Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.
Писма и указания

№ 07-00-50 от 15.11.2019 г. Относно: Oсвобождаване от данък на основание чл. 24, ал. 1, т. 11а от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ на сграда - културна ценност

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. ….. от 07.09.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Фондация ………../Фондацията/ е организация с нестопанска цел, регистрирана в САЩ, която има регистриран клон в България ...

№ 07-00-52 от 10.10.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 07-00-52/17.08.2017 г., сте поставили следните въпроси: 1. В съответствие с чл. 169, ал. 3а от ДОПК може или не може да бъде направено законосъобразно плащане на публични общинс...

№ 08-00-13 от 17.12.2018 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 08-00-13/ 06.12.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои Община да изпълни проект с комбинирано финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансо...

№ 20-21-16 от 06.02.2019 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-16/ 30.01.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., Офис …. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС с ...

№ 20-21-20 от 14.02.2019 г. Относно: Осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 – 2018 г.

Във връзка с препратено по компетентност от ТД на НАП – ….., офис …., Ваше писмено запитване с вх. № ……../08.02.2019 г., изразявам следното становище: Посочвате следната фактическа обстановка: Ветеринарен лекар сте – свободна професия и самоосигурява...

№ 26-Т-94 от 26.10.2018 г. Относно: практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на автомобили след отказ от право на собственост

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …...2018 г. относно прекратяване на данъчното облагане на автомобили при отказ от право на собственост върху тях, въпрос, отнасящ се до прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/...

№ 3-248 от 06.02.2018 г. Относно: Коректно попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, фирма декларира скрито разпределение на печалбата, посочвайки сумата в част VІІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Посочва се, че указанието на част VІІ гласи, че в тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на...

№ 70-00-34 от 21.02.2019 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени доходи по извънтрудови правоотношения за работа по проекти на програма „Еразъм +“.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-34/18.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Излагате следната фактическа обст...

№ 91-00-151 от 12.11.2018 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени суми по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“– схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения – бюджетни предприятия

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили писмени запитвания по повод на получените от учебни заведения на бюджетна издръжка покани с които лицата се приканват да подадат годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗК...

№ 96-00-110 от 25.01.2019 г. Относно: Подаване на данни по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, с вх. № ……… от 11.01.2019 г., ви уведомявам за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването на предходно ваше запи...

№ 96-00-237 от 01.11.2018 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ……. от 05.10.2018 г. във връзка с прилагането на чл. 189б и чл. 182, ал. 5, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице има право ...

№ 96-00-250 от 02.11.2018 г. Относно: Право на частичен данъчен кредит по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-250 от 17.10.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на правото на данъчен кредит по фактури за разходи за стоки и услуги, свързани с ремонтна дейност. Съгласно изложе...

№ 96-00-287 от 11.12.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …../30.11.2018 г., Ви уведомявам за следното: От съдържанието на писмото Ви става ясно, че Вие сте собственик и управител на ЕООД, ...

№ М-24-36-22 от 22.10.2018 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 102, ал. 4 във връзка с чл. 96, ал. 1, изречение второ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при неподадено заявление за регистрация в срок при надхвърляне на облагаемия оборот от 50 000 лв.

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №……………..2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……………….“ ЕООД (дружество/то) е получило Разрешение за строеж №……… .2018 г., което е...

Анотации

Заличаване на медицинска сестра от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: При спиране да се плаща членски внос към БАПЗГ от медицинска сестра и заличаването и от Асоциацията, какви са последствията за работо...

Инструктаж за безопасност на лица, спрямо които се прилага пробация

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В кметство има изпратени по временна заетост по чл. 9 работници, както и такива от пробационна служба. Необходимо ли е тези работни м...

Командироване на строителсни работници в Германия

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имаме работници, които извършват строителна дейност по 6 месеца в годината в Германия с А1 сертификати. В Германия има немска служба, на име „СОКА БА...

Облагане с ДДС на новопостроени имоти

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Съсобственик съм на 4/5 идеални части от дворно място, заедно с втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, избено помещение и гараж. Имотът е придобит през 2003 г. чрез...

Осчетоводяване на разход за проведено обучение

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Българско сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска це...

Отпуск при допълнителен трудов договор

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на основен трудов договор на 8 часа и на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ за 3 часа. Длъжността, която заемам при втория работодат...

Срок на лизинговия договор

Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Какъв е срокът на лизинговия договор? Лизингополучателят и лизингодателят трябва да определят срока на лизинга, който може да не бъде първоначално договорения срок. Срокът на лизинговия договор е периодът...

Утвърждаване на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин

Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как е регламентирано утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин и не говори Български език. Трябва л...

Ученически отпуск

В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да използвам ученически отпуск със знанието и писменото съгласие на работодателя, тъй като съм студентка в редовна форма на о...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2019 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 8 от 2019 г.

ДВ, бр. 108 от 29.12.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията Решение за избиране на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Решение за избиране на член на Националнот...

Осигурителен календар за май 2019 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2019 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8 - 19 април 2019 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...