Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

В сила от 24.08.2018 г. Приета с ПМС № 175 от 20.08.2018 г. Обн., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г. Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за внасяне и за разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна кас...

Коментар на експерта

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и за обмен на информация

През тази година съществуващата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация е отменена на формално основание с Решение № 410 от...

Последни промени в Кодекса на труда

В брой 42 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С направените изменения и допълнения се цели да се осигури гъвкавост при прилагането на трудовия договор по чл. 114а от КТ за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и да...

Специфика на отчетността на безплатната храна и добавки по Наредба 11 и счетоводно отчитане на ваучерите за храна

Със заповед на работодателя са определени длъжностите, които имат право на безплатна храна по Наредба 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Наред с това е сключен договор за отпечатване на ваучери за х...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стоки от Китай

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, подготвя внос на стоки от Китай. Стоките не са акцизни. Ще се доставят до пристанище във Франция. Фирмата няма да има склад във Франция. След освобождаване на митница стоките ще се транспортират до клиентите с транспорт за сметка на ...

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с покупка на апартамент от фирма, регистрирана в Дания, без представителство в България и не е регистрирана по ДДС. Според мен ние трябва да издадем фактура с 20% ДДС, тъй като сделката е извършена в страната и клиентът не е регистриран по ДДС. Им...

Данъчен режим по реда на ЗДДС

Въпрос: Предвид изложената фактическа обстановка, българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава заявка от клиент в Нидерландия да се извърши поддръжка и други услуги, свързани с горски масиви в Холандия. Задачата на българското дружество е да извърши планиране на...

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Въпрос: Българско дружество предоставя на част от служителите си ваучери за подарък. Трябва ли тези ваучери да се облагат с данък върху дохода и осигуровки и да се разглеждат като „бонус“? Какво следва да е третирането на комисионата, която дружеството плаща на фирмата, емитент н...

Данъчно третиране на покупка на автомобил

Въпрос: Българско дружество, все още нерегистрирано по ЗДДС, иска да закупи кола в Италия. Какви са данъчните ефекти при следните варианти на покупката: 1. Продавачът на колата в Италия (сделката се извършва в Италия) е физическо лице, което е нерегистрирано по ДДС, а купувачът е...

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Въпрос: Фирма с едноличен собственик на капитала, регистрирана по ДДС през 1997 г. се явява на търг в Агенцията по приватизацията през 1999 г. и спечелва на търга имот (строен през 198..г.), за който плаща 10 000 000 неденоминирани лева (към днешна дата 10 000 лв.), ДДС по сделка...

Доставка на услуга по транспорт на стоки

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува от чешка фирма стоки. Извършва ВОП. Транспортът се осъществява от друга българска фирма, има издадена фактура за транспортна услуга с 20% ДДС за получените стоки. В момента на получаване на стоките българската фирма прави рекл...

Задължение за регистрация за вътреобщностно придобиване

Въпрoс: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, купува от дружество от ЕС и от физически лица златни и сребърни изографисани монети на стойност над 60 хиляди лева. Това би ли довело до задължителна регистрация по ЗДДС? Какво следва да бъде счетоводното третиране на тези акти...

Законосъобразно документиране на доставките по реда на ЗДДС

Въпрос: Българско юридически лице е регистрирано по ЗДДС в България. Има регистрация и по ЗДДС в Италия, т.е. има и италиански ДДС номер. Извършва логистична дейност – клиент. Получава фактури за услуги (логистика) от ЮЛ, регистрирано по ЗДДС в Италия и местно за Италия - доставч...

Издаване на Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Получих по пощата фактури от Испания, издадени м. 10/2017 г. С каква дата трябва да съставя протоколите? Отговор: При положение че фактурата не е издадена във връзка с авансово плащане, то самоначисляването с ДДС посредством издаването на Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗД...

Издаване на фактура при тристранна операция

Въпрос: Вярно ли е, че за авансово плащане при тристранна операция се издава фактура, която се включва в дневника за продажби за съответния период, но не и във VIES декларацията (независимо дали авансът е 100% или по-малко). При издаване на фактурата по самата тристранната операц...

Командироване на служители в чужбина

Въпрос: Българско дружество изпраща служители в командировка в страната и чужбина, където им се осигурява покриване на всички разходи - хотел, служителите разполагат с карта, с която си плащат за храна и всякакви възникнали разходи. Имат ли въпреки това служителите право на дневн...

Минимален стаж при обезщетение за бременност и раждане

Въпрос: При болнични за обезщетение за бременност и раждане колко стаж е необходимо да има майката? Трябва ли да има 6 месеца преди първия болничен? Отговор: Съгласно чл. 40 от Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично...

Облагане и документиране на информационно технологични услуги

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава ИТ услуги от холандско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС в Холандия. Как следва българското дружество да отрази покупките в дневниците по ЗДДС и може ли да ползва данъчен кредит за тях? Отговор: В запитването в...

Облагане на придобиванията и доставките на стоки

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува автомобил от чуждестранно физическо лице и след това я продава на загуба на друго чуждестранно физическо лице. Необходимо ли е да се декларира продажбата в дневниците по ЗДДС и има ли някакви други данъчни ефекти така опис...

