Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 12, Декември 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2018 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм., ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Издадена от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 ...

Коментар на експерта

Безплатен семинар на НАП: "Данъци и осигуряване 2019"

НАП организира семинар, разглеждащ промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. [[table_1]] Представени са най-новите законодателни решения в областта на данъчното и осигурително законодателство и практиката по прилагането му....

Данъчно третиране на продажбата на стоки по електронен път

В настоящата статия ще се спрем на някои от по-важните въпроси, които възникват във връзка с данъчното облагане на продажбата на стоки по електронен път или посредством интернет сайт. За целта ще разгледаме различни хипотези на доставка на стоки, предлагани онлайн, както и различ...

Доходи, които не се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

1. Общи нормативни разпоредби По силата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се по смисъла на КСО лица - платци на доходи на физически лица, са длъжни да изготвят и предоставят на съответната ТД на НАП по месторегистрацията си справка за изплатените през го...

Инвестиционният посредник като основен пазарен участник по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на консолидирани данни, които предстои да влязат в сила от 03.09...

Обезщетения, дължими от работодателя във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение

Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение предопределя дължимите обезщетения между страните. Разбира се, обикновено то не е въпрос на избор, а на конкретна фактическа обстановка: ако например се съкращава щатът за дадена позиция, трудовият договор на назначения на ...

Промени в Наредба № Н-18/2006 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции Цел: Облекчаване на реда за извършване на сторно операции след приключена сметка на клиент • Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка и...

Въпроси и отговори от практиката

Документ за начислени неустойки и лихви с обезщетителен характер

Въпрос: Следва ли да бъде включен следният документ в Дневника за покупките по ЗДДС „Документ за начислени неустойки и лихви с обезщетителен характер“. Това е отделен документ със самостоятелен номер и дата, издаден от „ВиК“ АД за начислените ни лихви по повод неплатени фактури з...

Изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС

Въпрос: Във връзка с допълнението на чл. 64, ал. 1 ППЗДДС (допълнена с ДВ, бр. 24/2017) бихте ли дали мнение по следния казус, засягащ изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС: 1. През годината са извършени облагаеми доставки за 11 600 лв., в т.ч.: *...

Командироване на сужител в чужбина

Въпрос: Служител в българско дружество е командирован в Холандия за обучение за периода 6-8 септември включително. В случая 6 септември е национален празник, 7 септември е работен ден, а 8 септември (събота) е неработен ден. В какъв размер следва да се изплаща възнаграждението му...

Конкуренция на запори

Въпрос: На 02.07.2018 г. с писма от “Български пощи“ при нас пристигат едновременно две запорни съобщения за едно и също лице - наш служител. ЧСИ-тата, от които сме получили запорите, са различни, като изходящата дата на писмата им е 26.06.2018 г. за единия, и 28.06.2018 г. за др...

Назначаване на работник или служител – гражданин на държава–членка на ЕС, на трудов договор в дружество, регистрирано в България

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, има проекти на клиенти в чужбина, за което му се налага да наеме работници граждани на ЕС, които за период от 2-3 седмици да работят в конкретни обекти на клиентите на дружеството (работата е свързана с инсталация на оборудване)....

Облагане на доход от продажба на дружествен дял на напускащ съдружник

Въпрос: Как се облага придобит доход от продажба на дружествен дял на напускащ съдружник? Дружествените дялове са закупени от оставащия съдружник. Не се намалява капиталът на дружеството. Отговор: Покупко-продажбата на дружествени дялове е сделка, която засяга двамата съдружници...

Облагане печалбите на клон на чуждестранно дружество

Въпрос: Украинска фирма регистрира клон в България. Този клон фактурира услуги на български фирми. Разходите са основно във фирмата майка - в клона са приходите. Трябва ли клонът да се облага в България с корпоративен данък или може да се облага с данък само в Украйна? Отговор: ...

Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО

Въпрос: Българско юридическо лице с място на стопанска дейност единствено в България възлага на сертифициращ орган, регистриран в Германия, който няма място на стопанска дейност в България, да извърши изпитвания и сертификация на продукт. Изпитванията на продукта ще се осъществи ...

Ограниченията за плащане в брой при погасяване на задължения

Въпрос: Управител/собственик на българско дружество плаща фирмени задължения от личната си сметка. В случай че се състави договор за заем от лицето към дружеството, в който се описва, че сумата по договора се увеличава със сумата, платена от лицето на фирмени задължения. Считат л...

Осигуряване на ЕТ

Въпрос: Едноличен търговец се осигурява върху осигурителен доход от 550 лв. До 2016 г. имаше задължение да се осигурява върху този доход като след тази година фирмата няма дейност. Въпреки това продължава да се осигурява върху този доход по негово желание. От месец април 2018 г. ...

