Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.
Писма и указания

№ 08-00-1 от 19.02.2018 г. Относно: третиране по чл.39, т.7 от ЗДДС на доставки

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 08-00-1/ 05.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с участие в обществена поръчка е създадено Обединение „БЧК-П….и Х….“. Дружес...

№ 2-32 от 12.01.2018 г. Относно: прилагане на КСО

Посочвате, че по силата на съдебно решение, служителка е възстановена в РЗОК XXX на заеманата от нея длъжност преди уволнение, което е признато за незаконно. Във връзка с изложеното, и относно разпоредбата на чл.9, ал.3 от КСО, че осигурителя дължи о...

№ 20-12-9 от 08.02.2018 г. Относно: Задължения по данъчното и осигурителното законодателство за работодател, осъществяващ международен автомобилен транспорт

По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….. с вх. № 20-12-9 от 30.01.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас дружество „…….“ ЕООД из...

№ 20-21-12 от 08.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО от сдружение с нестопанска цел

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… 26.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Сдружение с нестопанска цел притежава касов апарат. Издава фискални бонове при плащане за посещение на музей. Посочено е, че пр...

№ 20-21-9 от 02.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: На дружеството е извършена ревизия по прилагането на ЗДДС и ЗКПО за периоди 2012 – 2016 години. Ревизионният акт не е обжалва...

№ 24-35-31 от 23.01.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 111 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №…………...... е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …………., в което е изложена следната фактическа обстановка: …………… ЕООД е регистрирано в Агенцията по вп...

№ 3-460 от 28.02.2018 г. Относно: удостоверяване на качеството “местно лице“ за данъчни цели върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация

От изложеното в запитването става ясно, че от юли 2015 г. лицето е започнало работа във фирма в Холандия с едноседмичен трудов договор, който автоматично се подновява. Заплаща му се за период от четири седмици. Пояснява се, че удръжките, които се пра...

№ 3-926 от 03.05.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

В запитването е посочено, че Фондация „К“ е неправителствена организация в обществена полза с адрес гр. … и ЕИК … Фондация „К“ е регистрирана в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти...

№ 3-961 от 10.05.2018 г. Относно: задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването е посочено, че предстои учредяване на фирма, която ще работи в областта на младежките културни обмени и програми в САЩ, по известни още като „Woгk and Tгavel USA“. Съгласно даденото описание в дейността ще участват 3 страни: 1. америка...

№ 94-00-15 от 02.02.2018 г. Относно: задължителна регистрация по ЗДДС при финансови услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-15/ 26.01.2018г. Поставен е въпрос дали физическо лице, което търгува с криптовалути, при достигане на оборот 50 000 лв. трябва да се регистрира п...

№ 94-00-16 от 06.02.2018 г. Относно: публична продан на недвижимо имущество от ЧСИ и прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-16/ 26.01.2018 г. Поставени са въпроси относно публична продан на недвижими имоти на длъжник, регистриран по ЗДДС и определянето на данъчната основа, ...

№ 96-00-23 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 10 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. от 18.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Дружеството внася стока от страна извън ЕС /Китай/ през чуждестранен сайт. Стоките, които идват са без издадени фактури. При...

№ 96-00-88 от 03.05.2018 г. Относно: Документиране на доставки на услуги с получател, лице, установено на територията на трета страна

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 17.04.2018 г. относно документирането на услуги, клиент по които е компания с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз. Съгласно изложената в запитването фактическ...

Анотации

Ваучери за храна, предоставяни на работниците/служителите

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Когато едно и също лице има трудов договор и ДУК в едно и също предприятие трябва ли да получи 2 броя ваучери за храна? Тъй като се о...

Обезщетение по болничните листове за бременност и раждане

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи ...

Облагане на доходите от дивиденти

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите от дивиденти? На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти в полз...

Облагане на приходи от реклами

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Влогът обаче има минимални такси за домейн...

Отписване на ДМА

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество „Орфей“ ООД внася апортна вноска в дружество „Спартак" ООД - активи, както следва: сгради (апартамент) за 360 000 лв. с набрано изхабяване 144 000...

Отчитане на разходи

В бр. 11 от 2018 г. в. „Седмичен законник“ Султана Българенска, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност под формата на физическо лице

В бр. 11 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса: Земеделски производител, който е регистриран по ЕГН и се облага като ЕТ, има ли право на преотстъпен данък? Според автора въпросът с преотст...

Първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се извършва първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове? В приложимите счетоводни стандарти няма изрични насоки за първ...

Първоначално класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

В бр. 5 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е ...

Ред за придобиване и ползване на автомобил, закупен от физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ иляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При покупка на лек автомобил със статут 1 от частно лице има ли ограничения при регистрация по ЗДДС и ползване и ако има, какви са те? Какви са усло...

Ред за установяване задължение за дежурство

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител на 5-дневна работна седмица и ненормиран работен ден, дежури един ден в месеца в събота или неделя. Този ден се компенсира с...

Удръжки от трудовото възнаграждение при прекратен трудов договор

В бр. 8 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Нина Манолова, адвокат, отговаря на въпроса: През 2017 г. работех като касиер в общинска болница. През това време на основание чл. 222, ал. 3, от КТ начислих на наша служителка обезщетение, което включваше...

№ 3-369 от 15.02.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с подаване на данни за доставка на течни горива в обект с електронна система с фискална памет (ЕСФП)

Според изложеното в запитването, дружеството разполага със собствен транспорт за превоз на гориво. Освен това притежава и два обекта с ЕСФП. При закупуване на гориво поради невъзможност за разтоварването му, в деня на покупката, същото се оставя в ка...

Справочник

Изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, засягащи реда и условията за сключване на договори за ползване на земеделските земи

Министерство на земеделието и горите В бр. 42 от 2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Основните изменения засягат реда и условията за сключване на договори за ползване на з...

Надзорният съвет на НЗОК актуализира изисквания при издаване на протоколи, които осигуряват достъп до иновативна терапия и премахват административни пречки пред пациентите

Национална здравноосигурителна каса Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди (Решение № РД-НС-04-28 от 03.05.2018 г.) изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни диагнози, включени...

Справочна информация бр. 10/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 май 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Министерство на земеделието и горите В Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН) стартира прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събит...