Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.
Закони и правителствени актове

Закон за счетоводството

В сила от 01.01.2016 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ,...

Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 03.01.2020 г. Издадена от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2020 г. Чл. 1. С наредбата се уреждат съдържанието, сроковете, начинът и редът за събиране и съхранение в Националната агенция за приходите на данните от: 1. рабо...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на печалби и награди, придобити при конкурси, състезания и игри

Раздаването на награди и печалби чрез организиране на игри, състезания и конкурси е част от рекламната политика на много български фирми. Това предполага както фирмите, таки и лицата, получили такива доходи, да са наясно с реда за тяхното данъчно тре...

Нова наредба за подаване на данни в НАП от 1.01.2020 г.

В  ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г., е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите ...

Последни промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

С последните изменения и допълнения на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), обнародвани в ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., и влезли в сила считано от датата на обнародването им, се въвежда нова уредба на дейността на централните депозитари...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2019 г.

Основните изменения и допълнения в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010) за 2019 г., са свързани със: • Данъчното третиране на договори за оперативен лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти при лизингополучатели...

Промени в Закона за счетоводството, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

С § 39 и § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството. Започваме с промяната на чл. 34, ал. 2, т. 7, свързана с приложимата счетоводна база. По силата на променения текст на въпросната норма МСФО е задължите...

Счетоводно отчитане на междуфирмените кредити при прилагане на МСС като отчетна база

Казус: Въпросът ни е свързан с практическото прилагане в счетоводен и данъчен аспект на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и заменилия го МСФО 9 Финансови инструменти в частта му, засягаща безлихвените заеми и, приз­наването - данъч...

Въпроси и отговори от практиката

Актуализиране броя на работните места, предвидени за трудоустроени лица

Въпрос: Какво е вашето становище по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, чл. 22, ал. 1 и § 3 от ПЗР на ППЗХУ - кой е моментът на изпълнение на задължението за работодателя? Получихме уведомление от ГИТ, с което следва да ги информираме „каква е числеността на персо...

Данъчно третиране и документиране на доставката при работа на ишлеме

Въпрос: Дружество Х, регистрирано в Гърция, предоставя на дружество У, регистрирано в България по ЗДДС, свои материали, от които дружество У произвежда продукт. В производството на този продукт се влагат и материали, закупени в България. Продуктът се...

Освободени доставки по ЗДДС

Въпрос: Какво е необходимо, за да бъде регистрирана като образователна институция школа за изучаване на чужди езици,. При какви условия може да се приеме, че извършваните услуги са освободени доставки съгласно чл. 41 от ЗДДС? Отговор: В разпоредбата...

Право на данъчен кредит за данъка, който е самоначислен при ВОП на автомобил

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, ще закупи лек автомобил от Германия и без да го регистрира в КАТ, ще го продаде на лизингова компания. След като това не е основна дейност на фирмата, може ли да се ползва начисления ДДС с протокол за ВОП...

Разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

Въпрос: Какъв контрагент следва да се посочи в дневника за покупки при включване на протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС във връзка с прилагането на чл. 78, ал. 4 от ЗДДС (разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане) - името...

Трудови договори с различна месторабота

Въпрос: Фирма е назначила лице на два трудови договора по 4 часа със сумарно изчисляване на работното време (1 месец). Единият трудов договор е за шофьор с място на работа София, а другият е за касиер с място на работа в магазин в Димитровград (който...

Услуга, извършвана по електронен път

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България и заплаща пари за домейн на чуждестранна фирма от Нова Зеландия, която твърди, че е регистрирана в ЕС. ДДС номерът, който ни предоставя и изписва в инвойса, е следният: EU528001549 Only Domains Limi...

Писма и указания

№ 3-1717 от 06.11.2019 г. ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при внос съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването над 90% от приходите на „П“ ООД са от работа върху движима вещ (ишлеме). Посочено е, че контрагентите на дружеството са започнали да закупуват материали от държави извън Европейския съюз, като материалите за производ...