Осчетоводяване на разходите за лични нужди по ЗДДС

Въпрос: Закупен е нов автомобил, който ще се използва както за фирмени, така и за лични нужди - ползван е 100% данъчен кредит по ДДС. Ако се осчетоводяват само фактури за гориво, по които е ползван ДДС за фирмени нужди, доказани с пътен лист и няма други разходи с ползван ДДС как...

Разходи за получени административно-управленски услуги

Въпрос: Украинска фирма регистрира клон в България. Този клон фактурира услуги на български фирми. Разходите са основно във фирмата майка - в клона са приходите. Разходите във фирмата майка са разходи за заплати, като клонът превежда парите за тези заплати, но те се изплащат в Ук...

Писма и указания

№ 26-А-85 от 20.03.2018 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при погиване на дълготраен материален актив, предмет на договор за финансов лизинг.

Фактическа обстановка: През 2015 г. „АВ“ АД е наело товарен автомобил по договор за финансов лизинг с право на данъчен кредит. Данъчният кредит е ползван изцяло при доставката на автомобила, тъй като договорът е с клауза за прехвърляне на собствеността при изтичането му. През 201...

Решения на ВАС

Решение № 12534 от 17.10.2018 г. по адм. дело № 3154/2018 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от три дружества с предмет услуги и строителни материали. Обосновани са фактическите изводи на съда за недоказана реалност на доставката на строителни материали и на транспортна услуга по дв...

Решение № 12679 от 18.10.2018 г. по адм. дело № 8892/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2012 г., деклариран, но невнесен от ревизираното лице, вноски за самоосигуряващо се лице по КСО и ЗЗО за 2012 г., и за ДОО ведно с лихви. По отношение на установените задължения по КСО и ЗО органите ...

Решение № 12725 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 5551/2018 г.

Предмет на спора е вменена отговорност на дружество на основание чл. 177, ал. 1 и 2 от ЗДДС по 24 бр. фактури от 09.2013 г. до 05.2015 г. за производство на мебели на ишлеме, по които данъкът не е внесен ефективно от доставчика. Налице са условията на чл. 177, ал. 1 и 2 от ЗДДС ...

Решение № 12728 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 8432/2018 г.

Предмет на спора са установени, в резултат на приложения особен ред за облагане по чл. 122 - 124а от ДОПК, задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. - 2012 г. ведно с лихви за забава. Преобладаваща съдебна практика приема, че давността (чл. 172, т. 1 във вр. чл. 109, ал. 1 от ДОП...

Решение № 12729 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 2996/2018 г.

Предмет на спора е дали има неотчетени приходи от продажби чрез уебсайт, за които са получени плащания чрез пощенски парични записи. Необоснован е изводът на съда, че не са налице укрити приходи от продажби в размера на изплатените пощенски парични преводи, след като нормативнат...

Решение № 12768 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 8559/2018 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2010 г. и 2011 г. до определен размер и съответните лихви. Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 1 от ДОПК, с ревизионния акт се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Според чл. 2...

Решение № 12814 от 23.10.2018 г. по адм. дело № 4947/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък върху доходите за периода 12.2008 г. – 10.2009 г., определени допълнителни задължения за ДОО за периода 12.2008 г. – 11.2009 г., вноски за ЗО за същия период и вноски за ДЗПО-УПФ за същия период ведно с лихви. Процесният РА е из...

Решение № 12826 от 23.10.2018 г. по адм. дело № 3868/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010 г. ведно с лихви. Размерът на данъка по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ е определен, като в общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ са включени доходи, за които органите по приходите са ...

Решение № 12860 от 24.10.2018 г. по адм. дело № 3196/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2012 г. и 2013 г. ведно с лихви. Субект на държавната помощ по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ са и лицата, регистрирани като земеделски производители и с регистрация по ЗДДС, нез...

Решение № 12889 от 24.10.2018 г. адм. дело № 7055/2018 г.

Предмет на спора е начислен данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ. Съпоставянето на касовите и безкасовите доходи и разходи е относимо към обстоятелствата по чл. 122, ал. 2, т. 8 и 16 от ДОПК за определяне на основата за облагане с данъци. Основава се на логическата конструкция за въз...

Решения на ВКС

Решение № 126 от 17.07.2017 г. по т. д. № 2453/2016 г., I т.о.

Средствата, предоставени по програма САПАРД, са европейски средства по смисъла на Закона на за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 101/2015 г.) и по отношение на тях е приложим този закон. Чл. 79 ЗЗД Чл. 1, ал. 2 ЗУСЕСИФ Производст...

Решение № 22 от 03.02.2017 г. по т. д. № 530/2016 г., II т. о.

Когато длъжникът по несъстоятелността, представляван от своите органи, е страна в производството по несъстоятелност, следва да бъде конституиран като страна в процеса по обжалване на решението, с което съдът по несъстоятелността, на основание чл. 735, ал. 1 и ал. 2 ТЗ, е прекрати...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 83 до бр. 87 от 2018 г.

ДВ, бр. 83 от 9.10.2018 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България Министерски съвет Постановление № 211 от 4 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бю...