Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 19/2017 г.

ДВ, бр. 34 от 28.4.2017 г. Народното събрание прие Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Правителството прие: 1. Постановление № 78 от 21 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постан...

Облагане на доход от възмездно прехвърляне право на строеж

В стопанската ни практика стават все по-чести случаите, при които между физически лица и строителни фирми се осъществяват сделки, при които лицата прехвърлят на фирмите право на строеж върху УПИ-та срещу предоставяне на части от готовия строителен продукт - апартаменти и паркомес...

Промени в майчинството от 1 юни 2017 г.

В “Държавен вестник”, брой 30 от 11.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. Изменен...

Въпроси и отговори

Амортизируеми активи, придобити изцяло чрез дарение

ДМА, закупено със средства от финансиране, което е приход от нестопанска дейност на сдружението, следва ли да се включи в данъчния амортизационен план или само в счетоводния? Приходите от финансирането не са обект на данъчно облагане. Активът се ползва за нестопанската дейност. С...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 19/2017 г.

Въпрос: Допъл­нителните възнаграждения при вътрешно заместване по чл. 259 от КТ влизат ли в базата при изчисляване на първите 3 дни временна неработоспособност и на платения отпуск? Има ли значение дали заместването по чл. 259 е по-продължително (напр. 6 месеца), или е еднократно...

Данъчно и осигурително третиране на обезщетението при пенсиониране

Дължат ли се данък общ доход и осигурителна вноска върху обезщетението за пенсиониране? При прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил правото на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО и намалена пенсия по чл. 68а от КТ...

Изчисляване на коефициента за определяне размера на частичния данъчен кредит при цесионни сделки

Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършваща само облагаеми доставки, през м.04.2017 г. продава свое вземане с договор за цесия. Издава фактура за финансова услуга за освободена доставка с основание за неначисляване на ДДС чл. 46, ал. 1, т. 3. Сделката е с инцидентен характер и не е с...

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Първата работа на служител продължава 4 месеца, след което напуска, за да постъпи в друго предприятие. Трябва ли да му се изплатят натрупаните дни годишен отпуск, или се прехвърлят при другото предприятие? При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да п...

Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ

Работодателят дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ при освобождаване на служител на основание чл. 28, ал. 1, т. 5 при спазено предизвестие от един месец от страна на работодателя? Според чл. 222, ал. 1 КТ при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, ...

Оригинален трудов договор или заверено копие

Длъжен ли е работодателят да връчи на новоназначения работник оригинал на трудовия договор, или е достатъчно да му връчи заверено копие на договора? Същото се отнася и за завереното от ТД на НАП уведомление за сключения трудов договор? В съответствие с чл. 63, ал. 1 от Кодекса н...

Отчитане на застраховка

Купен е камион на фирма А от фирма Б, за регистрацията е направена застраховка “Гражданска отговорност”, но е направена на фирма Б, защото за регистрацията трябва застраховка “Гражданска отговорност”, но тъй като фирма А няма талон, е издадена на фирма Б, след регистрацията ще се...

Признаване за данъчни цели на разходите за консервиране

Във фирмата има автомобил, който е изваден от употреба, но продължава да се плаща данък върху превозните средства (ЗМДТ). Въпросът ми е този разход признава ли се за данъчни цели и съответно следва ли с него да преобразуваме при определяне на данъчния резултат? Временното изважд...

Счетоводни проблеми, извлечени от съдебните решения бр. 19/2017

Спазени ли са изискванията, посочени в Закона за счетоводството относно съдържанието на фактура, когато в нея не е посочен размерът на търговската отстъпка? В Закона за счетоводството (ЗСч)1 са изброени следните реквизити, които издаваните фактури трябва да съдържат: 1. фактурит...

В пресата за вас

Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода

В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира изменението на МСС 12 Данъци върху дохода. Изменението на МСС 12 Данъци върху дохода бе публикувано от СМСС на 19.01.2016 г., с название “Признаване на отсрочени данъчни активи за ...

Отчитане на амортизациите

В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на амортизациите. Всеки един амортизируем дълготраен актив, независимо дали е материален (ДМА) или нематериален (ДИМА), участва в дейността на отчитащото се предприятие през повече от ед...

Право на данъчен кредит в пропорция

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. 1. Въведена е пояснителна норма относно критерия за разпределяне при приспадането на данъчен кредит в пропорция От началото на 2017 ...

Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Труд и право” Михаил Илиев, доктор по право, главен експерт в МТСП, разглежда промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. На 17.03.2017 г. в брой 23 на “Държавен вестник”...

Справочник

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (EKATTE) - към 20.02.2017 г.

Национален статистически институт [[table_1]] (Следва)...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Справочна информация бр. 19/2017

Централни валутни курсове за периода 05.05 - 11.05.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...