Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 19/2017 г.

ДВ, бр. 34 от 28.4.2017 г. Народното събрание прие Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Правителството прие: 1. Постановление № 78 от 21 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни ...

Облагане на доход от възмездно прехвърляне право на строеж

В стопанската ни практика стават все по-чести случаите, при които между физически лица и строителни фирми се осъществяват сделки, при които лицата прехвърлят на фирмите право на строеж върху УПИ-та срещу предоставяне на части от готовия строителен пр...

Промени в майчинството от 1 юни 2017 г.

В “Държавен вестник”, брой 30 от 11.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министе...

Въпроси и отговори

Амортизируеми активи, придобити изцяло чрез дарение

ДМА, закупено със средства от финансиране, което е приход от нестопанска дейност на сдружението, следва ли да се включи в данъчния амортизационен план или само в счетоводния? Приходите от финансирането не са обект на данъчно облагане. Активът се полз...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 19/2017 г.

Въпрос: Допъл­нителните възнаграждения при вътрешно заместване по чл. 259 от КТ влизат ли в базата при изчисляване на първите 3 дни временна неработоспособност и на платения отпуск? Има ли значение дали заместването по чл. 259 е по-продължително (нап...

Данъчно и осигурително третиране на обезщетението при пенсиониране

Дължат ли се данък общ доход и осигурителна вноска върху обезщетението за пенсиониране? При прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил правото на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО и на...

Изчисляване на коефициента за определяне размера на частичния данъчен кредит при цесионни сделки

Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършваща само облагаеми доставки, през м.04.2017 г. продава свое вземане с договор за цесия. Издава фактура за финансова услуга за освободена доставка с основание за неначисляване на ДДС чл. 46, ал. 1, т. 3. Сделката е ...

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Първата работа на служител продължава 4 месеца, след което напуска, за да постъпи в друго предприятие. Трябва ли да му се изплатят натрупаните дни годишен отпуск, или се прехвърлят при другото предприятие? При постъпване на работа за първи път работ...

Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ

Работодателят дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ при освобождаване на служител на основание чл. 28, ал. 1, т. 5 при спазено предизвестие от един месец от страна на работодателя? Според чл. 222, ал. 1 КТ при уволнение поради закриване на предп...

Оригинален трудов договор или заверено копие

Длъжен ли е работодателят да връчи на новоназначения работник оригинал на трудовия договор, или е достатъчно да му връчи заверено копие на договора? Същото се отнася и за завереното от ТД на НАП уведомление за сключения трудов договор? В съответстви...

Отчитане на застраховка

Купен е камион на фирма А от фирма Б, за регистрацията е направена застраховка “Гражданска отговорност”, но е направена на фирма Б, защото за регистрацията трябва застраховка “Гражданска отговорност”, но тъй като фирма А няма талон, е издадена на фир...

Признаване за данъчни цели на разходите за консервиране

Във фирмата има автомобил, който е изваден от употреба, но продължава да се плаща данък върху превозните средства (ЗМДТ). Въпросът ми е този разход признава ли се за данъчни цели и съответно следва ли с него да преобразуваме при определяне на данъчни...

Счетоводни проблеми, извлечени от съдебните решения бр. 19/2017

Спазени ли са изискванията, посочени в Закона за счетоводството относно съдържанието на фактура, когато в нея не е посочен размерът на търговската отстъпка? В Закона за счетоводството (ЗСч)1 са изброени следните реквизити, които издаваните фактури т...

В пресата за вас

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира изменението на МСС 12 Данъци върху дохода. Изменението на МСС 12 Данъци върху дохода бе публикувано от СМСС на 19.01.2016 г., с название “Признаване н...

Отчитане на амортизациите

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на амортизациите. Всеки един амортизируем дълготраен актив, независимо дали е материален (ДМА) или нематериален (ДИМА), участва в дейността на отчитащото се...

Право на данъчен кредит в пропорция

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. 1. Въведена е пояснителна норма относно критерия за разпределяне при приспадането на данъчен кредит в ...

Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Михаил Илиев, доктор по право, главен експерт в МТСП, разглежда промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. На 17.03.2017 г. в...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Справочна информация бр. 19/2017

Централни валутни курсове за периода 05.05 - 11.05.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...