Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомв...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

В сила от 01.01.2006 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 февруар...

Коментар на експерта

Осигуряване на лица, които не упражняват дейност по трудово или служебно правоотношение

Галина НИКОЛОВА – юрист Настоящият материал има за цел да запознае читателите със случаите, при които може да бъде провеждано осигуряване, без да е налице трудово или служебно правоотношение. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) ли...

Промени от 01.01.2013 г. в реда за подаване на данни в НАП за осигурените и самоосигуряващите се лица

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите са длъжни съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО периодично да представят в съответната компетентна териториална дирекция на НАП данни. Съдържанието, сроковете,...

Промени от 1 януари 2013 г. във връзка с изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на малко дете и при безработица

Промени в изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете Основните промени, свързани с изплащането на посочените обезщетения, които касаят лицата и осигурителите, са направени в Кодекса за социално осигуря...

Разпределяне на дивидент в натура – счетоводни и данъчни проблеми

На страниците на списание „Български законник” ще откриете редица компетентни становища, посветени на принципите на данъчното облагане на разпределянето на дивидент в полза на собствениците на капитала на дружествата. В настоящия материал няма да даваме дефиниции на понятието див...

Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Това основание за уволнени...

Въпроси и отговори от практиката

Зачитане на трудов стаж във връзка с определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Въпрос: В лечебно заведение в сектор кухня двама от работниците са прехвърлени на щат към кухнята на община К. с решение на общинския съвет. Лицата са освободени по чл. 325 от КТ от лечебното заведение и подават документи за назначаване в община К. При определяне продължителностт...

Минимална месечна работна заплата

Въпрос: Работя в системата на МВР – работник кухня. Основната ми заплата за длъжността е 240 лева. Правилно ли е това? Законно ли е в България да има основна заплата по-ниска от установената със закон минимална такава за пълно - 8 часа - работно време? Отговор: По силата на чл. ...

Надвнесен авансов данък

Въпрос: През 2009 г. фирма се оказва с 4100 лв. надвнесен авансов данък. Поради наличие на загуба през 2010 г., приспадната през 2011 г., фирмата не успява да приспадне авансовия данък (само около 1000 лв.). Какво става при новия режим на облагане с останалите 3100 лв. през тази ...

Начисляване и облагане на дивиденти

Въпрос: Главен счетоводител работи в кооперация, която членува в КС и ЦКС. Предстои им годишно събрание, на което ще бъде взето решение за разпределение на дивидент. Ако събранието вземе решение дивидентът, който ще се начисли, да се капитализира, т.е с тази сума ще се увеличи ка...

Начисляване на допълнително възнаграждение за нощен труд

Въпрос: Фирма, която е с работно време от 8,00 ч. до 24,00 ч., има работници на две смени - първа от 8,00 до 16,00 ч. и втора от 16,00 до 24,00 ч. От РИТ искат да бъде начислен нощен труд за времето от 22,00 ч. до 24,00 ч. По КТ - чл. 140а и 141 определя като нощен труд този, при...

Облагане на авансови плащания

Въпрос: Получена фактура, издадена на 15.06.2012 г. с основание „авансово плащане за материали“, издадена от Германия с DE VAT номер на българска фирма с BG номер. Как следва да се въведе в дневниците по ЗДДС тази фактура за аванс? Какво следва да се направи, след като материалит...

Облагане на доставки в сферата на строителството, осъществявани на територията на друга държава членка

Въпрос: Българска строителна фирма, регистрирана по ЗДДС в България, сключва договор (за командироване на персонал по чл. 121, ал. 3 от КТ) с белгийска фирма, регистрирана по ДДС в Белгия. Българската фирма ще издава фактура на белгийската фирма за уговорената месечна сума за въз...

Облагане с ДДС върху маржа на туристическа услуга, съдържаща конен поход

Въпрос: Българска фирма, която е туроператор, има собствен хотел и конна база. Има сключен договор с френски туроператор за туристическа услуга конен поход. Групата тръгва от хотела организирано с коне и храна, като по време на маршрута се настаняват и в други хотели. На френския...

Отписване на неплатени задължения за лихви

Въпрос: В дружество с ограничена отговорност са начислени, но поради липса на парични средства не са изплатени лихви, представляващи доход на местно физическо лице. В годината на начисляване в данъчната декларация е увеличен финансовият резултат по реда на чл. 42 от ЗКПО. Начисл...

