Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.
Писма и указания

№ 07-00-50 от 15.11.2019 г. Относно: Oсвобождаване от данък на основание чл. 24, ал. 1, т. 11а от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на сграда - културна ценност

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. ….. от 07.09.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Фондация ………../Фондацията/ е организация с нестопанска цел, регистрирана в САЩ, която има регистриран клон в България с ЕИК………... През м. юли 2018 г...

№ 07-00-52 от 10.10.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 07-00-52/17.08.2017 г., сте поставили следните въпроси: 1. В съответствие с чл. 169, ал. 3а от ДОПК може или не може да бъде направено законосъобразно плащане на публични общински задължения, при условие, че...

№ 08-00-13 от 17.12.2018 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 08-00-13/ 06.12.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои Община да изпълни проект с комбинирано финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създаден за цели...

№ 20-21-16 от 06.02.2019 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-16/ 30.01.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., Офис …. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС с научно изследователска и разво...

№ 20-21-20 от 14.02.2019 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г.

Във връзка с препратено по компетентност от ТД на НАП – ….., офис …., Ваше писмено запитване с вх. № ……../08.02.2019 г., изразявам следното становище: Посочвате следната фактическа обстановка: Ветеринарен лекар сте – свободна професия и самоосигуряващо се лице. Имате сключен граж...

№ 26-Т-94 от 26.10.2018 г. Относно: практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на автомобили след отказ от право на собственост

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …...2018 г. относно прекратяване на данъчното облагане на автомобили при отказ от право на собственост върху тях, въпрос, отнасящ се до прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. В запитването е изложена сле...

№ 3-248 от 06.02.2018 г. Относно: Коректно попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, фирма декларира скрито разпределение на печалбата, посочвайки сумата в част VІІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Посочва се, че указанието на част VІІ гласи, че в тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печал...

№ 70-00-34 от 21.02.2019 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени доходи по извънтрудови правоотношения за работа по проекти на програма „Еразъм +“.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-34/18.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Излагате следната фактическа обстановка: От 2018 г. работите по...

№ 91-00-151 от 12.11.2018 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени суми по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“– схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения – бюджетни предприятия

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили писмени запитвания по повод на получените от учебни заведения на бюджетна издръжка покани с които лицата се приканват да подадат годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. Поканите са изпр...

№ 96-00-110 от 25.01.2019 г. Относно: Подаване на данни по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, с вх. № ……… от 11.01.2019 г., ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването на предходно ваше запитване (вх. № ……../04.05.2018 г...

№ 96-00-237 от 01.11.2018 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ……. от 05.10.2018 г. във връзка с прилагането на чл. 189б и чл. 182, ал. 5, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице има право на преотстъпен данък по чл. 18...

№ 96-00-250 от 02.11.2018 г. Относно: Право на частичен данъчен кредит по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-250 от 17.10.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на правото на данъчен кредит по фактури за разходи за стоки и услуги, свързани с ремонтна дейност. Съгласно изложената фактическа обстановка, пр...

№ 96-00-287 от 11.12.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …../30.11.2018 г., Ви уведомявам за следното: От съдържанието на писмото Ви става ясно, че Вие сте собственик и управител на ЕООД, което е регистрирано като земе...

№ М-24-36-22 от 22.10.2018 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 102, ал. 4 във връзка с чл. 96, ал. 1, изречение второ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при неподадено заявление за регистрация в срок при надхвърляне на облагаемия оборот от 50 000 лв.

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №……………..2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……………….“ ЕООД (дружество/то) е получило Разрешение за строеж №……… .2018 г., което е влязло в сила на 16.03.2018 г...

Анотации

Заличаване на медицинска сестра от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При спиране да се плаща членски внос към БАПЗГ от медицинска сестра и заличаването и от Асоциацията, какви са последствията за работодателя, ако не я освободи от р...

Инструктаж за безопасност на лица, спрямо които се прилага пробация

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В кметство има изпратени по временна заетост по чл. 9 работници, както и такива от пробационна служба. Необходимо ли е тези работни места да бъдат обхванати в оцен...

Командироване на строителсни работници в Германия

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме работници, които извършват строителна дейност по 6 месеца в годината в Германия с А1 сертификати. В Германия има немска служба, на име „СОКА БАУ“, чиято същност е каса отпус...

Облагане с ДДС на новопостроени имоти

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Съсобственик съм на 4/5 идеални части от дворно място, заедно с втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, избено помещение и гараж. Имотът е придобит през 2003 г. чрез дарение от родител. Същият е ...

Осчетоводяване на разход за проведено обучение

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Българско сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, получава инвойс фактура от ...

Отпуск при допълнителен трудов договор

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на основен трудов договор на 8 часа и на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ за 3 часа. Длъжността, която заемам при втория работодател по чл. 111 от КТ, е включен...

Срок на лизинговия договор

Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Какъв е срокът на лизинговия договор? Лизингополучателят и лизингодателят трябва да определят срока на лизинга, който може да не бъде първоначално договорения срок. Срокът на лизинговия договор е периодът, през който определеният акти...

Утвърждаване на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как е регламентирано утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин и не говори Български език. Трябва ли собственика на фирмата, койт...

Ученически отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да използвам ученически отпуск със знанието и писменото съгласие на работодателя, тъй като съм студентка в редовна форма на обучение, но работя на пълен ра...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2019 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 8 от 2019 г.

ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията Решение за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Решение за избиране на член на Националното бюро за контрол на специални...

Осигурителен календар за май 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8 - 19 април 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...