Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруа...

Коментар на експерта

Изисквания към фактурите, издавани на данъчно незадължени лица, установени в други държави - членки на ЕС, от български доставчик, регистриран на основание на чл. 156 от ЗДДС

1. Правен режим на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път от български доставчик, регистриран по чл. 156 ЗДДС за прилагане на „режим в съюза“ Доставките на далекосъоб...

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се приема на основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани с Постановление № 84 от ...

Въпроси и отговори от практиката

Oпределяне данъчния режим на доставките

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай 400 броя раници. Стоките пристигат в логистичен център в Германия и след това се изпращат в склад на „Амазон“. Продават се 13 бр. раници на физически лица в различни държави, като се ...

Деклариране на заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице е регистрирано като земеделски производител. Регистриран е и в Търговския регистър с ЕИК. Работи по изпълнение на проект по договор за подпомагане от фонд „Земеделие“. В изпълнение на проекта ЗП е привлякъл заемни финансови сре...

Доставка на финансови услуги

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за доверително управление с фирма Б – инвестиционен посредник. Преведохме на фирма Б 100 000 лв. и тя управлява нашия портфейл - купува и продава акции, както намери за добре. В края на месеца по...

Задължение за попълване на Таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционална на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по...

Изисквания към лицата, осъществяващи продажба на стоки/услуги чрез е-магазин

Въпрос: Електронен магазин, базиран на платформата Shopify, има разплащане с дебитни карти директно на сайта. Сумите от тези разплащания отиват в акаунт на немска фирма, която предоставя тази услуга. Паричните средства се натрупват и след това два пъ...

Облагане доставките на кетъринг услуги

Въпрос: Българска фирма за кетъринг услуги участва в събитие на територията на България. Консуматори на събитието са както български, така и чуждестранни фирми. Турска фирма, която участва в събитието, плаща по банков път. На фирмата е издадена факту...

Осигуряване на ЕТ

Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционално на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по...

Осигуряване на съдружници в медицински център

Въпрос: Дружество ООД, медицински център, е регистрирано в Търговския регистър. Дружеството е учредено от трима съдружници (на практика с равни дялове). Никой от съдружниците не е вписан като управител. Дружеството ще се управлява от управител, кой...

Отчитане възнагражденията на командировани работници

Въпрос: Фирмата ни командирова работници с А1 за работа в Германия. Тъй като те пребивават повече от 183 дни, се налага да се внася данък общ доход в Германия. Как ще осчетоводим начисления и внесен данък там? Ще се приспада ли от трудовото им възнаг...

Отчитане на компютърна конфигурация

Въпрос: Фирма Б закупува компютърна конфигурация, която от своя страна се фактурира на фирма А заради търговска отстъпка, която фирма А ползва. От своя страна фирма А префактурира конфигурацията 1:1 към Б. Паричният поток е от фирма А към доставчика ...

Правен режим на командироването в чужбина

Въпрос: Имаме два въпроса, свързани с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина: 1. Имаме служители, които имат задължения както за България, така и за Сърбия. Имаме договори с дъщерното дружество в Сърбия и всички разходи, свърз...

Предоставен безлихвен заем

Въпрос: Собственик на две ЕООД-та предоставя заем от едното на другото. Може ли този предоставен заем да бъде безлихвен и по коя сметка се отчита във фирмата, предоставила заема? Отговор: Всяко предприятие може да предостави безлихвен заем на друго ...

Прилагане на чл. 39 от ЗДДС

Въпрос: Имам затруднения в конкретното прилагане на чл. 39 от ЗДДС - дали описаните по-долу дейности са освободени доставки, а именно: Медицински център (МЦ) - юридическо лице ЕООД, с основна дейност в сферата на извънболничната помощ, с регистрация ...

Продажба на стоки, за които заплащането става с ваучер

Въпрос: Нашето дружество приема от клиенти подаръчни ваучери, които не са издадени от нас, а съответно от лицензирани оператори („Идънред“, „Содексо“, „Български пощи“, „Томбоу“ и др.), с които нашите клиенти пазаруват, а ние като дружество имаме скл...

Статутът на едно физическо лице като местно или чуждестранно е от изключително важно значение за целите на подоходно облагане

Въпрос: Физическо лице с постоянен адрес в България, живеещо в Германия, притежава имот в Унгария. Отдава го под наем, за което получава доходи в унгарската си банкова сметка. Там (в Унгария) си има счетоводител, който ще му подаде данъчната декларац...

Счетоводно отчитане на ремонт

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС и за дейността си ползва апарати, които са дълготрайни активи. Един от апаратите ни, който е напълно амортизиран, е ремонтиран. При ремонта сме вложили резервна част с единична стойност 900 лв. без ДДС. К...

Транзитна операция

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България. Ще бъде осъществена сделка с една швейцарска фирма за доставка на стоки. Въпросът е, че транспортът на стоките ще започне от склад в Италия и ще пристигне в България. Фактурирането ще с...

Формиране на облагаем оборот

Въпрос: Едно физическо лице е собственик на дяловете на няколко ЕООД-та с еднакъв предмет на дейност. С всяко се работи до достигане на прага от 50 000 за регистриране по ЗДДС и спира временно, след което започва да работи следващото ЕООД. По този на...

Писма и указания

№ 04-00-437 от 21.03.2019 г. ОТНОСНО: Предоставяне на становище по реда на чл. 229, ал. 1. т. 2. б. „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на срок, посочен в чл. 28, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), когато се използват автоматизирани системи за електронна обработка, които работят без прекъсване

В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище: В чл. 28 от ППЗОП са заимствани принципите за броене на срокове, определени в Гражданския процесуален кодекс. Алинея 3 на разпоредбата урежда начина на определ...

