Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

В сила от 24.08.2018 г. Приета с ПМС № 175 от 20.08.2018 г. Обн., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г. Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за внасяне и за разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Национ...

Коментар на експерта

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС“ и за обмен на информация

През тази година съществуващата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация е отменена на формалн...

Последни промени в Кодекса на труда

В брой 42 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С направените изменения и допълнения се цели да се осигури гъвкавост при прилагането на трудовия договор по чл. 114а от КТ за краткотрайна сезон...

Специфика на отчетността на безплатната храна и добавки по Наредба 11 и счетоводно отчитане на ваучерите за храна

Със заповед на работодателя са определени длъжностите, които имат право на безплатна храна по Наредба 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Наред с това е сключен договор ...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стоки от Китай

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, подготвя внос на стоки от Китай. Стоките не са акцизни. Ще се доставят до пристанище във Франция. Фирмата няма да има склад във Франция. След освобождаване на митница стоките ще се транспортират до клиен...

Данъчен режим на доставките, свързани със сгради

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с покупка на апартамент от фирма, регистрирана в Дания, без представителство в България и не е регистрирана по ДДС. Според мен ние трябва да издадем фактура с 20% ДДС, тъй като сделката е извършена в страната и клиент...

Данъчен режим по реда на ЗДДС

Въпрос: Предвид изложената фактическа обстановка, българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава заявка от клиент в Нидерландия да се извърши поддръжка и други услуги, свързани с горски масиви в Холандия. Задачата на българското друже...

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Въпрос: Българско дружество предоставя на част от служителите си ваучери за подарък. Трябва ли тези ваучери да се облагат с данък върху дохода и осигуровки и да се разглеждат като „бонус“? Какво следва да е третирането на комисионата, която дружество...

Данъчно третиране на покупка на автомобил

Въпрос: Българско дружество, все още нерегистрирано по ЗДДС, иска да закупи кола в Италия. Какви са данъчните ефекти при следните варианти на покупката: 1. Продавачът на колата в Италия (сделката се извършва в Италия) е физическо лице, което е нереги...

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Въпрос: Фирма с едноличен собственик на капитала, регистрирана по ДДС през 1997 г. се явява на търг в Агенцията по приватизацията през 1999 г. и спечелва на търга имот (строен през 198..г.), за който плаща 10 000 000 неденоминирани лева (към днешна д...

Доставка на услуга по транспорт на стоки

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува от чешка фирма стоки. Извършва ВОП. Транспортът се осъществява от друга българска фирма, има издадена фактура за транспортна услуга с 20% ДДС за получените стоки. В момента на получаване на стокит...

Задължение за регистрация за вътреобщностно придобиване

Въпрoс: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, купува от дружество от ЕС и от физически лица златни и сребърни изографисани монети на стойност над 60 хиляди лева. Това би ли довело до задължителна регистрация по ЗДДС? Какво следва да бъде счето...

Законосъобразно документиране на доставките по реда на ЗДДС

Въпрос: Българско юридически лице е регистрирано по ЗДДС в България. Има регистрация и по ЗДДС в Италия, т.е. има и италиански ДДС номер. Извършва логистична дейност – клиент. Получава фактури за услуги (логистика) от ЮЛ, регистрирано по ЗДДС в Итали...

Издаване на Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Получих по пощата фактури от Испания, издадени м. 10/2017 г. С каква дата трябва да съставя протоколите? Отговор: При положение че фактурата не е издадена във връзка с авансово плащане, то самоначисляването с ДДС посредством издаването на Пр...

Издаване на фактура при тристранна операция

Въпрос: Вярно ли е, че за авансово плащане при тристранна операция се издава фактура, която се включва в дневника за продажби за съответния период, но не и във VIES декларацията (независимо дали авансът е 100% или по-малко). При издаване на фактурата...

Командироване на служители в чужбина

Въпрос: Българско дружество изпраща служители в командировка в страната и чужбина, където им се осигурява покриване на всички разходи - хотел, служителите разполагат с карта, с която си плащат за храна и всякакви възникнали разходи. Имат ли въпреки т...

Минимален стаж при обезщетение за бременност и раждане

Въпрос: При болнични за обезщетение за бременност и раждане колко стаж е необходимо да има майката? Трябва ли да има 6 месеца преди първия болничен? Отговор: Съгласно чл. 40 от Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за общо заболяване и ма...

Облагане и документиране на информационно технологични услуги

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава ИТ услуги от холандско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС в Холандия. Как следва българското дружество да отрази покупките в дневниците по ЗДДС и може ли да ползва данъчен кредит за ...

Облагане на придобиванията и доставките на стоки

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува автомобил от чуждестранно физическо лице и след това я продава на загуба на друго чуждестранно физическо лице. Необходимо ли е да се декларира продажбата в дневниците по ЗДДС и има ли някакви ...

