Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2019 г.
Писма и указания

№ 24-36-20 от 15.03.2019 г. Относно: определяне на облагаем оборот за целите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с организиране на мероприятие - изложение на автомобили на територията на друга държава членка и при доставка на обща туристическа услуга

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №………….2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да организира събитие – парад на автомобили, веднъж годишно, на територията на друга държава-член...

№ 3-971 от 10.06.2019 г. Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория

Според изложеното в запитването, „ЛАБОРАТОРИЯ АП“ ЕООД е регистрирано в Търговски регистър с ЕИК………….. Стопанската дейност на дружеството включва производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства с КИД 3250. На основание чл. 40, ал. 10 от Закона за лечебните заведе...

№ 96-00-111 от 31.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 16.05.2019 г. Дружество е сключило договор със застрахователно дружество за групова медицинска застраховка „Закрила“. Поставени са следните въпроси: 1. Дружеството има ли право на разход за тази зас...

№ М-24-36-15 от 11.03.2019 г. Относно: данъчно третиране на получени плащания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на НАП, с вх. №…… е заведено Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД (дружеството) предоставя ветеринарномедицински услуги на регистрирани земеделски производител...

№ М-24-36-40 от 05.03.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 189б, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), по отношение на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-40/05.10.2018 г., отправено във връзка извършвана проверка, е изложена следната фактическа обстановка: „АГ…….” ООД е регистриран земеделски производител. Задълженото лице е ползвало пра...

№ М-24-37-5 от 03.04.2019 г. Относно: прилагането на Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-24-37-5/28.01.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството „X” е сключило договор за съвместна дейност с чешката фирма “Y”. Целта на договора...

Анотации

Данъчно третиране на взаимоотношенията между свързани лица

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата „Т” осъществява дейност, свързана с посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството възнамерява да закупи имот, който към настоящия момент е съпружеска иму...

Декларация за поверителност

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Има ли правно основания работодател да задължи служителите си да подписват споразумения за конфиденциалност с трети страни-клиенти на работодателя поради спецификата на проектите,...

Облагане с ДДС доставка на услуга

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: На дружество предстои регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фирмата предоставя консултантски услуги, свързани с оценки и технически предложения, както и услуги, свързани с търг...

Определяне на работната заплата

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В сила ли е Наредба за договаряне на работната заплата, приета с ПМС № 29 от 05.07.1991 г. и ако да - законно ли е, работодател да отказва преговори за увеличение на възнаграждени...

Признаване на трудов стаж

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Интересува ме 30-те дни между изтичане на редовната аспирантура и назначаването, зачитали се за трудов стаж? Кодексът на труда /КТ/ регламентира случаите, при кои...

Сключване на трудов договор със служителка, в отпуск по майчинство

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам служителка, която роди през месец януари 2019 г, но е на срочен трудов договор във фирмата. Договорът й изтича на 31 юли 2019 г. Ние не искаме да прекратим трудовият й догово...

Трудоустрояване на работник или служител

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Трудоустроена съм с ТЕЛК 91% и онкологично заболяване /тумор на окото/. Работя като завеждащ административна служба в детска градина. Трябва ли аз да подам заявлен...

Удостоверяване на трудов стаж

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя като медицинска сестра от 2 години в България. Желая да замина за Нидерландия и да работя по професията си. Какъв документ и от къде да заявя, за да докажа трудовият си ста...

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Влизат ли трите дни болничен, които се изплащат от работодател в калкулацията на запора който се удържа от РЗ? Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда /КТ/, без съгласи...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2019 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или д...

Държавен вестник в бр. 16 от 2019 г.

ДВ, бр. 30 от 9.4.2019 г. Министерски съвет Постановление № 71 от 5 април 2019 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионалн...

Осигурителен календар за септември 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 юли - 9 август 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...