Отписване на счетоводно бракувани стоки

Въпрос: Как се отписват счетоводно бракувани стоки по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗДДС във вр. с чл. 79, ал. 3 от ЗДДС? Кое е специфично в протокола за отписване и какви задължения имаме във връзка със ЗДДС и ЗКПО? Отговор: Счетоводно бракуваните стоки се отписват със следните операц...

Отпуск поради временна нетрудоспособност

Въпрос: Лице, назначено по трудов договор, излиза в неплатен отпуск. По време на неплатения отпуск се разболява и излиза в болнични. Прекъсва ли се в този случай неплатеният отпуск? Отговор: Отпускът поради временна неработоспособност се разпорежда не от работодателя, а от съотв...

Отчитане на разходи за подобрение на нает актив

Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел, което не извършва стопанска дейност, използва в дейността си наети активи (офис помещения). През 2012 г. е извършило спешни основни ремонти на някои от наетите офиси, което включва ремонт на покрив, подмяна на дограма, подмяна на настилк...

Право на отпуск по договор за управление и контрол

Въпрос: Има ли право на платен годишен отпуск и неплатен отпуск управител по договор за управление и контрол? Отговор: Договорът за управление и контрол на търговско дружество не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда. Такъв договор не поражда трудови правоотношения, по...

Продажба на стоки на консигнация

Въпрос: Фирма търгува със златна и сребърна бижутерия, освен собствена стока продава и стоки на консигнация. Счетоводните записвания на стоките на консигнация са следните: 1. Получената стока е с фактура, в която е записано аванс за изработка на златна бижутерия и тя се завежда ...

Работни места за трудоустроени лица

Въпрос: Трябва ли фирма с 80 души персонал да има места за трудоустроени лица според промени в КТ? Отговор: Промени на Кодекса на труда нямат отношение към броя на определените за трудоустрояване работни места. В съответствие с чл. 315 от КТ всеки работодател с численост на пер...

Стопански операции, отразяващи извършването на разходи, отчитане на приходи, придобиване на активи и други при извършване на стопанска дейност в чуждата държава

Въпрос: Получени са фактури за продажби, които българска фирма с BG номер по ДДС е издавала на фирма от Англия, и то без да начислява ДДС по искане на английските клиенти, които твърдят, че тези услуги не са облагаеми по ДДС, защото българската фирма има камиони, които физически ...

Третиране на мостри

Въпрос: Фирма извършва дейност като посредник при сделки (покупко-продажба) с инвестиционни диаманти. Фирмата е регистрирана по ЗДДС. В качеството си на посредник е закупила мостри на стойност 5800 лв. без ДДС. За мострите е получила от възложителя по договора за посредничество ф...

Форма и ред за уреждане на трудови отношения след смъртта на собственик на ЕТ и ЕООД

Въпрос: Починал е внезапно собственик на ЕТ и ЕООД. И двете фирми са регистрирани по ДДС и имат нает персонал по трудов договор. Има няколко наети магазина, в които се продават внасяните части втора употреба за автомобили. Починалият има съпруга и две непълнолетни деца. Ще бъде н...

Писма и указания

№ 26-Б-178 от 07.04.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупко-продажба на поземлен имот с договор за финансов лизинг, в който е предвидено прехвърляне на собствеността след изплащане на лизинговите вноски, като преди прехвърляне на собствеността статутът на имота се е променил на урегулиран поземлен имот (УПИ)

В запитването ви, препратено в ЦУ на Националната агенция за приходите (НАП), е поставено запитване относно данъчното третиране по ЗДДС на покупко-продажбата на поземлен имот с договор за финансов лизинг, в който е предвидено прехвърляне на собствеността след изплащане на лизинго...

№ 94-М-390 от 27.09.2012 г. ОТНОСНО: Облагане на организатори на хазартни игри от разстояние и възникване за същите на място на стопанска дейност в Република България

В свое запитване, постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. 94-М-390/18.07.2012 г., както и допълнение към същото, заведено с вх. № 94-М-390/02.08.2012 г., вие посочвате, че с измененията в Закона за хазарта (ЗХ), в сила от 01.07.2012 г., за пъ...

Решения на съдилища

Решение № 1139 от 24.01.2013 г. по адм. дело № 7634/2012 г.

Предмет на спора е коригиран размер на данъчна загуба за 2007 г. и 2009 г., както и допълнително установени задължения за корпоративен данък за 2006 г. и 2008 г. ведно с лихви за забава. Съгласно чл. 160, ал. 2 от ДОПК съдът следва да реши спора по същество досежно наличието на ...