№ 04-00-83 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Сключване на рамкови споразумения след проведена процедура на Централния орган за покупки (ЦОП), във връзка с която е подаден сигнал до КЗК със съмнения за съгласувани практики между участниците по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)

В отговор на вашето писмо, Агенцията по обществени (АОП) поръчки изразява следното становище: От описаната в запитването фактическа обстановка се установява, че в хода на открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централи...

№ 04-00-87 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Указания във връзка с прилагането на чл. 21, ал. 2 и 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагането на договори по рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП)

В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище: Рамковите споразумения и динамичните системи за покупки са инструменти, които позволяват по-голяма гъвкавост при възлагането на обществени поръчки. Използванет...

№ 26-Л-63#1/18 от 20.02.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на подаръчни карти, изда­дени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоста­вяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му

Фактическа обстановка: Дружество осъществява дейност по търговия на стоки посредством верига супермаркети на територията на страната. В процеса на дейността си то разпространява и предоставя различни видове карти за покупки, като впоследствие извършв...

№ 94-00-10 от 22.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Описвате, че ви предлагат участие в управляващ орган на...

№ ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Във ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП - Бургас, с вх. № ИТ1-00- 94/28.05.2019 г. сте посочили следната фактическа обстановка: В къща за гости, съпружеска собственост на две физически лица, през 2018 г. се извършва патентна дейност. Обектът е ...

№ М-24-36-64 от 14.02.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във ваше писмено запитване до дирекция ОДОП … препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-24-36-64 от 19.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице – ре...

Решения на ВАС

Решение № 9300 от 18.06.2019 г. по адм. дело № 3185/2019 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по 7 броя фактури, и в резултат на това установени задължения за ДДС, както и допълнително установени задължени...

Решение № 9420 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 4428/2019 г.

Предмет на спора е непризнато право на преотстъпване до 60% на данъка върху печалбата за периода 2012 г. със съответните лихви за забава. Разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, в приложимата й към 2012 г. редакция, предвижда, че данъкът върху годиш...

Решение № 9427 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 13644/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, които произтичат от непризнато право на данъчен кредит за данъчен период от 12.2010 г. до 12.2013 г. В националното законодателство е въведен специален режим на освобождаване от ДДС във връзка с дял...

Решение № 9434 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 5717/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък ведно с лихви за забава, за отчетни периоди 2015 и 2016 г. По разясненията на СЕС в т. 47 на решението му по дело С-18/13 евентуалното неизпълнение от страна на доста...

Решение № 9587 от 21.06.2019 г. по адм. дело № 3583/2019 г.

Предмет на спора e право на приспадане на начислен по получено вътрешнообщностно придобиване ДДС. Спорът се концентрира върху въпроса дали при приложимост на презумпцията по чл. 9, ал. 3 ППЗДДС и липса на доказателства, че данъкът е начислен в държа...

Решение № 9809 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 4528/2019 г.

Предмет на спора е ДДС за периода от март 2016 г. до март 2017 г. ведно с начислените лихви за забава, както и за периода от март до април 2017 г. Ревизията е извършена по общия ред, а не по чл. 122 ДОПК, което не води до нищожност на ревизионния ак...

Решение № 9824 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 15672/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 10.2015 г. - начислен ДДС за осъществено вътреобщностно придобиване (ВОП) на лек автомобил, 11.2015 г. - поради отказ на правото на данъчен кредит по две фактури с предмет аванс по ...

Решение № 9846 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 2215/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за внасяне на ДДС. В случая не е установена предпоставката по чл. 177, ал. 2 ЗДДС за реализиране на отговорността на третото лице, а именно не е доказано условието от субективна страна – регистрираното лице е...

Решение № 9906 от 27.06.2019 г. по адм. дело № 14624/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения на основание чл. 19 ДОПК, представляващи дължим и невнесен ДДС от дружеството за данъчен период 08.2014 г. ведно с лихви. По силата на чл. 19, ал. 2 ДОПК, за да носи отговорност управителят, следва да е нали...

Решение № 9907 от 27.06.2019 г. по адм. дело № 3635/2019 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2008 г. и определени допълнителни задължения за ДДС за 2008 г. – 2009 г., ведно с лихви. Съгласно чл. 26, т. 2 ЗКПО не се признават за данъчни цел...

Решения на ВКС

Решение № 174 от 19.07.2017 г. по гр.д. № 4316/2016 г., IV г.о.

Медицинският въпрос дали конкретно посочената за трудо­устрояване длъжност е противопоказна за здравето на трудоустроения, не може да бъде поставян на последваща преценка нито от службите по трудова медицина или дружествата, ангажирани по договор с р...

Решение № 343 от 11.01.2018 г. по гр.д. № 428/2017 г., IV г.о.

Работникът може да претендира вреди от уволнението в размер над предвидения в чл. 225, ал. 1 КТ само в случаите, когато вредите са настъпили в резултат на непозволено увреждане, съставляващо действие извън предвидената в КТ възможност за прекратяване...

Решение № 4 от 16.06.2017 г. по т.д. № 3129/2015 г., II т.о.

Запорът върху вземанията по разплащателна банкова сметка се счита наложен и има действие от деня, в който е връчено изпратеното от съдебния изпълнител запорно съобщение на банката до датата на погасяване задълженията на длъжника, реализиране на изпъл...

Процедури

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа“

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Единното разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР) се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). В него се съдържа...

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за сезонен работник“

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение за сезонен работник” (РСР) се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24к, ал. 1 от Закона за чужденците в Репуб...

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Синя карта на ЕС“

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” (СК на ЕС) се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 33к, ал. 1 от Закона за чужденците в ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.07. - 31.07.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 38 до бр. 41 от 2019 г.

ДВ, бр. 38 от 10.5.2019 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Закон за ратифициране на Споразум...