Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Приета с ПМС № 382 от 29.12.2016 г. Обн., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за командироване и изпращане на работници и служители по смисъла на чл. 121а от Кодекса на труда (...

Коментар на експерта

Каква съдебна практика утвърждава тълкувателно решение № 5 от 2016 г. на ВАС1

Образуване На основание чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт с разпореждане на председателя на ВАС на 31.10.2016 г. е образувано тълкувателно дело № 10 от 2016 г. В разпореждането е посочено, че Общото събрание на съдиите от ВАС следва да се пр...

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., бяха публикувани промени в КТ и КСО, които уреждат условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В изпълнение на делегацията на чл. 121а, ал. 8 от КТ и чл. ...

Признаването за данъчни цели на счетоводни разходи за ДДС, щети и брак

Преобразуването на счетоводните разходи в данъчни финансови разходи за целите на годишните декларации по чл. 92 от ЗКПО е свързано с необходимостта да се отговори на редица специфични въпроси относно признаването на някои разходи за данъчни цели. 1. ...

Въпроси и отговори от практиката

Бартерна сделка по чл. 130 от ЗДДС

Въпрос: Две физически лица притежават земя с издадено разрешение за строеж. Следва да учредят право на строеж на фирма срещу обезщетение, която не е регистрирана по ЗДДС, но която впоследствие ще се регистрира. Какви фактури следва да издаде тази фир...

Възнаграждения за технически услуги, начислени от местни юридически лица

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор с фирма, регистрирана и осъществяваща дейност в Канада със задачата за проучване на пазара, осъществяване на контакти с канадски фирми и предоставяне на информация по предварително уговор...

Грешно начислен данък

Въпрос: Дружество, регистрирано съгласно законодателството на РБългария, регистрирано по ЗДДС по общия ред, осъществява дейност в сферата на IT услугите. За осъществяване на дейността си извършва покупка на услуга онлайн, от Microsoft - Ирландия, кат...

Данъчни облекчения за деца

Въпрос: При прекратяване на трудовия договор на едно лице през м. декември има ли право да ползва облекчението по чл. 22в чрез работодателя, при който договорът му е прекратен? Отговор: Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се...

Данъчни особености при продажба на недвижим имот

Въпрос: Дружество, което към момента не е регистрирано по ЗДДС, има недвижим имот, който го е придобил тази година от фирма, която също не е регистрирана по ЗДДС, при придобиване на втори имот от физическо лице, което също не е регистрирано по ЗДДС, ...

Данъчно признат разход

Въпрос: Дружеството ни закупи нов лек автомобил BMW 4+1 от Германия. Според ЗДДС нямаме право на данъчен кредит, а с протокол по чл. 117 от ЗДДС си самоначислихме ДДС и го включихме в дневника за продажбите. Сумата на начисленото ДДС какво е - призна...

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на договор за доставка и монтаж на оборудване

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, е сключила договор за реконструкция на хладилна инсталация на склад, находящ се в България с българска фирма - също регистрирана по ЗДДС. За част от дейностите е наета румънска фирма с регистр...

Доставка и монтаж на промишлени съоръжения на територията на държава-членка на ЕС

Въпрос: Според изложената в запитването фактическа обстановка българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще извършва монтаж на промишлени съоръжения на територията на Словакия по договор с клон на италианска фирма, който има регистрация по ЗДДС в Словаки...

Доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика

Въпрос: Предстои ми да изпращам стоки в Словения на регистриран по ДДС клиент. Какъв член трябва да изпиша в фактурата за неначисляване на ДДС? Какви документи трябва да приложа към фактурата за установяване на доставката, която се извършва със спеди...

Доставки на технически и надзорни услуги, свързани с недвижим имот

Въпрос: Имам клиент - инженерингова фирма, регистрирана по ЗДДС в България. Същата извършва услуги по супервизия, монтаж и профилактика на съоръжения на хидроцентрали по силата на договор с испанска фирма. Обектите се намират както в страни – членки ...

Забрана за работа при конкурент на работодателя след прекратяване на трудовия договор

Въпрос: Трябва да сключим трудов договор с инженер, който ще бъде на длъжност конструктор, ще има достъп до информация, свързана с конструиране и внедряване на нови продукти, като също така ще премине курс на обучение за работа с програмен продукт за...

Задължения във връзка с получаването или доставянето на услуги, извършвани по електронен път

Въпрос: Българска фирма, която не е регистрирана по ЗДДС (няма 50 000 лв. оборот), закупува софтуерно приложение от фирма от САЩ. Фактурата е издадена без ДДС. В този случай следва ли регистрация по чл. 97б от ЗДДС, или регистрацията по този член се ...

