Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за счетоводството

В сила от 01.01.2016 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г.,...

Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 03.01.2020 г. Издадена от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2020 г. Чл. 1. С наредбата се уреждат съдържанието, сроковете, начинът и редът за събиране и съхранение в Националната агенция за приходите на данните от: 1. работодателите, осигурителите, оси...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на печалби и награди, придобити при конкурси, състезания и игри

Раздаването на награди и печалби чрез организиране на игри, състезания и конкурси е част от рекламната политика на много български фирми. Това предполага както фирмите, таки и лицата, получили такива доходи, да са наясно с реда за тяхното данъчно третиране, определен в действащат...

Нова наредба за подаване на данни в НАП от 1.01.2020 г.

В  ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г., е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н- 13 от 17...

Последни промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

С последните изменения и допълнения на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), обнародвани в ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., и влезли в сила считано от датата на обнародването им, се въвежда нова уредба на дейността на централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и изиск...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2019 г.

Основните изменения и допълнения в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010) за 2019 г., са свързани със: • Данъчното третиране на договори за оперативен лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти при лизингополучатели (чл. 11а). • Правилото за огр...

Промени в Закона за счетоводството, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

С § 39 и § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството. Започваме с промяната на чл. 34, ал. 2, т. 7, свързана с приложимата счетоводна база. По силата на променения текст на въпросната норма МСФО е задължителна счетоводна база за съставя...

Счетоводно отчитане на междуфирмените кредити при прилагане на МСС като отчетна база

Казус: Въпросът ни е свързан с практическото прилагане в счетоводен и данъчен аспект на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и заменилия го МСФО 9 Финансови инструменти в частта му, засягаща безлихвените заеми и, приз­наването - данъчно и счетоводно на разходите и...

Въпроси и отговори от практиката

Актуализиране броя на работните места, предвидени за трудоустроени лица

Въпрос: Какво е вашето становище по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, чл. 22, ал. 1 и § 3 от ПЗР на ППЗХУ - кой е моментът на изпълнение на задължението за работодателя? Получихме уведомление от ГИТ, с което следва да ги информираме „каква е числеността на персонала към момента на изпълнение...

Данъчно третиране и документиране на доставката при работа на ишлеме

Въпрос: Дружество Х, регистрирано в Гърция, предоставя на дружество У, регистрирано в България по ЗДДС, свои материали, от които дружество У произвежда продукт. В производството на този продукт се влагат и материали, закупени в България. Продуктът се доставя в Гърция на дружество...

Освободени доставки по ЗДДС

Въпрос: Какво е необходимо, за да бъде регистрирана като образователна институция школа за изучаване на чужди езици,. При какви условия може да се приеме, че извършваните услуги са освободени доставки съгласно чл. 41 от ЗДДС? Отговор: В разпоредбата на чл. 41 от ЗДДС са посочени...

Право на данъчен кредит за данъка, който е самоначислен при ВОП на автомобил

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, ще закупи лек автомобил от Германия и без да го регистрира в КАТ, ще го продаде на лизингова компания. След като това не е основна дейност на фирмата, може ли да се ползва начисления ДДС с протокол за ВОП и при продажбата във фактурат...

Разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

Въпрос: Какъв контрагент следва да се посочи в дневника за покупки при включване на протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС във връзка с прилагането на чл. 78, ал. 4 от ЗДДС (разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане) - името и ДДС номер на лицето, което ...

Трудови договори с различна месторабота

Въпрос: Фирма е назначила лице на два трудови договора по 4 часа със сумарно изчисляване на работното време (1 месец). Единият трудов договор е за шофьор с място на работа София, а другият е за касиер с място на работа в магазин в Димитровград (който работи четвъртък, петък и съб...

Услуга, извършвана по електронен път

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България и заплаща пари за домейн на чуждестранна фирма от Нова Зеландия, която твърди, че е регистрирана в ЕС. ДДС номерът, който ни предоставя и изписва в инвойса, е следният: EU528001549 Only Domains Limited. В инвойса фирмата не е на...

Писма и указания

№ 3-1717 от 06.11.2019 г. ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при внос съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването над 90% от приходите на „П“ ООД са от работа върху движима вещ (ишлеме). Посочено е, че контрагентите на дружеството са започнали да закупуват материали от държави извън Европейския съюз, като материалите за производство се адресират за получаван...

