Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от ...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 о...

Коментар на експерта

Изисквания към фактурите, издавани на данъчно незадължени лица, установени в други държави - членки на ЕС, от български доставчик, регистриран на основание на чл. 156 от ЗДДС

1. Правен режим на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път от български доставчик, регистриран по чл. 156 ЗДДС за прилагане на „режим в съюза“ Доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за ради...

Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се приема на основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани с Постановление № 84 от 18 април 2019 г., които са пуб...

Въпроси и отговори от практиката

Oпределяне данъчния режим на доставките

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай 400 броя раници. Стоките пристигат в логистичен център в Германия и след това се изпращат в склад на „Амазон“. Продават се 13 бр. раници на физически лица в различни държави, като се начислява 20% ДДС в България. ...

Деклариране на заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице е регистрирано като земеделски производител. Регистриран е и в Търговския регистър с ЕИК. Работи по изпълнение на проект по договор за подпомагане от фонд „Земеделие“. В изпълнение на проекта ЗП е привлякъл заемни финансови средства от физически лица и фирм...

Доставка на финансови услуги

Въпрос: Фирма А, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за доверително управление с фирма Б – инвестиционен посредник. Преведохме на фирма Б 100 000 лв. и тя управлява нашия портфейл - купува и продава акции, както намери за добре. В края на месеца получаваме извлечение от нея, че...

Задължение за попълване на Таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционална на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по чл. 55. ФЛ се осигурява като ...

Изисквания към лицата, осъществяващи продажба на стоки/услуги чрез е-магазин

Въпрос: Електронен магазин, базиран на платформата Shopify, има разплащане с дебитни карти директно на сайта. Сумите от тези разплащания отиват в акаунт на немска фирма, която предоставя тази услуга. Паричните средства се натрупват и след това два пъти в месеца парите се трансфер...

Облагане доставките на кетъринг услуги

Въпрос: Българска фирма за кетъринг услуги участва в събитие на територията на България. Консуматори на събитието са както български, така и чуждестранни фирми. Турска фирма, която участва в събитието, плаща по банков път. На фирмата е издадена фактура с ДДС и от Турция ще направ...

Осигуряване на ЕТ

Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционално на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по чл. 55. ФЛ се осигурява като ...

Осигуряване на съдружници в медицински център

Въпрос: Дружество ООД, медицински център, е регистрирано в Търговския регистър. Дружеството е учредено от трима съдружници (на практика с равни дялове). Никой от съдружниците не е вписан като управител. Дружеството ще се управлява от управител, който не е съдружник във фирмата,...

Отчитане възнагражденията на командировани работници

Въпрос: Фирмата ни командирова работници с А1 за работа в Германия. Тъй като те пребивават повече от 183 дни, се налага да се внася данък общ доход в Германия. Как ще осчетоводим начисления и внесен данък там? Ще се приспада ли от трудовото им възнаграждение, което се изплаща в Б...

Отчитане на компютърна конфигурация

Въпрос: Фирма Б закупува компютърна конфигурация, която от своя страна се фактурира на фирма А заради търговска отстъпка, която фирма А ползва. От своя страна фирма А префактурира конфигурацията 1:1 към Б. Паричният поток е от фирма А към доставчика и от фирма Б към фирма А. Не ...

Правен режим на командироването в чужбина

Въпрос: Имаме два въпроса, свързани с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина: 1. Имаме служители, които имат задължения както за България, така и за Сърбия. Имаме договори с дъщерното дружество в Сърбия и всички разходи, свързани с тези командировки, се пр...

Предоставен безлихвен заем

Въпрос: Собственик на две ЕООД-та предоставя заем от едното на другото. Може ли този предоставен заем да бъде безлихвен и по коя сметка се отчита във фирмата, предоставила заема? Отговор: Всяко предприятие може да предостави безлихвен заем на друго предприятие. Няма законови огр...

Прилагане на чл. 39 от ЗДДС

Въпрос: Имам затруднения в конкретното прилагане на чл. 39 от ЗДДС - дали описаните по-долу дейности са освободени доставки, а именно: Медицински център (МЦ) - юридическо лице ЕООД, с основна дейност в сферата на извънболничната помощ, с регистрация по чл. 40, ал. 10 от Закон за ...

