Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 8, Август 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2015 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 32...

Коментар на експерта

Последните по-съществени промени в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.

В бр. 41 на „Държавен вестник“ от 5 юни 2015 г. бе обнародван Закон за допълнение на ЗДДС (ЗДЗДДС), който влезе в сила от 9 юни 2015 г. Той е приет във връзка с преустановено финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) на направени от общините разходи за да...

Промени в Кодекса на труда, в сила от 17.07.2015 г.

В ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който е в сила от датата на публикуването, т.е. от 17.07.2015 г. В чл. 3 са добавени две алинеи, уточняващи тристранното сътрудничество. Държавата осъществява регулиране на трудовите ...

Работа без трудов договор – последици

Работата без трудов договор има сериозни последици за държавния бюджет, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски. Тя оказва отрицателно въздействие върху заетостта, производителността и условията на труд, както и върху развиването на умения...

Въпроси и отговори от практиката

Безвъзмездна доставка в полза на трето лице

Въпрос: От фирмата организираме игра със задаване на въпрос на фейсбук страницата ни. Всеки, отговорил на въпроса, има право да участва в томбола с награда ски уикенд за цялото семейство на печелившия. Фирмата ни заплаща сумата директно на хотела, като оттам ни издават фактура. Т...

Деклариране на доходи от лихви

Въпрос: Местно физическо лице има банкова сметка в Гърция, като в началото на м. юни 2015 г. договорът е прекратен и авоарите по банковата сметка са изтеглени. В тази връзка банката е начислила и изплатила на лицето дължимите лихви. Какви са задълженията на физическото лице за по...

Деклариране на непогасени парични заеми, получени преди повече от 5 години

Въпрос: Физическо лице има непогасени заеми към юридическо лице, получени преди повече от 5 години. За тези остатъци - над 40 000 лв., има ли изискване да бъдат някъде декларирани? Отговор: На основание чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица...

Доставки на електронни услуги

Въпрос: Фирмата ни е българска, регистрирана е по ЗДДС и желаем да работим с фирма посредник от Австралия, която ще ни осигурява клиенти, на които ние ще извършваме електронни услуги. Фирмата посредник ще получава от клиента парите и ще ни изпраща 70% от тях на PayPal, който ще б...

Доходи от продажба на интернет домейн

Въпрос: Какво представлява „движимо имущество” по смисъла на ЗДДФЛ - чл. 13, ал. 2? По смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 „акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи” са движимо имущество. Това означава ли, че и права върху интелектуална с...

Местоизпълнение на доставки на стоки

Въпрос: Продаваме стоки от Турция на клиент в САЩ. Стоките никога не преминават на територията на България, а пътуват директно между доставчика и клиента. Какво е третирането по ЗДДС на доставките и на продажбите? Отговор: Предвид недостатъчно ясно формулираните фактологични обс...

Нормативно признати разходи за лица, извършващи патентни дейности

Въпрос: За самоосигуряващо се лице на свободна професия по патент признават ли се някакви разходи? Доколкото сме запознати – тези, които не са по патент, са с 25% нормативно признати разходи. Дейността е в сферата на автоуслугите. И ако се признават някакви разходи, от какво есте...

Облагане с ДДС чрез издаването на протокол на основание чл. 117, ал. 1 от ЗДДС

Въпрос: Получавам услуга - достъп до софтуер - от швейцарска компания, която на фактурата си посочва само швейцарски VAT номер. Трябва ли да издавам протоколи по чл. 117 от ЗДДС и трябва ли те да бъдат включени в дневниците за покупки и продажби по ЗДДС? Отговор: За облагането с...

Основание за неначисляване на данък при освободена доставка

Въпрос: Ние сме дружество, регистрирано по ЗДДС в България. Възнамеряваме да закупим стока от Австрия от австрийско дружество, регистрирано по ЗДДС там. Закупената стока ще транспортираме и продадем отново в Австрия, без да влиза в България, на друго австрийско дружество, регистр...

