Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.
Писма и указания

№ 08-00-1 от 19.02.2018 г. Относно: третиране по чл.39, т.7 от ЗДДС на доставки

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 08-00-1/ 05.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с участие в обществена поръчка е създадено Обединение „БЧК-П….и Х….“. Дружеството е учредено с договор съг...

№ 2-32 от 12.01.2018 г. Относно: прилагане на КСО

Посочвате, че по силата на съдебно решение, служителка е възстановена в РЗОК XXX на заеманата от нея длъжност преди уволнение, което е признато за незаконно. Във връзка с изложеното, и относно разпоредбата на чл.9, ал.3 от КСО, че осигурителя дължи осигурителни вноски, поставяте ...

№ 20-12-9 от 08.02.2018 г. Относно: Задължения по данъчното и осигурителното законодателство за работодател, осъществяващ международен автомобилен транспорт

По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….. с вх. № 20-12-9 от 30.01.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас дружество „…….“ ЕООД извършва дейност по международен...

№ 20-21-12 от 08.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО от сдружение с нестопанска цел

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… 26.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Сдружение с нестопанска цел притежава касов апарат. Издава фискални бонове при плащане за посещение на музей. Посочено е, че приходите, които постъпват са за...

№ 20-21-9 от 02.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: На дружеството е извършена ревизия по прилагането на ЗДДС и ЗКПО за периоди 2012 – 2016 години. Ревизионният акт не е обжалван. Отказан е данъчен кредит по...

№ 24-35-31 от 23.01.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 111 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №…………...... е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …………., в което е изложена следната фактическа обстановка: …………… ЕООД е регистрирано в Агенцията по вписванията с основен капитал ап...

№ 3-460 от 28.02.2018 г. Относно: удостоверяване на качеството “местно лице“ за данъчни цели върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация

От изложеното в запитването става ясно, че от юли 2015 г. лицето е започнало работа във фирма в Холандия с едноседмичен трудов договор, който автоматично се подновява. Заплаща му се за период от четири седмици. Пояснява се, че удръжките, които се правят върху дохода през годината...

№ 3-926 от 03.05.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

В запитването е посочено, че Фондация „К“ е неправителствена организация в обществена полза с адрес гр. … и ЕИК … Фондация „К“ е регистрирана в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, а именно Заповед № Р...

№ 3-961 от 10.05.2018 г. Относно: задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването е посочено, че предстои учредяване на фирма, която ще работи в областта на младежките културни обмени и програми в САЩ, по известни още като „Woгk and Tгavel USA“. Съгласно даденото описание в дейността ще участват 3 страни: 1. американска неправителствена организа...

№ 94-00-15 от 02.02.2018 г. Относно: задължителна регистрация по ЗДДС при финансови услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-15/ 26.01.2018г. Поставен е въпрос дали физическо лице, което търгува с криптовалути, при достигане на оборот 50 000 лв. трябва да се регистрира по ДДС. Предвид поставения въпр...

№ 94-00-16 от 06.02.2018 г. Относно: публична продан на недвижимо имущество от ЧСИ и прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-16/ 26.01.2018 г. Поставени са въпроси относно публична продан на недвижими имоти на длъжник, регистриран по ЗДДС и определянето на данъчната основа, приложимия режим по ЗДДС и док...

№ 96-00-23 от 01.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 10 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. от 18.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Дружеството внася стока от страна извън ЕС /Китай/ през чуждестранен сайт. Стоките, които идват са без издадени фактури. При изискване за издаване на фак...

№ 96-00-88 от 03.05.2018 г. Относно: Документиране на доставки на услуги с получател, лице, установено на територията на трета страна

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 17.04.2018 г. относно документирането на услуги, клиент по които е компания с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз. Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка, на представляван...

Анотации

Ваучери за храна, предоставяни на работниците/служителите

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Когато едно и също лице има трудов договор и ДУК в едно и също предприятие трябва ли да получи 2 броя ваучери за храна? Тъй като се оказва, че за да се зачита за с...

Обезщетение по болничните листове за бременност и раждане

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Майка, която ползва отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст, представя болничен лист за 45 дни преди раждане. Какво трябва да се направи в НОИ и какво обезщетение ще п...

Облагане на доходите от дивиденти

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите от дивиденти? На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти в полза на: - едноличен търговец; - ...

Облагане на приходи от реклами

В бр. 5 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Физическо лице има блог в интернет с полезни статии за готварството и друга подобна тематика. Влогът обаче има минимални такси за домейн и хостинг и това лице е сложи...

Отписване на ДМА

В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество „Орфей“ ООД внася апортна вноска в дружество „Спартак" ООД - активи, както следва: сгради (апартамент) за 360 000 лв. с набрано изхабяване 144 000 лв. и машини за 100 000 лв. и...

Отчитане на разходи

В бр. 11 от 2018 г. в. „Седмичен законник“ Султана Българенска, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" през 2016 г. Въз връзка с тов...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност под формата на физическо лице

В бр. 11 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса: Земеделски производител, който е регистриран по ЕГН и се облага като ЕТ, има ли право на преотстъпен данък? Според автора въпросът с преотстъпването на данък по реда на ч...

Първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се извършва първоначална оценка на дългосрочните инвестиции в акции/дялове? В приложимите счетоводни стандарти няма изрични насоки за първоначалната оценка на дългосроч...

Първоначално класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

В бр. 5 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е приет подход за разсрочване на...

Ред за придобиване и ползване на автомобил, закупен от физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС

В бр. 4 от 2018 г. на сп. „Български законник“ иляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При покупка на лек автомобил със статут 1 от частно лице има ли ограничения при регистрация по ЗДДС и ползване и ако има, какви са те? Какви са условията за придобиване и ползван...

Ред за установяване задължение за дежурство

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Служител на 5-дневна работна седмица и ненормиран работен ден, дежури един ден в месеца в събота или неделя. Този ден се компенсира с почивен ден в следващата седм...

Удръжки от трудовото възнаграждение при прекратен трудов договор

В бр. 8 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Нина Манолова, адвокат, отговаря на въпроса: През 2017 г. работех като касиер в общинска болница. През това време на основание чл. 222, ал. 3, от КТ начислих на наша служителка обезщетение, което включваше основната заплата, добавка за...

№ 3-369 от 15.02.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на чл. 118, ал. 10 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с подаване на данни за доставка на течни горива в обект с електронна система с фискална памет (ЕСФП)

Според изложеното в запитването, дружеството разполага със собствен транспорт за превоз на гориво. Освен това притежава и два обекта с ЕСФП. При закупуване на гориво поради невъзможност за разтоварването му, в деня на покупката, същото се оставя в камиона повече от 24 часа. Във в...

Справочник

Изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, засягащи реда и условията за сключване на договори за ползване на земеделските земи

Министерство на земеделието и горите В бр. 42 от 2018 г. на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Основните изменения засягат реда и условията за сключване на договори за ползване на земеделските земи. Договор за н...

Надзорният съвет на НЗОК актуализира изисквания при издаване на протоколи, които осигуряват достъп до иновативна терапия и премахват административни пречки пред пациентите

Национална здравноосигурителна каса Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди (Решение № РД-НС-04-28 от 03.05.2018 г.) изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни диагнози, включени в Списъка на заболяванията на...

Справочна информация бр. 10/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 май 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Министерство на земеделието и горите В Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН) стартира прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Тя е част от мярка 8 „Ин...