Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Приета с ПМС № 382 от 29.12.2016 г. Обн., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за командироване и изпращане на работници и служители по смисъла на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ). (2) Наредбата не се прила...

Коментар на експерта

Каква съдебна практика утвърждава тълкувателно решение № 5 от 2016 г. на ВАС1

Образуване На основание чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт с разпореждане на председателя на ВАС на 31.10.2016 г. е образувано тълкувателно дело № 10 от 2016 г. В разпореждането е посочено, че Общото събрание на съдиите от ВАС следва да се произнесе с тълкувателно решение...

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., бяха публикувани промени в КТ и КСО, които уреждат условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В изпълнение на делегацията на чл. 121а, ал. 8 от КТ и чл. 58, ал. 1 от Закона за трудова...

Признаването за данъчни цели на счетоводни разходи за ДДС, щети и брак

Преобразуването на счетоводните разходи в данъчни финансови разходи за целите на годишните декларации по чл. 92 от ЗКПО е свързано с необходимостта да се отговори на редица специфични въпроси относно признаването на някои разходи за данъчни цели. 1. Непризнати за данъчни цели раз...

Въпроси и отговори от практиката

Бартерна сделка по чл. 130 от ЗДДС

Въпрос: Две физически лица притежават земя с издадено разрешение за строеж. Следва да учредят право на строеж на фирма срещу обезщетение, която не е регистрирана по ЗДДС, но която впоследствие ще се регистрира. Какви фактури следва да издаде тази фирма на физическите лица? Кога с...

Възнаграждения за технически услуги, начислени от местни юридически лица

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор с фирма, регистрирана и осъществяваща дейност в Канада със задачата за проучване на пазара, осъществяване на контакти с канадски фирми и предоставяне на информация по предварително уговорени критерии. Какви задължения...

Грешно начислен данък

Въпрос: Дружество, регистрирано съгласно законодателството на РБългария, регистрирано по ЗДДС по общия ред, осъществява дейност в сферата на IT услугите. За осъществяване на дейността си извършва покупка на услуга онлайн, от Microsoft - Ирландия, като при покупката посочва своя Д...

Данъчни облекчения за деца

Въпрос: При прекратяване на трудовия договор на едно лице през м. декември има ли право да ползва облекчението по чл. 22в чрез работодателя, при който договорът му е прекратен? Отговор: Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват само в годишен аспект...

Данъчни особености при продажба на недвижим имот

Въпрос: Дружество, което към момента не е регистрирано по ЗДДС, има недвижим имот, който го е придобил тази година от фирма, която също не е регистрирана по ЗДДС, при придобиване на втори имот от физическо лице, което също не е регистрирано по ЗДДС, при евентуална продажба на кой...

Данъчно признат разход

Въпрос: Дружеството ни закупи нов лек автомобил BMW 4+1 от Германия. Според ЗДДС нямаме право на данъчен кредит, а с протокол по чл. 117 от ЗДДС си самоначислихме ДДС и го включихме в дневника за продажбите. Сумата на начисленото ДДС какво е - признат или непризнат разход за данъ...

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на договор за доставка и монтаж на оборудване

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, е сключила договор за реконструкция на хладилна инсталация на склад, находящ се в България с българска фирма - също регистрирана по ЗДДС. За част от дейностите е наета румънска фирма с регистрация по ДДС в Румъния. Договор...

Доставка и монтаж на промишлени съоръжения на територията на държава-членка на ЕС

Въпрос: Според изложената в запитването фактическа обстановка българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще извършва монтаж на промишлени съоръжения на територията на Словакия по договор с клон на италианска фирма, който има регистрация по ЗДДС в Словакия. Монтажните услуги ще се изв...

Доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика

Въпрос: Предстои ми да изпращам стоки в Словения на регистриран по ДДС клиент. Какъв член трябва да изпиша в фактурата за неначисляване на ДДС? Какви документи трябва да приложа към фактурата за установяване на доставката, която се извършва със спедиторска фирма? При осчетоводява...

Доставки на технически и надзорни услуги, свързани с недвижим имот

Въпрос: Имам клиент - инженерингова фирма, регистрирана по ЗДДС в България. Същата извършва услуги по супервизия, монтаж и профилактика на съоръжения на хидроцентрали по силата на договор с испанска фирма. Обектите се намират както в страни – членки на ЕС, така и в трети страни, ...