Облагане с ДДС покупка на яхта

Въпрос: Българско дружество закупува от холандско дружество през юни яхта, която се намира на дока в Антверпен (Белгия) и в момента е негодна за плаване. В покупната фактура няма начислен ДДС. Яхтата ще бъде регистрирана и ще може да плава и дойде до България едва след като се ре...

Облагане с ДДС при продажби на собствена продукция

Въпрос: Дружество - нерегистрирано по ЗДДС, ще продава собствена продукция на физически и юридически лица от ЕС и от трети страни чрез онлайн търговия - собствен сайт. Има ли задължение фирмата поради това обстоятелство да се регистрира по ЗДДС? Какви са особеностите при счетовод...

Облагане с ДДС продажбата на лек автомобил

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, придобива през 09.2017 година автомобил от ЧФЛ - от страна – членка на ЕС - Полша. Покупко-продажбата на автомобила е оформена с договор за покупко-продажба между физическото лице и дружеството - следователно не е ползван данъчен...

Обработване на лични данни

Въпрос: Работя в общинско предприятие и предстои да проведем търг с тайно наддаване за отдаване на обекти под наем. В предходния проведен от нас търг изисквахме в тръжните документи да се приложи и копие на лична карта, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис. Сега във връзка с нов...

Онлайн продажби на стоки чрез сайт на международна фирма за мрежова търговия

Въпрос: Българска фирма, която не е регистрирана по ДДС, ще продава ръчно изплетени шалове и шапки в сайта ETSY.COM (платформа за продажби на ръчно направени изделия), като регистрира собствен магазин на платформата. В магазина се качва снимков материал на произведените изделия. ...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Физическо лице Х е собственик на ЕООД и се самоосигурява върху 510 лв. Съдружник е в ООД и се осигурява по ДУК върху 1000 лв. Същото физическо лице е управител на още три дружества, на които е собственик неговото ЕООД, а не той като физическо лице. Няма подписани с тези д...

Осигуряване на съдружник, работещ по ДУК

Въпрос: Съдружник в новообразувано ООД има трудов договор при друг работодател и е осигурен на 2000 лева. Със започването на дейност на новото дружество е подадена декларация за осигуряване като СОЛ на 510 лв. Дотук всичко е ясно - осигуровки на различни основания, но не трябва д...

Осчетоводяване на получени дивидент

Въпрос: ООД разпределя дивидент на съдружниците си ЕООД ААА И ООД БББ. Кой трябва да внесе 5% данък? Как се осчетоводява полученият дивидент в ЕООД ААА И ООД БББ? Отговор: Съгласно чл. 194, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с данък при източника се обла...

Отпадане на задължението за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Адвокатско дружество достига на 28.05.2018 облагаем оборот по ДДС с издаването на фактура по договор за правна помощ за 48 000 лв. На 29.05. 2018 парите по фактурата са платени по разплащателната сметка на дружеството. На 30.05.2018 договорът е развален и парите са нареде...

Попълване на Декларация образец № 1

Въпрос: Предприятие назначава служител на втори трудов договор по чл111 от КТ. Договорено е служителят да работи 5 дни в месеца по 8 часа извън договореното от служителя работно време по основния трудов договор. Как следва да се попълни декларация обр. 1 и по-конкретно колона 16,...

Продажба на автомобили втора употреба

Въпрос: Подлежи ли на регистрация за продажба на маржа търговец (дилър) на коли втора употреба (чл. 143, ал. 3 от ЗДДС)? Отговор: Предвид неясна изложения обект на запитването в отговора си уточняваме, че даваме отговор на следните въпроси: 1. Кога едно дружество с предмет на де...

Режим на командироването в чужбина

Въпрос: Ние сме търговска фирма, регистрирана по ДДС. Доставяме стоки предимно от ЕС. На някои от продаваните продукти се налага да се прави монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване. Това се прави от сервизни техници от нашето дружество, а също така и от външни фирми. Ед...

Удържане и внасяне на данък при източника от платците на доходи в полза на чуждестранни юридически лица

Въпрос: Българска фирма извършва информационни услуги за фирми от Европейския съюз. Наема като подизпълнител фирма от Украйна, от която получава всеки месец фактура за извършени информационни услуги. Българската фирма трябва ли да удържа и внася 10% данък при източника за фактури...

Управление на етажната собственост на административно-търговски сгради

Въпрос: Чл. 1 от Закона за етажна собственност урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. ...

Услуга за оценка на движима вещ

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице с валиден ДДС номер в Република Гърция възлага на българско ЮЛ с валиден ДДС номер организирането на сертификация на продукти, произвеждани от друго българско ЮЛ, които гръцкото дружество ще продава в последствие в ЕС. По възложената сертифика...

Писма и указания

№ 08-Р-25 от 16.02.2018 г. ОТНОСНО: Облагане по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на новопостроени сгради от момента на ползването им

В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо с вх. № 08-Р-25 от 13.12.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, собственик на дворно място и новопостроени сгради, e декларирало тези имоти с декларация по чл...

