Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г....

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г.,...

Коментар на експерта

Осигуряване на лица, които не упражняват дейност по трудово или служебно правоотношение

Галина НИКОЛОВА – юрист Настоящият материал има за цел да запознае читателите със случаите, при които може да бъде провеждано осигуряване, без да е налице трудово или служебно правоотношение. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за...

Промени от 01.01.2013 г. в реда за подаване на данни в НАП за осигурените и самоосигуряващите се лица

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите са длъжни съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО периодично да представят в съответната компетентна териториална дирекция на НАП д...

Промени от 1 януари 2013 г. във връзка с изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на малко дете и при безработица

Промени в изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете Основните промени, свързани с изплащането на посочените обезщетения, които касаят лицата и осигурителите, са направени...

Разпределяне на дивидент в натура – счетоводни и данъчни проблеми

На страниците на списание „Български законник” ще откриете редица компетентни становища, посветени на принципите на данъчното облагане на разпределянето на дивидент в полза на собствениците на капитала на дружествата. В настоящия материал няма да дав...

Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества за ефективно изпълнение на работа...

Въпроси и отговори от практиката

Зачитане на трудов стаж във връзка с определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Въпрос: В лечебно заведение в сектор кухня двама от работниците са прехвърлени на щат към кухнята на община К. с решение на общинския съвет. Лицата са освободени по чл. 325 от КТ от лечебното заведение и подават документи за назначаване в община К. П...

Минимална месечна работна заплата

Въпрос: Работя в системата на МВР – работник кухня. Основната ми заплата за длъжността е 240 лева. Правилно ли е това? Законно ли е в България да има основна заплата по-ниска от установената със закон минимална такава за пълно - 8 часа - работно врем...

Надвнесен авансов данък

Въпрос: През 2009 г. фирма се оказва с 4100 лв. надвнесен авансов данък. Поради наличие на загуба през 2010 г., приспадната през 2011 г., фирмата не успява да приспадне авансовия данък (само около 1000 лв.). Какво става при новия режим на облагане с ...

Начисляване и облагане на дивиденти

Въпрос: Главен счетоводител работи в кооперация, която членува в КС и ЦКС. Предстои им годишно събрание, на което ще бъде взето решение за разпределение на дивидент. Ако събранието вземе решение дивидентът, който ще се начисли, да се капитализира, т....

Начисляване на допълнително възнаграждение за нощен труд

Въпрос: Фирма, която е с работно време от 8,00 ч. до 24,00 ч., има работници на две смени - първа от 8,00 до 16,00 ч. и втора от 16,00 до 24,00 ч. От РИТ искат да бъде начислен нощен труд за времето от 22,00 ч. до 24,00 ч. По КТ - чл. 140а и 141 опре...

Облагане на авансови плащания

Въпрос: Получена фактура, издадена на 15.06.2012 г. с основание „авансово плащане за материали“, издадена от Германия с DE VAT номер на българска фирма с BG номер. Как следва да се въведе в дневниците по ЗДДС тази фактура за аванс? Какво следва да се...

Облагане на доставки в сферата на строителството, осъществявани на територията на друга държава членка

Въпрос: Българска строителна фирма, регистрирана по ЗДДС в България, сключва договор (за командироване на персонал по чл. 121, ал. 3 от КТ) с белгийска фирма, регистрирана по ДДС в Белгия. Българската фирма ще издава фактура на белгийската фирма за у...

Облагане с ДДС върху маржа на туристическа услуга, съдържаща конен поход

Въпрос: Българска фирма, която е туроператор, има собствен хотел и конна база. Има сключен договор с френски туроператор за туристическа услуга конен поход. Групата тръгва от хотела организирано с коне и храна, като по време на маршрута се настаняват...

Отписване на неплатени задължения за лихви

Въпрос: В дружество с ограничена отговорност са начислени, но поради липса на парични средства не са изплатени лихви, представляващи доход на местно физическо лице. В годината на начисляване в данъчната декларация е увеличен финансовият резултат по р...