Забрана за работа при конкурент на работодателя след прекратяване на трудовия договор

Въпрос: Трябва да сключим трудов договор с инженер, който ще бъде на длъжност конструктор, ще има достъп до информация, свързана с конструиране и внедряване на нови продукти, като също така ще премине курс на обучение за работа с програмен продукт за чертане. Желаем, тъй като инф...

Задължения във връзка с получаването или доставянето на услуги, извършвани по електронен път

Въпрос: Българска фирма, която не е регистрирана по ЗДДС (няма 50 000 лв. оборот), закупува софтуерно приложение от фирма от САЩ. Фактурата е издадена без ДДС. В този случай следва ли регистрация по чл. 97б от ЗДДС, или регистрацията по този член се извършва при получаване на усл...

Задължения на местните данъчно задължени лица във връзка с доходите им, реализирани чрез обект на стопанска дейност извън територията на страната

Въпрос: Българска фирма, която се занимава с транспорт и спедиция, разполага със собствен имот - база в Австрия. Целта на имота е да се извършват товаро-разтоварни дейности във връзка с дейността на фирмата. Българската фирма е регистрирана по ЗДДС в България и има австрийски ДДС...

Закупуване на вземане

Въпрос: С договор за цесия цесионер закупува вземане, което произтича от Договор за банков кредит с фиксирана лихва, но закупува само главницата на кредита. Цесионерът заплаща вземането с друг банков кредит, като го придобива с по нисък лихвен процент. Можем ли с допълнително спо...

Извършване превози с получено под наем товарно ремарке

Въпрос: Българска фирма осъществява международен транспорт в рамките на ЕС. Тя извършва превози за австрийска фирма, като за целите на превозите българската фирма получава от австрийската фирма под наем товарно ремарке. Австрийската фирма издава отделна фактура за наема на ремарк...

Издаване на известие към фактура

Въпрос: Счетоводител съм на фирма, чиято основна дейност е търговия с хранителни стоки. Фирмата има сключен договор като дистрибутор на определени стоки. Съгласно този договор дистрибуторът има право на стоков бонус за добри пазарни резултати. За документалното оформяне на сделка...

Изчисляване на трудовия стаж, положен по основния трудов договор и по трудовите договори за допълнителен труд

Въпрос: Ако пенсионер, работещ на 8-часов работен ден, си вземе 1 година неплатен отпуск и започне работа на втори трудов договор на 8-часов работен ден за 1 година, тази година по втория трудов договор ще се счита ли за осигурителен стаж, зачитащ се за преизчисление на пенсията,...

Командироване на работници/служители в чужбина

Въпрос: Дружеството започва нова дейност - товарни превози. Наети са шофьори на тежкотоварни автомобили. Същите са командировани в чужбина за извършване на товарни превози по дестинация Белгия-Франция. Определени са дневни пари по 54 евро/ден, както и българска заплата. Срокът на...

Корекция по реда на чл. 79 от ЗДДС

Въпрос: Дружество през 2006 г. придобива апартамент-офис от физическо лице и не е ползвало данъчен кредит. През 2016 г. го продава и не начислява ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Има ли право да не начислява ДДС, като се позовава на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. След като не е ползва...

Могат ли да се ползват двете облекчения по чл. 22в и чл. 22г едновременно

Въпрос: Могат ли да се ползват двете облекчения по чл. 22в и чл. 22г едновременно? Отговор: Разпоредбите на чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ представляват самостоятелни правни основания за извършване на намаления от сумата на годишните данъчни основи, т.е. ако са налице всички необход...

Намаляване на регистрирания капитал на дружество

Въпрос: Фактическата обстановка е следната: 1. Българско еднолично акционерно дружество (ЕАД) е учредено чрез апортна вноска на едноличния собственик на капитала – местно юридическо лице. 2. Впоследствие 100% от акциите на ЕАД са прехвърлени на местно физическо лице, което към мо...