Решения на ВАС

Решение № 14656 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 5271/2019 г.

Предмет на спора e начислен ДДС за данъчни периоди от ноември 2015 г. до февруари 2016 г. във връзка с непризнати ВОД към четирима гръцки търговци и отказано право на приспадане на ДДС за данъчен период февруари 2016 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 4...

Решение № 14790 от 04.11.2019 г. по адм. дело № 3966/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения на ЕООД за ДДС и корпоративен данък за 2010 г. и 2011 г., и начислени лихви. ЕООД-то е осъществявало търговия с дрехи, които при заявка е изпращало чрез куриерски фирми на клиентите си. Анализът на обобщенат...

Решение № 16536 от 04.12.2019 г. по адм. дело № 7031/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – книжарница, и забрана за достъп до него за срок от четиринадесет дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 3 и чл. 187, ал. 1 ЗДДС, за нарушение на чл. 7, а...

Решение № 16538 от 04.12.2019 г. по адм. дело № 7032/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант, и забрана за достъп до него за срок от десет дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС, за нарушение на чл. 118, а...

Решение № 16544 от 04.12.2019 г. по адм. дело № 8094/2019 г.

Предмет на спора е наложена ПАМ запечатване на търговски обект – рецепция на хотел, и забрана достъпа до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 3 вр. чл. 118, ал. 2 ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС вр. чл. 7, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13 ...

Решение № 16612 от 05.12.2019 г. по адм. дело № 4657/2019 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на данъчен кредит и допълнително начислен ДДС ведно със законните лихви за периода 01.12.2011 г. – 31.01.2017 г. В нарушяение на данъчното и счетоводното законодателство на Република България, докум...

Решение № 16860 от 10.12.2019 г. по адм. дело № 8370/2019 г.

Предмет на спора са определени корпоративен данък за 2016 г. след допълнително преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание чл. 22, т. 1 във връзка с чл. 28, ал. 2 ЗКПО и на основание чл. 22, т. 2 във връзка с чл. 34 ЗКПО; данък върху ...

Решение № 17148 от 16.12.2019 г. по адм. дело № 11672/2016 г.

Предмет на спора е установено задължение за ДДС, на основание § 9, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС върху данъчна основа, формирана от сбора на сумите на лизингови вноски, дължими от получателя по лиз...

Решение № 17161 от 16.12.2019 г. по адм. дело № 4579/2019 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на сума по ЗДДС. Търсената сума не попада в хипотезата на чл. 129, ал. 5, т. 1 ДОПК - не е налице влязъл в сила административен или съдебен акт, с което да е признато правото на заявителя да получи исканите...

Решение № 17567 от 20.12.2019 г. по адм. дело № 8965/2019 г.

Предмет на спора са наложена на дружество ПАМ запечатване на търговски обект – лоби бар, и забрана на достъпа до същия за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а” ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Продължителността на принудителната мярка ...

Решение № 17689 от 23.12.2019 г. по адм. дело № 11889/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения: по ЗДДС за данъчен период 12.2014 г. и ЗКПО за 2014 г. и лихва за забава. Спорният момент е начинът на определяне на пазарната цена на процесния имот, предмет на сделка между свързани лица по смисъла на § 1...

Решение № 17719 от 27.12.2019 г. по адм. дело № 8063/2019 г.

Предмет на спора е уведомление, че не са налице основания за ползване на режима по чл. 173 ЗДДС по договор за доставка на оборудване. Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 1 ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по...

Решения на ВКС

Решение № 224 от 18.12.2017 г. по търг. дело № 513/2017 г., II т.о.

Имущественото увреждане на кредиторите на масата на несъстоятелността, изразяващо се в намаляване на нейното съ­държание като пряка последица от разпоредителни сделки и действия от страна на длъжника с неговото имущество или съз­даването на опасност ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 97 от 2019 до бр. 4 от 2020 г.

ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г. Министерски съвет Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация Пос...