Решения на ВАС

Решение № 14656 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 5271/2019 г.

Предмет на спора e начислен ДДС за данъчни периоди от ноември 2015 г. до февруари 2016 г. във връзка с непризнати ВОД към четирима гръцки търговци и отказано право на приспадане на ДДС за данъчен период февруари 2016 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 45, т. 2, б. „б“ ППЗДДС за дока...

Решение № 14790 от 04.11.2019 г. по адм. дело № 3966/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения на ЕООД за ДДС и корпоративен данък за 2010 г. и 2011 г., и начислени лихви. ЕООД-то е осъществявало търговия с дрехи, които при заявка е изпращало чрез куриерски фирми на клиентите си. Анализът на обобщената информация, събрана по време...

Решение № 16536 от 04.12.2019 г. по адм. дело № 7031/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – книжарница, и забрана за достъп до него за срок от четиринадесет дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 3 и чл. 187, ал. 1 ЗДДС, за нарушение на чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.1...

Решение № 16538 от 04.12.2019 г. по адм. дело № 7032/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант, и забрана за достъп до него за срок от десет дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС, за нарушение на чл. 118, ал. 1 ЗДДС. В конкретния случа...

Решение № 16544 от 04.12.2019 г. по адм. дело № 8094/2019 г.

Предмет на спора е наложена ПАМ запечатване на търговски обект – рецепция на хотел, и забрана достъпа до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 3 вр. чл. 118, ал. 2 ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС вр. чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистрира...

Решение № 16612 от 05.12.2019 г. по адм. дело № 4657/2019 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на данъчен кредит и допълнително начислен ДДС ведно със законните лихви за периода 01.12.2011 г. – 31.01.2017 г. В нарушяение на данъчното и счетоводното законодателство на Република България, документи, съставени от чуждестранн...

Решение № 16860 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 8370/2019 г.

Предмет на спора са определени корпоративен данък за 2016 г. след допълнително преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание чл. 22, т. 1 във връзка с чл. 28, ал. 2 ЗКПО и на основание чл. 22, т. 2 във връзка с чл. 34 ЗКПО; данък върху добавената стойност ведно с ли...

Решение № 17148 от 16.12.2019 г. по адм. дело № 11672/2016 г.

Предмет на спора е установено задължение за ДДС, на основание § 9, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС върху данъчна основа, формирана от сбора на сумите на лизингови вноски, дължими от получателя по лизингов договор, без дължимия за...

Решение № 17161 от 16.12.2019 г. по адм. дело № 4579/2019 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на сума по ЗДДС. Търсената сума не попада в хипотезата на чл. 129, ал. 5, т. 1 ДОПК - не е налице влязъл в сила административен или съдебен акт, с което да е признато правото на заявителя да получи исканите суми за възстановяване. Не е ...

Решение № 17567 от 20.12.2019 г. по адм. дело № 8965/2019 г.

Предмет на спора са наложена на дружество ПАМ запечатване на търговски обект – лоби бар, и забрана на достъпа до същия за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а” ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Продължителността на принудителната мярка в рамките на определения от за...

Решение № 17689 от 23.12.2019 г. по адм. дело № 11889/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения: по ЗДДС за данъчен период 12.2014 г. и ЗКПО за 2014 г. и лихва за забава. Спорният момент е начинът на определяне на пазарната цена на процесния имот, предмет на сделка между свързани лица по смисъла на § 1, т. 3 ДР ДОПК. Водещият метод...

Решение № 17719 от 27.12.2019 г. по адм. дело № 8063/2019 г.

Предмет на спора е уведомление, че не са налице основания за ползване на режима по чл. 173 ЗДДС по договор за доставка на оборудване. Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 1 ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни догово...

Решения на ВКС

Решение № 224 от 18.12.2017 г. по търг. дело № 513/2017 г., II т.о.

Имущественото увреждане на кредиторите на масата на несъстоятелността, изразяващо се в намаляване на нейното съ­държание като пряка последица от разпоредителни сделки и действия от страна на длъжника с неговото имущество или съз­даването на опасност от такова увреждане, е обща ха...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 97 от 2019 до бр. 4 от 2020 г.

ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. Министерски съвет Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация Постановление № 305 от 5 декември...