№ 20-00-179 от 05.12.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и определяне предпоставките за реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на отстраняване на несъответствия в подадени данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) след законовия срок за подаването им

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси по приложението на разпоредбите на ЗАНН и с цел уеднаквяване на практиката на органите по приходите в случаи, при които данъчно зад...

№ 3-543 от 13.03.2018 г. ОТНОСНО: Възстановяване на внесени осигурителни вноски за първите три дни за сметка на работодателя след анулиран болничен лист

Съгласно изложеното в запитването с писмо изх. № …./30.11.2017 г. на РЗИ гр. Х лицето е уведомено, че след подадена жалба от работодателя е анулиран първичен болничен лист за проведено лечение. С писмо изх. № РД-……/29.01.2018 г. работодателят изисква от лицето в тридневен срок да...

№ 3-580 от 19.03.2018 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сделките с виртуални валути по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП, с вх. № ……/07.03.2018 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от офис …… при ТД на НАП ……, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС. В зап...

№ 53-04-214/20.04.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на ЗКПО и КСО за социалните разходи за вноски (премии) за допълнително здравно осигуряване и под формата на карти за спорт

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „Ф.“ ЕООД (Дружеството), възнамерява да предостави на своите работници и служители социални придобивки по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО, а именно допълнително здравно осигуряване и карт...

Решения на ВАС

Решение № 10920 от 18.09.2018 г. по адм. дело № 13796/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, произтичащи от отказ от право на данъчен кредит за доставка на материали по фактури с доставчици различни дружества за данъчни периоди 07.2010 г., 01., 11. и 12.2011 г., 01. и 04.2012 г., 02. и 04.2013 г., и корпоративен данък по...

Решение № 11191 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 5746/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ и лихви за 2011 г. и 2012 г. при проведена ревизия по особения ред – при наличие на установено обстоятелство по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – укрити приходи. Приходните органи и съдът са приели...

Решение № 11195 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 3115/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС ведно с лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС по 34 фактури, издадени от ООД в периода 01.05.2014 г. – 30.11.2015 г., и начислен ДДС на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2, вр. ...

Решение № 11196 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 1458/2018 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС за нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, ПАМ – запечатване на търговски обект автосервиз, за срок от 21 дни, като на основание чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е забранен достъпъ...

Решение № 11328 от 26.09.2018 г. по адм. дело № 1261/2018 г.

Предмет на спора са допълнително установени данъчни и осигурителни задължения по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО в периода 2010 – 2013 г. За да отхвърли жалбата, съдът е приел за доказано наличието на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ДОПК при установеното превишение на извършените о...

Решение № 11411 от 27.09.2018 г. по адм. дело № 2489/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по ЗДДС в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 71, т. 1 във вр. с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и неначислен данък на основание чл. 86, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗДДС ведно...

Решение № 11421 от 27.09.2018 г. по адм. дело № 3404/2018 г.

Предмет на спора са наложени ПАМ запечатване и забрана на достъпа до обект мебелен магазин за срок 14 дни поради неизпълнение от търговеца на задължението му да издаде фискален бон от функциониращия в обекта ЕКАФП при извършена на 04.03.3017 г. покупка на мебели. С бележки, изда...

Решение № 11445 от 27.09.2018 г. по адм. дело № 2767/2018 г.

Предмет на спора са невнесен ДДС по издадени 5 фактури с предмет авансови плащания за покупко-продажба на недвижим имот в данъчните периоди октомври, ноември и декември 2015 г., януари и февруари 2016 г. и установено задължение за ДДС ведно с лихва. Преценката за наличието на ус...

Решение № 11499 от 01.10.2018 г. по адм. дело № 1806/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода от 20.11.2015 г. до 31.12.2015 г. Според трайната практика на ВАС и решения на СЕС по съединени дела С-80/11 и С-142/11 липсата на техническа и материална обезпеченост на доставчиците не е основание да бъде отказано пр...

Решение № 11541 от 01.10.2018 г. по адм. дело № 6940/2018 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС в резултат на отказан данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по фактури, издадени от 15 доставчика с предмет доставка на пилешко месо, както и по ЗКПО за 2012 г. и 2013 г. поради непризнаване на разходи за данъч...

Решения на ВКС

Решение № 188 от 09.05.2016 г. по търг. д. № 1787/2014 r., I т. о

Договорът за финансов лизинг е “финансова услуга” по смисъла на параграф 13, т. 12 от ДР на ЗПП. Лизингополучателят - физическо лице, ще се ползва от защитата по чл. 143 ЗПП, ако има качеството на „потребител“ по смисъла на параграф 13, т. 1 ЗР на ЗПП. Чл. 92 ЗЗД з 13, т. 1 ЗР н...

Решение № 284 от 5.12.2016 г. по гр. д. № 1986/2016 г., IV г. о.

Неизправната страна по предварителния договор за покупко-продажба може успешно да упражни преобразуващото си право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и да иска обявяването му за окончателен. Неплащането на цената не е пречка за упражняване на правото да бъде предявен искът, щом предварителният...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 61 до бр. 82 от 2018 г.

ДВ, бр. 61 от 24.7.2018 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Решение за и...