Неустойка за забава на изпълнение на договор за предоставяне на услуга

Въпрос: При изплащане на фактура клиентът си е удържал сумата от 200,41 за неустойка за забавяне на изпълнено СМР по договор (съгласно клауза в договора). Как ще се осчетоводи този разход и ще бъде ли признат за данъчните цели? Отговор: Неустойката за забава на изпълнение на дог...

Облекчение по чл. 22в и чл. 22г за лице, което ползва облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ

Въпрос: Има ли право да ползва облекчение по чл. 22в и чл. 22г лице, което ползва облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ? Отговор: Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от годишните данъчни основ...

Ограничаване на планията в брой

Въпрос: Съгласно българското законодателство плащанията в брой са ограничени до размер 10 000 лева по един договор, една фактура и т.н. В случай че фирма получи заем в размер на 9500 лева, но по него ще има и лихви в размер на 600 лева, това означава ли, че въпреки че заемът е за...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица

Въпрос: 1. Лице на трудов договор започва и да се самоосигурява като собственик на ЕООД. Длъжен ли е и като самоосигуряващ да се осигурява за всички осигурителни случай или може само за „инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт“? 2. Ако по трудовото правоотношен...

Осигуряване на чуждестранен гражданин

Въпрос: Чужд гражданин – пенсионер, управител на фирма в България, трябва ли да се осигурява в България? Отговор: Тъй като въпросът е поставен много общо, отговорът ще бъде принципен. От поставения въпрос не става ясно дали управителят е управляващ собственик на дружество – ЕООД...

Осчетоводяване на паричното обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

Въпрос: Как се осчетоводява чл. 222, ал. 3 паричното обезщетение в размер на 6 брутни заплати на служител, придобил право на пенсия? Фонд работна заплата ли е и къде намира отражение в справката към статистическите отчети „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и др...

Осъществяване на тристранна операция

Въпрос: имаме три дружества (А, Б и В), регистрирани по ЗДДС в три различни държави - членки на ЕС, като никое от дружествата не е регистрирано в друга държава за целите на ДДС. Регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) – гръцко дружество, извършва доставка на стока (ма...

Отдаване под наем собствен имот на друго физическо лице

Въпрос: Физическо лице отдава под наем собствен имот на друго физическо лице. Според договора за наем наемателят наема имота за жилищни нужди и не може да го преотдава за срок от 4 години. Наемната цена е 2500 евро на месец. Ще трябва ли наемодателят да се регистрира по ДДС при д...

Отчитане на апорт

Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, която има УПИ за 1600 000 лв., си прави дъщерна фирма с капитал 820 000 лв. чрез апортна вноска. Апортира право на строеж върху 60% от УПИ, оценено от вещите лица на 820 000 лв., след месец продава дъщерната си фирма за 900 000 лв. Какви сче...

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.

Въпрос: Лице, което е на трудов договор на 4 часа, е в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. Желае да регистрира ЕТ. Там ще се осигурява на пълни осигуровки. Как трябва да постъпи, за да продължи да получава обезщетението? (Или трябва да има договор за прокура, за да продължи да п...

Плащане за резервирани хотелски услуги

Въпрос: Питането ни е относно правото ни да изискваме плащане за резервирани хотелски услуги - нощувки в хотел при настаняване на гости, а не при заминаване. Има ли законово правило, което забранява плащането при настаняване - преди реалното ползване на услугата, а не при напуска...

Погасяване на част от задължението на фирма към банка

Въпрос: Фирма А е солидарен длъжник на фирма В за банков кредит от 2008 г. Като солидарен длъжник фирма А е заложила като обезпечение на заема свой недвижим имот на стойност 500 000 лв. Фирма В престава да обслужва заема. Банката с нотариален акт за прехвърляне право на собствено...

Предоставените стоки/услуги от членовете на консорциум в съответствие с дружествения договор и съответстващи на дела на всеки съдружник не представляват доставка на стока или услуга

Въпрос: Дружеството ни ще бъде съдружник в консорциум, който ще бъде учреден по реда на чл. 357 от ЗЗД. Консорциумът ще бъде създаден с цел участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Съдружниците ще бъдат 4 на брой, като всеки ще има различно участие в съвмес...

Прехвърляне правото на строеж

Въпрос: Взаимно си учредяват право на строеж собственика на терена и фирмата строител в момент, преди да е издадено разрешение за строеж на сградата. Строителят е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Към този момент следва ли фирмата да издаде фактура за освободена доставка на ...

