Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-2 от 17.01.2017 г. Относно: Съхранение на счетоводни документи и документи за данъчно- осигурителен контрол и установяване на осигурителен стаж за периода 1993-1995 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………../04.01.2017 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София с писмо изх. ……../03.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването ...

№ 20-21-4 от 30.01.2017 г. Относно: удържане на данъка от работодателя в случаите при отмяна на решения на ТЕЛК във връзка с ползваното данъчно облекчение по чл.18, ал. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица

В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП -… с вх. № … от 16.01.2017 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: До месец юни 2016 г. на основание решение на ТЕЛК № …/02.07.2015 ...

№ 3-240 от 01.02.2017 г. Относно: място на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в него, „А“ ЕООД извършва дистанционни продажби в Германия и е регистрирано по ДДС лице в същата държава членка преди достигане на задължителния оборот за регистрация, т.е. регистрацията е извършена по желание. Съгласно българското ...

№ 3-275 от 06.02.2017 г. Относно: данъчно третиране на разходи по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването едноличният търговец формира годишната си данъчна основа по реда на чл. 28 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и попълва приложение 2 към годишната данъчна декларация подавана по реда на чл. 5...

№ 3-299 от 10.02.2017 г. Относно: Прилагане на чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Съгласно изложеното в запитването, на 07.01.2016 г. трима съдружници са регистрирали дружество с ограничена отговорност. Същото не е извършвало дейност през 2016 г., няма приходи и разходи. Във връзка с горното е поставен въпроса трябва ли да се пода...

№ 3-318 от 14.02.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Съгласно изложеното в запитването физическото лице е служител на …….. ООД. Същият е с 58% трайно намалена работоспособност (ТНР) съгласно решение на ТЕЛК ЕР № 0099/08.01.2016 г. със срок на определения % ТНР 01.01.2017 г. На лицето е издадено ново ре...

№ 96-00-3 от 12.01.2017 г. Относно: Писмено запитване във връзка с право на приспадане на данъчен кредит

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-3/ 05.01.2017г. Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е производство и търговия с полиетиленови изделия. Дейността се осъществява в собствена производствена б...

№ 96-00-45 от 16.02.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество извършва услуги – шиене на ишлеме, като ползва услуга от транспортна фирма – абонаментни карти за пътуване за няколко от своите работници от местоживеене до ме...

№ 96-00-50 от 20.02.2017 г. Относно: Данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на страната

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има договор за извършване на строителна услуга за имот на територията на Германия, а именно, да построи масивна къща с материали, които закупува от България и ...

Анотации

Данъчни задължения, наследени от физическо лице - ЕТ

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните задължения, наследени от физическо лице - ЕТ? Ако наследодателят е имал регистрирана фирма на ЕТ, в наследствената маса се в...

Коригираща годишна данъчна декларация

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кога и точно в кои случаи данъчно задължените лица ще имат право да подават коригираща годишна данъчна декларация съгласно променената ал. 3 на чл. 75...

Обезщетение при пенсиониране при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: През последните 10 години от трудовия си стаж, преди придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лице е заемало длъжност като педагогически кадър при р...

Облагане с ДДС на услуга, извършвана по електронен път

В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нашата фирма Х ЕООД е регистрирана по ДДС в България. Искаме да ползваме услугите на американска фирма за поддръжка на нашия софтуер и хардуер с отдалечен достъп...

Отговорност по чл. 19 от ДОПК

В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога и при какви обстоятелства възниква отговорност по чл. 19 от ДОПК? Отговорността по чл. 19 от ДОПК възниква както за задължения по декларации, така и за таки...

Отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на работа

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодател сам отменя заповедта за уволнение. Служителят се явява на работа на десетия ден от връчването на заповедта за уволнение. За тези дни дължи ли му се об...

Отчитане на данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък? 1. Когато ревизионният...

Право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Наш служител е освободен от длъжност по взаимно съгласие от 01.09.2016 г. Той има навършени години за пенсиониране, но не му достига осигурителен стаж. Може ли след кат...

Прекратяване на юридическо лице-търговец и неговата дерегистрация по ЗДДС

В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Петър Цанков, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Кой е моментът на прекратяване на юридическо лице-търговец и на неговата дерегистрация по ЗДДС? При разглеждане на въпроса относно момента на...

Прилагане на осигурителното законодателство при упражняване на трудова дейност от германски специалисти по трудови договори, сключени с българското дружество единствено на територията на Германия

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Търговско дружество има регистрация на територията на Република България, занимава се с консултантска дейност и работи по различни проект...

Промените в Наредба № Н-8

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са промените в Наредба № Н-8? 1. С промените в чл. 3, ал. 1, т. 5 е регламентиран редът за коригиране на декларация образец № 1 в хода на проверката...

Пропорционално приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти

В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво представлява пропорционалното приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти? Правото на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти...

Счетоводно отчитане на проектите, финансирани със средства от ЕСИФ

В бр. 6 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на проектите, финансирани със средства от ЕСИФ? Почти напълно обновената нормативна уредба по управление на средствата от ЕСИФ п...

Справочник

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 3 април (понеделник) започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Национален осигурителен институт Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2017 г., са в размер на 20 103 061 лв. Предвижда се през тази година около 47 500 лица да ползват парични помощи за профилактика и ...

Справочна информация бр. 7/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 23 март - 7 април 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...