Задължения на местните данъчно задължени лица във връзка с доходите им, реализирани чрез обект на стопанска дейност извън територията на страната

Въпрос: Българска фирма, която се занимава с транспорт и спедиция, разполага със собствен имот - база в Австрия. Целта на имота е да се извършват товаро-разтоварни дейности във връзка с дейността на фирмата. Българската фирма е регистрирана по ЗДДС в...

Закупуване на вземане

Въпрос: С договор за цесия цесионер закупува вземане, което произтича от Договор за банков кредит с фиксирана лихва, но закупува само главницата на кредита. Цесионерът заплаща вземането с друг банков кредит, като го придобива с по нисък лихвен процен...

Извършване превози с получено под наем товарно ремарке

Въпрос: Българска фирма осъществява международен транспорт в рамките на ЕС. Тя извършва превози за австрийска фирма, като за целите на превозите българската фирма получава от австрийската фирма под наем товарно ремарке. Австрийската фирма издава отде...

Издаване на известие към фактура

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, чиято основна дейност е търговия с хранителни стоки. Фирмата има сключен договор като дистрибутор на определени стоки. Съгласно този договор дистрибуторът има право на стоков бонус за добри пазарни резултати. За док...

Изчисляване на трудовия стаж, положен по основния трудов договор и по трудовите договори за допълнителен труд

Въпрос: Ако пенсионер, работещ на 8-часов работен ден, си вземе 1 година неплатен отпуск и започне работа на втори трудов договор на 8-часов работен ден за 1 година, тази година по втория трудов договор ще се счита ли за осигурителен стаж, зачитащ се...

Командироване на работници/служители в чужбина

Въпрос: Дружеството започва нова дейност - товарни превози. Наети са шофьори на тежкотоварни автомобили. Същите са командировани в чужбина за извършване на товарни превози по дестинация Белгия-Франция. Определени са дневни пари по 54 евро/ден, както ...

Корекция по реда на чл. 79 от ЗДДС

Въпрос: Дружество през 2006 г. придобива апартамент-офис от физическо лице и не е ползвало данъчен кредит. През 2016 г. го продава и не начислява ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Има ли право да не начислява ДДС, като се позовава на чл. 45, ал. 3 ...

Могат ли да се ползват двете облекчения по чл. 22в и чл. 22г едновременно

Въпрос: Могат ли да се ползват двете облекчения по чл. 22в и чл. 22г едновременно? Отговор: Разпоредбите на чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ представляват самостоятелни правни основания за извършване на намаления от сумата на годишните данъчни основи, т.е...

Намаляване на регистрирания капитал на дружество

Въпрос: Фактическата обстановка е следната: 1. Българско еднолично акционерно дружество (ЕАД) е учредено чрез апортна вноска на едноличния собственик на капитала – местно юридическо лице. 2. Впоследствие 100% от акциите на ЕАД са прехвърлени на местн...

Неустойка за забава на изпълнение на договор за предоставяне на услуга

Въпрос: При изплащане на фактура клиентът си е удържал сумата от 200,41 за неустойка за забавяне на изпълнено СМР по договор (съгласно клауза в договора). Как ще се осчетоводи този разход и ще бъде ли признат за данъчните цели? Отговор: Неустойката ...

Облекчение по чл. 22в и чл. 22г за лице, което ползва облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ

Въпрос: Има ли право да ползва облекчение по чл. 22в и чл. 22г лице, което ползва облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ? Отговор: Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сум...

Ограничаване на планията в брой

Въпрос: Съгласно българското законодателство плащанията в брой са ограничени до размер 10 000 лева по един договор, една фактура и т.н. В случай че фирма получи заем в размер на 9500 лева, но по него ще има и лихви в размер на 600 лева, това означава...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица

Въпрос: 1. Лице на трудов договор започва и да се самоосигурява като собственик на ЕООД. Длъжен ли е и като самоосигуряващ да се осигурява за всички осигурителни случай или може само за „инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт“? 2....

Осигуряване на чуждестранен гражданин

Въпрос: Чужд гражданин – пенсионер, управител на фирма в България, трябва ли да се осигурява в България? Отговор: Тъй като въпросът е поставен много общо, отговорът ще бъде принципен. От поставения въпрос не става ясно дали управителят е управляващ ...

Осчетоводяване на паричното обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

Въпрос: Как се осчетоводява чл. 222, ал. 3 паричното обезщетение в размер на 6 брутни заплати на служител, придобил право на пенсия? Фонд работна заплата ли е и къде намира отражение в справката към статистическите отчети „Отчет за заетите лица, сред...

Осъществяване на тристранна операция

Въпрос: имаме три дружества (А, Б и В), регистрирани по ЗДДС в три различни държави - членки на ЕС, като никое от дружествата не е регистрирано в друга държава за целите на ДДС. Регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) – гръцко дружество, ...