При командировка в чужбина размерът на дневните пари се определя от работодателя и се вписва в заповедта за командировка

Въпрос: Българско дружество командирова служител в страна от ЕС за период над 30 последователни дни. Според наредбата за командировки в чужбина дневните пари за дните след 30-ия трябва да се намалят с 25%. Но 25% да се намалят от разрешението от работодателя например 40 евро на д...

Придобиването право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не променя трудовоправните отношения с работника или служителя

Въпрос: Служител, работещ във фирмата, е назначен на трудов договор на 4 часа и на втори трудов договор пак на 4 часа. Той е и СОЛ - има своя фирма, където се осигурява. Въпросът ми е свързан с неговото пенсиониране. Човекът е навършил възраст за пенсиониране, има и необходимия с...

Признаване на правителствено дарение, свързано с приход

Въпрос: Имаме назначен стажант по програма от Бюрото по труда. Първите шест месеца бюрото ни превежда заплата и осигуровки, а следващите шест месеца–само осигуровки. Всички начисления минават през разчетни сметки–защото от БТ искат сумите да се водят в отделни сметки. Въпросът ми...

Признаване на разходи за пътуване и престой на физически лица

Въпрос: ЧФЛ е собственик на българско ЕООД и е местно лице за държава от ЕС. ЧФЛ назначава управителя на дружеството си с договор за управление. В процеса на работа възникват ситуации, когато се налага собственикът да участва лично в търговски преговори или други такива, необходи...

Прилагане на разпоредбите на Глава деветнадесет „а” от ЗДДС

Въпрос: Земеделски производител, регистриран по ДДС, е извършил обработка на пролетни култури. Извършени са всички мероприятия и са вложени всички материали, необходими за производството. Непосредствено преди жътвата продава 1000 декара царевица узряла, на кочан, на стъбло на пол...

Продажба на актив, който е апортиран

Въпрос: С решение на съда е регистрирана фирма с непарична вноска (апорт земя) за сумата от 100 хил. лв. Апортът е внесен от фирма, която е едноличен собственик на капитала. Земята е продадена на стойност 60 000 лв. Взети са съответните счетоводни операции. Следва ли да се отпише...

Реставриране и реновиране на недвижимия имот

Въпрос: Българско дружество ЕООД, регистрирано по ТЗ, има регистрация по ЗДДС по общия ред. На основание сключен договор за наем за срок от 5 г. същото наема недвижим имот (къща), която е паметник на културата. На имота трябва да бъде направено реставриране и реновиране, за което...

Сумирано изчисляване на работното време.

Въпрос: Става въпрос за фирма, където има непрекъснат производствен процес. Работата е организирана на 3 смени, като има и нощна смяна с продължителност от 22.00 до 06.00 часа. Съгласно КТ нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа. Поради това, че продължително...

Транзитна операция за покупко-продажба на стока от вътреобщностната търговия

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от физическо лице, нерегистрирано по ДДС в Холандия, земеделска продукция. Продукцията се изпраща от Холандия на регистрирано по ДДС дружество в Испания. Транспортът е за сметка на клиента. Какви са данъчните ефекти при по...

Транзитна търговска операция

Въпрос: ЮЛ - ЕООД, регистрирано по ЗДДС, е с основна дейност търговия с оцветители за пластмаса. Материалите внасяме от Англия и след това продаваме в България. В момента сме сключили сделка с американска фирма, която ще закупува материала, като ще организира самостоятелно трансп...

Трудов договор, подписан със срок за изпитване в полза и на двете страни

Въпрос: Във фирмата, в която работя, съм назначен на постоянен трудов договор с изпитателен срок от 3 м., уреден в полза на 2 страни. Бях в болничен (още не ми е изтекъл изпитателният срок) и днес в първия работен ден след болничния работодателят ми се обади (грък е и е в Гърция ...

Трябва ли да се иска съгласието на основния работодател, за да се сключи втори трудов договор с друг работодател

Въпрос: Трябва ли да се иска съгласието на основния работодател, за да се сключи втори трудов договор с друг работодател? Отговор: Принципът, установен за т.нар. „външно съвместителство“, е, че то е принципно допустимо, освен ако в трудовия договор не е предвидена изрична забран...