Продажба на стоки, за които заплащането става с ваучер

Въпрос: Нашето дружество приема от клиенти подаръчни ваучери, които не са издадени от нас, а съответно от лицензирани оператори („Идънред“, „Содексо“, „Български пощи“, „Томбоу“ и др.), с които нашите клиенти пазаруват, а ние като дружество имаме сключени договори с операторите, ...

Статутът на едно физическо лице като местно или чуждестранно е от изключително важно значение за целите на подоходно облагане

Въпрос: Физическо лице с постоянен адрес в България, живеещо в Германия, притежава имот в Унгария. Отдава го под наем, за което получава доходи в унгарската си банкова сметка. Там (в Унгария) си има счетоводител, който ще му подаде данъчната декларация и ще му внесе дължимия данъ...

Счетоводно отчитане на ремонт

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС и за дейността си ползва апарати, които са дълготрайни активи. Един от апаратите ни, който е напълно амортизиран, е ремонтиран. При ремонта сме вложили резервна част с единична стойност 900 лв. без ДДС. Как би трябвало да осчетоводим ...

Транзитна операция

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България. Ще бъде осъществена сделка с една швейцарска фирма за доставка на стоки. Въпросът е, че транспортът на стоките ще започне от склад в Италия и ще пристигне в България. Фактурирането ще стане от швейцарската фирма и п...

Формиране на облагаем оборот

Въпрос: Едно физическо лице е собственик на дяловете на няколко ЕООД-та с еднакъв предмет на дейност. С всяко се работи до достигане на прага от 50 000 за регистриране по ЗДДС и спира временно, след което започва да работи следващото ЕООД. По този начин няма регистрирано дружеств...

Писма и указания

№ 04-00-437 от 21.03.2019 г. ОТНОСНО: Предоставяне на становище по реда на чл. 229, ал. 1. т. 2. б. „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на срок, посочен в чл. 28, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), когато се използват автоматизирани системи за електронна обработка, които работят без прекъсване

В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище: В чл. 28 от ППЗОП са заимствани принципите за броене на срокове, определени в Гражданския процесуален кодекс. Алинея 3 на разпоредбата урежда начина на определяне на последния ден от срока,...

№ 04-00-83 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Сключване на рамкови споразумения след проведена процедура на Централния орган за покупки (ЦОП), във връзка с която е подаден сигнал до КЗК със съмнения за съгласувани практики между участниците по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)

В отговор на вашето писмо, Агенцията по обществени (АОП) поръчки изразява следното становище: От описаната в запитването фактическа обстановка се установява, че в хода на открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка с пр...

№ 04-00-87 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Указания във връзка с прилагането на чл. 21, ал. 2 и 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагането на договори по рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП)

В отговор на вашето запитване Агенцията по обществени поръчки изразява следното становище: Рамковите споразумения и динамичните системи за покупки са инструменти, които позволяват по-голяма гъвкавост при възлагането на обществени поръчки. Използването им при централизираното възл...

№ 26-Л-63#1/18 от 20.02.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на подаръчни карти, изда­дени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоста­вяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му

Фактическа обстановка: Дружество осъществява дейност по търговия на стоки посредством верига супермаркети на територията на страната. В процеса на дейността си то разпространява и предоставя различни видове карти за покупки, като впоследствие извършва продажби, за които приема за...

№ 94-00-10 от 22.01.2019 г. ОТНОСНО: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № 94-00-10/22.01.2019 г. ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Описвате, че ви предлагат участие в управляващ орган на италианско дружество – чуждес...

№ ИТ1-00-94#1 от 10.06.2019 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)

Във ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП - Бургас, с вх. № ИТ1-00- 94/28.05.2019 г. сте посочили следната фактическа обстановка: В къща за гости, съпружеска собственост на две физически лица, през 2018 г. се извършва патентна дейност. Обектът е сезонен и е категоризиран с дв...

№ М-24-36-64 от 14.02.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във ваше писмено запитване до дирекция ОДОП … препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-24-36-64 от 19.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице – регистриран земеделски стопанин,...

Решения на ВАС

Решение № 9300 от 18.06.2019 г. по адм. дело № 3185/2019 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по 7 броя фактури, и в резултат на това установени задължения за ДДС, както и допълнително установени задължения за корпоративен данък за 201...

Решение № 9420 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 4428/2019 г.

Предмет на спора е непризнато право на преотстъпване до 60% на данъка върху печалбата за периода 2012 г. със съответните лихви за забава. Разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, в приложимата й към 2012 г. редакция, предвижда, че данъкът върху годишната данъчна основа за доходит...

