НАЧАЛО > АРХИВ НА БЮЛЕТИНА > БРОЙ НА БЮЛЕТИНА
 
БЮЛЕТИН

бр. 91
Февруари 2015 г.
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

АРХИВ НА БЮЛЕТИНА
 
 

Новият Настолник на счетоводителя 2015
Излиза от печат през март 2015 г.

Вижте повече

Поръчайте тук
 
     
 
Избрано от сп. "Български законник" - безплатна статия
 
     
  Право на приспадане на данъчен кредит при придобиване на лек автомобил

 
  Отговаря: Христо ДОСЕВд.е.с.

 
  Въпрос: Дружество е купило лек автомобил, на който не е ползван данъчен кредит. При продажба на автомобила начислява ли се ДДС...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Седмичен законник - безплатна статия
 
     
  Обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение

 
  Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

 
  Служебно правоотношение се прекратява на основание чл. 107а от ЗДСл след 12 години служебен стаж и придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст...

 
  към пълния текст...  
     
  Префактуриране на разходи за ремонт от ЮЛНЦ, регистрирано по ЗДДС на основание чл. 99, ал. 1

 
  Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

 
  Регистрирано по ЗДДС на основание чл. 99, ал. 1 (за ВОП на МПС) юридическо лице с нестопанска цел, неизвършващо никаква стопанска дейност, прави ремонт на нает офис...

 
  към пълния текст...  
     
 
Избрано от в. Главен счетоводител - безплатна статия
 
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ М-24-31-43 от 17.12.2014 г.


 
 
 
  Относно: Поставени въпроси по приложението на чл. 121а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)...

 
  към пълния текст...  
     
  Република България
Национална агенция за приходите
№ 3-2973 от 29.12.2014 г.


 
 
 
  Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)...

 
  към пълния текст...  
     
 

София, 1000
пл. "Райко Даскалов" № 1 вх. Б, ет. 3
тел.: 98 98 200, 986 40 40


ekspertis.bg | zakonnik.bg

Ако не желаете да получавате
съобщения от нас, моля,
отговорете на този имейл
със Subject: Delete.
 
 
     
 
 
     
 
сп. Български законник
бр.
2, февруари 2015 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 16 - 22 февруари 2015 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 9 - 15 февруари 2015 г.
 
  платен достъп  
   
     
 
Експертис
ДВ, бр. 14, 20 февруари 2015 г.
 
  платен достъп