начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 22, 10 - 16 юни 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 10 - 16 юни 2013 г.
Законодателство

Държавен вестник, бр. 49 от 04.06.2013 г.

ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и ж...

Промени в МСС 1 представяне на финансови отчети

През 2012 г. Европейската комисия прие 4 регламента, а през 2013 г. - 3 регламента, публикувани в Официалния вестник на ЕС, с които се одобряват за приложение в страните членки четири нови счетоводни стандарта, едно разяснение и изменения в 16 станда...

Въпроси и отговори

Връщане на износеното работно облекло

Въпрос: Длъжен ли е работникът да върне на работодателя работното облекло, чийто срок на износване е изтекъл? Отговор: Работникът или служителят трябва да върне на работодателя работното облекло, чийто срок на износване е изтекъл, освен ако работода...

Данъчен кредит при ВОП в държава членка по идентификация

Въпрос: Регистрирано по ЗДДС българско ООД закупува стока от регистрирана по ДДС гръцка фирма и я препродава на установена на територията на Белгия фондация, която не е регистрирана за целите на облагането с ДДС. Във фактурата, издадена от гръцката ф...

Дистанционни продажби

Въпрос: Как се процедира при дистанционните продажби? Договорът за комисиона дали е подходящ за този случай? Фирма А е дистрибутор и не е регистрирана по ДДС. Фирма Б продава онлайн стоката на фирма А чрез своя интернет магазин, без да се ангажира с ...

Отпуските

Въпрос: Работник излиза в платен отпуск от 01.05.2013 г. непосредствено след продължителен отпуск по болест. Заплатите на другите работници са увеличени от 01.01. Може ли и неговата заплата да се увеличи от същата дата, въпреки че той е бил в болничн...

Преместване на друга работа поради производствена необходимост

Въпрос: Боледувам от диабет. Зная, че съм защитена от Наредба № 5 от 1987 г. на Министерството на здравеопазването при съкращение. Моля да ми отговорите защитена ли съм при преместване на друга работа от работодателя за определен срок поради производ...

Регистриране и отчитане на зареждането на гориво за собствени превозни средства чрез ЕСФП

Въпрос: ЕООД, регистрирано по ЗДДС, закупува ежемесечно определено количество (около 600 литра) дизелово гориво, което се използва за зареждане на транспортните средства - собственост на дружеството. За целта получаваме данъчна фактура, чиито разчети...

В пресата за вас

Възниква ли репутация при консолидация на финансови отчети

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Собственикът на капитала на “А “ ЕООД е общината. Към 31.12.2012 година предприятие “А” притежава 50 на сто от капитала н...

Данъчно третиране на социални разходи, предоставени в пари

В бр. 5 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Валентина Генова, главен експерт по приходите, методолог по ЗКПО в НАП, разглежда казуса: Дружеството ни е лечебно заведение със 100% общински капитал. То се управлява от управител на основание...

Изчисляване на паричното обезщетение при трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Труд и право” може да се намери информация за изчисляването на паричното обезщетение при трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, трудова злополука или професионална болест. ...

Подлежат ли привилегированите акции на обратно изкупуване от страна на издателя

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Георги Николов, д.е.с., коментира подлежат ли привилегированите акции на обратно изкупуване от страна на издателя. При определяне дали дадени привилегировани акции следва да се отчитат като фи...

Прекратяване на членство в кооперация при изключването на член от кооперацията

В бр. 4 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов разглежда прекратяването на членство в кооперация при изключването на член от кооперацията. За разлика от ТЗ, който по правило урежда само изключването на съдружниц...

Прехвърляне на недвижим имот под формата на ликвидационен дял при ликвидация на дружеството

В бр. 5 на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска разглежда данъчното третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице. Ако не се извърш...

Справочник

Как функционират на практика разпоредбите относно координацията на социалната сигурност

Национален осигурителен институт 1. Преносими документи При разглеждане на административни преписки с трансграничен елемент институциите за социална сигурност често трябва да обменят информация с институции в други държави членки. Повечето данни се ...