Отписване на счетоводно бракувани стоки

Въпрос: Как се отписват счетоводно бракувани стоки по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗДДС във вр. с чл. 79, ал. 3 от ЗДДС? Кое е специфично в протокола за отписване и какви задължения имаме във връзка със ЗДДС и ЗКПО? Отговор: Счетоводно бракуваните стоки с...

Отпуск поради временна нетрудоспособност

Въпрос: Лице, назначено по трудов договор, излиза в неплатен отпуск. По време на неплатения отпуск се разболява и излиза в болнични. Прекъсва ли се в този случай неплатеният отпуск? Отговор: Отпускът поради временна неработоспособност се разпорежда ...

Отчитане на разходи за подобрение на нает актив

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел, което не извършва стопанска дейност, използва в дейността си наети активи (офис помещения). През 2012 г. е извършило спешни основни ремонти на някои от наетите офиси, което включва ремонт на покрив, подмяна ...

Право на отпуск по договор за управление и контрол

Въпрос: Има ли право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск управител по договор за управление и контрол? Отговор: Договорът за управление и контрол на търговско дружество не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда. Такъв договор не пора...

Продажба на стоки на консигнация

Въпрос: Фирма търгува със златна и сребърна бижутерия, освен собствена стока продава и стоки на консигнация. Счетоводните записвания на стоките на консигнация са следните: 1. Получената стока е с фактура, в която е записано аванс за изработка на зла...

Работни места за трудоустроени лица

Въпрос: Трябва ли фирма с 80 души персонал да има места за трудоустроени лица според промени в КТ? Отговор: Промени на Кодекса на труда нямат отношение към броя на определените за трудоустрояване работни места. В съответствие с чл. 315 от КТ всеки ...

Стопански операции, отразяващи извършването на разходи, отчитане на приходи, придобиване на активи и други при извършване на стопанска дейност в чуждата държава

Въпрос: Получени са фактури за продажби, които българска фирма с BG номер по ДДС е издавала на фирма от Англия, и то без да начислява ДДС по искане на английските клиенти, които твърдят, че тези услуги не са облагаеми по ДДС, защото българската фирма...

Третиране на мостри

Въпрос: Фирма извършва дейност като посредник при сделки (покупко-продажба) с инвестиционни диаманти. Фирмата е регистрирана по ЗДДС. В качеството си на посредник е закупила мостри на стойност 5800 лв. без ДДС. За мострите е получила от възложителя п...

Форма и ред за уреждане на трудови отношения след смъртта на собственик на ЕТ и ЕООД

Въпрос: Починал е внезапно собственик на ЕТ и ЕООД. И двете фирми са регистрирани по ДДС и имат нает персонал по трудов договор. Има няколко наети магазина, в които се продават внасяните части втора употреба за автомобили. Починалият има съпруга и дв...

Писма и указания

№ 26-Б-178 от 07.04.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупко-продажба на поземлен имот с договор за финансов лизинг, в който е предвидено прехвърляне на собствеността след изплащане на лизинговите вноски, като преди прехвърляне на собствеността статутът на имота се е променил на урегулиран поземлен имот (УПИ)

В запитването ви, препратено в ЦУ на Националната агенция за приходите (НАП), е поставено запитване относно данъчното третиране по ЗДДС на покупко-продажбата на поземлен имот с договор за финансов лизинг, в който е предвидено прехвърляне на собствено...

№ 94-М-390 от 27.09.2012 г. ОТНОСНО: Облагане на организатори на хазартни игри от разстояние и възникване за същите на място на стопанска дейност в Република България

В свое запитване, постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. 94-М-390/18.07.2012 г., както и допълнение към същото, заведено с вх. № 94-М-390/02.08.2012 г., вие посочвате, че с измененията в Закона за хазарта (ЗХ), ...

Решения на съдилища

Решение № 1139 от 24.01.2013 г. по адм. дело № 7634/2012 г.

Предмет на спора е коригиран размер на данъчна загуба за 2007 г. и 2009 г., както и допълнително установени задължения за корпоративен данък за 2006 г. и 2008 г. ведно с лихви за забава. Съгласно чл. 160, ал. 2 от ДОПК съдът следва да реши спора по ...