Отдаване под наем собствен имот на друго физическо лице

Въпрос: Физическо лице отдава под наем собствен имот на друго физическо лице. Според договора за наем наемателят наема имота за жилищни нужди и не може да го преотдава за срок от 4 години. Наемната цена е 2500 евро на месец. Ще трябва ли наемодателят...

Отчитане на апорт

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, която има УПИ за 1600 000 лв., си прави дъщерна фирма с капитал 820 000 лв. чрез апортна вноска. Апортира право на строеж върху 60% от УПИ, оценено от вещите лица на 820 000 лв., след месец продава дъщерната си ...

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.

Въпрос: Лице, което е на трудов договор на 4 часа, е в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Желае да регистрира ЕТ. Там ще се осигурява на пълни осигуровки. Как трябва да постъпи, за да продължи да получава обезщетението? (Или трябва да има договор з...

Плащане за резервирани хотелски услуги

Въпрос: Питането ни е относно правото ни да изискваме плащане за резервирани хотелски услуги - нощувки в хотел при настаняване на гости, а не при заминаване. Има ли законово правило, което забранява плащането при настаняване - преди реалното ползване...

Погасяване на част от задължението на фирма към банка

Въпрос: Фирма А е солидарен длъжник на фирма В за банков кредит от 2008 г. Като солидарен длъжник фирма А е заложила като обезпечение на заема свой недвижим имот на стойност 500 000 лв. Фирма В престава да обслужва заема. Банката с нотариален акт за ...

Предоставените стоки/услуги от членовете на консорциум в съответствие с дружествения договор и съответстващи на дела на всеки съдружник не представляват доставка на стока или услуга

Въпрос: Дружеството ни ще бъде съдружник в консорциум, който ще бъде учреден по реда на чл. 357 от ЗЗД. Консорциумът ще бъде създаден с цел участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Съдружниците ще бъдат 4 на брой, като всеки ще...

Прехвърляне правото на строеж

Въпрос: Взаимно си учредяват право на строеж собственика на терена и фирмата строител в момент, преди да е издадено разрешение за строеж на сградата. Строителят е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Към този момент следва ли фирмата да издаде факт...

При командировка в чужбина размерът на дневните пари се определя от работодателя и се вписва в заповедта за командировка

Въпрос: Българско дружество командирова служител в страна от ЕС за период над 30 последователни дни. Според наредбата за командировки в чужбина дневните пари за дните след 30-ия трябва да се намалят с 25%. Но 25% да се намалят от разрешението от рабо...

Придобиването право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не променя трудовоправните отношения с работника или служителя

Въпрос: Служител, работещ във фирмата, е назначен на трудов договор на 4 часа и на втори трудов договор пак на 4 часа. Той е и СОЛ - има своя фирма, където се осигурява. Въпросът ми е свързан с неговото пенсиониране. Човекът е навършил възраст за пен...

Признаване на правителствено дарение, свързано с приход

Въпрос: Имаме назначен стажант по програма от Бюрото по труда. Първите шест месеца бюрото ни превежда заплата и осигуровки, а следващите шест месеца–само осигуровки. Всички начисления минават през разчетни сметки–защото от БТ искат сумите да се водят...

Признаване на разходи за пътуване и престой на физически лица

Въпрос: ЧФЛ е собственик на българско ЕООД и е местно лице за държава от ЕС. ЧФЛ назначава управителя на дружеството си с договор за управление. В процеса на работа възникват ситуации, когато се налага собственикът да участва лично в търговски прегов...

Прилагане на разпоредбите на Глава деветнадесет „а” от ЗДДС

Въпрос: Земеделски производител, регистриран по ДДС, е извършил обработка на пролетни култури. Извършени са всички мероприятия и са вложени всички материали, необходими за производството. Непосредствено преди жътвата продава 1000 декара царевица узря...

Продажба на актив, който е апортиран

Въпрос: С решение на съда е регистрирана фирма с непарична вноска (апорт земя) за сумата от 100 хил. лв. Апортът е внесен от фирма, която е едноличен собственик на капитала. Земята е продадена на стойност 60 000 лв. Взети са съответните счетоводни оп...

Реставриране и реновиране на недвижимия имот

Въпрос: Българско дружество ЕООД, регистрирано по ТЗ, има регистрация по ЗДДС по общия ред. На основание сключен договор за наем за срок от 5 г. същото наема недвижим имот (къща), която е паметник на културата. На имота трябва да бъде направено реста...

Сумирано изчисляване на работното време.

Въпрос: Става въпрос за фирма, където има непрекъснат производствен процес. Работата е организирана на 3 смени, като има и нощна смяна с продължителност от 22.00 до 06.00 часа. Съгласно КТ нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа....

