Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.
Писма и указания

№ 07-00-88 от 02.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-88 от 18.04.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице...

№ 3-795 от 07.05.2019 г. Относно: възникване на право за осигуряване на лице като самоосигуряващо се на основание протокол от общо събрание на осигурителна каса (ОК)

Според изложеното в запитването, ОК „Н“, гр. С е вписана в регистър Булстат на 14.05.2002 г. с определен управляващ лицето ЕИЛ. Към настоящия момент е установено, че няма вписани промени в регистър Булстат. На 03.08.2018 г. в офис на НАП е подадена декларация обр. ОКД-5 вх. №… ...

№ 33-00-1 от 08.05.2019 г. Относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изплащани на педагогическия персонал в звената от системата на народната просвета

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ………../24.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с изплатено допълнително възнаграж...

№ 53-00-178 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ЗКПО по отношение на клон на чуждестранен търговец

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „Х” Лимитид е чуждестранно юридическо лице, което е установено и регистрирано за целите на ДДС в Кипър. Дружеството притежава в България клон на чуждестранен търговец (КЧТ), регистриран в Търговски регистър към Аг...

№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П……., с вх. № ……../11.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че сте собственик на Фотоволтаична електрическа централа като физическо лице и не сте регистриран ЕТ. Работите...

№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-83 от 12.04.2019 г., относно данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има сключени договори за отда...

№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-90/23.04.2019 г., относно прилагането на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, което представлявате е специализирано предприятие за хора с увреждания. Поради това, от Агенцията за ...

№ 96-00-94 от 23.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доставки между съдружниците в дружество по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ и самото дружество по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ,,,, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-94 от 25.04.2019 г., относно данъчно третиране на доставки между съдружниците в ДЗЗД и самото дружество по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ДЗЗД е учредено от осем физически лица с ...

№ 96-00-99 от 20.05.2019 г. Относно: Осигуряване на лица, които работят при условията на втора категория труд

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………….. с вх. № ………./07.05.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е строителство с код по НК...

Анотации

Връщане на надвнесени данъци

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как мога да си върна внесени в повече данъци - има ли някаква процедура по връщане? Определено има много подобни случаи, но често хората действително се притесняват да си искат надвнесени данъци, предпочитат да оставят не...

Гражданско дружество не би могло да бъде работодател по смисъла на § 1 от ДП на КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Може ли консорциум, създаден под формата на гражданско дружество, да е работодател по смисъла на пар.1, т.1 от Кодекса на труда? Съгласно чл. 357 от Закона за зад...

Задължителни предварителни и периодични медицински прегледи

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: 1. Българска фирма наема испанец на работа - необходимо ли е същият да предостави карта за предварителен медицински преглед? 2. Следва ли нашият СТМ да изиска от съответния СТМ в ...

Командироване на работник

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Счита ли се времето на пътуване от едно до друго населено място като част от работното време? Редно ли е да се плащат от работодателя командировъчни дневни пари ед...

Неизползван платен годишен отпуск

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам ли право да ползвам отпуск ако същия е отложен от предходната година със съгласието на работодателя и част от него не е поискан за ползване до 6 мес. от настоящата година? Ра...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Майка ми е работила в сферата ма здравеопазването като акушерка и медицинска сестра от 1986-2000 г. без прекъсване в ОРБ, гр. Ловеч. От 2001 до ноември 2011 г. е р...

Освобождаване от длъжност на магистрат, при трайна фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от една година

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Определяните от СТМ по КТ чл. 286, ЗБУТ и Наредба 3, периодични медицински прегледи (типов формуляр за годност и представянето му лично от служителя на работодателя), могат ли да ...

Осигуровки на самоосигуряващо се лице

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице (адвокат) е осигурено за всички осигурени рискове. Какви осигуровки трябва да плаща за период, в който ползва отпуск по болест? Ако за съответния месец трябва да внася осигуровки ...

Прекратителни основания по чл. 325, т.9 и чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Каква е разликата във фактическите състави, съответно приложимостта на прекратителните основания по чл. 325, т.9 и чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ, доколкото съдебната пра...

Утвърждаване на заповеди и инструкции по ЗБУТ

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как е регламентирано утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин и не говори Български език. Трябва ли собственика на фирмата, койт...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2019 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 14 от 2019 г.

ДВ, бр. 22 от 15.3.2019 г. Народно събрание Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. Закон за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Репу...

Осигурителен календар за август 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 17 юли 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...