Разходи за обучение за съдружник във фирма

Въпрос: Съдружник във фирма се записва за обучение във ВУЗ - задочна форма на обучение. Специалността, по която ще се обучава, е във връзка с основната дейност на фирмата. Съдружникът работи във фирмата и се осигурява като самоосигуряващо се лице. Таксата за обучение ще се призна...

Фактуриране на авансови плащания

Въпрос: Българска фирма, която се занимава с проучване на пазара, рекламиране и набиране на доставчици и производители за директен износ (от производителите) към САЩ, е регистрирана по ДДС. Управителят на фирмата е и управител на американската фирма, която финансира дейността на ...

Решения на съдилища

Решение № 6353 от 01.06.2015 г. по адм. дело № 8113/2014 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕТ, на основание чл. 65, ал. 4, т. 3 от ЗДДС (отм.). Правното основание за отказ е нормата на чл. 65, ал. 4, т. 3 от ЗДДС (отм.), а не т. 4, както е прието в РА. По спорните доставки на и...

Решение № 6425 от 02.06.2015 г. по адм. дело № 9015/2014 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури на няколко ЕООД за периоди октомври – декември 2007 г., февруари, август – декември 2008 г., януари, март и август 2009 г. За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, следва да е налице осъщ...

Решение № 6532 от 03.06.2015 г. по адм. дело № 8496/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. – главница и лихви. При определяне на данъчната основа за облагане с данък върху доходите на физическите лица в хода на ревизия, провеждана по общия ред, органите по приходите следва да се съобразят единстве...

Решение № 6595 от 04.06.2015 г. по адм. дело № 9411/2014 г.

Предмет на спора е ползване на данъчно облекчение за доходи от консултантски услуги, начислени и изплатени от АД въз основа на сключен договор от 16.12.2009 г. Предпоставките за прилагане на СИДДО с Холандия са регламентирани в чл. 7 от СИДДО и в чл. 136 от ДОПК. Във връзка с тъ...

Решение № 6654 от 05.06.2015 г. по адм. дело № 6102/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за данъци, осигурителни вноски и лихви върху тях върху данъчна основа, предвид установено несъответствие между имущественото и финансовото състояние на лицето и съпруга му и получените от лицето приходи. В хода на ревизионното производст...

Решение № 6719 от 08.06.2015 г. по адм. дело № 7838/2014 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди: октомври и декември 2007 г.; февруари – май, септември и октомври 2008 г.; май, юни и септември 2009 г.; януари, август и ноември 2010 г.; януари и февруари 2011 г., допълнителни данъчни задължения по З...

Решение № 6785 от 09.06.2015 г. по адм. дело № 12668/2014 г.

Предмет на спора са определени за внасяне данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за данъчни периоди 2005 г. и 2006 г. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2007 г. и 2008 г. ведно с лихва за забава. Сключените през 2005 г. договори за учредяване на право на строеж върху имота с...

Решение № 6883 от 10.06.2015 г. по адм. дело № 10617/2014 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. ведно със закъснителна лихва. Особеност при обосноваването на основанията по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК е значението на факта на укрития доход за наличието на...

Решение № 6982 от 11.06.2015 г. по адм. дело № 10506/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл. 48 от ЗДДФЛ ведно с лихви и непризнати доходи от заеми. Размерът на данъка при ревизия по чл. 122 от ДОПК се определя съобразно изискванията на материалния закон, като особеността касае единств...

Решение № 7023 от 12.06.2015 г. по адм. дело № 7261/2014 г.

Предмет на спора е отказ за регистрация по ЗДДС. В хода на административното и съдебното производства не е доказано реално извършване на маркетингово проучване на пазара на алкохолни напитки и вино и изготвянето на рекламна стратегия за срока по договора, както и наличието на ка...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.07. - 31.07.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 44 до бр. 50 от 2015 г.

ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г. Народно събрание Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и...