Облагане с ДДС покупка на яхта

Въпрос: Българско дружество закупува от холандско дружество през юни яхта, която се намира на дока в Антверпен (Белгия) и в момента е негодна за плаване. В покупната фактура няма начислен ДДС. Яхтата ще бъде регистрирана и ще може да плава и дойде до...

Облагане с ДДС при продажби на собствена продукция

Въпрос: Дружество - нерегистрирано по ЗДДС, ще продава собствена продукция на физически и юридически лица от ЕС и от трети страни чрез онлайн търговия - собствен сайт. Има ли задължение фирмата поради това обстоятелство да се регистрира по ЗДДС? Какв...

Облагане с ДДС продажбата на лек автомобил

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, придобива през 09.2017 година автомобил от ЧФЛ - от страна – членка на ЕС - Полша. Покупко-продажбата на автомобила е оформена с договор за покупко-продажба между физическото лице и дружеството - сле...

Обработване на лични данни

Въпрос: Работя в общинско предприятие и предстои да проведем търг с тайно наддаване за отдаване на обекти под наем. В предходния проведен от нас търг изисквахме в тръжните документи да се приложи и копие на лична карта, заверено „Вярно с оригинала“ и...

Онлайн продажби на стоки чрез сайт на международна фирма за мрежова търговия

Въпрос: Българска фирма, която не е регистрирана по ДДС, ще продава ръчно изплетени шалове и шапки в сайта ETSY.COM (платформа за продажби на ръчно направени изделия), като регистрира собствен магазин на платформата. В магазина се качва снимков матер...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Физическо лице Х е собственик на ЕООД и се самоосигурява върху 510 лв. Съдружник е в ООД и се осигурява по ДУК върху 1000 лв. Същото физическо лице е управител на още три дружества, на които е собственик неговото ЕООД, а не той като физическо...

Осигуряване на съдружник, работещ по ДУК

Въпрос: Съдружник в новообразувано ООД има трудов договор при друг работодател и е осигурен на 2000 лева. Със започването на дейност на новото дружество е подадена декларация за осигуряване като СОЛ на 510 лв. Дотук всичко е ясно - осигуровки на разл...

Осчетоводяване на получени дивидент

Въпрос: ООД разпределя дивидент на съдружниците си ЕООД ААА И ООД БББ. Кой трябва да внесе 5% данък? Как се осчетоводява полученият дивидент в ЕООД ААА И ООД БББ? Отговор: Съгласно чл. 194, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)...

Отпадане на задължението за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Адвокатско дружество достига на 28.05.2018 облагаем оборот по ДДС с издаването на фактура по договор за правна помощ за 48 000 лв. На 29.05. 2018 парите по фактурата са платени по разплащателната сметка на дружеството. На 30.05.2018 договорът...

Попълване на Декларация образец № 1

Въпрос: Предприятие назначава служител на втори трудов договор по чл111 от КТ. Договорено е служителят да работи 5 дни в месеца по 8 часа извън договореното от служителя работно време по основния трудов договор. Как следва да се попълни декларация об...

Продажба на автомобили втора употреба

Въпрос: Подлежи ли на регистрация за продажба на маржа търговец (дилър) на коли втора употреба (чл. 143, ал. 3 от ЗДДС)? Отговор: Предвид неясна изложения обект на запитването в отговора си уточняваме, че даваме отговор на следните въпроси: 1. Кога ...

Режим на командироването в чужбина

Въпрос: Ние сме търговска фирма, регистрирана по ДДС. Доставяме стоки предимно от ЕС. На някои от продаваните продукти се налага да се прави монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване. Това се прави от сервизни техници от нашето дружество, а с...

Удържане и внасяне на данък при източника от платците на доходи в полза на чуждестранни юридически лица

Въпрос: Българска фирма извършва информационни услуги за фирми от Европейския съюз. Наема като подизпълнител фирма от Украйна, от която получава всеки месец фактура за извършени информационни услуги. Българската фирма трябва ли да удържа и внася 10% ...

Управление на етажната собственост на административно-търговски сгради

Въпрос: Чл. 1 от Закона за етажна собственност урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелн...

Услуга за оценка на движима вещ

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице с валиден ДДС номер в Република Гърция възлага на българско ЮЛ с валиден ДДС номер организирането на сертификация на продукти, произвеждани от друго българско ЮЛ, които гръцкото дружество ще продава в последствие ...

Писма и указания

№ 08-Р-25 от 16.02.2018 г. ОТНОСНО: Облагане по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на новопостроени сгради от момента на ползването им

В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо с вх. № 08-Р-25 от 13.12.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, собственик на дворно място и новопостроени сгради, e декларирало...

