Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.
Писма и указания

№ 08-00-1 от 19.02.2018 г. Относно: третиране по чл.39, т.7 от ЗДДС на доставки

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 08-00-1/ 05.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с участие в обществена поръчка е създадено Обединение „БЧК-П….и Х….“. Дружес...

№ 2-32 от 12.01.2018 г. Относно: прилагане на КСО

Посочвате, че по силата на съдебно решение, служителка е възстановена в РЗОК XXX на заеманата от нея длъжност преди уволнение, което е признато за незаконно. Във връзка с изложеното, и относно разпоредбата на чл.9, ал.3 от КСО, че осигурителя дължи о...

№ 20-12-9 от 08.02.2018 г. Относно: Задължения по данъчното и осигурителното законодателство за работодател, осъществяващ международен автомобилен транспорт

По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….. с вх. № 20-12-9 от 30.01.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас дружество „…….“ ЕООД из...

№ 20-21-12 от 08.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО от сдружение с нестопанска цел

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… 26.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Сдружение с нестопанска цел притежава касов апарат. Издава фискални бонове при плащане за посещение на музей. Посочено е, че пр...

№ 20-21-9 от 02.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: На дружеството е извършена ревизия по прилагането на ЗДДС и ЗКПО за периоди 2012 – 2016 години. Ревизионният акт не е обжалва...

№ 24-35-31 от 23.01.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 111 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №…………...... е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …………., в което е изложена следната фактическа обстановка: …………… ЕООД е регистрирано в Агенцията по вп...

№ 3-460 от 28.02.2018 г. Относно: удостоверяване на качеството “местно лице“ за данъчни цели върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация

От изложеното в запитването става ясно, че от юли 2015 г. лицето е започнало работа във фирма в Холандия с едноседмичен трудов договор, който автоматично се подновява. Заплаща му се за период от четири седмици. Пояснява се, че удръжките, които се пра...

№ 3-926 от 03.05.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

В запитването е посочено, че Фондация „К“ е неправителствена организация в обществена полза с адрес гр. … и ЕИК … Фондация „К“ е регистрирана в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти...

№ 3-961 от 10.05.2018 г. Относно: задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването е посочено, че предстои учредяване на фирма, която ще работи в областта на младежките културни обмени и програми в САЩ, по известни още като „Woгk and Tгavel USA“. Съгласно даденото описание в дейността ще участват 3 страни: 1. америка...

№ 94-00-15 от 02.02.2018 г. Относно: задължителна регистрация по ЗДДС при финансови услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-15/ 26.01.2018г. Поставен е въпрос дали физическо лице, което търгува с криптовалути, при достигане на оборот 50 000 лв. трябва да се регистрира п...

№ 94-00-16 от 06.02.2018 г. Относно: публична продан на недвижимо имущество от ЧСИ и прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-16/ 26.01.2018 г. Поставени са въпроси относно публична продан на недвижими имоти на длъжник, регистриран по ЗДДС и определянето на данъчната основа, ...

№ 96-00-23 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 10 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. от 18.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Дружеството внася стока от страна извън ЕС /Китай/ през чуждестранен сайт. Стоките, които идват са без издадени фактури. При...

№ 96-00-88 от 03.05.2018 г. Относно: Документиране на доставки на услуги с получател, лице, установено на територията на трета страна

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 17.04.2018 г. относно документирането на услуги, клиент по които е компания с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз. Съгласно изложената в запитването фактическ...

Анотации

Ваучери за храна, предоставяни на работниците/служителите

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Когато едно и също лице има трудов договор и ДУК в едно и също предприятие трябва ли да получи 2 броя ваучери за храна? Тъй като се о...

Обезщетение по болничните листове за бременност и раждане

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи ...

Облагане на доходите от дивиденти

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите от дивиденти? На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти в полз...

Облагане на приходи от реклами

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Влогът обаче има минимални такси за домейн...

Отписване на ДМА

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество „Орфей“ ООД внася апортна вноска в дружество „Спартак" ООД - активи, както следва: сгради (апартамент) за 360 000 лв. с набрано изхабяване 144 000...

Отчитане на разходи

В бр. 11 от 2018 г. в. „Седмичен законник“ Султана Българенска, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност под формата на физическо лице

В бр. 11 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса: Земеделски производител, който е регистриран по ЕГН и се облага като ЕТ, има ли право на преотстъпен данък? Според автора въпросът с преотст...

Първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се извършва първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове? В приложимите счетоводни стандарти няма изрични насоки за първ...

Първоначално класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

В бр. 5 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е ...

Ред за придобиване и ползване на автомобил, закупен от физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ иляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При покупка на лек автомобил със статут 1 от частно лице има ли ограничения при регистрация по ЗДДС и ползване и ако има, какви са те? Какви са усло...

Ред за установяване задължение за дежурство

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител на 5-дневна работна седмица и ненормиран работен ден, дежури един ден в месеца в събота или неделя. Този ден се компенсира с...

Удръжки от трудовото възнаграждение при прекратен трудов договор

В бр. 8 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Нина Манолова, адвокат, отговаря на въпроса: През 2017 г. работех като касиер в общинска болница. През това време на основание чл. 222, ал. 3, от КТ начислих на наша служителка обезщетение, което включваше...

№ 3-369 от 15.02.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с подаване на данни за доставка на течни горива в обект с електронна система с фискална памет (ЕСФП)

Според изложеното в запитването, дружеството разполага със собствен транспорт за превоз на гориво. Освен това притежава и два обекта с ЕСФП. При закупуване на гориво поради невъзможност за разтоварването му, в деня на покупката, същото се оставя в ка...

Справочник

Изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, засягащи реда и условията за сключване на договори за ползване на земеделските земи

Министерство на земеделието и горите В бр. 42 от 2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Основните изменения засягат реда и условията за сключване на договори за ползване на з...

Надзорният съвет на НЗОК актуализира изисквания при издаване на протоколи, които осигуряват достъп до иновативна терапия и премахват административни пречки пред пациентите

Национална здравноосигурителна каса Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди (Решение № РД-НС-04-28 от 03.05.2018 г.) изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни диагнози, включени...

Справочна информация бр. 10/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 май 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Министерство на земеделието и горите В Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН) стартира прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събит...