Решение № 1246 от от 25.01.2013 г. по адм. дело № 2087/2012 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на недължимо внесен данък върху добавената стойност и начислена лихва за забава. Съгласно чл. 133, ал. 1 от ДОПК задължение за данъци, определено с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред, може да бъде измен...

Решение № 1258 от 25.01.2013 г. по адм. дело № 5561/2012 г.

Предмет на спора е корпоративен данък за 2008 г., данък при източника по чл. 195, ал. 1 от ЗКПО за 2008 г. и 2009 г., осигурителни вноски за ДОО, осигурителни вноски за ДЗПО и осигурителни вноски за ЗО, всички с лихви. След като за изплащане на цедираното вземане са направени др...

Решение № 1277 от 28.01.2013 г. по адм. дело № 8901/2012 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди октомври - декември 2009 г., януари - април 2010 г. и определена лихва за забава по документирани с фактури доставки. Липсата на част от реквизитите по някои стокови разписки и пътни листове н...

Решение № 1278 от 28.01.2013 г. по адм. дело № 7457/2012 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за периода 2007 г. – 2009 г. ведно със съответните лихви в резултат на преобразуване на декларирания от лицето финансов резултат със суми, отчетени като разходи за стопанска дейност, представляващи разхо...

Решение № 1280 от 28.01.2013 г. по адм. дело № 7505/2012 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. ведно с прилежащите лихви. Съгласно чл. 3 от ЗОДФЛ (отм.) облагаем е общият годишен доход, а съгласно чл. 35 от същия закон сумата на данъка за данъчната година се определя на базата на годишн...

Решение № 1360 от 29.01.2013 г. по адм. дело № 6181/2012 г.

Предмет на спора е относно отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по две фактури с предмет СМР и по фактура с предмет услуга по договор и протокол ведно с начислени лихви за забава. Договорите за управление, сключени между едноличния со...

Решение № 1402 от 30.01.2013 г. по адм. дело № 5435/2012 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит. Неприложима е разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, третираща данъчната основа на облагаемите доставки в случаите, когато се заплащат лихви и неустойки с обезщетителен характер. По силата на чл. 92, ал. 1 от Закона за задълженията и до...

Решение № 1541 от 01.02.2013 г. по адм. дело № 12526/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди: 01.12.2007 г. – 31.12.2007 г.; 01.04.2008 г. – 31.10.2008 г.; 01.06.2009 г. – 30.06.2009 г.; 01.11.2009 г. – 30.11.2009 г. ведно с лихви за забава и задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за данъчен период 01.01.2007 г....

Решение № 1625 от 04.02.2013 г. по адм. дело № 5488/2012 г.

Предмет на спора е установен ДДС за внасяне вместо декларирания ДДС за този период за възстановяване. За да се изменят задълженията, респ. правата, признати с процесния ДАПВ, е било необходимо да се спази процедурата по чл. 133 и сл. от ДОПК. Заповедта за възлагане на такава рев...

Решение № 2 от 09.07.2012 г. по т.д. № 154/2011 г., ТК, II т.о. на ВКС

Прехвърлянето на предприятието на едноличния търговец по реда на чл. 15 ТЗ следва да се счита за нарушение на възпроизведената в сключения договор между Държавен фонд „Земеделие“ и едноличния търговец забрана по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 14 от 18.05.2001 г. на МЗГ за прода...

Решение № 68 от 09.07.2012 г. по т.д. № 450/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

Недопустимо е кумулирането на неустойка за забава за неизпълнение на парично задължение с обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД в размер на законната лихва за същото неизпълнение. Чл. 290 ГПК Чл. 9 ЗЗД Чл. 81, ал. 2 ЗЗД Чл. 82 ЗЗД Чл. 86, ал. 1 ЗЗД Чл. 92, ал. 1 ЗЗД Чл. 309 ТЗ Про...

Решение № 81 от 09.07.2012 г. по т.д. № 940/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

При преобразуване чрез отделяне правоприемството е частно и настъпва по силата на закона със завършване на фактическия състав на преобразуването, т.е. с вписването му в търговския регистър. При отделянето неразпределеното имущество остава за преобразуващото се дружество. Чл. 290...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 9 от 2013 г. до бр. 18 от 2013 г.

ДВ, бр. 9 от 01.02.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за ...