№ 20-00-179 от 05.12.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и определяне предпоставките за реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на отстраняване на несъответствия в подадени данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) след законовия срок за подаването им

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси по приложението на разпоредбите на ЗАНН и с цел уеднаквяване на практиката на органите по приходите в...

№ 3-543 от 13.03.2018 г. ОТНОСНО: Възстановяване на внесени осигурителни вноски за първите три дни за сметка на работодателя след анулиран болничен лист

Съгласно изложеното в запитването с писмо изх. № …./30.11.2017 г. на РЗИ гр. Х лицето е уведомено, че след подадена жалба от работодателя е анулиран първичен болничен лист за проведено лечение. С писмо изх. № РД-……/29.01.2018 г. работодателят изисква...

№ 3-580 от 19.03.2018 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сделките с виртуални валути по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП, с вх. № ……/07.03.2018 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от офис …… при ТД на НАП ……, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите...

№ 53-04-214/20.04.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на ЗКПО и КСО за социалните разходи за вноски (премии) за допълнително здравно осигуряване и под формата на карти за спорт

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „Ф.“ ЕООД (Дружеството), възнамерява да предостави на своите работници и служители социални придобивки по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО, а именно допълните...

Решения на ВАС

Решение № 10920 от 18.09.2018 г. по адм. дело № 13796/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, произтичащи от отказ от право на данъчен кредит за доставка на материали по фактури с доставчици различни дружества за данъчни периоди 07.2010 г., 01., 11. и 12.2011 г., 01. и 04.2012 г., 02. и 04.20...

Решение № 11191 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 5746/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ и лихви за 2011 г. и 2012 г. при проведена ревизия по особения ред – при наличие на установено обстоятелство по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – укрити приходи. Прихо...

Решение № 11195 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 3115/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС ведно с лихви в резултат на непризнато право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС по 34 фактури, издадени от ООД в периода 01.05.2014 г. – 30.11.2015 г., и начислен ДДС на основан...

Решение № 11196 от 25.09.2018 г. по адм. дело № 1458/2018 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС за нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, ПАМ – запечатване на търговски обект автосервиз, за срок от 21 дни, като на основание чл. 187, ал...

Решение № 11328 от 26.09.2018 г. по адм. дело № 1261/2018 г.

Предмет на спора са допълнително установени данъчни и осигурителни задължения по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО в периода 2010 – 2013 г. За да отхвърли жалбата, съдът е приел за доказано наличието на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ДОПК при установено...

Решение № 11411 от 27.09.2018 г. по адм. дело № 2489/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по ЗДДС в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 71, т. 1 във вр. с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и неначислен данък на основание чл. 86, ал...

Решение № 11421 от 27.09.2018 г. по адм. дело № 3404/2018 г.

Предмет на спора са наложени ПАМ запечатване и забрана на достъпа до обект мебелен магазин за срок 14 дни поради неизпълнение от търговеца на задължението му да издаде фискален бон от функциониращия в обекта ЕКАФП при извършена на 04.03.3017 г. покуп...

Решение № 11445 от 27.09.2018 г. по адм. дело № 2767/2018 г.

Предмет на спора са невнесен ДДС по издадени 5 фактури с предмет авансови плащания за покупко-продажба на недвижим имот в данъчните периоди октомври, ноември и декември 2015 г., януари и февруари 2016 г. и установено задължение за ДДС ведно с лихва. ...

Решение № 11499 от 01.10.2018 г. по адм. дело № 1806/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода от 20.11.2015 г. до 31.12.2015 г. Според трайната практика на ВАС и решения на СЕС по съединени дела С-80/11 и С-142/11 липсата на техническа и материална обезпеченост на доставчиците не е...

Решение № 11541 от 01.10.2018 г. по адм. дело № 6940/2018 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДС в резултат на отказан данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС по фактури, издадени от 15 доставчика с предмет доставка на пилешко месо, както и по ЗКПО за 2012 г. и 2013 г. поради не...

Решения на ВКС

Решение № 188 от 09.05.2016 г. по търг. д. № 1787/2014 r., I т. о

Договорът за финансов лизинг е “финансова услуга” по смисъла на параграф 13, т. 12 от ДР на ЗПП. Лизингополучателят - физическо лице, ще се ползва от защитата по чл. 143 ЗПП, ако има качеството на „потребител“ по смисъла на параграф 13, т. 1 ЗР на ЗП...

Решение № 284 от 5.12.2016 г. по гр. д. № 1986/2016 г., IV г. о.

Неизправната страна по предварителния договор за покупко-продажба може успешно да упражни преобразуващото си право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и да иска обявяването му за окончателен. Неплащането на цената не е пречка за упражняване на правото да бъде предя...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2018 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2018 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 61 до бр. 82 от 2018 г.

ДВ, бр. 61 от 24.7.2018 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения Решение за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регис...