Решение № 1246 от от 25.01.2013 г. по адм. дело № 2087/2012 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на недължимо внесен данък върху добавената стойност и начислена лихва за забава. Съгласно чл. 133, ал. 1 от ДОПК задължение за данъци, определено с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по с...

Решение № 1258 от 25.01.2013 г. по адм. дело № 5561/2012 г.

Предмет на спора е корпоративен данък за 2008 г., данък при източника по чл. 195, ал. 1 от ЗКПО за 2008 г. и 2009 г., осигурителни вноски за ДОО, осигурителни вноски за ДЗПО и осигурителни вноски за ЗО, всички с лихви. След като за изплащане на цеди...

Решение № 1277 от 28.01.2013 г. по адм. дело № 8901/2012 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди октомври - декември 2009 г., януари - април 2010 г. и определена лихва за забава по документирани с фактури доставки. Липсата на част от реквизитите по някои сток...

Решение № 1278 от 28.01.2013 г. по адм. дело № 7457/2012 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за периода 2007 г. – 2009 г. ведно със съответните лихви в резултат на преобразуване на декларирания от лицето финансов резултат със суми, отчетени като разходи за стопанска...

Решение № 1280 от 28.01.2013 г. по адм. дело № 7505/2012 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. ведно с прилежащите лихви. Съгласно чл. 3 от ЗОДФЛ (отм.) облагаем е общият годишен доход, а съгласно чл. 35 от същия закон сумата на данъка за данъчната година с...

Решение № 1360 от 29.01.2013 г. по адм. дело № 6181/2012 г.

Предмет на спора е относно отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по две фактури с предмет СМР и по фактура с предмет услуга по договор и протокол ведно с начислени лихви за забава. Договорите за управление...

Решение № 1402 от 30.01.2013 г. по адм. дело № 5435/2012 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит. Неприложима е разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, третираща данъчната основа на облагаемите доставки в случаите, когато се заплащат лихви и неустойки с обезщетителен характер. По силата на чл. 92, ал. 1 ...

Решение № 1541 от 01.02.2013 г. по адм. дело № 12526/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди: 01.12.2007 г. – 31.12.2007 г.; 01.04.2008 г. – 31.10.2008 г.; 01.06.2009 г. – 30.06.2009 г.; 01.11.2009 г. – 30.11.2009 г. ведно с лихви за забава и задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ з...

Решение № 1625 от 04.02.2013 г. по адм. дело № 5488/2012 г.

Предмет на спора е установен ДДС за внасяне вместо декларирания ДДС за този период за възстановяване. За да се изменят задълженията, респ. правата, признати с процесния ДАПВ, е било необходимо да се спази процедурата по чл. 133 и сл. от ДОПК. Запове...

Решение № 2 от 09.07.2012 г. по т.д. № 154/2011 г., ТК, II т.о. на ВКС

Прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец по реда на чл. 15 ТЗ следва да се счита за нарушение на възпроизведената в сключения договор между Държавен фонд „Земеделие“ и едноличния търговец забрана по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 14 от...

Решение № 68 от 09.07.2012 г. по т.д. № 450/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

Недопустимо е кумулирането на неустойка за забава за неизпълнение на парично задължение с обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД в размер на законната лихва за същото неизпълнение. Чл. 290 ГПК Чл. 9 ЗЗД Чл. 81, ал. 2 ЗЗД Чл. 82 ЗЗД Чл. 86, ал. 1 ЗЗД Чл. 9...

Решение № 81 от 09.07.2012 г. по т.д. № 940/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

При преобразуване чрез отделяне правоприемството е частно и настъпва по силата на закона със завършване на фактическия състав на преобразуването, т.е. с вписването му в търговския регистър. При отделянето неразпределеното имущество остава за преобраз...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 9 от 2013 г. до бр. 18 от 2013 г.

ДВ, бр. 9 от 01.02.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до ...