Транзитна операция за покупко-продажба на стока от вътреобщностната търговия

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от физическо лице, нерегистрирано по ДДС в Холандия, земеделска продукция. Продукцията се изпраща от Холандия на регистрирано по ДДС дружество в Испания. Транспортът е за сметка на клиента. Ка...

Транзитна търговска операция

Въпрос: ЮЛ - ЕООД, регистрирано по ЗДДС, е с основна дейност търговия с оцветители за пластмаса. Материалите внасяме от Англия и след това продаваме в България. В момента сме сключили сделка с американска фирма, която ще закупува материала, като ще о...

Трудов договор, подписан със срок за изпитване в полза и на двете страни

Въпрос: Във фирмата, в която работя, съм назначен на постоянен трудов договор с изпитателен срок от 3 м., уреден в полза на 2 страни. Бях в болничен (още не ми е изтекъл изпитателният срок) и днес в първия работен ден след болничния работодателят ми ...

Трябва ли да се иска съгласието на основния работодател, за да се сключи втори трудов договор с друг работодател

Въпрос: Трябва ли да се иска съгласието на основния работодател, за да се сключи втори трудов договор с друг работодател? Отговор: Принципът, установен за т.нар. „външно съвместителство“, е, че то е принципно допустимо, освен ако в трудовия договор ...

Услуги, извършвани по електронен път

Въпрос: Дружество, регистрирано по законодателството на РБ, осъществява дейност на територията на РБ. Регистрирано е по ЗДДС по общия ред. Дейността е свързана с предоставяне на интернет услуги, състоящи се в обработка на софтуер. Извършва услуга на ...

Писма и указания

№ 07-635/09.03.2017 Г. ОТНОСНО: Прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Във връзка е постъпило от изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ запитване с вх. № 07-143 от 20.01.2017 г. в Министерството на труда и социалната политика изразяваме следното становище: Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на тру...

Решения на съдилища

Решение № 1908 от 15.02.2017 г. по адм. дело № 3911/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди 09., 11. и 12.2005 г., 01., 03., 05., 07. и 12.2006 г., 04., 07., 10. и 12.2007 г., 01., 02. и 07.2008 г. по фактури на различни дружества с предмет машини, авансово плащане и дос...

Решение № 1911 от 15.02.2017 г. по адм. дело № 3095/2016 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за спорните данъчни периоди по фактури с предмет: поддръжка на билбордове, изработка на бетонови стъпки, монтаж билбордове, и отказан данъчен кредит по фактури с предмет транспортна у...

Решение № 2010 от 16.02.2017 г. по адм. дело № 30/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за периоди от 2007 г. до 2009 г. по различни фактури с предмет на доставка плащане по договор за телевизионна реклама чрез тв оператори ведно с начислени лихви за забава. Реалността н...

Решение № 2026 от 17.02.2017 г. по адм. дело № 14667/2015 г.

Предмет на спора е непризнато право на преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г., на основание чл. 189б от ЗКПО и в частта на допълнително установения за внасяне корпоративен данък за 2010 г. ведно със съответните лихви за просрочие. Съгласно ч...

Решение № 2165 от 21.02.2017 г. по адм. дело № 12295/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 02., 05. и 08.2008 г., както и задължения за вноски за ДОО и за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице за 2011 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 1 от ДОПК, в слу...

Решение № 2273 от 22.02.2017 г. по адм. дело № 14146/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС по три фактури, издадени през 10., 11. и 12.2010 г. за доставка на СМР, горива, храна, вода и облекло ведно със съответните лихви. Само обстоятелството, че документите са частни, не е достатъчно, за д...

Решение № 2310 от 23.02.2017 г. по адм. дело № 13234/2015 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО ведно с лихви. При липсата на каквито и да било други документи, доказващи предаването и приемането на същите, не може дори в производст...

Решение № 2376 от 24.02.2017 г. по адм. дело № 13211/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения: данък по чл. 42/49 от ЗДДФЛ за периоди 05. – 12.2010 г. и 01. – 12.2011 г.; вноски за фондовете на ДОО, НЗОК, ДЗПО – УПФ, и ГВРС за процесния период ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюдж...

Решение № 2393 от 27.02.2017 г. по адм. дело № 6332/2016 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. ведно със следващите се лихви за забава. След като в съставените нотариални актове за отчуждаване на вещни права са посочени конкретни продажни ц...

Решение № 2512 от 28.02.2017 г. по адм. дело № 13533/2016 г.

Предмет на спора е надвнесен ДДС. Оспорващият е платил ДДС ведно със съответни лихви като определени изискуеми и ликвидни задължения с посочения РА, касаещи ЮЛ, в което дружеството е съдружник. Определените публични задължения в РА са по отношение н...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 6 до бр. 7 от 2017 г.

ДВ, бр. 6 от 19.1.2017 г. Комисия за финансов надзор Наредба № 53 от 23 декември 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния ф...