Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.
Законодателство

Договор за експлоатационен лизинг

Във връзка с промените в ЗКПО и СС 17 как следва да се отрази счетоводният и данъчният резултат за българско дружество, което е наело офис при следните параметри: - договорът е сключен на 1 ноември 2017 година, влиза в сила от 1 януари 2018 година и е за 3 години - тоест до 31 де...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене допълнение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, което е в полза на осиновителите

Парламентът прие на второ четене допълнение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, което е в полза на осиновителите. Предвижда се в облагаемия доход от трудови правоотношения да не се включва стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сме...

Парламентът прие на второ четене нов закон за публичните предприятия

Парламентът прие на второ четене нов закон за публичните предприятия. Депутатите изключиха Българската банка за развитие от обхвата на публичните предприятия. Според приетите разпоредби публични предприятия са търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капи...

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. С измененията се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да м...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. От 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни ще станат със срок от четири години. Предвижда се данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия да се пред...

Министерски съвет

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките...

Държавен вестник

ДВ, бр. 73 от 17.9.2019 г.

Народното събрание прие Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г. Правителството прие: 1. Постановление № 228 от 13 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програма...

Въпроси и отговори

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Българска фирма, регистрирана по ДДС, чиято дейност е в България, ще консултира испанска фирма, регистрирана по ДДС. Консултациите ще се извършват по телефон или имейл, като нашият консултант ще бъде в България (консултациите ще бъдат във връзка с начина на производство на добавк...

Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2019 г.

Дело C‑316/18, решение от 3 юли 2019 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge Предмет на спора е облагането на лице, което извършва както дейности, подлежащи на облагане с ДДС, т...

Задължението за назначаване на хора с трайни увреждания

Във връзка със Закона за хората с увреждания (чл. 38, ал. 1, т. 1) имаме незапълнена квота за едно лице. На 01.07.2019 г. входирахме в Агенцията по заетостта уведомление по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ и чл. 22 от ППЗХУ за едно работно място, за длъжност “Мияч, съдове ръчно”. Описахме ос...

Признаване на разходи за амортизация и разходи за лихви

Българско дружество прилага МСФО 16 за отчитане на наем на офис помещение. Начислените разходи за амортизация и разходи за лихви признават ли се за данъчни цели по ЗКПО в годината на начисляване? Ако не се признават - това временни или постоянни данъчни разлики ли са? Ако са врем...

Продажби на талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри

Счетоводител съм на фирма, която има магазин за хранителни стоки. Предстои регистрация по ЗДДС. В него започват да продават и билетчета на Националната лотария. Те се получават в магазина с документ стокова разписка в началото на месеца. В края на всеки месец на дистрибутора се...

Първоначално признаване на активи

Как да заведа електрическа тротинетка RIC SCOOTER M365/4004 в счетоводството? Без ДДС стойността й е 641 лв.  Да призная ли ДДС-то, при условие че се посещават с нея клиенти и доставчици, но не съм сигурна дали не се използва и за лични цели? Дали да я заведа като дълготраен акти...

Трудовата книжка се пази 50 години

Две години бях безработна. Сега си намерих нова работа, но се оказа, че трудовата ми книжка е останала в старата фирма. Оттам ми казаха, че са я изхвърлили. Какво мога да направя сега? При прекратявяне на трудовото му правоотношение работникът или служителят е длъжен да представ...

Справочник

Ваучери

Национална агенция за приходите I. Понятия [[app_20879_1]] § 1, т. 88 от ДР на ЗДДС “Ваучер” е инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоста...

Въпроси и отговори от Националния осигурителен институт

Национален осигурителен институт Въпрос: Кои заявления декларации за отпускане/изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване могат да се подадат от упълномощено лице? Отговор: От упълномощено лице на хартиен носител в териториалното поделение на Националн...

Особени случаи във връзка с процедурата за прилагане на СИДДО

Национална агенция за приходите I. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ Когато платец начислява на чуждестранно лице доходи от източник в страната, чийто общ размер е до 500 000 лв. годишно обстоятелствата, че: - лицето е местно лице на другата държава по смисъла на съответната спогодба; - е притежат...

Процедура за регистрация на краткосрочна заетост на командировани работници - граждани на трети държави

Агенция по заетостта Работници - граждани на трети държави, командировани в Република България от чуждестранния си работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца, могат да изпълняват определени задачи без разрешение за работа и въз основа на еднократна регистрация на з...

Справочна информация бр. 36/2019

Централни валутни курсове за периода 27.09. - 03.10.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...