НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
Бюлетин
Бр. 164, Ноември 2021 г.

zakonnik.bg | ekspertis.bg | nastolnik.bg

Избрано от сп. Български законник
Безплатен достъп:

Срок на договор за управление и контрол Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Имаме новообразувано дружество ООД с двама управители, които могат да действат само заедно. Един от управителите искаме да упражнява дейност по договор за управление, но срокът на действие по този договор да е три месеца. На какво правно основание можем да подпишем договора за управление с фиксиран срок?…
Атрактивни оферти
Уникални намаления на счетоводен и търговски софтуер на Microinvest BLACK DAYS!
За поредна година Microinvest ще предложи реални намаления за счетоводен и търговски софтуер. Тази година промоционалната кампания ще продължи цели четири дни, като отстъпките ще са до – 60%! Очакват Ви много изненадващи оферти за нови и настоящи клиенти на софтуерните решения.

Стартираме точно в 09:00 ч. на 26 ноември 2021 г.

Не пропускайте да посетите www.microinvest.net и да се възползвате от нашите предложения!
Избрано от в. Седмичен законник
Безплатен достъп:

Изискуемост на задължения по ЗДДС, определени с обжалван ревизионен акт Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Въпросът е актуален при наличието на висящо публично производство за събиране на задължения по ЗДДС, определени с ревизионен акт и потвърдени след обжалване с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС). При данъчна ревизия на регистрирано за целите на ДДС еднолично ООД са установени нарушения, за които на дружеството са определени допълнителни задължения по ЗДДС. Издаденият ревизионен доклад и ревизионен акт са обжалвани по административен и съдебен ред, като производството е приключило с влязло в сила съдебно решение на ВАС, потвърдило задълженията. В тази връзка е поставен въпрос: на коя дата става изискуемо публичното вземане за ДДС?…
Сделки с недвижими имоти Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Група от осем физически лица притежава парцел с право на строеж. Наемат строителна фирма, която да построи жилищна сграда на този парцел. С нотариално заверено пълномощно упълномощават едно от лицата да ги представлява пред институциите и да ПОДПИШЕ договора със строителя. Строителството ще се извършва на етапи и за всеки етап строителят ще издава фактура към упълномощеното лице. За целта упълномощеното лице открива сметка на СВОЕ ИМЕ, в която останалите физически лица превеждат своя дял. От тази сметка се плащат и фактурите, издадени от строителя (регистриран по ЗДДС). В хода на строителството затруднените финансово физически лица ще продават част от полагащите им се апартаменти с предварителен договор. Какви задължения и по кои закони имат: 1. Упълномощеното лице. 2. Останалите физически лица?…
Избрано от в. Главен счетоводител
Безплатен достъп:

Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и осигурителното законодателство НАП, № 20-28-276 от 24.09.2021 г
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, в което се отправят въпроси относно прилагане на ЗДДФЛ, ЗМДТ и осигурителното законодателство, изразявам следното становище: Изложили сте следната фактическа обстановка: Като физическо лице извършвате дейност – туристически услуги, като отдавате стаи/апартамент/къща за гости, чрез онлайн платформа. Имотът е съпружеска имуществена общност (СИО). Вие сте самоосигуряващо се лице, подавате годишна данъчна декларация и правите годишно изравняване на осигурителния доход. Съпругът Ви е осигурен на максималния месечен осигурителeн доход. Задавате въпроса: Следва ли в справката за окончателния размер на осигурителния доход да посочите ½ от придобития доход от извършваната дейност?…
Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ НАП, № 20-21-13 от 03.08.2021 г.
В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството, което не е регистрирано по ЗДДС предстои да извърши инвестиция – строителство на „Дом за стари хора“, обзавеждане и оборудване. Фирмата ще се регистрира по Закона за социалните услуги и ще извършва социални услуги. През 2019 г. и 2020 г. дружеството не е извършвало дейност и не е подавало ГДД. Кодът по НКИД е социални услуги. Поставени са следните въпроси: 1. Дружеството може ли да се регистрира доброволно по ЗДДС и да ползва данъчен кредит при извършване на инвестицията? 2. Следва ли, след регистрацията на дружеството по Закона за социални услуги да възстанови изцяло ползвания данъчен кредит?…
Годишен счетоден семинар - 2022
18 януари 2022 г. - от 09:00 до 18:00 часа - Участие на място и видеозапис
• Валентина ВАСИЛЕВА - Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
• Бойко КОСТОВ - Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
• Аспасия ПЕТКОВА - Експерт по социално осигуряване
• Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - Актуални проблеми на трудовото законодателство

 

сп. Български законник Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Седмичен законник  Абонамент
Абонаментен достъп:
в. Главен счетоводител  Абонамент
Абонаментен достъп:
 
Експертис  Абонамент
Абонаментен достъп: