните задължения, наследени от физическо лице - ЕТ? Ако наследодателят е имал регистрирана фирма на ЕТ, в наследствената маса се включват както личното му имуще...

Коригираща годишна данъчна декларация

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кога и точно в кои случаи данъчно задължените лица ще имат право да подават коригираща годишна данъчна декларация съгласно променената ал. 3 на чл. 75 ЗКПО? На първо място следва д...

Обезщетение при пенсиониране при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: През последните 10 години от трудовия си стаж, преди придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лице е заемало длъжност като педагогически кадър при различни работодатели, единият ...

Облагане с ДДС на услуга, извършвана по електронен път

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нашата фирма Х ЕООД е регистрирана по ДДС в България. Искаме да ползваме услугите на американска фирма за поддръжка на нашия софтуер и хардуер с отдалечен достъп по интернет. Как стои въпросъ...

Отговорност по чл. 19 от ДОПК

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога и при какви обстоятелства възниква отговорност по чл. 19 от ДОПК? Отговорността по чл. 19 от ДОПК възниква както за задължения по декларации, така и за такива, установени с ревизионен ак...

Отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на работа

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодател сам отменя заповедта за уволнение. Служителят се явява на работа на десетия ден от връчването на заповедта за уволнение. За тези дни дължи ли му се обезщетение от работодателя? Пр...

Отчитане на данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък? 1. Когато ревизионният акт, респ. част от него, е об...

Право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител е освободен от длъжност по взаимно съгласие от 01.09.2016 г. Той има навършени години за пенсиониране, но не му достига осигурителен стаж. Може ли след като представи документ от НОИ пр...

Прекратяване на юридическо лице-търговец и неговата дерегистрация по ЗДДС

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Петър Цанков, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Кой е моментът на прекратяване на юридическо лице-търговец и на неговата дерегистрация по ЗДДС? При разглеждане на въпроса относно момента на прекратяване на юридическото ...

Прилагане на осигурителното законодателство при упражняване на трудова дейност от германски специалисти по трудови договори, сключени с българското дружество единствено на територията на Германия

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Търговско дружество има регистрация на територията на Република България, занимава се с консултантска дейност и работи по различни проекти на територията на България и...

Промените в Наредба № Н-8

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са промените в Наредба № Н-8? 1. С промените в чл. 3, ал. 1, т. 5 е регламентиран редът за коригиране на декларация образец № 1 в хода на проверката или ревизията от органите по ...

Пропорционално приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представлява пропорционалното приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти? Правото на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти, е уредено с чл. 71а от закон...

Счетоводно отчитане на проектите, финансирани със средства от ЕСИФ

В бр. 6 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на проектите, финансирани със средства от ЕСИФ? Почти напълно обновената нормативна уредба по управление на средствата от ЕСИФ през 2016 година дава отговор н...

Справочник

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 3 април (понеделник) започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Национален осигурителен институт Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г., са в размер на 20 103 061 лв. Предвижда се през тази година около 47 500 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация. Програмата е с ...

Справочна информация бр. 7/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 23 март - 7 април 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...