Решение № 9427 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 13644/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, които произтичат от непризнато право на данъчен кредит за данъчен период от 12.2010 г. до 12.2013 г. В националното законодателство е въведен специален режим на освобождаване от ДДС във връзка с дял XII, раздел 1 и раздел 2 от Д...

Решение № 9434 от 19.06.2019 г. по адм. дело № 5717/2019 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък ведно с лихви за забава, за отчетни периоди 2015 и 2016 г. По разясненията на СЕС в т. 47 на решението му по дело С-18/13 евентуалното неизпълнение от страна на доставчика на услуги на някои счето...

Решение № 9587 от 21.06.2019 г. по адм. дело № 3583/2019 г.

Предмет на спора e право на приспадане на начислен по получено вътрешнообщностно придобиване ДДС. Спорът се концентрира върху въпроса дали при приложимост на презумпцията по чл. 9, ал. 3 ППЗДДС и липса на доказателства, че данъкът е начислен в държавата членка на крайното потреб...

Решение № 9809 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 4528/2019 г.

Предмет на спора е ДДС за периода от март 2016 г. до март 2017 г. ведно с начислените лихви за забава, както и за периода от март до април 2017 г. Ревизията е извършена по общия ред, а не по чл. 122 ДОПК, което не води до нищожност на ревизионния акт. При установяване по категор...

Решение № 9824 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 15672/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 10.2015 г. - начислен ДДС за осъществено вътреобщностно придобиване (ВОП) на лек автомобил, 11.2015 г. - поради отказ на правото на данъчен кредит по две фактури с предмет аванс по договор за СМР и извършено СМР...

Решение № 9846 от 26.06.2019 г. по адм. дело № 2215/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за внасяне на ДДС. В случая не е установена предпоставката по чл. 177, ал. 2 ЗДДС за реализиране на отговорността на третото лице, а именно не е доказано условието от субективна страна – регистрираното лице е знаело или е било длъжно да з...

Решение № 9906 от 27.06.2019 г. по адм. дело № 14624/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения на основание чл. 19 ДОПК, представляващи дължим и невнесен ДДС от дружеството за данъчен период 08.2014 г. ведно с лихви. По силата на чл. 19, ал. 2 ДОПК, за да носи отговорност управителят, следва да е налице недобросъвестно извършване ...

Решение № 9907 от 27.06.2019 г. по адм. дело № 3635/2019 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2008 г. и определени допълнителни задължения за ДДС за 2008 г. – 2009 г., ведно с лихви. Съгласно чл. 26, т. 2 ЗКПО не се признават за данъчни цели разходи, които не са докумен...

Решения на ВКС

Решение № 174 от 19.07.2017 г. по гр.д. № 4316/2016 г., IV г.о.

Медицинският въпрос дали конкретно посочената за трудо­устрояване длъжност е противопоказна за здравето на трудоустроения, не може да бъде поставян на последваща преценка нито от службите по трудова медицина или дружествата, ангажирани по договор с работодателя, нито от вещи лица...

Решение № 343 от 11.01.2018 г. по гр.д. № 428/2017 г., IV г.о.

Работникът може да претендира вреди от уволнението в размер над предвидения в чл. 225, ал. 1 КТ само в случаите, когато вредите са настъпили в резултат на непозволено увреждане, съставляващо действие извън предвидената в КТ възможност за прекратяване на трудовото правоотношение о...

Решение № 4 от 16.06.2017 г. по т.д. № 3129/2015 г., II т.о.

Запорът върху вземанията по разплащателна банкова сметка се счита наложен и има действие от деня, в който е връчено изпратеното от съдебния изпълнител запорно съобщение на банката до датата на погасяване задълженията на длъжника, реализиране на изпълнителния способ и удовлетворяв...

Процедури

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа“

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Единното разрешение за пребиваване и работа (ЕРПР) се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). В него се съдържа и предоставеното от изпълните...

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Разрешение за сезонен работник“

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение за сезонен работник” (РСР) се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). В него с...

Процедура за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда във връзка с издаване на „Синя карта на ЕС“

Министерство на труда и социалната политика Агенция по заетостта Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” (СК на ЕС) се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 33к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). В н...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2019 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.07. - 31.07.2019 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 38 до бр. 41 от 2019 г.

ДВ, бр. 38 от 10.5.2019 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на...