Услуги, извършвани по електронен път

Въпрос: Дружество, регистрирано по законодателството на РБ, осъществява дейност на територията на РБ. Регистрирано е по ЗДДС по общия ред. Дейността е свързана с предоставяне на интернет услуги, състоящи се в обработка на софтуер. Извършва услуга на дружество - клиент от Великобр...

Писма и указания

№ 07-635/09.03.2017 Г. ОТНОСНО: Прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Във връзка е постъпило от изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ запитване с вх. № 07-143 от 20.01.2017 г. в Министерството на труда и социалната политика изразяваме следното становище: Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн., ДВ, бр. 105 от 2016 ...

Решения на съдилища

Решение № 1908 от 15.02.2017 г. по адм. дело № 3911/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди 09., 11. и 12.2005 г., 01., 03., 05., 07. и 12.2006 г., 04., 07., 10. и 12.2007 г., 01., 02. и 07.2008 г. по фактури на различни дружества с предмет машини, авансово плащане и доставка на строителен материал г...

Решение № 1911 от 15.02.2017 г. по адм. дело № 3095/2016 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за спорните данъчни периоди по фактури с предмет: поддръжка на билбордове, изработка на бетонови стъпки, монтаж билбордове, и отказан данъчен кредит по фактури с предмет транспортна услуга, издадени от дружество в...

Решение № 2010 от 16.02.2017 г. по адм. дело № 30/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за периоди от 2007 г. до 2009 г. по различни фактури с предмет на доставка плащане по договор за телевизионна реклама чрез тв оператори ведно с начислени лихви за забава. Реалността на доставката на услуги е основ...

Решение № 2026 от 17.02.2017 г. по адм. дело № 14667/2015 г.

Предмет на спора е непризнато право на преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г., на основание чл. 189б от ЗКПО и в частта на допълнително установения за внасяне корпоративен данък за 2010 г. ведно със съответните лихви за просрочие. Съгласно чл. 189б, ал. 4 (отм., но в сил...

Решение № 2165 от 21.02.2017 г. по адм. дело № 12295/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 02., 05. и 08.2008 г., както и задължения за вноски за ДОО и за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице за 2011 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 1 от ДОПК, в случаите по чл. 122, ал. 1 при оп...

Решение № 2273 от 22.02.2017 г. по адм. дело № 14146/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС по три фактури, издадени през 10., 11. и 12.2010 г. за доставка на СМР, горива, храна, вода и облекло ведно със съответните лихви. Само обстоятелството, че документите са частни, не е достатъчно, за да им се откаже каквото и да е ...

Решение № 2310 от 23.02.2017 г. по адм. дело № 13234/2015 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО ведно с лихви. При липсата на каквито и да било други документи, доказващи предаването и приемането на същите, не може дори в производство по реда на чл. 122 от ДОПК ...

Решение № 2376 от 24.02.2017 г. по адм. дело № 13211/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения: данък по чл. 42/49 от ЗДДФЛ за периоди 05. – 12.2010 г. и 01. – 12.2011 г.; вноски за фондовете на ДОО, НЗОК, ДЗПО – УПФ, и ГВРС за процесния период ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета. Ревизията е проведена на...

Решение № 2393 от 27.02.2017 г. по адм. дело № 6332/2016 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. ведно със следващите се лихви за забава. След като в съставените нотариални актове за отчуждаване на вещни права са посочени конкретни продажни цени, законосъобразно именно те...

Решение № 2512 от 28.02.2017 г. по адм. дело № 13533/2016 г.

Предмет на спора е надвнесен ДДС. Оспорващият е платил ДДС ведно със съответни лихви като определени изискуеми и ликвидни задължения с посочения РА, касаещи ЮЛ, в което дружеството е съдружник. Определените публични задължения в РА са по отношение на ДЗЛ, като не са разпределени...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 4 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.03. - 31.03.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 6 до бр. 7 от 2017 г.

ДВ, бр. 6 от 19.1.2017 г. Комисия за финансов надзор Наредба № 53 от 23 декември 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. ДВ, бр. 7 от 20.1.2017 г...