Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.
Законодателство

Договор за експлоатационен лизинг

Във връзка с промените в ЗКПО и СС 17 как следва да се отрази счетоводният и данъчният резултат за българско дружество, което е наело офис при следните параметри: - договорът е сключен на 1 ноември 2017 година, влиза в сила от 1 януари 2018 година и ...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене допълнение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, което е в полза на осиновителите

Парламентът прие на второ четене допълнение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, което е в полза на осиновителите. Предвижда се в облагаемия доход от трудови правоотношения да не се включва стойността на еднократните помощи, предо...

Парламентът прие на второ четене нов закон за публичните предприятия

Парламентът прие на второ четене нов закон за публичните предприятия. Депутатите изключиха Българската банка за развитие от обхвата на публичните предприятия. Според приетите разпоредби публични предприятия са търговските дружества с над 50 на сто дъ...

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. С измененията се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избор...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. От 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни ще станат със срок от четири години. Предвижда се данните и информацията за тютюневите и свърз...

Министерски съвет

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установява...

Държавен вестник

ДВ, бр. 73 от 17.9.2019 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 228 от 13 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изпл...

Въпроси и отговори

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Българска фирма, регистрирана по ДДС, чиято дейност е в България, ще консултира испанска фирма, регистрирана по ДДС. Консултациите ще се извършват по телефон или имейл, като нашият консултант ще бъде в България (консултациите ще бъдат във връзка с на...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2019 г.

Дело C‑316/18, решение от 3 юли 2019 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge Предмет на спора е облагането на лице, което извършва както дейности, ...

Задължението за назначаване на хора с трайни увреждания

Във връзка със Закона за хората с увреждания (чл. 38, ал. 1, т. 1) имаме незапълнена квота за едно лице. На 01.07.2019 г. входирахме в Агенцията по заетостта уведомление по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ и чл. 22 от ППЗХУ за едно работно място, за длъжност “Ми...

Признаване на разходи за амортизация и разходи за лихви

Българско дружество прилага МСФО 16 за отчитане на наем на офис помещение. Начислените разходи за амортизация и разходи за лихви признават ли се за данъчни цели по ЗКПО в годината на начисляване? Ако не се признават - това временни или постоянни данъ...

Продажби на талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри

Счетоводител съм на фирма, която има магазин за хранителни стоки. Предстои регистрация по ЗДДС. В него започват да продават и билетчета на Националната лотария. Те се получават в магазина с документ стокова разписка в началото на месеца. В края на ...

Първоначално признаване на активи

Как да заведа електрическа тротинетка RIC SCOOTER M365/4004 в счетоводството? Без ДДС стойността й е 641 лв.  Да призная ли ДДС-то, при условие че се посещават с нея клиенти и доставчици, но не съм сигурна дали не се използва и за лични цели? Дали да...

Трудовата книжка се пази 50 години

Две години бях безработна. Сега си намерих нова работа, но се оказа, че трудовата ми книжка е останала в старата фирма. Оттам ми казаха, че са я изхвърлили. Какво мога да направя сега? При прекратявяне на трудовото му правоотношение работникът или с...

Справочник

Ваучери

Национална агенция за приходите I. Понятия [[app_20879_1]] § 1, т. 88 от ДР на ЗДДС “Ваучер” е инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или ...

Въпроси и отговори от Националния осигурителен институт

Национален осигурителен институт Въпрос: Кои заявления декларации за отпускане/изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване могат да се подадат от упълномощено лице? Отговор: От упълномощено лице на хартиен носител в територ...

Особени случаи във връзка с процедурата за прилагане на СИДДО

Национална агенция за приходите I. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ Когато платец начислява на чуждестранно лице доходи от източник в страната, чийто общ размер е до 500 000 лв. годишно обстоятелствата, че: - лицето е местно лице на другата държава по смисъла на съот...

Процедура за регистрация на краткосрочна заетост на командировани работници - граждани на трети държави

Агенция по заетостта Работници - граждани на трети държави, командировани в Република България от чуждестранния си работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца, могат да изпълняват определени задачи без разрешение за работа и въз основа ...

Справочна информация бр. 36/2019

Централни валутни курсове за периода 27.09. - 03.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...