Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 22, 10 - 16 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 10 - 16 юни 2013 г.
Законодателство

Държавен вестник, бр. 49 от 04.06.2013 г.

ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и ж...

Промени в МСС 1 представяне на финансови отчети

През 2012 г. Европейската комисия прие 4 регламента, а през 2013 г. - 3 регламента, публикувани в Официалния вестник на ЕС, с които се одобряват за приложение в страните членки четири нови счетоводни стандарта, едно разяснение и изменения в 16 станда...

Въпроси и отговори

Връщане на износеното работно облекло

Въпрос: Длъжен ли е работникът да върне на работодателя работното облекло, чийто срок на износване е изтекъл? Отговор: Работникът или служителят трябва да върне на работодателя работното облекло, чийто срок на износване е изтекъл, освен ако работода...

Данъчен кредит при ВОП в държава членка по идентификация

Въпрос: Регистрирано по ЗДДС българско ООД закупува стока от регистрирана по ДДС гръцка фирма и я препродава на установена на територията на Белгия фондация, която не е регистрирана за целите на облагането с ДДС. Във фактурата, издадена от гръцката ф...

Дистанционни продажби

Въпрос: Как се процедира при дистанционните продажби? Договорът за комисиона дали е подходящ за този случай? Фирма А е дистрибутор и не е регистрирана по ДДС. Фирма Б продава онлайн стоката на фирма А чрез своя интернет магазин, без да се ангажира с ...

Отпуските

Въпрос: Работник излиза в платен отпуск от 01.05.2013 г. непосредствено след продължителен отпуск по болест. Заплатите на другите работници са увеличени от 01.01. Може ли и неговата заплата да се увеличи от същата дата, въпреки че той е бил в болничн...

Преместване на друга работа поради производствена необходимост

Въпрос: Боледувам от диабет. Зная, че съм защитена от Наредба № 5 от 1987 г. на Министерството на здравеопазването при съкращение. Моля да ми отговорите защитена ли съм при преместване на друга работа от работодателя за определен срок поради производ...

Регистриране и отчитане на зареждането на гориво за собствени превозни средства чрез ЕСФП

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ЗДДС, закупува ежемесечно определено количество (около 600 литра) дизелово гориво, което се използва за зареждане на транспортните средства - собственост на дружеството. За целта получаваме данъчна фактура, чиито разчети...

В пресата за вас

Възниква ли репутация при консолидация на финансови отчети

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Собственикът на капитала на “А “ ЕООД е общината. Към 31.12.2012 година предприятие “А” притежава 50 на сто от капитала н...

Данъчно третиране на социални разходи, предоставени в пари

В бр. 5 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Валентина Генова, главен експерт по приходите, методолог по ЗКПО в НАП, разглежда казуса: Дружеството ни е лечебно заведение със 100% общински капитал. То се управлява от управител на основание...

Изчисляване на паричното обезщетение при трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Труд и право” може да се намери информация за изчисляването на паричното обезщетение при трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест. ...

Подлежат ли привилегированите акции на обратно изкупуване от страна на издателя

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Георги Николов, д.е.с., коментира подлежат ли привилегированите акции на обратно изкупуване от страна на издателя. При определяне дали дадени привилегировани акции следва да се отчитат като фи...

Прекратяване на членство в кооперация при изключването на член от кооперацията

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов разглежда прекратяването на членство в кооперация при изключването на член от кооперацията. За разлика от ТЗ, който по правило урежда само изключването на съдружниц...

Прехвърляне на недвижим имот под формата на ликвидационен дял при ликвидация на дружеството

В бр. 5 на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска разглежда данъчното третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице. Ако не се извърш...

Справочник

Как функционират на практика разпоредбите относно координацията на социалната сигурност

Национален осигурителен институт 1. Преносими документи При разглеждане на административни преписки с трансграничен елемент институциите за социална сигурност често трябва да обменят информация с институции в други държави членки. Повечето данни се ...