Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.
Писма и указания

№ 24-36-20 от 15.03.2019 г. Относно: определяне на облагаем оборот за целите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с организиране на мероприятие - изложение на автомобили на територията на друга държава членка и при доставка на обща туристическа услуга

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №………….2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да организира събитие – парад на автомобили, веднъж годишно, на тер...

№ 3-971 от 10.06.2019 г. Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория

Според изложеното в запитването, „ЛАБОРАТОРИЯ АП“ ЕООД е регистрирано в Търговски регистър с ЕИК………….. Стопанската дейност на дружеството включва производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства с КИД 3250. На основание чл. 40, ал. 10...

№ 96-00-111 от 31.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 16.05.2019 г. Дружество е сключило договор със застрахователно дружество за групова медицинска застраховка „Закрила“. Поставени са следните въпроси: 1. Дружеството има ...

№ М-24-36-15 от 11.03.2019 г. Относно: данъчно третиране на получени плащания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. №…… е заведено Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД (дружеството) предоставя ветеринарномедицински услуги на регист...

№ М-24-36-40 от 05.03.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), по отношение на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-40/05.10.2018 г., отправено във връзка извършвана проверка, е изложена следната фактическа обстановка: „АГ…….” ООД е регистриран земеделски производител. З...

№ М-24-37-5 от 03.04.2019 г. Относно: прилагането на Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-24-37-5/28.01.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството „X” е сключило договор за съвместна дейност с чешкат...

Анотации

Данъчно третиране на взаимоотношенията между свързани лица

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата „Т” осъществява дейност, свързана с посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството възнамерява да закупи имот, който към нас...

Декларация за поверителност

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли правно основания работодател да задължи служителите си да подписват споразумения за конфиденциалност с трети страни-клиенти на работодателя по...

Облагане с ДДС доставка на услуга

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: На дружество предстои регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фирмата предоставя консултантски услуги, свързани с оценки и технически предложения, к...

Определяне на работната заплата

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В сила ли е Наредба за договаряне на работната заплата, приета с ПМС № 29 от 05.07.1991 г. и ако да - законно ли е, работодател да отказва преговори ...

Признаване на трудов стаж

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Интересува ме 30-те дни между изтичане на редовната аспирантура и назначаването, зачитали се за трудов стаж? Кодексът на труда /КТ/ ...

Сключване на трудов договор със служителка, в отпуск по майчинство

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам служителка, която роди през месец януари 2019 г, но е на срочен трудов договор във фирмата. Договорът й изтича на 31 юли 2019 г. Ние не искаме д...

Трудоустрояване на работник или служител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Трудоустроена съм с ТЕЛК 91% и онкологично заболяване /тумор на окото/. Работя като завеждащ административна служба в детска градина....

Удостоверяване на трудов стаж

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя като медицинска сестра от 2 години в България. Желая да замина за Нидерландия и да работя по професията си. Какъв документ и от къде да заявя,...

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Влизат ли трите дни болничен, които се изплащат от работодател в калкулацията на запора който се удържа от РЗ? Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от Коде...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2019 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2019 г.

ДВ, бр. 30 от 9.4.2019 г. Министерски съвет Постановление № 71 от 5 април 2019 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национ...

Осигурителен календар за септември 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 юли - 9 август 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...